Transcript MA ISOH

IX. ročník odborného semináře
MŽP, KÚ, ČIŽP, CENIA a SFŽP
Inovace MA ISOH, problematiky autovraků
a výrobky ve zpětném odběru
22. října 2014
Liberec
Současná právní úprava v oblasti autovraků
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
Vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky (novela
vyhlášky č. 105/2014 Sb.).
Zákona o odpadech navazuje na směrnice
Evropského parlamentu a Rady:
• 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností,
Novinky v aktualizované vyhlášce
• Zasílání fotodokumentace na MŽP – návaznost na zákon č. 169/2013 Sb.
3 fotografie – celek, kabina, VIN; do 96 hod.; přes MA ISOH.
• Skladování autovraků – pouze dva bez technického opatření.
• Odčerpávání kapalin – odstraněno sporné ustanovení o
„neodkapávání“ kapalin.
• Znehodnocení VIN – zpracovatel znehodnotí, odstraní šrédr či hutě.
• Zpracovatelské operace pro podporu recyklace – vyjímání skel.
• Vylučování nebezpečných vlastností – návaznost na zákon č. 169/2013 Sb.
http://mzp.cz/cz/nakladani_s_autovraky_prirucka
Novinky v MA ISOH
• Zasílání fotodokumentace na MŽP – minimální uživatelská náročnost,
upozornění o nezaslání fotodokumentace do 96 hod.
Vše podstatné v nápovědě.
Fotografie autovraku
Lze použít pouze soubory obrázků s příponou *.gif, *.png, *.jpg,
*.jpeg, *.bmp, *.tif a *.tiff.
• Omezení hmotnosti vraků – 0,3 t až 3,5 t (nad 5 t nelze zaslat).
• Zasílání VIN – povinná položka (v 17 místném nelze zadat O, Q a I).
• Statistiky na webu MŽP (počty zařízení, počty vraků, počty vraků podle
značek, ø hmotnost, ø stáří) https://autovraky.mzp.cz/autovrak/.
• Potvrzení o převzetí – tisk poznámky (ostatní vozidla, jiná značka).
• Další kontroly pro zpracovatele a možnosti pro uživatele ČIŽP, SFŽP, MŽP.
Počty zpracovaných autovraků
a vyřazených vozidel z CRV
Rok
Zapsáno v
MA ISOH
(bez stornovaných
autovraků)
Vyřazeno z CRV (SDA)
2009
155 419
249 151
2010
145 447
176 674
2011
132 454
159 957
2012
125 640
153 470
2013
124 002
139 023
1.1. až 30.9. 2014
98 625
90 567
Snižování rozdílu mezi autovraky v MA ISOH a odhlašovanými z CRV je
důsledkem zákona 169/2013 Sb. a zrušení tzv. čestného prohlášení.
Smlouvy zpracovatelů s výrobci či akreditovanými
zástupci dle § 37 odst. 7 písm. c)
• Kontrolní akce ČIŽP.
• Dopis krajským úřadům.
• Stanovisko MŽP - http://mzp.cz/cz/zpracovatele_autovraku_vzajemne_smouvy.
• Subdodavatelské smlouvy – Callparts systém, KOVOŠROT GROUP CZ a.s.,
Metalšrot Tlumačov a.s., Recycling – kovové odpady a.s., Vítkovice Recycling a.s.
•
Podnět na krajské úřady.
Seznam akreditovaných zástupců na webu MD ČR.
http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/Dovoz_registrace_a_schvalovani_vozidel/Dovoz+
vozidel/Seznamy+akreditovanych+zastupcu/Akreditace.htm
Kaipan a ŠKODA jako výrobci v ČR.
Mobilní zařízení na sběr autovraků
Zákon o odpadech ani vyhláška o podrobnostech nakládání s autovraky
nereguluje mobilní zařízení v oblasti sběru autovraků.
Plnění přísných kritérií:
• záchytné vany, případně nové korby se zkouškou těsnosti,
• rameno k naložení autovraku,
• digitální jeřábová váha,
• doložení možnost připojení na internet (k zapojení se do MA ISOH)
včetně tiskárny k vydání potvrzení o převzetí autovraku,
• smlouva s akreditovaným zástupcem výrobce vybraných vozidel,
• smlouva se zpracovatelem.
• Místní šetření při vydávání souhlasů a kontrola plnění požadavků.
• Omezená platnost souhlasu, platnost na dobu určitou např. 3 let
(u všech zařízení).
• Řešení v nové legislativě, kde se jednoznačně řekne za jakých
podmínek je možný mobilní sběr.
Praxe: Na základě plných mocí majitelů se vozidla vozí do zařízení
se souhlasem ke sběru a zpracování autovraků.
Pneumatiky odpad x neodpad
Podle § 78 zákona o odpadech krajský úřad rozhoduje v pochybnostech, zda
se movitá věc považuje za odpad.
Podle názoru MŽP se v případě vkládaných pneumatik jedná o odpad.
Příklad zacházení s neodpadem = výrobky ze ZO.
Po prošetření podnětu ČIŽP jednání na MŽP ke stanovení kritérií, kdy se
jedná o výrobek a kdy o odpad. V nové legislativě bude zpětný odběr
řešen v režimu odpadů (ve zjednodušeném odpadovém režimu).
Infringementová (EURO) novela ve vztahu k výrobkům
• Vyřazení olejů z vybraných výrobků na které se vztahuje zpětný odběr.
• Recyklační účinnost pro zpracování baterií a akumulátorů a zákazy pro
uvádění na trh některých druhů baterií a akumulátorů.
Děkuji za pozornost
Ing. Marek Livora, Ph.D.
Ministerstvo životního prostředí
odbor odpadů – oddělení zpětného odběru
tel: +420 267 122 687
[email protected]
www.mzp.cz