Soudní dvůr EU a ČR Ochrana životního prostředí JUDr. LIBOR DVOŘÁK, Ph.D. Ministerstvo životního prostředí ředitel legislativního odboru Tel.: +420 267122889 Fax: +420 267126889 [email protected]

download report

Transcript Soudní dvůr EU a ČR Ochrana životního prostředí JUDr. LIBOR DVOŘÁK, Ph.D. Ministerstvo životního prostředí ředitel legislativního odboru Tel.: +420 267122889 Fax: +420 267126889 [email protected]

Soudní dvůr EU a ČR
Ochrana životního prostředí
JUDr. LIBOR DVOŘÁK, Ph.D.
Ministerstvo životního prostředí
ředitel legislativního odboru
Tel.: +420 267122889
Fax: +420 267126889
[email protected]
EU a ochrana ŽP

Primární právo

SFEU – kapitola o ŽP (od r. 1986)



Sekundární legislativa

Směrnice


EIA/SEA, IPPC, odpady, ovzduší, voda,…
Nařízení


Cíle a zásady politiky Unie
Zvláštní legislativní postup
CITES, přeshraniční přeprava odpadu,…
Činnost SD v oblasti ochrany ŽP


Přelom bylo zakotvení ochrany ŽP do primárního práva
Nejfrekventovanější



EIA + přístup k právní ochraně, odpady, NATURA 2000
Od r. 2000 ukládány i finanční sankce
Rozsudky se promítají do legislativy (EU i národní), Komise na ně
odkazuje (infringementy, EU Pilot)
2
Příklady judikatury

Nakládání s odpady

Chania (C-45/91, C-387/97)



Ukládání odpadu v ústí řeky na Krétě, absence plánu pro
nakládání s odpady
1. rozsudek – 1992, 2. rozsudek – 2000 (pokuta)
Ochrana biodiverzity – NATURA 2000

Marismas de Santoňa (C-355/90), Lappel Bank (C-44/95)



Povinnost vyhlásit SPA (ptačí oblasti) na všech územích, která
objektivně splňují kritéria ochrany podle směrnice
Při vymezování SPA jsou státy vázány pouze vědeckými kritérii
podle směrnice, ne ekonomickými zájmy
Komise vs. Polsko (C-193/07)


Obchvat 2 měst v údolí řeky Rospuda (prales, mokřady)
Předběžné opatření, Polsko následně od realizace samo
ustoupilo
3
Promítnutí judikatury do
legislativy

Přístup k informacím o ŽP

Mecklenburg (C-321/96)



Je stanovisko orgánu ochrany přírody k rozhodování o
povolení stavby informací o ŽP?
=> konkretizace pojmu v nové směrnici
Nakládání s odpady

Komise vs. Itálie (C-263/05) a další



Pojem odpadu podle práva EU nelze vnitrostátně
zužovat dalšími kritérii
Pouhá okolnost, zda látka může být opětovně použita,
není rozhodující pro klasifikaci
=> vymezení kritérií odpad/neodpad v nové rámcové
směrnici
4
Promítnutí judikatury do
legislativy

Projektové posuzování (EIA)

Kraaijeveld (C-72/95), Komise vs. Irsko (C-392/96)





Pro screening nemůže stát nastavit neadekvátně vysoké
prahové hodnoty
Prahové hodnoty nemohou být jediným kritériem pro určení,
zda jsou významné vlivy na ŽP
=> podrobnější vymezení pro uvážení jednotlivých států v rámci
screeningu (v ČR – zjišťovací řízení) v novele směrnice (1997)
=> v ČR nutnost novelizovat zákon o EIA (2006)
Přístup k právní ochraně

Djurgarden-Lilla (C-263/08)


Vnitrostátní pravidla pro přístup NGO k právní ochraně nesmí
znemožnit dosažení účelu směrnice
Vnitrostátní podmínka švédského zákona (2000 členů NGO) je
nepřípustně vysoká
5
EIA a přístup k právní ochraně

Důvod nekompatibility s právem EU


Průběh








Infringement zahájen 2006
Vládní návrh novely zamítnut ve 3. čtení
Poslanecký návrh novely
Nový návrh novely schválen na podzim 2009, veto prezidenta
Rozsudek SD z června 2010 (C-378/09)
Komise nadále tvrdí nekompatibilitu s EIA směrnicí
Další návrh novely přijat v lednu 2012 (č. 38/2012 Sb.)
Dimenze ekonomická


Oddělení EIA od povolovacích procesů – nedostatečný přístup dotčené
veřejnosti (NGO) k právní ochraně
Hrozba pozastavení čerpání prostředků z fondů EU
Dimenze mezinárodní


Snaha o zpochybnění probíhajícího procesu EIA na Temelín
Mohou zahraniční NGO žalovat povolující rozhodnutí?
6
DĚKUJI ZA
POZORNOST!
JUDr. LIBOR DVOŘÁK, Ph.D.
Ministerstvo životního prostředí
ředitel legislativního odboru
Tel.: +420 267122889
Fax: +420 267126889
[email protected]