11. Energetické využití odpady v teplárenství

download report

Transcript 11. Energetické využití odpady v teplárenství

sdružení podnikatelů v teplárenství
Seminář: Odpady a obaly
Energetické využití
– odpady v teplárenství
Ing. Martin Háje, Ph.D.
ředitel výkonného pracoviště
10. dubna 2014, Poslanecká sněmovna, Praha
www.tscr.cz
sdružení podnikatelů v teplárenství
Hierarchie nakládání s odpadem (směrnice 98/2008 Sb.)
a. Předcházení vzniku
b. Příprava k opětovnému použití
c. Recyklace
d. Jiné využití (energetické využití)
e. Odstranění
Při uplatňování hierarchie způsobů nakládání s odpady přijmou
členské státy opatření, která podpoří možnosti, jež
představují nejlepší celkový výsledek z hlediska
životního prostředí. To může u zvláštních toků odpadů
znamenat odchýlení od hierarchie, je-li to odůvodněno
zohledňováním životního cyklu u celkových dopadů vzniku
tohoto odpadu a nakládání s ním.
www.tscr.cz
sdružení podnikatelů v teplárenství
Energetické využití komunálního odpadu
Mechanickobiologická
úprava
Energetické
využití
Komunální
odpad
Výroba bioplynu
Výroba
(bio)paliva
www.tscr.cz
Vytřídění
biologicky
rozložitelné
složky
Kompostování
Kompostování
Pěstování
energetických
plodin
sdružení podnikatelů v teplárenství
Za vyspělou Evropou stále zaostáváme…
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Skládkování
Energetické využití
Recyklace a
kompostování
Zdroj: Eurostat, Komunální odpad, 2012
www.tscr.cz
sdružení podnikatelů v teplárenství
Role energetického využití odpadů - východiska
1. Vyspělé země komunální odpad neskládkují.
V řadě zemí EU je dnes skládkování spalitelného odpadu
vhodného pro spalování zakázáno zákonem.
2. Energetické využití komunálního odpadu se ve
vyspělých zemích pohybuje mezi 40-60 %.
3. 100 % recyklace veškerého komunálního odpadu není
možná.
Je potřeba hledat rozumné ekonomické optimum mezi
recyklací a energetickým využitím. Energetické využití
není konkurent rozumné recyklace a nijak ji nevylučuje.
www.tscr.cz
sdružení podnikatelů v teplárenství
Nakládání s komunálními odpady (ČSÚ)
4,000,000
3,500,000
Kompostování (N13)
3,000,000
2,500,000
Recyklace (R2-R12)
2,000,000
Spalování
bez využití tepla (D10)
Spalování
s využitím tepla (R1)
Skládkování (D1-D7,
D12)
1,500,000
1,000,000
500,000
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012
www.tscr.cz
sdružení podnikatelů v teplárenství
Energetické využití odpadu řeší několik problémů najednou
1. Závazek ČR odklonit část biologicky rozložitelné složky
směsného komunálního odpadu ze skládkování
(směrnice 1999/31/ES, 35 % úrovně 1995 do roku 2020)
2. Dosažení podílu obnovitelných zdrojů na hrubé domácí
spotřebě energie 13 % v roce 2020
3. Snižování emisí skleníkových plynů
•
•
Přímo protože biologicky rozložitelná část je bezemisní
Nepřímo, protože metan unikající ze skládek má 25 krát silnější účinky
než oxid uhličitý
4. Náhrada klesající produkce hnědého uhlí bez zvyšování
dovozní energetické náročnosti národního hospodářství
5. Omezení záboru zemědělské půdy a poškozování krajiny
www.tscr.cz
sdružení podnikatelů v teplárenství
Směsný komunální odpad jako zdroj energie
Výhody z pohledu tepláren:
•
•
•
•
•
Nevyčerpatelný zdroj energie
Dlouhodobá garance dodávek a ceny
Celoroční dostupnost bez sezónních výkyvů
Minimální dopravní vzdálenost a riziko výpadku dodávek
Eliminace rizika vývoje cen emisních povolenek
Výhody zapojení ZEVO do teplárenských soustav:
• Minimalizace přepravy odpadu – snížení emisí, hluku a prachu
• Maximální využití energetického obsahu
• Snížení emisí při náhradě jiných paliv, zejména uhlí
www.tscr.cz
sdružení podnikatelů v teplárenství
Státní politika životního prostředí - bude v praxi naplňována?
Státní politika životního prostředí
9.1. 2013 schválena vládou – usnesení č.6
„Nastavit nově poplatky za ukládání odpadu tak, aby došlo
minimálně k vyrovnání tohoto, z pohledu ochrany životního
prostředí nejméně vhodného, způsobu nakládání s odpady s
náklady vhodnějšího způsobu (tzn. energetického využití).“
Gesce: MŽP
Termín: 2014
www.tscr.cz
sdružení podnikatelů v teplárenství
Řešení
Plán odpadového hospodářství – dlouhodobá strategie
předcházení vzniku a nakládání s odpady
Novela zákona o odpadech
1. Stanovit finální termín zákazu skládkování komunálního
odpadu.
2. Stanovit dlouhodobou progresivní trajektorii poplatků za
skládkování.
3. Prostředky z poplatků musí být recyklovány v odpadovém
hospodářství.
Překonáme resortismus?
www.tscr.cz
sdružení podnikatelů v teplárenství
Budeme dál spalovat komunální odpad takto?
www.tscr.cz
sdružení podnikatelů v teplárenství
A nebo ho raději energeticky využijeme k vytápění měst?
www.tscr.cz