Římskokatolická farnost sv.Josefa

download report

Transcript Římskokatolická farnost sv.Josefa

Patron kostela sv.Josef, dělník
Patron : všech pracujících, rodin, otců a církve
Atributy : lilie, Ježíšek, tesařské nástroje
Sv. Josef byl oporou svaté rodiny. Pracoval jako tesař
v Nazaretu. Staral se o hmotné zabezpečení své rodiny, a
také učil Ježíše řemeslu a úctě k práci. Vždy důvěřoval Boží
prozřetelnosti, nechával se vést Jeho vůli.
Svým životem nám nechal odkaz, že veškeré překážky
v našem životě překonáme, když budeme spojení s Kristem
a modlitbou.
Stvořitel dal člověku práci jako nástroj lásky. Člověk se prací
podílí na jeho díle. Sám sebe i svět zdokonaluje a tím vytváří
přátelské vztahy ke svým bližním.
Mše svaté v našem kostele
Den
Čas
Pondělí
17:00
Úterý
-
Středa
17:00
Čtvrtek
-
Pátek
17:30
Sobota
-
Neděle
10:00
Během týdne jsou bohoslužby v jazyce českém nebo
polském.V neděli jsou mše střídavě v jazyce českém a
polském.
Kontakt:
Římskokatolická farnost sv.Josefa
Adresa :
Telefon :
Farář/Administrátor :
Kostelník :
Školní 450, Horní Suchá 735 35
731 625 688, 596 428 020
P.Mgr. Miroslaw Kazimierz
Alois Gruszkowski
Historie farnosti sv. Josefa v datech
Rok 1679
První zmínka o kapli v Horní Suché, kdy ji katolíci odkoupili od evangelických osadníků.
Rok 1680
Na místě staré kaple vzniká nová. Byla dřevěná a zasvěcená sv.Václavu. Tato kaple byla v Horní Suché do roku
1728. Až do roku 1835 věřící z Horní Suché docházeli na bohoslužby do Prostřední Suché.
Rok 1835
8.listopadu karvinský prelát Josef Rudel vysvětil kapli novou a zasvětil ji sv.Josefovi.
Rok 1864
Začala přestavba, jelikož stávající kaple jíž nestačila věřícím.
Rok 1925
Byly instalovaný nové zvony. A to díky knězi P. Jakubu Gazurkovi
Rok 1930
Proběhlá generální rekonstrukce kostela. Jeho podoba z větší částí odpovídá dnešní době.
Rok 1942
Kostelní zvony byly konfiskovány a předány německé armádě k vojenským účelům.
Rok 1963 a 1967
Zavedení vodovodu a kanalizace do kostela.
Rok 1989
Vnitřní malba kostela
Rok 1998 až 2009
Nástupem nynějšího kněze Patera Miroslava Kazimierza začaly nové rekonstrukce kostela. Kolem celého kostela se
položila zámková dlažba. Pořídily se nové okapy. V celém kněžišti byl položena nová podlaha, a také byl postavený nový
mramorový obětní oltář.
Sv.Stanislav,patron mládeže
Sv.Anna, patronka matek
Sv.Hedvika ,patronka snoubenců,
vyhnanců z vlasti
Sv.Isidor, patron rolníků
Levý boční oltář
Pravý boční oltář
Hlavní oltář
Hlavní oltář