Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek

download report

Transcript Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek

Seminář
„Společensky
odpovědné zadávání
– inovativní trendy
úspor“
Společensky odpovědné zadávání
veřejných zakázek
Alena Zieglerová
Zlínský kraj, 19.2.2014
Agentura = Odbor pro soc. začleňování
Sekce pro lidská práva Úřadu vlády ČR
Obce a mikroregiony spolupracující
s Agenturou pro SZ v roce 2013
Co je společensky odpovědné zadávání
veřejných zakázek?
Společensky odpovědné zadávání
veřejných zakázek jako potenciál v ČR
 Příležitost získat ekonomicky výhodné nabídky a
zároveň podpořit zaměstnanost znevýhodněných osob
 Investice v sociálně vyloučených lokalitách jakožto
vytváření pracovních příležitostí
 Plánování zakázek a využívání rámcových smluv vedoucí
k podpoře malých a středních podniků
 Sociální podmínky v zadávacích řízeních jako
příležitost k zapojení sociálních podniků
 Podpora místní zaměstnanosti a místních
podniků při dodržení zásad rovného zacházení
a zákazu diskriminace
Podmínka 10 % dlouhodobě
nezaměstnaných ve veř. zakázkách
Nejméně 10 % osob, které se budou podílet na plnění zakázky, přijme
dodavatel do pracovního poměru z řad dlouhodobě nezaměstnaných
osob, a to minimálně na dobu celého trvání plnění veřejné zakázky.
Vítězný uchazeč předloží do 1 týdne od oznámení o výběru nejvhodnější
nabídky, nejpozději však před uzavřením smlouvy, seznam osob,
s nimiž uzavřel pracovněprávní vztah v souvislosti s plněním
zakázky, potvrzený místně příslušným úřadem práce, a zároveň
předloží prohlášení o celkovém počtu osob, které se budou na plnění
zakázky podílet.
V případě nedoložení výše uvedených dokladů a nesplnění podmínky ve
smyslu § 44 odst. 10 zákona o VZ, nebude s uchazečem uzavřen
smluvní vztah a bude jednáno o uzavření smluvního vztahu s uchazečem
druhým v pořadí v souladu se zněním § 82 odst. 3 zákona o VZ.
Sociální podmínka jako legitimní
podpora zapojení soc. podniků do VZ
Sociální podmínky doporučované
Evropskou komisí
Sociální nakupování – Průvodce zohledňováním
sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek
Podpora sociálního
Podpora pracovních příležitostí například:
začleňování a podpora
– podpora zaměstnávání mladých;
organizací sociální
– podpora vyváženého zastoupení mužů a žen
ekonomiky, jako například:
(např. vyvážení práce a života, boj proti odvětvové
– rovný přístup k veřejným
nebo profesní segregaci atd.);
zakázkám pro firmy,
– podpora pracovních příležitostí pro dlouhodobě
které vlastní nebo
nezaměstnané a starší pracovníky;
zaměstnávají osoby z
– politiky rozmanitosti a pracovní příležitosti pro
etnických nebo menšinových
osoby ze znevýhodněných skupin (např. pracovníci
skupin, například družstva,
z řad přistěhovalců, etnické menšiny, náboženské
sociální podniky a neziskové
menšiny, lidé s nízkým dosaženým vzděláním);
organizace;
– podpora pracovních příležitostí pro zdravotně
– podpora zaměstnání pro
postižené, včetně přístupného pracovního
zdravotně postižené osoby,
prostředí, které podporuje sociální začleňování.
jejich začlenění do
http://www.portal-vz.cz/getmedia/d6b048ec-856b-4ee0-a1c1otevřeného
1c547ad15b78/PRUVODCE-socialne-citlive-nakupovani-KZ
trhu práce.
Příklad sociální podmínky umožňující
zapojení sociálních podniků do zakázek
Další požadavky zadavatele:
1.Ve smyslu § 44 odst. 10 zákona zadavatel požaduje, aby dodavatel splnil podmínku zaměstnávání 30 % osob
se zdravotním postižením či osob sociálně znevýhodněných z celkového počtu zaměstnanců. Tuto
podmínku může dodavatel splnit též prostřednictvím subdodavatele. Pro účely splnění podmínky se počty osob
zdravotně postižených a sociálně znevýhodněných v rámci jednoho zaměstnavatelského subjektu sčítají.
2.Dodavatel prokáže, že zaměstnává osoby se zdravotním postižením podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Tuto podmínku může dodavatel splnit též prostřednictvím
subdodavatele. Skutečnost, že dodavatel či subdodavatel zaměstnává osoby se zdravotním postižením, musí být
dodavatelem uvedena v nabídce společně s potvrzeními nebo rozhodnutími orgánu sociálního zabezpečení, která
se týkají osob se zdravotním postižením.
3.Dodavatel prokáže, že zaměstnává osoby sociálně znevýhodněné dle § 33 zákona č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Tuto podmínku může dodavatel splnit též prostřednictvím
subdodavatele. Skutečnost, že dodavatel či subdodavatel zaměstnává osoby sociálně znevýhodněné, musí být
dodavatelem uvedena v nabídce společně s potvrzením krajské pobočky Úřadu práce ČR o tom, že v průběhu 12
měsíců před podáním nabídky byly tyto osoby uchazeči o zaměstnání, jimž Úřad práce věnoval zvýšenou péči při
zprostředkování zaměstnání.
4.Pro zjištění celkového počtu zaměstnanců je rozhodný průměrný čtvrtletní přepočtený počet
zaměstnanců podle § 11 vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
Dodavatel doloží přepočtený stav zaměstnanců spolu s nabídkou.
První zkušenosti z České republiky
Podmínka 10 % ve směrnicích a
zadávacích dokumentacích obcí a krajů
• Most – ve směrnici města, strategickém plánu i v praxi
•
•
•
•
•
Kadaň, Kolín – v praxi
Litvínov – ve směrnici města
Roudnice nad Labem – ve směrnici města (5 %)
Ostrava, Havířov, Krupka – rozhodnutí primátora a náměstků
Bruntál, Děčín, Kadaň, Kutná Hora, Mělník, Hodonín, Břeclav, Odry,
Nové Sedlo – ve strategických plánech, rozhodnutí „zkusit to“
• Karlovarský kraj: zakázka za 120 mil. Kč
https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/realizace-opatreni-k-omezenivyskytu-invaznich-rostlin
Příklad podmínky zapojení osob se
zdravotním postižením do plnění VZ
Hodnoticí kritéria:
1. Nabídková cena – váha 60 %
2. Podíl osob se zdravotním postižením – váha 20 %
„Zadavatel stanovuje minimální podíl rozsahu faktického plnění osobami se zdravotním
postižením na 30 %; pokud uchazeč nabídne podíl menší, bude jeho nabídka vyřazena
a uchazeč následně vyloučení ze zadávacího řízení“
3. Způsob realizace veřejné zakázky – váha 20 %
„Uchazeč zpracuje metodiku řešení veřejné zakázky se zaměřením na níže uvedené
parametry:
1. Popis procesu seznamování pracovníků s jednotlivými pracovními úkony,
technologiemi apod.
2. Popis, jak bude uchazeč podporovat prohlubování dovedností zaměstnanců a
zajišťovat jejich bezpečnost při používání strojů a materiálů, včetně popisu
používaných pracovních pomůcek, oděvů a další péče o ně, s důrazem na osoby se
zdravotním postižením.“
Český zákon o veřejných zakázkách a
programové období 2014 - 2020
Zákon č. 137/2006 Sb., o veř. zakázkách
umožňuje sociálně odpovědné zadávání
§ 44, odst. 10 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách:
Zadavatel může v zadávacích podmínkách uvést též požadavky týkající se zvláštních podmínek
na plnění veřejné zakázky, a to zejména v sociální oblasti, v oblasti zaměstnanosti nebo
v oblasti životního prostředí.
§ 78, odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách:
Rozhodne-li se zadavatel pro zadání veřejné zakázky podle základního hodnotícího kritéria ekonomické
výhodnosti nabídky, stanoví vždy dílčí hodnotící kritéria tak, aby vyjadřovala vztah užitné hodnoty a ceny.
Dílčí hodnotící kritéria se musí vztahovat k nabízenému plnění veřejné zakázky. Mohou jimi být zejména
nabídková cena, kvalita, technická úroveň nabízeného plnění, estetické a funkční vlastnosti, vlastnosti plnění
z hlediska vlivu na životní prostředí, vliv na zaměstnanost osob se zdravotním postižením, provozní
náklady, návratnost nákladů, záruční a pozáruční servis, zabezpečení dodávek, dodací lhůta nebo lhůta pro
dokončení.
§ 101, odst. 1 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách:
(1) Stanoví-li tak zadavatel v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, může se zadávacího řízení
účastnit pouze dodavatel, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením podle
zvláštního právního předpisu z celkového počtu zaměstnanců dodavatele.
(4) Účastní-li se otevřeného řízení, užšího řízení nebo zjednodušeného podlimitního řízení při zadávání
podlimitní veřejné zakázky na dodávky nebo služby dodavatel zaměstnávající více než 25 zaměstnanců,
z nichž je více než 50 % zaměstnanců osobami se zdravotním postižením, je pro hodnocení nabídek
rozhodná výše nabídkové ceny tohoto dodavatele snížená o 15 %.
Postoj MMR ke společensky
odpovědným veřejným zakázkám
Metodika zadávání veřejných zakázek
právní stav k 15. 7. 2012
Zadavatel tedy může stanovit i požadavky na „sociálně odpovědné“ zadávání
v souladu s usnesením vlády č. 699 z 21. 9. 2011, kterým vláda schválila Strategii
boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011-2015.
Zadavatel může v zadávacích podmínkách např. požadovat, aby určité
procento z celkového počtu pracovníků dodavatele, kteří se budou podílet
na plnění zakázky, pocházelo z řad dlouhodobě nezaměstnaných osob, tj.
uchazečů o zaměstnání, kteří byli bezprostředně před započetím plnění zakázky
evidováni úřadem práce po dobu alespoň 5 měsíců. Podmínku by dodavatel splnil,
pokud by se zavázal pro plnění zakázky zaměstnat tyto osoby, které prokazatelně
ukončí evidenci na úřadě práce, v souvislosti s uzavřením pracovněprávního
vztahu s dodavatelem za účelem plnění předmětné veřejné zakázky. Zadavatelé
musí při stanovení takovýchto zvláštních podmínek dodržet základní zásady
zadávacího řízení.
Postoj ÚOHS ke společensky
odpovědným veřejným zakázkám
Společensky odpovědné zadávání
veřejných zakázek jako trend EU
Nová směrnice EU o zadávání veřejných zakázek
15. ledna 2014 byla Evropským parlamentem a Radou schválena
11. února 2014 pak Radou ministrů potvrzena a stala se tak platnou
Všechny členské státy EU musí do roku 2016 přizpůsobit své národní zákony o
veřejných zakázkách (i kdyby tak neučinily, směrnice má větší právní váhu než
zákony).
• posílení možnosti zadavatelů uplatňovat zvláštní podmínky v sociální a
•
•
•
environmentální oblasti
uplatňování spíše kritérií kvality než ceny ve veřejných zakázkách
umožnění přístupu malých a středních podniků do veřejných zakázek,
zvláště pak podniků sociálních
umožnění speciálního režimu pro zadávání zakázek na sociální služby
Strategie politiky zaměstnanosti ČR
do roku 2020 – brzy k připomínkám
Vzhledem k tomu, že sociální podnikání má potenciál
rovněž zajistit poskytování a dílčí financování sociálních
služeb, je potřeba nalézt shodu v rámci resortu MPSV.
Z pohledu politiky zaměstnanosti budou připraveny
k pilotnímu ověření nástroje, které budou podporovat
pracovní integraci znevýhodněných skupin osob,
včetně této podpory v sociálních podnicích. K dalšímu
rozvoji sociálního podnikání je nutné dále zajistit rozvoj
podpůrných sítí, včetně poradenství k zahájení činnosti
sociálních podniků ve spolupráci s dalšími příslušnými
resorty (MPO, MMR), podpora přístupu k veřejným
zakázkám a podpora síťování sociálních podniků s cílem
zajisti jak jejich rozvoj, další financování, tak rovněž
komplexnost poskytovaných služeb.
Praktické zkušenosti z Velké Británie a
dalších zemí
Zákon o přidané sociální hodnotě
ve Velké Británii
Zákon o přidané sociální hodnotě „Public Services (Social
Value) Act 2012“, který byl ve Velké Británii schválen 8. března
2012 a vstoupil v účinnost dne 31.1.2013, zavazuje veřejné
zadavatele k uplatňování společensky odpovědného
zadávání veřejných zakázek:
“Zadavatel je povinen posoudit,
(a) jaký přínos může předmět veřejné zakázky
mít z hlediska ekonomického, sociálního a
environmentálního v relevantní oblasti, a
(b) jaký vliv může mít proces zadávání veřejné
zakázky na udržitelnost tohoto přínosu.“
„Zadavatel musí posoudit, zda provést konzultace.“
Sociální hodnota
= přínos pro místní obyvatele nad rámec nakupovaného zboží a služeb
Příklady společensky odpovědného
zadávání v dalších zemích
Rakousko – Tyrolsko: výběrové řízení na vybavení olympijského
areálu nábytkem
Hodnotící kritéria: Cena – 40 %, Vzorek – 20 %
Zaměstnání osob se znevýhodněním na trhu práce – 40 %
(osoby, které v posledních 12 měsících byly nezaměstnané určitý počet dní,
mladí do 25 let, osoby s problémem s bydlením, dluhy, drogami či navrátilci
z výkonu trestu apod.)
Švédsko:
Regionální správa pro jihozápadní Švédsko pořádá „přednabídková“ setkání,
která jsou otevřená pro všechny potenciální uchazeče, pro vysvětlení požadavků
„projektu pro všechny“, zahrnuté v technických specifikacích.
V případu Beentjes (Holandsko) Evropský soudní dvůr rozhodl,
že podmínka vyzývající k zaměstnávání dlouhodobě
nezaměstnaných může být nadále ve veřejných zakázkách
využívána (ustanovení 28 rozsudku v případu 31/87 z 20.9.1988).
Děkuji Vám za pozornost!
Mgr. Alena Zieglerová
Agentura pro sociální začleňování
Úřad vlády ČR
Nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1
Tel. 296 153 259
MT: 725 397 252
[email protected]
www.socialni-zaclenovani.cz