06. Stavovský stát

Download Report

Transcript 06. Stavovský stát

Stavovský stát
Jagellonci a nástup Habsburků
14 let bezvládí
• 1439 - † Albrecht Habsburský
• 14 let anarchie
• 1452 – zemským správcem Jiří z
Poděbrad
• 1453 – zemský sněm přijal Ladislava
Pohrobka za českého krále – nezletilý –
zastupován Jiřím z Poděbrad
• 1457 - † Ladislav Pohrobek
Vláda Jiřího z Poděbrad
• 2.3.1458 – Jiří z Poděbrad
zvolen českým králem
• Spory s papežem – Jiří se nechce
vzdát kalicha
• 1464 – poselstvo do Fr → nabídka vedení
„evropského spolku“ – jednání i s dalšími
zeměmi → neúspěch projektu X navázaní
kontaktů
• Z jednání vzešly přátelské smlouvy s Francií a
Polskem
Vláda Jiřího z Poděbrad
• 1466 – Jiří z Poděbrad v klatbě
• Zelenohorská jednota – katolická opozice
• Jiří musí s ZJ do ozbrojeného
konfliktu → královská strana má převahu
• Proti Jiřímu vystupuje uherský Matyáš
Korvín → obsazuje Moravu a část Slezska
• 1469 – b. u Vilémova
– Korvín poražen a zajat
• MK – porušil ujednání a téhož
roku se dává v Olomouci
zvolit Českým Králem
Otřepané reformní myšlenky
• Ozbrojený konflikt do Jiříkovi smrti
(22.3.1471)
• Veškeré výzvy k nápravě během
dlouhotrvajících válek zevšedněly.
• Petr Chelčický – O trojím lidu – odmítá
veškeré násilí – nástrojem zla je jakákoli moc
→ křesťan nemá zastávat úřady – utopistické
• Jednota bratrská – nejdříve podpora od
kališníků – nakonec roztržka – světí vlastní
kněží – na rozdíl od kališníků se tímto
formálně oddělují od církve
Stavovský stát
• Panstvo – rozhodující ekonomická síla →
zisky církevního majetku – Pernštejnové,
Rožmberkové, páni z Poděbrad
• Šlechta podniká ve vlastní režii →
konkurence městům (i pivovary) → potřeba
pracovních sil → připoutání poddaných k
půdě
• Města se časem začnou bránit úpadku
ekonomické i hospodářské moci vojensky
• Zemské sněmy – povolují vybírání daní
Jagellonci na českém trůně
• 27. 5. 1471 – zemský sněm zvolil
Vladislava II. Jagellonského
českým králem
• Spor s protikrálem Matyášem Korvínem
• 1478 – setkání v Olomouci → smouvy →
dvojvládí → porušení (nikoli zrušení)
jednoty českého státu → konec války
• Čechy – Vladislav; Morava + Slezsko + obě
Lužice - Matyáš
Jagellonci na českém trůně
• 1490 - † Matyáš Korvín – Vladislav králem
uherským → česko-uherské soustátí
• vzrůst moci panstva → panovník omezen
královskou radou
• 1500 – Vladislavské zřízení zemské –
„ústava“→ protiměstská opatření
• 1516 - † Vladislav Jagellonský → Ludvík
králem
Konec Jagellonců v Čechách
• 1517 – Svatováclavská smlouva
• Ludvík se zajímal hlavně
o osud Turky zužovaných Uher
• 1526 – b. u Moháče - † Ludvík Jagellonský
• Propojení Jagellonců s Habsburky
– Ludvík + vnučka císaře Maxmiliána
– Ferdinand I. Habsburský + Ludvíkova sestra
Anna
Kultura
• Vynález knihtisku → první česká kniha – Kronika
trojánská 1468
• Nový literární žánr – cestopis – Deník Václava Šaška
z Bířkova
• Příchod humanismu – myšlenkový výraz renesance
– Latinsky píše Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic
– Česky píše Viktorin Kornel ze Všehrd
• Vladislavská gotika
– Vladislavský sál (Benedikt Rejt)
– Prašná brána (Matěj Rejsek)
Habsburkové – Ferdinand I.
• Z mnoha kandidátů čeští stavové vybrali
Ferdinanda I. Habsburského
• Zvolen i v Uhrách, i když většina stavů volila
Jana Zápolského
• 1539 – Turci na Uherských hranicích → až
k Vídni
• snaha o centralizaci → cesta k absolutní
monarchii → vedle zemských vznikají
dvorské úřady – dvorská, tajná a vojenská
rada
Ferdinand I. Habsburský
• Vznik dvorské rady, dvorské komory a tajné
rady ve Vídni
• České země součástí rodící se habsburské
mnohonárodnostní monarchie → finanční i
vojenská účast na obraně proti turecké
expanzi
• 1520 – 1522 – Ferdinand získává od bratra
Karla V. středoevropské habsb. Državy
• 1551 – tajné úmluvy o „dědičnosti“
císařského trůnu Sv. ř. římské
Náboženská situace
• Vliv německé reformace (viz. referát)
• 80% - utrakvisté
• 20% - katolíci, jednota bratrská,
novokřtěnci, židé (1541 – vypovězeni ze
země)
• Luterství převládá ve Slezsku a Lužicích
• Ani jedna z konfesí však nedokázala zítězit
• Náboženské poměry právně neupraveny
Náboženská situace
•
•
•
•
1564 – obnovení pražského arcibiskupství
1575 – Česká konfese
Maxmilián II. – Přijal Českou konfesi ústně
1609 – Rudolf II. – Majestát
1. český stavovský odboj
• V českých zemích různé právní normy
• Centralizační snahy → odpor nekatolické
šlechty měst
• 1547 – odmítnutí vojenské pomoci
Ferdinandovi proti říšským protestantům
(šmalkaldská jednota)→ potrestání
představitelů odboje – města ztrácí
politickou moc
• 1547 – bartolomějský sněm
Města a městské právo
• Nejvíce zatížena daněmi
• 1565 – Pavel Kristián z Koldína –
kancléřem Starého města Pražského
• 1579 – Rudolf II. Uznává Koldínův zákoník
– následně tak činí i apelační soud
• Muži plnoletí v 18 a ženy v 15 letech
• Mění nahlížení na útrpné právo
Maxmilián II.
• Pokračuje v protiměstském tažení X
zemský sněm mu nepovoluje berně
• Proklamace požadavku náboženských
svobod
• 1575 - Protestanti + Jednota bratrská =
Česká konfese
• Maxmilián
– snášenlivější než Ferdinand
– vyjádřil pouze ústní souhlas
Rudolf II.
•
•
•
•
1583 – Rudolf II. přesidluje do Prahy
Opět myšlenky na absolutní vládu
Rudolfův dvůr – podpora rekatolizace
Tělesně i duševně nemocný → spory s
ambiciózním bratrem Matyášem
• 1608 - libeňská smlouva - Rudolf – Čechy,
Slezsko, Lužice; Matyáš – Uhry, Rakousy,
Morava
– Oba musí potvrdit náboženskou svobodu
• 1609 – Majestát – náboženská svoboda
Matyáš
• Na Rudolfově straně Leopold Pasovský →
1611 vojenská výprava do Čech → Rudolf
donucen panstvem k abdikaci
• Sídlo zpět do Vídně
• Čechy – královští místodržící (katolická
šlechta)
• Vyhrocování sporů katolíci vs. protestanti
v celé Evropě
Kultura
Jan Blahoslav – Gramatyka česká
Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic cestopis
Jan Jesenius – první pitva lidského těla s
výkladem (1600)
Jan Kepler – astronom
Daniel Adam z Veleslavína – nakladatel a
tiskař