Revoluční rok 1848 - 1849 v českých zemích

download report

Transcript Revoluční rok 1848 - 1849 v českých zemích

Revoluční rok 1848 - 1849
v českých zemích
Jaro 1848
Císař Ferdinand V. – slabomyslný
 Faktická vládní politika – kníže
Metternich
 Ancient regime

Jaro 1848
Svolání schůze pražského lidu na
sobotní večer 11.3.1848 do
Svatováclavských lázní
 Liberálové (A.P.Trojan)
 Radikálové (K.Sabina)
 Přijetí petice panovníkovi
 Redakce petice 29 členný výbor

Jaro 1848








Petice
- odstranění roboty
- rovnoprávnost ČJ a NJ
- spojení zemí koruny české v jedno správní
území
- svoboda tisku, shromažďování, vyznání
- doplnění sněmu
- zřízení občanských gard
- vypuštěno téma organizace práce a mzdy
Jaro 1848






13.3. – povstání ve Vídni
15.3. – Ferdinand V. slíbil ústavu
V Čechách vznikají městské národní gardy,
v Praze i akademická legie
27.3. – vyhýbavá odpověď na petici
Novou petici podepsal i pražský purkrabí
hrabě Stadion
8.4. – kabinetní list – příslib ústavy a její
zásady
Jaro 1848

Svatováclavský výbor + guberniální komise
(24 – lib.) rozšířeny na 100 členný Národní
výbor
 Karel Havlíček – Národní noviny v Praze 5.4.
 Měšťanská beseda
 Psaní do Frankfurtu – Palacký – neúčast na
přípravném výboru frankfurtského sněmu,
proti velkoněmeckým snahám, Rakousko –
záštita podunajských zemí
Jaro 1848
19.4. – stoupenci velkoněmecké
myšlenky v Čechách Constitutioneller
Verein
 28.8. – sněm v Teplicích – rozdělení
českých zemí dle národnostního
principu a připojení k Německu

Jaro 1848
Slovanský sjezd 2. až 12.6. – Slované
z monarchie
 3 sekce – čsl., pol.-rusín., jihoslov.
 Manifest k evropským národům
(Palacký; Libelt, Zach, Bakunin)

Jaro 1848






Květen – odchod Stadiona, do čela zemské
vlády zemský prezident hrabě Leo Thun
Zemský vojenský velitel Alfred Windischgrätz
7.6. – přehlídka
8.6. – děla na Vyšehrad
12.6. Povstání; bombardování Prahy
17.6. – kapitulace, stav obležení, vyšetřovací
komise
Léto a podzim 1848
22.7. – ústavodárný sněm ve Vídni
 7.9. – zákon o zrušení roboty za náhradu;
rovněž zrušení vrchnostenských práv
 23.7. – Custozza – rakouská armáda vedená
Radeckým poráží armádu sardinského krále
Karla Alberta – Rakušané upevňují své
mocenské pozice na severu Itálie
 11.9. – chorvatský bán Jelačič – útok proti
Uhrám

Léto a podzim 1848
6.10. – povstání ve Vídni – zabit i min.
války gen. Latour
 Císařský dvůr přesidluje do Olomouce
 Sněm přeložen do Kroměříže
 31.10. - Windischgrätz dobyl Vídeň
 24.11. - nová vláda v čele s Felixem
Schwartzenbergem (švagr W.)
 2.12. - na trůn 18-letý Franz Josef

1849
Spolek Lípa slovanská
 Z ústavního výboru odstoupil Palacký,
nebyla přijata jeho federalistická
koncepce
 Návrh ústavy připraven, ale 7.3. sněm
rozehnán

Oktrojovaná ústava
Císařským nařízením vyhlášená ústava
– 4.3.
 Platnost pro celou říši, obnovení
absolutistické moci císaře a ústředních
úřadů
 Zákonodárná moc téměř výhradně
v rukách panovníka, říšský sněm podružné postavení

Oktrojovaná ústava
Říše centralisticky ovládána z Vídně
 Nebylo odvoláno zrušení roboty
 Zákon ze 7.9.1848 potvrzen císařským
patentem
 Vyvazovací komise

1849
Únor – bitva u Kápolny- povstalci
vytlačeni Windischgrätzovými
jednotkami za Tisu
 Srpen - porážka povstání v Uhrách

1849
Májové spiknutí
 V noci z 9. na10.5. spiklenci zatčeni
 Výjimečný stav nad Prahou až do srpna
1853
 1850 soud
 1853- amnestie – císařská svatba
 Karel Sabina a Emanuel Arnold a další
propuštěni až 1857
