Husitská literatura

download report

Transcript Husitská literatura

Literatura v husitské době
Český jazyk
2. stupeň
Eva Beranová, Základní škola, Čapkova 126, Klatovy
1
Husitská literatura
předchůdci J. Husa, tvorba Jana Husa,
období husitské revoluce až do doby
vlády Jiřího z Poděbrad
asi 1350 –1460
2
Jan Hus
Opakujeme
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10177109
865-dejiny-udatneho-ceskehonaroda/208552116230042-jan-hus/
3
Jan Hus
Husinec
Betlémská kaple
4
Jan Hus
Pro církev psal latinsky, pro prostý lid
česky
přístupný jazyk
jasná kompozice
5
O církvi
(latinsky, De ecclesia)
Kdo svými skutky jedná proti Písmu, není
pravým křesťanem a Boha nemiluje.
Křesťan nemá poslouchat příkazy, které
jsou v rozporu s biblí
6
Výklad Viery, Desatera a Páteře
výklad
modliteb
Věřím v
Boha,
Desatero
Božích
přikázání a
Otče náš
(lat. Pater
noster)
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé,
přijď království tvé,
buď vůle tvá
jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes
a odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme naším
viníkům
a neuveď nás v pokušení,
ale chraň nás od zlého.
Amen.
7
Postila
česky
soubor kázání, vznikl
po jeho nuceném
odchodu z Prahy
8
Knížky o svatokupectví
kritika soudobé církve
za svatokupectví považoval, pokud
někdo vymáhal poplatky za církevní
obřady (křty, pohřby, mše, modlitby
apod.)
9
O českém pravopise
(latinsky, De
orthographia bohemica)
Navrhoval odstranit
spřežky a zavést
diakritická znaménka.
Měkkost se později
naznačovala tečkami
(nabodeníčka), délku
určovaly čárky místo
zdvojených hlásek.
Spřežka - sekupení několika
písmen užívané k zápisu
jedné hlásky (například
české „ch“, polské „sz, cz,
rz, dz“ nebo německé
„sch“).
10
Dopisy
Husova latinská i
česká
korespondence
11
Listy
„Prosím pánů, aby své chudině
milostivě činili a právě ji
spravovali. Prosím měšťanů, aby
své obchody právě vedli. Prosím
řemeslníků, aby věrně své dílo
vedli a jeho požívali. Prosím sluhů,
aby svým pánům a paním věrně
sloužili.“
12
Listy
„Prosím studentů i žáků, aby mistrů
svých v dobrém poslouchali i
následovali a aby se pilně pro Boží
chválu a pro spasení své učili.“
13
Listy
„Také prosím, abyste se milovali,
dobrých násilím tlačiti nedali a
pravdy každému přáli.“
14
Hledej pravdy,
slyš pravdu,
uč se pravdě,
braň pravdy až do smrti.
15
Husitská literatura (1419–1433)
Po smrti J. Husa
útlum literatury, jen texty hájící nebo
odsuzující husitské hnutí a bojová píseň,
která měla zvýšit morálku.
16
Ktož jsú boží bojovníci
Jistebnický kancionál • Ktoz jsu bozi boyownici
Autorem zřejmě Jan
Čapek z Klatov
http://www.youtube.com/watch?v=-UCAykS4wM
a zakona jeho
prosstez od boha pomoci
a uffayte w nyeho
ze konecnye wzdicki s
nim swytˇezite
Kristus wam za skodi
stoji
stokrate wiecz slibuye
pakli kto proń źywot slozi
wieczny źywot mieti bude
blaze kazdemu ktoz na
prawdye se(.)de
17
Vavřinec z Březové – Husitská kronika
18
Literatura v období doznívání
husitství
Petr Chelčický velmi málo zpráv o životě
O boji duchovním - odmítal husitské
války. Nechtěl bojovat proti zlu násilím.
O trojím lidu - odsuzuje dělení společnosti
na církev, šlechtu a poddané. Zastával
myšlenku rovnosti lidí.
Sieť viery pravé – o víře
19
Jednota bratrská
Vznikla na základě učení Chelčického
roku 1457.
Za jediné závažné životní pravidlo
uznávali její členové bibli.
Jednota zakládala tiskárny a podporovala
vzdělanost.
20
Kde se dozvíme více:
• http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_lit
eratura_v_obdob%C3%AD_husitstv%C3%AD
21
To nejdůležitější
Husitská literatura
předchůdci J. Husa, tvorba Jana Husa, období husitské revoluce
až do doby vlády Jiřího z Poděbrad
asi 1350 –1460
Jan Hus
Pro církev psal latinsky, pro prostý lid česky
O církvi – kdo jedná proti Bibli, není pravým křesťanem a Boha
nemiluje.
Výklad Viery, Desatera a Páteře – výklad základních modliteb
Postila – soubor kázání
Knížky o svatokupectví – kritika prodávání odpustků
Dopisy – z Kostnice přátelům
Jan Hus chtěl zjednodušil pravopis
22
Období husitských válek
díla hájící nebo odsuzující husitské hnutí a
bojové písně
píseň Ktož jsú boží bojovníci (autor zřejmě Jan
Čapek, byl knězem i v Klatovech)
Období po husitství
Petr Chelčický
nechtěl bojovat proti zlu násilím
prosazuje rovnost lidí
Jednota bratrská
vznikla v 15.st.
jediné životní pravidlo – Bible
To nejdůležitější
23
Zdroje:
http://www.antikvariatsusice.cz/pic/knihy/image0469.JPG
http://webmuzeum.sumava.cz/retour1996/mesta/husinec/img/pamatnik.jpg
http://www.antikvariatsusice.cz/pic/knihy/image0469.JPG
http://audioknihy.net/userfiles/rozcestnik/1280772854listy_jana_
husa_male.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=-UCA-ykS4wM
http://ovhimg06.icplatform.com/A/20110307/tetabertacz/2/24818
2_1299459053_1_644x461.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_literatura_v_obdob
%C3%AD_husitstv%C3%AD
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10177109865-dejiny-udatnehoceskeho-naroda/208552116230042-jan-hus/
24