Kariérní systém - Národní institut pro další vzdělávání

Download Report

Transcript Kariérní systém - Národní institut pro další vzdělávání

Jednání expertní skupiny dne 4. 10. 2013
KARIÉRNÍ SYSTÉM
CZ.1.07/4.1.00/33.0002
Hlavní cíl projektu
Vypracovat kariérní systém učitelů umožňující
celoživotní zvyšování kvality jejich práce, propojený s
atestacemi a navázaný na motivující systém
odměňování na základě transparentních pravidel.
Klíčové aktivity projektu
1.
2.
Kariérní
systém
Systém
vzdělávání
3.
Profesní portfolio
KA1 – Kariérní systém - Personální zajištění
Personální zajištění řešitelské a interní oponentní skupiny
• Řešitelská skupina A11 - Zástupci VŠ, odborných asociací, ředitelé z praxe,
domácí a zahraniční experti
• Podskupiny:
– PS A12 pro kariérní systém a standard ředitele
– PS AT123 pro návrh kritérií pro hodnocení pedagogické práce učitelů
• Průběžná spolupráce s KA2, zahájení spolupráce s KA 3
• Skupina „strategického plánování a supervize“
– Skupina stojící mimo projekt – dohoda MŠMT a děkanů pedagogických fakult
– Složení: management projektu, zástupce MŠMT + VŠ, CZESHA, AŘG, AŘZŠ
– Cíl:
dosažení shody v prioritách vzhledem k praxi škol
• Interní oponentní skupina
• Externí oponentní skupina
– VŠ, ZŠ, SŠ, hospodářská komora, zástupci asociací
KA1 – Kariérní systém – výstupy a realizace
1.
•
•
Dokončení práce na víceúrovňovém standardu učitele
popis potřebných kompetencí pro každý z kariérních stupňů/pedagogických pozic
v návaznosti na výstupy projektu QRAM – profil absolventa
- - Podrobněji popis realizace níže
stanovení cílů vzdělávání pro jednotlivé kariérní stupně a pozice – vyplývají z
nastaveného standardu učitele, návrh rámcového obsahu, rozsahu a způsobu
ukončení vzdělávání potřebného k dosažení kariérních stupňů a pozic:
- - Návrhy a podklady předány KA3, práce pokračují v KA3
•
Návrh kritérií pro uznávání již absolvovaného DVPP, doktorandského studia,
dosavadní pedagogické praxe pro zařazení učitele do kariérního stupně 3 a 4.
- - Závěr ŘS KA 1: vytváření takových kritérií není potřeba. Koncepce kariérního
systému je postavena na uznávání dosažených a prokazatelných kompetencí, ne
na uznávání absolvovaných školení.
2. Návrh kritérií pro hodnocení pedagogické práce učitelů
- Podrobněji popis realizace níže
KA1 – Výstupy a realizace: A11
1. Dokončení práce na víceúrovňovém standardu učitele
• Realizace 6 pracovních setkání řešitelské skupiny A11 , zapojení ped. fakult
(18. 4. , 16. 5., 13. 6., 18. 7., 15. 8., 12.9. 2013)
•finálně vypořádány připomínky oponentní skupiny k verzi 1.1 SU. Zapracováváme
připomínky pedag. fakult. Skupina A11 na svém jednání 12. 9. došla se zástupci PedF ke
shodě na SU připravovaném KS, dílčí připomínky PedF k úrovni 2 a 3 SU budou
zapracovány postupně a nejsou v rozporu s filozofií projektu.
S tímto závěrem se seznámili i přizvaní zástupci CZESHA , Interní oponentní skupiny,
KA2, KA3.
•dokončen úvodní text pro prezentaci SU - Národní standard kvality práce učitele,
včetně zapracovaných připomínek oponentní skupiny a fakult
•štítky – popisy konkrétních učitelů z praxe vysvětlující aplikaci KS a SU (modelové
ukázky) – pokračují práce na zobecnění
•profil absolventa fakult vzdělávající učitele ve zpracování, spolupráce ped. fakult
s Akreditační komisí, analýza profilů všech ped. fakult, návaznost QRAM, návrh KS1.
KA1 – Výstupy a realizace: AT 123
2. Návrh kritérií pro hodnocení pedagogické práce učitelů – kdo, kdy a podle
čeho bude učitele pravidelně hodnotit v jednotlivých kariérních stupních.
3. Návrh institucionálního zajištění vzdělávání uskutečňovaného v
souvislosti s kariérním systémem.
• Analýza zahraničních zkušeností
• 18.6. 2013: diskuse ŘS A11 - přechod z KS 1 do KS 2 přechod z KS 2 do KS 3.
• přizváni i členové pracovní skupiny AT 123 za KA2 a KA3
• Od 18.7. 2013 – samostatná páce pracovní skupiny AT 123
• podklady pro diskusi k hodnocení práce učitele
– při přechodu do KS 2,
– při přechodu KS2 do KS3
•
– struktura pro zpracování návrhu hodnocení učitelů.
15. 9. – skype konference skupiny AT123, projednávané okruhy: Možnost odvolání
proti rozhodnutí komise, Kde budou atestace probíhat, Zajištění průběhu samotné
atestace, Zpoplatnění atestace, Institucionální zabezpečení atestací apod.
KA1 – Výstupy a realizace: A11
4. Stanovení a popis nových specializovaných činností, zpracování
standardu vzdělávání v rámci DVPP.
Proběhla úvodní analytická část:
- vytvoření dotazníku (červen 2013)
- dotazníkové šetření ve školách (AŘG, září 2013)
- sběr informací ke spec. činnostem
- z jiných šetření (ČŠI, červen 2013)
- z jiných projektů
KA1 –Výstupy a realizace: A12
5. Návrh kariérního systému pro ředitele; stanovení a popis obsahu vzdělávání pro
ředitele v návaznosti na vytvořený kariérní systém pro ředitele. Dokončení práce
na víceúrovňovém standardu ředitele
•
Očekávaný průběžný výstup: v lednu 2014 bude MŠMT předložena „Koncepce
kariérního systému ředitele“
•
Probíhají jednání PS pro kariérní systém ředitele (od 18.6.2013, 1x měsíčně)
•
Práce na částech koncepce:
Zdůvodnění potřeby zavedení kariérního systému
Základní principy nového kariérního systému (kompetenční model – využití
výsledků CECE), Hlavní cíle nového kariérního systému, Struktura kariérního
systému, Vzdělávání ředitelů, Výběr ředitelů – konkurz
Návrh návazných opatření, která nevyžadují legislativní úpravy (co můžeme
realizovat hned), Předpokládané legislativní kroky
Finanční zabezpečení a harmonogram náběhu kariérního systému ředitele.
KA1 – Plán prací 2013/březen 2014
•
•
•
•
Prezentace SU a KS učitele odborné veřejností – zpětná vazba
Sběr dat z pilotáže portfolií – zpětná vazba
Vytvoření další verze SU a KS obohacené o zpětnou vazbu
Vytvoření návrhu hodnocení pedagogické práce učitele
•
Dokončení návrhu začlenění specializovaných činností jako
kariérní cesty v KS
•
Dokončení koncepce KS pro ředitele a projednání uvnitř
MŠMT
KA2 – Kariérní systém
Práce řešitelských skupin:
•
•
•
•
A21 – Kvalita
A22 – Obsah a pilotáže
Prezenční jednání
Skype porady
KA2 – Kariérní systém
Očekávané výstupy KA 2 - probíhající práce r. 2013:
Upraven harmonogram činností v souladu s KA1 a KA3. Důvodem bylo
propojení a návaznost výstupů ve všech KA, zejména na Standard učitele
(1.- 3. verze).
• Dokončení tvorby kritérií a nástrojů pro hodnocení vzdělávacích programů
KS:
• Systém kritérií pro hodnocení vzděl. programů (květen - září 2013)
• Podklady pro inovaci udělování akreditací (říjen 2013)
• Analýza finančního zabezpečení pro uskutečnění hodnocení vzděl.
programů (listopad – prosinec 2013)
• Oponentury (srpen 2013, prosinec 2013)
• Finalizace materiálu (prosinec 2013, leden 2014)
KA2 – Kariérní systém
Kritéria a nástroje pro hodnocení kvality vzdělávacích programů v KS
Vzdělávací
program
Kritéra
Indikátory
Nástroje
Lektor
Instituce
KA2 – Kariérní systém
Projektová
fáze
Realizační
fáze
Evaluační
fáze
KA2 – Kariérní systém
Další očekávané výstupy:
• Zpracování návrhů na inovaci akreditačního řízení (náměty na úpravy
právních předpisů, vytvoření žádosti o akreditaci, vymezení celého procesu
akreditace vzdělávacích programů v rámci Kariérního systému)
• Tvorba kritérií pro výběr hodnotitelů a jejich proškolení (příprava metodiky
školení, využití Průvodce)
• Zpracování návrhu na institucionální zajištění akreditace vzdělávacích
programů
• Zpracování návrhu na finanční zajištění procesu akreditace vzdělávacích
programů.
Východiska: Legislativní podmínky pro udělování akreditací MŠMT, odborná a
teoretická pedagogická a andragogická literatura, zahraniční pohled na vzdělávání
v KS, vznikající Standard učitele – s výhledem na hodnoticí a atestační řízení,
profesní portfolio.
KA2 – Kariérní systém
Tvorba vzdělávacích programů (5 VP):
Návaznost především na:
• Standard učitele (SU) – očekávané kompetence a jejich indikátory
• Kritéria kvality vzdělávacích programů
• Výsledky výzkumů efektivity dalšího vzdělávání učitelů
Vytvoření 5 VP pro pilotáž – stanovení cíle, obsahu, cílové skupiny (variantně: pro
učitele v adaptačním období a pro učitele ve vyšších kariérních stupních), metod
výuky (variantně: blended-learning) a definování požadavků na výstupy z učení
1.
2.
3.
4.
5.
VP Rozvoj mentorských dovedností (vazba na event. novou specializovanou pozici v KS)
VP Plánování výuky – vytváření příležitostí k učení (vazba na kompetence 2.1 a 2.2 dle SU)
VP Jak poznat a interpretovat sociální klima ve třídě (vazba na kompetenci 2.3 dle SU)
VP Slovní hodnocení žáků (vazba na kompetenci 2.4 dle SU)
VP Od reflektování ke zlepšování výuky (vazba na kompetenci 2.5 dle SU)
Navazující kroky: organizační příprava pilotáže a její realizace, příprava materiálů pro
lektory a účastníky, realizace doprovodné evaluační studie
Personální zabezpečení: Řešitelská skupina A22 (říjen 2013 – červen 2014)
KA3 – Kariérní systém, Profesní portfolio
Cíl:
Vytvořit a ověřit systém vedení profesního portfolia
jako základu pro hodnocení kvality práce učitele.
Přímá vazba na Kariérní systém a profesní rozvoj.
Portfolio se stane podkladem pro možný postup v
kariéře, jeho vedení bude pro vyšší atestační stupně
povinnou součástí.
KA3 – Kariérní systém – očekávané výstupy
Očekávané výstupy KA 3 a plánované práce 2013 - 2014:
• Vytvořený program pro konzultanty profesních portfolií a jejich
proškolení (50 osob)
• Ověřený formát profesního portfolia v praxi (100 škol)
• Zpracovaná a pilotovaná metodika profesního portfolia učitele (300
pedagogických pracovníků)
• Zpracovaná a pilotovaná metodika pro hodnocení profesního portfolia
pro ředitele (100 ředitelů)
18
KA3 – Stav prací
Personální zajištění:
Řešitelská skupina A31 (12 osob – učitelé a ředitelé MŠ, ZŠ, G, SOŠ a SOU,
zástupci PedF.) a věcný manažer doc. PhDr. Michaela Píšová, Ph.D.
Stav prací:
4 prezenční porady (14.6, 12.7., 16.8., 20.9.), dva zástupci z A31 zapojeni v
řeš. skupině AT 123:
• tvorba struktury a obsahu portfolia v rámci kariérního systému (zejm.
Profesní standard učitele, Atestační řízení)
• příprava pilotáže portfolia (databáze škol k oslovení, konzultanti
profesního portfolia)
Tvoříme portfolio jako podklad pro atestační řízení, ale jeho struktura a
obsah bude vytvořen tak, by práce s portfoliem podporovala profesní
rozvoj učitele.
19
KA3 – Průběžné závěry řeš. skupiny
Účel, funkce a typ portfolia
• pp je systémovou složkou KS, jako takové slouží jako nástroj profesního
rozvoje učitele (funkce rozvojová) a zároveň jako podklad pro hodnocení
dosažené úrovně kompetencí učitele v rámci KS (funkce bilanční);
• v rámci KS učitel pracuje s jedním portfoliem; tzn. pp bude „provázet“
učitele po celou jeho profesní dráhu, ideálně od přípravného vzdělávání;
• jedná se tedy o typ rozvojového portfolia, pro potřeby atestací jej lze upravit
do formy reprezentativního portfolia.
KA3 – Průběžné závěry řeš. skupiny
Míra řízenosti portfolia
• stanovena struktura pp
• určitá míra svobody volby dokladů profesního rozvoje a úrovně dosažených
kompetencí.
Formát portfolia
• učitel / škola bude mít možnost volby formátu pp;
• preference budou ověřovány v průběhu pilotáže;
• využití elektronického formátu pp či některých jeho složek, tj. kombinovaný
formát pp, bude doporučeno v metodických materiálech.
KA3 – Průběžné závěry řeš. skupiny
• První část profesního portfolia
Jednotná část, stanoven rozsah a formát jednotlivých položek s akcentem
rozvojovým a bilančním.
Profesní předpoklady učitele - doložené artefakty jiné povahy, než v dalších
oblastech:
a. Profesní životopis
b. Profesní filozofie
c. Doklady o profesním rozvoji: plány osobního profesního rozvoje (za
předchozí 3 roky -5 let, bude upřesněno), další rozvojové aktivity (především
další vzdělávání včetně samostudia),
KA3 – Průběžné závěry řeš. skupiny
• Druhá část profesního portfolia
Dokladování profesních kompetencí učitele dle struktury oblasti „Učitel a
jeho třída“ ve dvou úrovních:
a. Vlastní hodnocení dosažené úrovně daných kompetencí z této oblasti
(reflektivní narace, která zahrne i zdůvodnění doložených artefaktů)
b. Evidence – vybraný/é artefakt/y
• Třetí část profesního portfolia
Dokladování profesních kompetencí učitele dle struktury oblasti „Učitel a
jeho okolí“ ve dvou úrovních:
a. Vlastní hodnocení dosažené úrovně daných kompetencí z této oblasti
(reflektivní narace, která zahrne i zdůvodnění doložených artefaktů)
b. Evidence – vybraný/é artefakt/y
KA3 – výhled do dalšího období
Dokončení struktury a obsahu profesního portfolia – do
listopadu 2013
Tvorba metodiky pro učitele a pro ředitele – do února 2014
Příprava a organizování pilotáže – do června 2014
Vyhodnocení pilotáže – do srpna 2014
Oponentní procesy – do listopadu 2014
Finalizace materiálů v KA3 – do ledna 2015
Kariérní systém – finanční část
Platy
5 691 606,00
OON
16 490 800,00
Odvody
5 185 165,00
FKSP
56 916,00
OBV
2 575 513,00
Celkem
Rozpočet příjemce MŠMT
Rozpočet partnera NIDV
30 000 000,00
1 621 500,00 Kč
28 378 500,00 Kč
Kariérní systém – finanční část
Podstatné změny rozpočtu projektu
• z důvodu optimalizace projektového týmu a snížení rizik došlo v projektu
partnera NIDV k přesunu osobních výdajů mezi platy a dohodami o
pracovní činnosti
• byl navýšen rozpočet příjemce MŠMT o 575 693 Kč z rozpočtu partnera
NIDV z důvodu přesunu prostředků na odvody, cestovné, režie, publicitu a
audit
• došlo k rozšíření realizačního týmu příjemce odpovědného za realizaci
projektu o experta – konzultanta MŠMT. V realizačním týmu byla naopak
zrušena pozice projektového manažera MŠMT. Uvedenou změnou došlo k
navýšení podílu příjemce podpory MŠMT o 629 600 Kč z rozpočtu partnera
NIDV.
• Celkem obě podstatné změny představují přesun finančních prostředků
z rozpočtu partnera NIDV do rozpočtu příjemce MŠMT ve výši 1 205 293
Kč.
Kariérní systém – finanční část
V současné době je připravována podstatná změna projektu
z důvodu prodloužení termínu ukončení projektu do ledna
2015. Změna bude provedena při zachování současné výše
rozpočtu. Předpokládá se změna rozpočtu mezi příjemcem a
partnerem a to navýšením podílu příjemce podpory MŠMT.
Kariérní systém – finanční část
Upravený rozpočet projektu (v Kč)
Platy
5 306 833,00
OON
16 604 815,00
Odvody
5 457 953,00
FKSP
53 068,00
OBV
2 577 331,00
Celkem
Rozpočet příjemce MŠMT
Rozpočet partnera NIDV
30 000 000,00
2 826 793,00 Kč
27 173 207,00 Kč
Kariérní systém – finanční část
Přehled čerpání rozpočtu (v Kč)
Zahrnuje odsouhlasenou 1. - 5. monitorovací zprávu a 6. MZ za období
červen - srpen 2013, která je předložena ke schválení
Položka
NIDV
MŠMT
Celkem
platy
2 102 713,00
358 246,00
2 460 959,00
OON
3 861365,00
45 000,00
3 906 365,00
odvody
1 915 064,00
170 555,00
2 085 619,00
FKSP
21 145,00
3 583,00
24 728,00
OBV
221 636,63
64 114,29
285 750,92
8 121 923,63
641 498,29
8 763 421,92
Celkem
Z celkového rozpočtu projektu ve výši 30 000 000 Kč byla čerpána částka
8 763 421,92 Kč, což představuje 29,21 %.
Kariérní systém
Děkujeme Vám za pozornost.
Ing. Stanislav Karabec, Ph.D.
a projektový tým