Transcript POH ČR

POH ČR 2015 - 2024
Babylon Liberec
22. října 2014
Ing. Gabriela Bulková
Ministerstvo životního prostředí
Příprava POH ČR
• MŽP návrh nového POH ČR – strategie na další
10 leté období (2015- 2024)
• Nástroj pro řízení OH a pro realizaci dlouhodobé
strategie OH
• Závazky vůči EU
• Potřeby OH
Nový POH ČR – harmonogram (1)
• POH ČR (SEA verze = úvodní část, souhrn
analytické části, závazná část, směrná část)
• Projednání v Radě pro OH (březen 2014)
• Vnitroresortní připomínkové řízení (březen 2014)
• Meziresortní připomínkové řízení a rozšířené
veřejné připomínkové řízení (květen 2014)
• Vypořádání
zásadních
připomínek
z
MPŘ
(12. září), následná jednání
• Posouzení vlivů POH na ŽP (SEA proces)
• Veřejné projednání v rámci SEA (18. listopadu
2014)
• Ekonomická analýza POH
Nový POH ČR – harmonogram (2)
•
•
•
•
Dopracování POH
Příprava nařízení vlády
Předložení závazné části POH ČR vládě
Vydání nařízení vlády o POH ČR (závazné části)
ve Sbírce zákonů (prosinec 2014)
• Účinnost POH ČR (leden 2015)
POH ČR (SEA verze)
1) Úvodní část (základní informace)
• působnost, doba platnosti, struktura POH, konzultační
proces, institucionální zabezpečení
2) Vyhodnocení stávajícího stavu OH v ČR
- Souhrn analytické části (vývoj a stav OH)
• datové zdroje, souhrnná data o OH, trendy vývoje
a vyhodnocení OH, stav plnění evropských cílů, nová
prognóza vývoje produkce KO a nakládání s KO do
roku 2024, priority OH ČR 2015-2024, infrastruktura
OH, vyhodnocení prevenčních přístupů a opatření
v OH
POH ČR
3) Závazná část (nařízení vlády, strategie, cíle)
Zohledňuje:
• Základní princip - hierarchie nakládání s odpady
• Politiku životního prostředí ČR
• Jiné strategické dokumenty ČR (Surovinová
politika, SEK)
• Evropské závazky ČR
• Evropské strategické dokumenty
• Potřeby současného odpadového hospodářství
• Roadmap EK pro ČR
 Kapitola 3.7. – „Program předcházení vzniku
odpadů“ (1 hlavní cíl a 13 dílčích cílů)
POH ČR
Program předcházení vzniku odpadů
• Principy, cíle, opatření jsou součástí POH ČR
• Proces SEA (29. srpna zveřejnění stanoviska
SEA)
• Předložení „Programu předcházení
odpadů ČR“ do vlády (podzim 2014)
vzniku
POH ČR
Závazná část
 Cíle - 61 cílů
• 4 strategické
• 23 hlavních
• 34 dílčích
 Zásady
 Opatření
POH ČR
Vyšší
preference
Nižší
preference
POH ČR
Strategické cíle pro období 2015-2024:
1. Předcházení vzniku odpadů a snižování
měrné produkce odpadů.
2. Minimalizace nepříznivých účinků vzniku
odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví
a životní prostředí.
3. Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení
se k evropské „recyklační společnosti“.
4. Maximální využívání odpadů jako náhrady
primárních zdrojů a přechod na oběhové
hospodářství.
POH ČR
Závazná část:
• Zásady pro nakládání s odpady.
• Zásady pro nakládání s vybranými druhy
odpadů (prioritní odpadové toky např. KO, SKO,
BRO a BRKO, SDO, NO, výrobky s ukonč.
životností s režimem ZPO, kaly z ČOV, odpady
ze zdravot. a veter. péče, odpady želez.
a nežel. kovů a další).
• Cíle pro prioritní odpadové toky.
• Zásady pro vytváření sítě zařízení k nakládání
s odpady.
• Zásady pro rozhodování při přeshraniční
přepravě, dovozu a vývozu odpadů.
POH ČR
• Opatření k omezení odkládání odpadů mimo
•
•
•
•
místa k tomu určená a zajištění nakládání
s odpady, jejichž vlastník není znám nebo
zanikl.
Program předcházení vzniku odpadů.
Odpovědnost za plnění POH ČR a POH krajů
a zabezpečení kontroly plnění POH ČR a POH
krajů.
Soustava indikátorů k hodnocení stavu OH ČR
a plnění POH ČR a POH krajů.
Zajištění datové základny pro hodnocení OH,
POH ČR a POH krajů.
POH ČR
4) Směrná část
• Definuje podmínky, předpoklady pro splnění
stanovených cílů.
• Nástroje pro prosazování a kontrolu plnění POH
ČR (i ekonomické - poplatky)
Přílohy POH: přehled cílů, soustava indikátorů OH,
právní předpisy, použité zkratky, zdroje
Obsah POH ČR - Priority
Hlavní priority OH ČR pro 2015 – 2024:
1. Předcházení vzniku odpadů a snižování
nebezpečných vlastností odpadů.
2. Opětovné použití výrobků s ukončenou
životností.
3. Kvalitní
recyklace
a
maximální
využití
vhodných odpadů (materiálové, energetické,
biologické) a to především ve vazbě na
průmyslové
segmenty
v
regionech
(zemědělství, energetiku, stavebnictví).
Obsah POH ČR - Priority
4. Optimalizace nakládání s BRKO a ostatními
BRO na území ČR, s důrazem na povinné
zavedení odděleného sběru BRO.
5. Povinné
zavedení
tříděného
sběru
přinejmenším pro odpady z: papíru, kovu,
plastu a skla do roku 2015.
6. Energetické využívání odpadů, KO, zejm. SKO.
7. Zásadní omezení skládkování na území ČR.
8. Optimalizace veškeré činnosti v OH s ohledem
na ochranu zdraví lidí a ŽP.
Obsah POH ČR - Priority
9. Optimalizace veškeré činnosti v OH, s ohledem
na vynaložené náklady a ekonomickou
a sociální udržitelnost.
10.Vyjasnění stavu, kdy odpad přestává být
odpadem.
11.Zajištění dlouhodobé stability a udržitelnosti
OH v regionech i v rámci ČR.
Závazná část POH ČR - Zásady
Zásady pro nakládání s odpady
• Předcházet vzniku odpadů.
• Při nakládání s odpady uplatňovat hierarchii.
• Při uplatňování hierarchie podporovat možnosti,
které představují nejlepší celkový výsledek z
hlediska ŽP. Zohledňovat celý životní cyklus
výrobků a materiálů.
• Podporovat způsoby nakládání s odpady, které
využívají odpady jako zdroje surovin.
• Podporovat nakládání s odpady, které vede
ke zvýšení hospodářské využitelnosti odpadu.
Obsah POH ČR - Zásady
• Podporovat přípravu na opětovné použití a
recyklaci odpadů.
• Nepodporovat skládkování nebo spalování
recyklovatelných materiálů.
• U zvláštních toků odpadů je možno připustit
odchýlení se od hierarchie, je-li to odůvodněno
zohledněním celkových dopadů životního cyklu.
• Při uplatňování hierarchie zohlednit zásadu
udržitelnosti včetně technické proveditelnosti
a hospodář. udržitelnosti.
• Při uplatňování hierarchie zajistit ochranu
zdrojů surovin, ŽP, lidského zdraví s ohledem
na hospodářské a sociální dopady.
Cíle POH ČR
Cíl:
Komunální odpady:
• Do roku 2015 zavést tříděný sběr minimálně
pro odpady z papíru, plastů, skla a kovů.
• Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50 %
hmotnosti
celkovou
úroveň
přípravy
k opětovnému použití a recyklaci alespoň
u odpadů z materiálů jako je papír, plast, kov,
sklo, pocházejících z domácností, a případně
odpady jiného původu, pokud jsou tyto toky
odpadů podobné odpadům z domácností.
Cíle POH ČR
Zásady a opatření:
• Zachovat, podporovat a rozvíjet samostatný
komoditní sběr (papír, plast, sklo, kovy,
nápojové kartony).
• V obcích povinně zajistit (zavést) oddělený
(tříděný)
sběr
využitelných
složek
KO,
minimálně papíru, plastů, skla a kovů.
• Systém sběru KO v obci stanovuje obec
v samostatné působnosti obecně závaznou
vyhláškou.
• Rozsah a způsob odděleného sběru musí být
dostatečný pro zajištění splnění cílů POH pro
KO.
Cíle POH ČR
• Úprava SKO tříděním pouze jako doplňková
technologie úpravy odpadů před jejich dalším
materiálovým a energetickým využitím. Tato
úprava nenahrazuje oddělený sběr využitelných
složek KO.
• Průběžně
vyhodnocovat
obecní
systém
nakládání s KO.
• Na úrovni obce informovat 1 x ročně občany
a ostatní účastníky obecního systému nakládání
s KO o způsobech a rozsahu odděleného sběru
KO, využití a odstranění KO.
• Na
úrovni
obce
1
x
ročně
zveřejnit
kvantifikované výsledky OH obce.
Cíle POH ČR
Cíl:
SKO:
• Směsný komunální odpad (po vytřídění
materiálově využitelných složek, nebezpečných
složek a biologicky rozložitelných odpadů)
zejména energeticky využívat v zařízeních
k tomu určených v souladu s platnou
legislativou.
Cíle POH ČR
Zásady a opatření:
• Významně omezit skládkování SKO.
• Snižovat produkci SKO zavedením nebo
rozšířením odděleného sběru využitelných
složek KO, včetně BRO.
• SKO zařadit mezi odpady, u nichž se
předpokládá zákaz skládkování od 2024.
• Průběžně upravovat poplatek za skládkování
využitelných
KO
tak,
aby
jeho
výše
znevýhodňovala
skládkování
těch
druhů
odpadů, které bude od roku 2024 zakázáno
skládkovat.
• V adekvátní míře energeticky využívat SKO.
Cíle POH ČR
Cíl:
BRO a BRKO:
• Snížit
maximální
množství
biologicky
rozložitelných
komunálních
odpadů
(BRKO) ukládaných na skládky tak, aby
podíl této složky činil v roce 2020 nejvíce 35
% hmotnostních z celkového množství BRKO
vyprodukovaných v roce 1995.
Cíle POH ČR
Zásady a opatření:
• V obcích povinně stanovit systém odděleného
sběru BRO a nakládání s nimi, minimálně pro
BRO rostlinného původu.
• Podporovat a rozvíjet systém sběru BRKO.
• Podporovat
maximální
využívání
BRO
a produktů z jejich zpracování.
• Podporovat budování a rozvoj infrastruktury
nutné k zajištění využití BRO.
Cíle POH ČR
• Povinnost obcí určit místa, kam mohou fyzické
osoby a původci napojení na systém obce
odděleně odkládat BRO, minimálně BRO
rostlinného původu.
• Na úrovni obce informovat 1 x ročně občany
a ostatní účastníky obecního systému nakládání
s KO o způsobech a rozsahu odděleného sběru
BRO a o nakládání s nimi.
• Minimálně 1 x ročně zveřejnit kvantifikované
výsledky OH obce.
• Podporovat technicky a osvětovými kampaněmi
domácí, komunitní a obecní kompostování BRO
u FO.
Cíle POH ČR
• Podporovat výstavbu zařízení pro využití BRO.
• Vytvořit
podmínky
k
odbytu
výstupních
produktů ze zpracování odděleně sebraných
BRO, tj. kompostu a digestátu, především pro
využití v zemědělské výrobě a také v obcích.
• Ve spolupráci s Mze motivovat zemědělce
k částečné náhradě průmyslových hnojiv
hnojivy vyrobenými z odpadů.
• Podporovat energetické využívání SKO.
• Stanovit od roku 2024 zákaz skládkování SKO,
recyklovatelných a využitelných odpadů.
Cíle POH ČR
Cíl:
Stavební a demoliční odpady:
• Zvýšit do roku 2020 nejméně na 70 %
hmotnosti míru přípravy k opětovnému
použití a míru recyklace stavebních
a demoličních odpadů a jiných druhů jejich
materiálového využití, včetně zásypů, při nichž
jsou materiály nahrazeny SDO kategorie ostatní
s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů
uvedených v Katalogu odpadů pod katalogovým
číslem 17 05 04 (zemina a kamení).
Cíle POH ČR
Zásady a opatření:
• Regulovat vznik SDO a nakládání s nimi
s ohledem na ochranu lid. zdraví a ŽP.
• Maximálně využívat upravené SDO a recykláty.
• Přechod recyklovaného SDO na výrobek -pokud
nebude zpracován legislativní dokument na
úrovni EU, pak ho vypracovat na národní.
• Zamezit využívání neuprav. SDO, s výjimkou
výkopových zemin a hlušin bez N vlast.
• Zjednodušit pravidla pro využívání upravených
SDO a recyklátů z těchto odpadů.
• Vymezit rozsah druhů SDO vhodných k využití
na povrchu terénu.
Cíle POH ČR
Cíl:
Obaly a obalové odpady
• Zvýšit celkovou recyklaci obalů na úroveň
70 % do roku 2020.
• Zvýšit celkové využití odpadů z obalů na
úroveň 80 % do roku 2020.
• Zvýšit recyklaci plastových obalů na úroveň
50 % do roku 2020.
• Zvýšit recyklaci kovových obalů na úroveň
55 % do roku 2020.
Cíle POH ČR
• Dosáhnout 55 % celkového využití
prodejních obalů určených spotřebiteli do
roku 2020.
• Dosáhnout 50 % recyklace prodejních obalů
určených spotřebiteli do roku 2020.
Opatření:
• Zachovat a rozvíjet stávající integrovaný
systém třídění KO, včetně jejich obalové složky
a podporovat další rozvoj tohoto systému.
Cíle POH ČR
Cíl:
Síť zařízení pro nakládání s odpady
• Vytvořit a udržovat komplexní, přiměřenou
a efektivní síť zařízení k nakládání
s odpady na území ČR.
Princip:
• Nezbytnost stanovit a koordinovat krajským
POH síť zařízení k nakládání s odpady ve větší
vazbě na OH a aktuální stav plnění cílů POH ČR
a POH kraje.
POH ČR
Zásady pro vytváření
nakládání s odpady:
sítě
zařízení
pro
• Podporovat výstavbu zařízení v souladu
s hierarchií.
• Navrhovat
nová
zařízení
v
souladu
s legislativními, technickými požadavky a BAT.
• Z veřejných zdrojů podporovat výstavbu
zařízení, která budou v souladu s POH kraje,
POH ČR.
• V rámci procesu hodnocení k podpoře
z veřejných zdrojů podrobně posuzovat zařízení
(zajištění vstupů, adekvátnost z hlediska
kapacity, smluvního zajištění odbytu výstupů).
POH ČR
• Z veřejných zdrojů podporovat výstavbu
zařízení,
u
kterých
je
výstupem
dále
materiálově využitelný produkt.
• K prokázání potřebnosti zařízení, pro podporu
tohoto zařízení z veřejných zdrojů bude třeba
doporučující stanovisko kraje, které se bude
opírat o soulad s POH kraje.
• Zapracovat postupně požadavky na vytváření
sítě zařízení do výstupů územního plánování.
• Nepodporovat výstavbu nových skládek odpadů
z veřejných prostředků.
POH ČR
• Vymezit odpadové toky a podmínky jejich
zpracování, za kterých nebude vyžadováno
povolení k provozu zařízení.
• Zaměřit se na stav kdy odpad přestává být
odpadem a metodicky objasnit postupy vedoucí
k vyjmutí z odpadového režimu.
• Podporovat projekty zaměřené na vývoj nových
technologií využití, recyklace a zpracování
odpadu.
POH ČR a Infringementová novela
POH ČR směrná:
• Informace nezbytné pro vypracování kritérií pro
umístění a kapacity zařízení podporovaná
z veřejných zdrojů, pokud je to s ohledem na
plnění cílů nezbytné.
• Návrhy potřebných zařízení nadreg. významu,
pokud je to s ohledem na plnění cílů nezbytné.
POH krajů směrná:
• Kritéria pro typy, umístění a kapacity zařízení
pro
nakládání
s
odpady
podporovaná
z veřejných zdrojů.
• Záměry pro potřebná zařízení, pokud je to
s ohledem na plnění cílů nezbytné.
Odpovědnost POH ČR a POH krajů
• MŽP a kraje kontrolují vytváření podmínek pro
předcházení vzniku odpadů, naplňování cílů,
zásad a opatření POH.
• Kraje budou průběžně, minimálně v rámci
vyhodnocení POH kraje vyhodnocovat systém
nakládání s odpady a s VUŽ.
• Vyhodnocení
systému
tříděného
sběru,
nakládání, sítě zařízení pro nakládání s odpady
a plnění cílů POH.
• Kraj zpracovává zprávu o stavu plnění POH
kraje, jedenkrát za dva roky do 15. listopadu za
uplynulé dvouleté období. Na základě výsledku
navrhuje opatření. (MŽP metodický návod)
Odpovědnost POH ČR a POH krajů
• MŽP a kraj využije všechny dostupné nástroje
a prostředky k zajištění plnění POH.
• MŽP zpracovává zprávu o stavu plnění POH ČR,
jedenkrát za dva roky do 31. prosince za
uplynulé dvouleté období. Na základě výsledku
navrhuje opatření.
• Rada pro OH projednává navržená opatření
pro podporu plnění POH ČR a předkládá
ministrovi návrhy na změny POH ČR.
POH krajů – Infringementová novela
• Kraj v sam. půs. je povinen zpracovat a schválit
návrh POH kraje nebo jeho změny do 12
měsíců od účinnosti POH ČR.
• POH kraje na dobu nejméně 10 let.
• POH kraje zpracován do 6 měsíců od změny
podmínek.
• Kraj zasílá návrh POH MŽP k odsouhlasení.
• MŽP do 2 měsíců sdělí kraji své připomínky.
• Kraj POH dle připomínek MŽP upraví a opět
zasílá MŽP.
• Závaznou část POH kraj vyhlásí obecně
závaznou vyhláškou.
Děkuji za pozornost
[email protected]
Tel: 267 122 711