26. Obnova katastralniho operatu

Download Report

Transcript 26. Obnova katastralniho operatu

Obnova katastrálního operátu
Daniel Ondráček, H2KNE1
2014
Legislativa
• Zákon č.344/1992 Sb. O katastru nemovitostí České republiky
(katastrální zákon)
• Vyhláška č.26/2007Sb. , kterou se provádí zákon č.265/1992.,
o zápisech vlastnických a jiných
věcných
práv
k
nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.
344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky
(katastrální
zákon),
ve znění pozdějších předpisů,
(katastrální vyhláška)
• Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod
Obnova katastrálního operátu
(podle §13 zákona č.344/1992 Sb.)
• Obnova katastrálního operátu je vyhotovení
nového SGI ve formě grafického počítačového
souboru a nového SPI katastrálního operátu
SGI= Soubor geodetických informací
Katastrální mapa je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, které
obsahuje:
Body polohového bodového pole, polohopis a popis
Formy KM: DKM, analogová mapa, KMD, KM-D
SPI = Soubor popisných informací:
část katastrálního operátu, která zahrnuje údaje o katastrálním území, o
parcelách, o stavbách, o bytech a nebytových prostorech, o vlastnících a
jiných oprávněných, o právních vztazích a dalších stanovených právech a
skutečnostech
Druhy obnovy katastrálního operátu
(podle §13 zákona č.344/1992 Sb.)
• 1) Novým mapováním na podkladě §54 až §62
katastrální vyhlášky č.26/2007 Sb. (DKM)
• 2) Na podkladě výsledků pozemkových úprav podle §64
až §66 č.26/2007 Sb. (DKM)
• 3) Přepracováním SGI do digitální podoby podle §63
odst.1 až 8 katastrální vyhlášky č.26/2007 Sb. (DKM
a KMD)
• 4) Převodem číselného vyjádření analogové mapy v SJTSK do digitální podoby podle §63 odst.9 katastrální
vyhlášky č.26/2007 (DKM)
=Vznik nového SGI a SPI
Obnova katastrálního operátu
(podle §13 zákona č.344/1992 Sb.)
• Provádí se v rozsahu katastrálního území
• Doplnění parcel zemědělských a lesních pozemků
evidovaných dosud zjednodušeným způsobem.
• Obnovu katastrálního operátu zahájí katastrální
úřad bez návrhu. Pokud má být obnova
katastrálního
operátu
provedena
novým
mapováním nebo přepracováním SGI, oznámí její
zahájení katastrální úřad dotčené obci.
Obnova KO novým mapováním
(podle §13a zákona č.344/1992 Sb.)
K obnově KO novým mapováním se přistoupí, pokud geometrické
a polohové určení nemovitostí již nevyhovuje současnému
vedení katastru z důvodu:
• Značného počtu změn
• Nedostatečné přesnosti
• Použitého měřítka katastrální mapy
Nebo dojde-li:
• Ke ztrátě, zničení a poškození KO , že není možné provést
rekonstrukci z dokumentovaných podkladů platného stavu.
Etapy obnovy KO novým mapováním
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
zahájení obnovy a přípravné práce
budování nebo revize a doplnění podrobného polohového bodového pole (dále
jen „PPBP“) a související rekognoskace na bodech základního polohového
bodového pole (dále jen „ZPBP“) a zhušťovacích bodech (dále jen „ZhB“) a údržba
ZhB, prováděná jen v nezbytném rozsahu v případě její potřeby pro doplnění
bodů PPBP
výběr a příprava využitelných podkladů
zjišťování hranic
podrobné měření polohopisu katastrální mapy (dále jen „podrobné měření“)
obnovení SGI, včetně doplnění pozemků ZE, s použitím výsledků podle písm. b) až
e)
obnovení SPI
námitky podle § 16 katastrálního zákona
vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu podle § 62 katastrální
vyhlášky
nový výpočet výměr dílů BPEJ
Využitelné podklady
(podle návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod)
• data platného stavu SGI a SPI z ISKN,
• výsledky zeměměřických činností založené v měřické
dokumentaci katastrálního pracoviště
• operáty dřívějších pozemkových evidencí pro doplnění
pozemků dosud evidovaných zjednodušeným způsobem
do SGI.
Zjišťování průběhu hranic
(podle §14 zákona č.344/1992 Sb.)
• je zjišťování průběhu hranic územích správních jednotek,
hranic k.ú., hranic pozemků a vnějšího obvodu staveb. Při
zjišťování hranic lze ověřovat i další údaje, které jsou
obsahem katastru.
• Zjišťování hranic provádí komise složená z pracovníků KÚ a ze
zástupců obce a dalších orgánů určených katastrálním
úřadem. Předsedou komise je pracovník KÚ, určený ředitelem
KÚ.
• Zjišťování hranic se provádí za účasti pozvaných vlastníků a
jiných oprávněných nebo jejich zástupců.
Podrobné měření
• Předměty obsahu katastrální mapy označené v
terénu a vyznačené v náčrtu zjišťování hranic
• Neoznačené hranice se převezmou z
dosavadního katastrálního operátu
• Geodetické metody
• Fotogrammetrické metody
• Pomocné měřické body:
1) staničení na měřických přímkách mezi
body polohových bodových polí
a pomocnými body
2) rajón
3) pomocné polygonové pořady,
4) protínání ze směrů, popřípadě z délek
5) volné polární stanovisko
6) technologie GNSS
7) plošné sítě
• Podrobné body:
1) Polární metoda
2) GNSS
Tisková podoba KM
Obnova katastrálního operátu
přepracováním
(podle §15a zákona č.344/1992 Sb.)
• Při obnově katastrálního operátu přepracováním
se převádí katastrální mapa z grafické formy do
formy grafického počítačového souboru.
Etapy obnovy KO přepracováním
(podle návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod)
a) zahájení obnovy a přípravné práce
b) budování nebo revize a doplnění PPBP a související rekognoskace na bodech ZPBP
a ZhB a údržba ZhB, prováděná jen v nezbytném rozsahu v případě její potřeby pro
doplnění bodů PPBP
c) částečná revize katastru a doplnění neúplných údajů podle § 63 odst. 3 katastrální
vyhlášky
d) výběr a příprava využitelných podkladů
e) vyhledání a zaměření identických bodů podle odstavce 3.5,
f) obnovení SGI, včetně doplnění pozemků ZE
g) obnovení SPI
h) námitky podle § 16 katastrálního zákona
i) vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu podle § 62 katastrální
vyhlášky
j) nový výpočet výměr dílů BPEJ
Přepracování SGI
(podle návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod)
Souřadnice podrobných bodů polohopisu katastrální mapy
obnovované přepracováním se podle platného stavu jejího
obsahu a obsahu map dřívějších pozemkových evidencí získají
postupem stanoveným v § 63 odst. 4 katastrální vyhlášky:
• převzetím z registru souřadnic,
• výpočtem z výsledku dřívějšího geodetického nebo fotogrammetrického
určení polohopisu v S-JTSK nebo v původním souřadnicovém systému, ve
kterém bylo provedeno číselné zaměření (dále jen „původní mapování“),
• výpočtem z výsledků měření dokumentovaných v ZPMZ v místním
souřadnicovém systému transformací na identické body zaměřené
v S-JTSK,
• vektorizací rastrových obrazů základních podkladů, které byly pořízeny
podle zvláštních předpisů /12/ a /13/ s přesností stanovenou v odstavci
3.1 zvláštního předpisu /12/ (dále jen „vektorizace rastrových obrazů“) a
transformovány.
Etapy obnovy KO převodem
(podle návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod)
a)
b)
c)
d)
výběr a příprava využitelných podkladů
převedení SGI, včetně doplnění pozemků ZE
doplnění SPI
uvědomění vlastníků oznámením nebo vyložením
doplněného SPI a SGI k veřejnému nahlédnutí podle § 63
odst. 9 katastrální vyhlášky
e) nový výpočet výměr dílů BPEJ
Převod SGI
(podle návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod)
a) převzetím z registru souřadnic
b) výpočtem z výsledků měření dokumentovaných v
ZPMZ
c) vektorizací rastrových obrazů (pouze pro doplnění
pozemků ZE)
Obnova KO na podkladě výsledků
pozemkových úprav
(podle §15a zákona č.344/1992 Sb.)
• Při obnově KO se využijí výsledky komplexních pozemkových
úprav.
• Za geometrické a polohové určení nemovitosti se v takovém
případě považuje určení tvaru, rozměru a polohy nemovitosti
souřadnicemi bodů jejich hranic podle schváleného návrhu
pozemkových úprav.
• Výsledky jednoduché pozemkové úpravy katastrální úřad pro
obnovu katastrálního operátu využije, je-li jednoduchou
pozemkovou úpravou dotčena souvislá část k.ú. A považuje-li
to s ohledem na účelnou správu katastru za vhodné.
Etapy obnovy KO na podkladě výsledků
pozemkových úprav
podle návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod
a) stanovení podmínek a způsobu zpracování výsledků
b) kontrola vzájemného souladu údajů SGI a SPI a předání podkladů
pozemkovému úřadu
c) vyjádření k revizi a návrhu doplnění PPBP
d) účast na zjišťování hranic podle odstavce 5.2 písm. g)
e) řízení o námitkách předaných podle § 66 odst. 1 písm. o) katastrální
vyhlášky
f) převzetí podkladů podle § 66 odst. 1 až 3 katastrální vyhlášky
g) zavedení nového SGI a SPI
h) uvědomění vlastníků neřešených pozemků o platnosti obnoveného
katastrálního operátu podle § 66 odst. 5 katastrální vyhlášky
i) nový výpočet výměr dílů BPEJ
Námitky
(podle §16 zákona č.344/1992 Sb.)
• KÚ vyloží na dobu nejméně 10 pracovních dnů nový soubor SGI a
SPI v obci, v které se obnovuje KO, k veřejnému nahlédnutí.
• Obec způsobem v místě obvyklém oznámí termín a dobu vyložení
obnoveného KO nejméně 30 dnů před jeho vyložením. Vlastníkům
a jiným oprávněným, kteří nemají v obci trvalý pobyt nebo sídlo,
zašle KÚ oznámení o těchto skutečnostech nejméně 30 dnů před
vyložením obnoveného KO na jejich adresu zapsanou v katastru.
• Vlastnící a jiní oprávnění mohou během vyložení obnoveného KO a
ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy skončilo jeho vyložení, podat námitky
proti obsahu obnoveného katastrálního operátu. O podaných
námitkách rozhoduje KÚ.
Vyhlášení platnosti obnoveného
katastrálního operátu
(podle §17 zákona č.344/1992 Sb.)
• Katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného KO, pokud ve
stanovené lhůtě nebyly proti obsahu obnoveného operátu
podány námitky, nebo bylo o námitkách pravomocně
rozhodnuto.
• Dnem vyhlášení platnosti obnoveného KO se dosavadní KO
stává neplatný a nadále se používá obnovený KO.
Děkuji za pozornost