GEODměřické body

Download Report

Transcript GEODměřické body

STŘEDNÍ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKÁ A PŘÍRODOVĚDNÁ
ROOŽNOV POD RADHOŠTĚM
ZPRACOVALA: ING. JOLANA JUŘICOVÁ
Každému měření předchází stabilizace a signalizace
měřických bodů

STABILIZACE je zajištění bodu v terénu pevnými
znaky
 SIGNALIZACE je zviditelnění bodu

Typ stabilizace a signalizace se volí podle důležitosti
bodu a účelu měření



Stabilizace je zajištění bodu v terénu pevnými znaky
Stabilizace může být
 TRVALÁ – u geodetických bodů
 DOČASNÁ – u ostatních měřických bodů
Trvalá stabilizace pomocí
kamenných značek, v zastavěném
území je hlava kamene v úrovni
dlažby, může být i zanořená a
chráněná litinovým poklopem
Stabilizace povrchovou značkou a
dvěma podzemními značkami: kameny
jsou dlouhé asi 80 cm, nahoře je kámen
opracován a vytesán křížek, pod tímto
kamene bývají umístěny podzemní
značky – kamenná a skleněná deska s
křížkem. Středy křížků všech značek
musí být nad sebou.




Ocelové trubky s betonovými hlavami
Vytesání křížku do opracované skály
Čepy v betonových blocích
Zaražené tyče

K vyhledání značky se používají zajišťovací body
Mezníky
Plastová hlava k trnům
Mezníkhraniční trn
Značkovací sprej
Dřevěné kůly s křížkem , hřeb do asfaltu,
tenká trubka mezi dlažbu představují
dočasnou stabilizaci polohového bodu
Mezníky, hraničníky –
otesané kameny,
v minulosti ohraničovaly
pozemky

Nivelační body se stabilizují speciálními nivelačními
značkami (nerez ocel, litina, mosaz)
 Nivelační značka bývá zabudována do trvalých
objektů (kostel dům, most, skála)
 Hlava nivelační značky je sférická (kulatá) – nejvyšší
místo je výškový bod, staví se na ni nivelační lať
 Značky se osazují asi 0,5 m nad zemí

Čepové značky mají osu vodorovnou
Hřebové značky jsou menší než čepové, osa je
vodorovná nebo svislá
 Pokud není vhodný objekt, zasazují se značky svrchu
do nivelačních kamenů


Je označení (zviditelnění) bodů při měření tak, aby
byly viditelné i na větší vzdálenosti a dalo se na nich
provádět měření
 Při signalizaci umisťujeme nad body svislé signály
 Osa signálu musí procházet měřickým bodem

Výtyčky (trasírky) slouží k signalizaci
polohových bodů, musí být svislé,
mohou se umístit do stojanu
Měřické terče se umisťují na stativ,
signalizují polohové body
Na velké vzdálenosti signalizujeme
pomocí pyramid nebo měřických věží,
signál tvoří tyč na pyramidě
Odrazový hranol signalizuje bod při
měření totální stanicí
Nivelační lať slouží
pro signalizaci
výškových bodů
Nivelační latě bývají 4-5m dlouhé, výsuvné
(teleskopické), popř. sklopné
Nivelační lať s čárovým kódem
– pro digitální nivelační přístroj
Podložka pod nivelační lať
Nivelační přístroj s nivelační latí
Body jdou často špatně vidět,
mohou být poškozeny nebo ničeny

Ochranné tyčové zařízení
u polohových bodů
Ochrana polohových bodů pomocí trojboké lavičky
Ochrana nivelačních (výškových)
bodů se provádí výstražnou tabulkou
umístěnou na zdivu nad nivelační
značkou
Ochrana polohového bodu
betonovou skruží
Pro snadnější vyhledávání geodetických bodů slouží
místopis – formulář, kde jsou napsány informace,
podle kterých lze bod v terénu najít
 Polohové body jsou zapsány do formuláře
GEODETICKÉ ÚDAJE
 Výškové body jsou zapsány do formuláře
NIVELAČNÍ ÚDAJE
 Jednotlivé body se označují číslem, popřípadě i
názvem
 Jejich evidenci vede ČÚZK

Údaje o trigonometrických bodech obsahují:
číslo a název trigonometrického bodu,
2. lokalizační údaje o územních jednotkách
(okresu, obci, katastrálním území), označení
listu Státní mapy odvozené v měřítku 1:5 000,
označení Základní mapy ČR 1:50 000, označení
triangulačního listu, číslo parcely nebo číslo
popisné stavby na níž je bod umístěn,
3. souřadnice trigonometrického bodu, jeho
nadmořskou výšku s uvedením místa ke
kterému se vztahuje a údaje o orientaci,
4. místopisný náčrt s vyhledávacími mírami a
místopisný popis,
5. údaje o stabilizaci, ochraně a signalizaci
trigonometrického bodu,
6. údaje o vlastníku pozemku nebo stavby, na
kterém je trigonometrický bod umístěn,
7. údaje o zřízení trigonometrického bodu.
1.
Je-li k trigonometrickému bodu zřízen
zajišťovací nebo orientační bod, jsou jejich
údaje uvedeny v údajích daného
trigonometrického bodu.

Zdroje obrázků:
http://www.gpprague.cz/eshop/katalog-zbozi-znacky-hreby-c-13_24.html
http://www.geometra-opava.com/obchod/html/plastmark.htm
http://www.mezniky.cz/kategorie/mezniky-asi.html?id=10_3
http://gis.zcu.cz/studium/gen1/html/ch03.html
…hlavně když jsou pevné a jsou
vidět.