29. Digitalni katastralni mapa

Download Report

Transcript 29. Digitalni katastralni mapa

DIGITÁLNÍ KATASTRÁLNÍ MAPA
(DKM)
PAVLA KLUSOŇOVÁ
DKM
= KATASTRÁLNÍ MAPA, KTERÁ JE
- zpracována v S – JTSK v měřítku 1:1000
- spojitá bezešvá pro území celé ČR
- uspořádána podle katastrálních území
- má vektorový charakter
- neobsahuje žádnou duplicitní kresbu
- tvoří data ISKN
VÝHODY DKM
• sjednocení různorodé povahy katastrálních map
• odstranění parcel ZE
• dosažení souladu mezi souborem popisných a souborem geodetických
informací
• využití dat katastru nemovitostí v dalších informačních systémech státní
správy a samosprávy
• snadnější přístup k informacím
• srozumitelnější pro laické uživatele
VZNIK DKM
Při obnově katastrálního operátu:
1. novým mapováním
2. na podkladě výsledků pozemkových úprav
 Provádí se nezávisle na typu původní katastrální mapy v daném katastrálním
území
3. přepracováním souboru geodetických informací
 Provádí se v katastrálním území s dosud platnou katastrální mapou na plastové
folii
nebo převedení jejího číselného vyjádření
 Pokud je obsah dosud platné katastrální mapy vyjádřen číselně v S-JTSK podle
dřívějších předpisů
PŘEPRACOVÁNÍM SOUBORU GEODETICKÝCH INFORMACÍ
-
přepracováním grafické katastrální mapy s číselným vyjádřením polohopisu:
1. THM (přepracování náčrtů a zápisníků)
2. ZMVM (RES, PČB)
3. Novoměřické mapování dle Instrukce A
-
přepracováním stávajících podkladů
-
grafických katastrálních map a map dřívějších pozemkových evidencí v
sáhovém i dekadickém měřítku
-
map vzniklých metodou fotogrammetrické obnovy a údržby
-
map technickohospodářských bez číselného vyjádření
STRUKTURA DKM
Obsah DKM je rozdělen do 8 základních vrstev
Rozdělení prvků DKM je závazné při přenosu dat ve výměnném formátu
Číslo vrstvy
Obsah vrstvy
1
Hranice parcel
2
Parcelní čísla v definičních bodech
3
Značky druhů pozemků a značky způsobu využití pozemků
4
Vnitřní kresba parcel
5
Značky budov
6
Ostatní prvky polohopisu
7
Popis (místní a pomístní názvosloví, popisná čísla parcel,
popisové značky druhů pozemků)
8
Body polohových bodových polí
STRUKTURA DKM
3 vrstvy jsou doplňující
Číslo vrstvy
Obsah vrstvy
9
Hranice a čísla parcel evidovaných zjednodušeným
způsobem
10
Rámy mapových listů
11
Data BPEJ
Vrstvy jsou vnímány formálně a nejsou závazné pro vnitřní uspořádání dat v
konkrétním grafickém systému
OBSAH DKM
body bodového pole, polohopis a popis
Jednotlivým prvkům jsou přiřazeny číselné kódy odpovídající pořadovým
číslům mapových značek podle bodu 10 přílohy k vyhlášce a popisu mapy
podle normy ČSN 013411 – mapy velkých měřítek
Katastrální území jsou označena číselným kódem
Výměnný formát DKM obsahuje údaje o způsobu číslování parcel
(jedna nebo dvě číselné řady)
PODROBNÉ BODY
Přesnost jednotlivých podrobných bodů obsahu DKM je stanovena kódem
charakteristiky kvality 3 až 8
Kód kvality vyjadřuje:
-
původ bodu
-
způsob přepracování katastrální mapy na DKM
-
výsledky ověřovacího měření
MĚŘENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ S DKM
-
závazně prováděno v S-JTSK
-
kromě nových bodů se zaměří identické body a na dotčené hranici kontrolní
body
-
zaměření identických a kontrolních bodů slouží k ověření přesnosti DKM a
homogenity jejího obsahu s body polohového bodového pole
MĚŘENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ S DKM
-
závazně prováděno v S-JTSK
-
kromě nových bodů se zaměří identické body a na dotčené hranici kontrolní
body
-
zaměření identických a kontrolních bodů slouží k ověření přesnosti DKM a
homogenity jejího obsahu s body polohového bodového pole
KM-D
KMD
•
Od DKM se liší kódem kvality
bodů kresby
• Vzniká digitalizací grafické
katastrální mapy
•
Vzniká z map v systému
stabilního katastru
• Má nižší přesnost než DKM
•
Není doplněna o parcely
vedené v ZE
•
Není součástí ISKN
DĚKUJI ZA POZORNOST