viz příloha - prezentace ve formátu MS PowerPoint

Download Report

Transcript viz příloha - prezentace ve formátu MS PowerPoint

MALÉ VODNÍ ELEKTRÁRNY
Sekce podporovaných zdrojů
Energetický regulační úřad
[email protected]
Současný stav

K 1. lednu 2014 došlo zastavení podpory pro všechny nové
výrobny OZE mimo MVE.

Rok 2015 bude posledním rokem podpory pro ostatní nové
obnovitelné zdroje – končí přechodné ustanovení (získání
autorizace, povolení stavby).

Od 1. července 2014 vyloučení podpory pro některé a.s.,
pokud nedoloží, které osoby jsou vlastníky.

12.6. 2014 vložilo MPO do meziresortního připomínkového
řízení novelu zákona č. 165/2012 Sb. (i 458/2000 Sb.)
2
Novela zákona v MPŘ

Zelená měřidla
 zajištění
měřidel, sloužících k měření hodnot
ovlivňujících výši poskytnutých veřejných prostředků,
proti neoprávněné manipulaci.

Omezení podporovaného množství elektřiny
 roční
limit, životnostní limit,
 částečná
implementace
mechanismu
překompenzaci veřejné podpory.


proti
Přechod kontrolních pravomocí k zákonu
165/2012 Sb. na Energetický regulační úřad.
…
3
Současný stav podpory POZE
Vývoj výroby elektřiny z OZE a její podíl na hrubé domácí
spotřebě [TWh]
14
14%
13.17%
13
13%
12
12%
11.43%
11
11%
10.28%
10
10%
9
8
6
4
8%
6.81%
7
5
9%
8.30%
4.36%
4.90%
4.71%
7%
5.19%
6%
5%
3.80%
4%
3
3%
2
2%
1
1%
0
0%
2004
2005
2006
Malé vodní elektrárny do 10 MW *)
Fotovoltaika *)
BRKO **)
2007
2008
2009
Vodní elektrárny nad 10 MW
Bioplyn + skládkový plyn
Podíl OZE [%]
2010
2011
2012
2013
Větrné elektrárny *)
Biomasa
ZDROJE: ERÚ
4
Současný stav podpory POZE
* nejedná se o konečnou hodnotu
ZDROJE: OTE, a.s., PDS, ERÚ
5
Technicko-ekonomické parametry
2015
MALÉ VODNÍ ELEKTRÁRNY
Rekapitulace 2013
Návrh T-E parametrů pro rok
2013
Měrné investiční náklady:
Doba využití:
Doba životnosti:

Návrh
ERÚ
Vyhláška
150 tis. Kč/kWe
150 tis.
150 tis.
150 tis.
4 000
4 000
4 000
4 000
30
30
30
30
kWh/kWe
let
Pro rok 2014 byly zachovány měrné investiční náklady [Kč/kWe].


Vyhláška
Návrh
ASOCIACE
2013
Výsledky analýzy sběru dat.
Zachována doba využití instalovaného výkonu.

V CR omezení dvoutarifního režimu (pouze ZB, limit výroby, …).
7
Zdroje dat pro aktualizaci vyhlášky
č. 347/2012 Sb.

Licenční spisy (smlouvy o dílo, kupní smlouvy, faktury).

Dotazníkové šetření dle § 15a energetického zákona.

Měrné investiční náklady POZE.

Roční využití instalovaného výkonu POZE.

Palivové náklady POZE.

Regulační výkazy od PDS za rok 2013 dle vyhlášky č. 59/2012 Sb.

Reporty OTE, a.s.

Veřejně dostupné informace – web, nabídky dodavatelů technologií, burzy.
8
Dotazníkové šetření – § 15a EZ

Zaměřeno na subjekty, které uvedly do provozu výrobnu/y v období
od 1.7.2013 – 31.3.2014. – technicko-ekonomické parametry se
stanovují pro rok 2015.


Primárně sbíraná data:

Měrné investiční náklady.

Palivové náklady.
Pro každý POZE vybrán reprezentativní vzorek výroben.
9
Sběr dat 2014 - výsledky

Měrné investiční náklady [Kč/kWh]






Získaný vzorek projektů (prvotní):
Vzorek po vyřazení extrémních hodnot:
Investiční rozsah:
Výkonový rozsah:
Reprezentativní interval:
Analyzovaný vzorek:
Průměrné měrné investiční
náklady dle platné vyhlášky č.
347/2012 Sb. [Kč/kW]
150 000
19 projektů
14 projektů
92 683 – 299 612 Kč/kW
8 kW – 4 500 kW
90 000 Kč – 300 000 Kč/kW
14 projektů
Průměrné měrné investiční
náklady stanovené dle
průzkumu dat z licencí
[Kč/kW]
146 817
Průměrné měrné investiční
náklady stanovené sběrem
dat dotazníky [Kč/kW]
139 931
10
Sběr dat 2014 - výsledky II

Roční doba využití instalovaného výkonu [kWh/kW]

Posuzovány pouze MVE čerpající podporu v režimu VT.

Interval pro stanovení indikativní hodnoty ročního využití instalovaného
výkonu stanoven v rozmezí 2500 – 6500 kWh/kW.

Celkový počet provozoven v intervalu: 915 z 1875 (48,8 %) - velké
množství malých výkonů s dobou využití pod 2500 kWh/kW.
Platná hodnota ročního využití instalovaného
Stanovená hodnota ročního využití
výkonu v příloze č. 1 vyhlášky č. 347/2012
instalovaného výkonu dle údajů
Sb. [kWh/kW]
z regulačních výkazů za rok 2013 [kWh/kW]
4 000
4 133
11
Návrh na rok 2015
Návrh T-E parametrů pro rok 2015
Měrné investiční náklady:
Doba využití:
Doba životnosti:
Návrh
ASOCIACÍ
Návrh ERÚ
150 tis.
145 - 150 tis.
4 000
4000
30
30
Pro návrh
vyhlášky
2015
Kč/kW
kWh/kW
let
12
„Částečná“ rekonstrukce/modernizace

Připomínka ERÚ k zákonu o POZE – požadavek na
vložení násl. odstavce:
„Výše maximálního podporovaného množství elektřiny z obnovitelných
zdrojů podle odstavce X, zůstává zachováno i případech, kdy je
výrobna elektřiny v průběhu své životnosti částečně rekonstruována
nebo částečně modernizována v celkové hodnotě do XX % investice
vynaložené na výstavbu výrobny elektřiny před jejím uvedením do
provozu. V těchto případech se nejedná o nové uvedení výrobny
elektřiny do provozu podle § 12 odstavce 1 písmena b).“



Vazba na roční a životnostní limit množství elektřiny s
nárokem na podporu.
Nejedná se o nové uvedení do provozu.
Umožnění oprav, rekonstrukcí, modernizací.
13