Prezentace aplikace PowerPoint

Download Report

Transcript Prezentace aplikace PowerPoint

Zkušenosti města Olešnice s2
realizací projektů aneb jak se příště
nespálit
venkovské městečko v severním cípu JM kraje, hranice s krajem Vysočina a
Pardubickým (Vesnice roku ČR 1999, od stejného roku má statut města)
1735 obyvatel
Rozloha 1 251 ha
Nadmořská výška 530 – 688 m. n. m
Rozpočet 22,5 mil. Kč
3
Rekapitulace vlastních zdrojů
pro realizaci priorit
v oblasti investic
Největším zdrojem příjmů tvoří daňové příjmy
RUD:
12 200 000,- Kč
7 031,- Kč/ obyvatele
Volné zdroje použitelné na investice:
1 100 000,- Kč
4
Prioritní oblasti investic,
oblasti potřeb města a regionu
OBLASTI PODPOROVANÉ DOTAČNĚ EU A EHP NORSKA
•
•
•
•
•
životní prostředí
regionálního školství
zdravotní ambulantní péče
kultura
turistický ruch
5
Prioritní oblasti investic,
oblasti potřeb města a regionu
OBLASTI BEZ PODPORY DOTACÍ EU A EHP NORSKA
• protipovodňová opatření
řešeno ve spolupráci se správcem toku
• byty zvláštního určení
řešeno dotačně ve spolupráci s MMR ČR
• místní komunikace a veřejná prostranství
pravidelná údržba z vlastních zdrojů
• zázemí tělovýchovy a sportu
řešeno dotačně ve spolupráci s MŠMT ČR a JMK
• dodávka pitné vody a čištění odpadních vod
řešeno dotačně JMK a úvěrem
14000000
12000000
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0
SAPARD
PHARE 2003
SROP
LEADER ČR
SROP
OPŽP
EHP NORSKA
ROP Jihovýchod
OPVK
OPVK
PRV - MAS
Naplnění priorit6
realizace 2002 – 2010
dotace EU
Vlastní
zdroje
(Kč)
Naplnění priorit7
realizace 2002 – 2010
dotace EU
Zapojení dotačních titulů EU a EHP Norska pro naplnění
investičních priorit města Olešnice 2002 – 2010
V rámci využití předstrukturálních fondů a operačních programů získalo
město Olešnice:
47 426 501,- Kč
To odpovídá částce:
27 335,- Kč / obyvatel,
1 125,- EUR / obyvatel
Bez takto zajištěných zahraničních zdrojů by v rámci běžného
rozpočtu města bylo nutno spořit na investice :
43 roků a 1 měsíc
Naplnění priorit8
realizace 2002 – 2010
dotace EU
Sběrný dvůr (SAPARD)
Komunikace k lyžařskému areálu (PHARE 2003)
Modernizace lyžařského areálu(SROP)
Multifunkční kinosál (LEADER ČR)
Internetová síť (SROP)
Zateplení a výměna otvorových prvků ZŠ (OPŽP)
Modernizace školských zařízení (EHP NORSKA)
Rozšíření kulturních zařízení (ROP Jihovýchod)
Dotace (Kč)
3 253 000
3 736 000
5 250 000
700 000
1 698 000
7 400 000
11 165 000
7 752 000
Reedukace poruch učení a poruch řeči dětí (OPVK)
1 837 241
Vlastní zdroje (Kč)
575 000
1 250 000
2 250 000
504 000
566 000
2 665 000
1 971 000
629 000
0
Posílení kompetencí oblasti cizích jazyků a ICT (OPVK)
3 442 260
0
Úpravy lékařského střediska Olešnice (PRV - MAS)
1 193 000
1 514 000
Celkem
47 426 501
11 924 000
Naplnění priorit9
realizace 2002 – 2010
dotace EU
Výměna oken a zateplení obvodového pláště hlavní
budovy základní školy vč. nové fasády. Energetické
úspory po prvním roce provozu 70%.
10
Naplnění priorit
realizace 2002 – 2010
dotace EU
Výměna oken mateřské školy, zateplení obvodového pláště
přístavby ZŠ vč. výměny oken. Rekonstrukce toalet, tělocvičny a
výdejny obědů. Instalace multifunkční učebny, výstavba nové
kotelny, rekonstrukce topného systému. Nákup nového nábytku a
vybavení
11
Naplnění priorit
realizace 2002 – 2010
dotace EU
Rekonstrukce objektu lékařského střediska s výměnou střechy, oken, uprav
ordinací a čekáren.
12
Naplnění priorit
realizace 2002 – 2010
dotace EU
Výstavba horní komunikace k rozhledně nad
komunikace spodní nad lokalitou „Piskačův sad“.
ski-areálem
a
13
Naplnění priorit
realizace 2002 – 2010
dotace EU
Výstavba objektu technického zázemí s
modernizace vleku, výstavba osvětlení svahu.
podkrovní
ubytovnou,
14
Naplnění priorit
realizace 2002 – 2010
dotace EU
Rekonstrukce kinosálu a instalace technologie 1. digitálního kina
na Moravě.
15
Naplnění priorit
realizace 2002 – 2010
dotace EU
Adaptace přízemí kulturního domu na učebny základní umělecké školy
vč. nákupu vybavení a hudebních nástrojů.
16
Naplnění priorit
realizace 2002 – 2010
dotace EU
Adaptace 2. podlaží bývalého domu služeb na knihovnu vč.
vybavení a výpočetní techniky.
17
Zkušenosti s přípravou žádostí a
administrací
V průběhu několikaletého čerpání dotačních titulů EU a EHP Norska jsme dospěli k
několika zobecněním, které vedly k úspěšné cestě k realizaci :
1. Zaměřit se na tituly, které opravdu naplňují priority a jejichž kofinancování
2.
3.
4.
5.
neohrozí financování města, s podporou samosprávy a veřejnosti.
Věnovat se projektové přípravě a přípravě položkového rozpočtu, nejlépe
dvoustupňově, s možností případných korekcí.
Management je třeba vybírat tak, aby úspěch projektu byl i jeho úspěchem
Zástupce investora musí být nedílnou součástí dotačního managementu v
celém průběhu přípravy s uplatněním jeho znalostí, možností, zkušeností
a potřeb.
O požadavcích donátora se nediskutuje, je třeba nastudovat dobře
pravidla a hodnotící kritéria a nebát se konzultovat vše, čemu
nerozumíme.
Jaká vnímáte pozitiva a úzká místa operačních programů? (uveďte konkrétní příklady, např. změny příruček, fluktuace lidí, rozdílnost postupů)
18
Hodnocení pozitiv a problémů
operačních programů
Pozitiva:
významně napomáhá realizaci projektů, na které by z
důvodu nízkých daňových příjmů venkovské obce neměly zdroje,
• financování
• úspěšné jsou kvalitně a rozumně připravené projekty s garancí
udržitelnosti, které musí naplnit požadovaná kritéria daná všem
žadatelům stejně,
• záruka kvalitativního a kvantitativního posouzení projektu žadatele
donátorem.
19
Hodnocení pozitiv a problémů
operačních programů
Problémové oblasti:
• administrativně náročná a finančně nákladná příprava žádostí
• matoucí reklama programů v rozporu s alokovanými prostředky
a zjevným převisem žádostí
• rozdílnost postupů jednotlivých programů stěžující orientaci a
vyžadující studium mnoha přírůček, které se navíc často mění v
průběhu za sebou následujících výzev (např. OPVK)
20
Hodnocení pozitiv a problémů
operačních programů
Problémové oblasti:
• odosobnělost kontaktu mezi žadatelem a donátorem (e-mailová
korespondence, telefonický kontakt u některých programů,
komplikující průběh komunikace žadatele a donátora (např. EHP
Norska, OPŽP)
• časté změny na postech úředníků zabezpečujících administraci a
komunikaci se žadatelem - nutné opakované vysvětlování již
podaných vysvětlení apod. (např. MZE ČR – PRV)
• několikanásobná
kontrola
s
různým
zaměřením,
často
byrokratickým, bez ohledu na vlastní smysl projektu a jeho a
financování (donátor, finanční úřad, NKÚ)
21
Plánované oblasti rozvoje města
s podporou připravovaných
programů
Priority města pro budoucí, chystané období :
• komplexní řešení zeleně
• příprava lokalit k zástavbě
• výstavba malometrážních bytů a bytů chráněného bydlení
22
Vize pro nastavení budoucích
programů
Priority pro nastavení nových operačních programů:
při nastavení nových operačních programů
podporujeme integrovaná řešení
23
Příklady výhod integrovaných řešení
Proč integrované řešení:
Oblast regionálního školství
Na projekty spojené s modernizací základní a mateřské škola
v průběhu 4 let bylo čerpáno ze 4 programů
OPŽP – zateplení a výměna otvorových prvků hlavní budovy
EHP Norska – zateplení a výměna otvorových prvků přístavby ZŠ a
MŠ, rekonstrukce toalet, vybavení škol nábytkem, rekonstrukce
tělocvičny, instalace víceúčelové učebny
SROP – Internetizace
OPVK – projekt reedukace poruch učení a výuka cizích jazyků a ICT
Při realizaci nebyl možný souběh a ani zajištěna kontinuita.
24
Příklady výhod integrovaných řešení
Proč integrované řešení:
Oblast životního prostředí
Řešení nakládání odpadními vodami. Velké projekty investic i malých
zdrojů znečištění blokovaly dotace na modernizace menšího rozsahu
ve stejném území byť větších producentů odpadních vod.
Proto muselo město s několikanásobně vyšší zatížením, než odpovídá
počtu obyvatel (potravinářský průmysl) řešit zlomek jinde
vynakládaných financí (2,5 mil. Kč) dotací z kraje a úvěrem.
Integrovaným řešením by mohla vedle výstavby nových ČOV a
kanalizace i podpora modernizace stávajících systému za účelem
zlepšení ekologie celého území regionu.
25
Příklady výhod integrovaných řešení
Proč integrované řešení:
Protipovodňová opatření
Podporovaná opatření OPŽP úpravou koryt přírodně blízkým
způsobem (melandrující potok) je možné pouze mimo zástavbu, kde
koryto vodního toku není regulováno. To neřeší problém v zástavbě.
Integrovaným projektem by byla kombinace obojího způsobu v
zástavbě i mimo zástavbu včetně doprovodné zeleně.
26
Závěr a doporučení
Doporučení pro další programové období:
VYUŽITÍ REGIONÁLNĚ JIŽ NASTAVENÉHO SYSTÉMU KONTAKTNÍHO MÍSTA
(podání žádosti, administrace, kontrola, proplacení dotace)
ZAVEDENÍ JEDNOTNÉ METODIKY PRO VŠECHNY
PŘÍPADNÉ STRUKTURÁLNÍ FONDY
(Způsob a rozsah podání žádosti, administrace výběrového řízení na
dodavatele atp.)
STANOVENÍ VÝZEV V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU, S ČASOVÝM
HARMONOGRAMEM POSTUPŮ NA ZÁKLADĚ STRATEGIE
REAGUJÍCÍ NA POTŘEBY REGIONU
(Odlišné potřeby jednotlivých území z pohledu životního prostředí, podpory
turistického ruchu, podpory sociální politiky apod.)
27
Děkuji za pozornost.