Zde vlo*te logo klienta, p*edtím ov*em vyma*te tento

Download Report

Transcript Zde vlo*te logo klienta, p*edtím ov*em vyma*te tento

Legislativní změny a novinky
relevantní z pohledu zadavatelů a
příjemců dotací
8.9.2011
Právnická firma roku 2010
v kategoriích:
- Největší právnická firma v ČR
- Telekomunikace a média
Klienty nejlépe hodnocená
právnická kancelář
v České republice.
1. místo v počtu realizovaných
fúzí a akvizic
v České a Slovenské republice
a ve střední a východní Evropě
(2009)
1. místo v počtu realizovaných
fúzí a akvizic
v České republice
(2009)
1. místo mezi domácími
právnickými firmami
(2010)
1. Veřejné zakázky – relevantní právní předpisy a užitečné odkazy
Přehled nejvýznamnějších právních předpisů
1. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů;
2. Zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon);
3. Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/18/ES ze dne 31.března 2004, o koordinaci postupů při zadávání
veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby, ve znění pozdějších předpisů;
4. Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/17/ES ze dne 31.března 2004, o koordinaci postupů při zadávání
zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb, ve znění
pozdějších předpisů;
5. Vyhláška č. 172/2011 Sb., kterou se zrušuje vyhláška č. 326/2006 Sb., o podrobnostech atestačního řízení pro
elektronické nástroje, náležitostech žádosti o atest a o výši poplatku za podání žádosti o atest (vyhláška o
atestačním řízení pro elektronické nástroje);
6. Vyhláška č. 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zadávání veřejných zakázek.
Užitečné internetové odkazy:
1. www.isvzus.cz – informační systém o veřejných zakázkách (k vyhledávání uveřejněných VZ, k vyhlašování VZ)
2. http://www.isvz.cz/isvz/default.aspx?mainwindow=7 – rejstřík osob se zákazem plnění veřejných zakázek
3. http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01046Prepare.do - seznam platných profilů zadavatelů
4. http://www.compet.cz/ - stránky ÚOHS
5. http://www.portal-vz.cz/ - portál s důležitými informacemi o právu veřejných zakázek
2
2. Připravovaná novela ZVZ v roce 2011 – koncepce a průběh přípravy
novely
Hlavní koncepce novely ZVZ:
• tzv. „protikorupční novela“ ZVZ
• výsledek spolupráce expertů ministerstev, NERV, ÚOHS, politických stran, nestátních neziskových organizací a
dalších klíčových odborníků v dané oblasti → snaha o naplnění Programového prohlášení Vlády ČR v boji proti
korupci v oblasti zadávání VZ
• cíl: zvýšení transparentnosti zadávání VZ, posílení možnosti kontroly vynakládaných veřejných prostředků při
současném zjednodušení administrativního procesu výběru nejvhodnější nabídky
Průběh přípravy novely ZVZ:
• vládní návrh novely ZVZ předložen Poslanecké sněmovně ČR dne 23.5.2011 (sněmovní tisk 370)
• 1. čtení na 19. schůzi PS ČR dne 7.6.2011 → návrh přikázán k projednání výborům
• plánované projednání ve výborech dne 8.9.2011 (hospodářský výbor) a 9.9.2011 (výbor pro veřejnou správu a
regionální rozvoj)
• v mezidobí zpracování pozměňovacího návrhu novely MMR (nestandardní způsob vypořádání připomínek z
mezirezortního připomínkového řízení) → zaslán poslancům dne 5.9.2011
• navržená účinnost ke dni 1.1.2012
• odkaz na znění návrhu novely ZVZ dostupné na (bez pozměňovacího návrhu MMR):
http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=71401
Pozn.: 12.9.2011 nabývá účinnost tzv. „obranná novela“ ZVZ (zákon č. 258/2011 Sb.) transponující směrnici 2009/81/ES (účelem
směrnice je podporovat evropskou obranně-technologickou a obranně-průmyslovou základnu) → nové ustanovení § 10a - veřejná
zakázka v oblasti obrany nebo bezpečnosti (nový druh VZ) – není možné zadat v otevřeném řízení
3
3.
Připravovaná novela ZVZ v roce 2011 – konkrétní legislativní změny (1/4)
Dotovaný zadavatel (§ 2 ZVZ): nová definice dotovaného zadavatele
• vládní a pozměňovací návrh: „právnická nebo fyzická osoba, která zadává veřejnou zakázku hrazenou z více než
50% z peněžních prostředků z veřejných zdrojů, a to i prostřednictvím jiné osoby“ nebo pokud peněžní prostředky
na veřejnou zakázku z těchto zdrojů přesahují 200.000.000 Kč; peněžní prostředky jsou poskytovány z
veřejných zdrojů i v případě, pokud jsou poskytovány prostřednictvím jiné osoby.
•
Pozn.: veřejné zdroje = dotaze poskytnuté ze SR, RO a RK, státních fondů, RRRS, prostředky nebo granty přidělené podle zvl. pr. předpisu,
granty EU nebo dotace, příspěvky a podpory poskytnuté z VR a jiných peněžních fondů cizího státu s výjimkou peněžních fondů
spravovaných podnikatelskými subjekty se sídleme nebo bydlištěm v zahraničí
Veřejný zadavatel (§ 2 ZVZ):
• při výkonu relevantní činnosti postupuje dle pravidel pro sektorového zadavatele x výj. odvětví vodárenství, vodní
hospodářství
Nové finanční limity VZ malého rozsahu (§ 12 ZVZ): snížení limitů pro povinný postup dle ZVZ
Do 31.12.2013
Od 1.1.2014
VZMR na dodávky a služby
1 mil. Kč bez DPH
3 mil. Kč bez DPH
VZMR na stavební práce
1 mil. Kč bez DPH
1 mil. Kč bez DPH
• Pozn.: u zjednodušeného podlimitního řízení na stavební práce snížení z 20 mil. Kč na 10 mil. Kč
4
3. Připravovaná novela ZVZ v roce 2011 – konkrétní legislativní změny (2/4)
Předběžné oznámení VZ (§ 86 ZVZ):
• vládní návrh: předběžné oznámení u všech VZ + v okamžiku vyhlášení zpracovat ekonomické zdůvodnění VZ x
• pozměňovací návrh: zveřejňování pouze u nadlimitních VZ
Významná veřejná zakázka (§ 16a ZVZ): nová kategorie VZ
• limit významné zakázky odvislý od typu zadavatele
• hodnotící komise 9 členů; MMR navrhne 2 členy + 2 náhradníky ze seznamu hodnotitelů – zadavatel následně po
jednom vylosuje (MMR vede seznam hodnotitelů – prokázání odborné praxe 5 let); je-li to odůvodněno předmětem
VZ, pak 2/3 členů komise musí mít odbornost ve vztahu k předmětu VZ
• Pozn.: požadavky na členy HK u nadlimitních VZ (zvláštní způsobilost, VZ na stavební práce – odborná způsobilost
podle zvl. pr. předpisu)
Změna průběhu některých řízení:
• změna průběhu soutěžního dialogu v části „hledání vhodných řešení způsobilých splnit potřeby zadavatele“
• změna některých podmínek použití soutěže o návrh
5
3. Připravovaná novela ZVZ v roce 2011 – konkrétní legislativní změny (3/4)
Zadávací podmínky:
• upřesnění zadávacích podmínek u VZ na stavební práce - soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně
výkazu výměr (i v elektron. podobě), připuštění odkazů na obchodní firmy, apod. (pokud nedojde k neodůvodněnému
omezení hosp. soutěže), požadavek na obchodní podmínky (§ 46d ZVZ)
• požadavek na jistotu i 5 % předpokl. hodnoty VZ při použití elektron. aukce
• uveřejnění textové části ZD na profilu zadavatele (OŘ, UŘ, ZPŘ) + neuveřejněné části předá či odešle zadavatel
žadateli do 3 prac. dní (OŘ), resp. do 2 prac. dní (ZPŘ) ode dne doručení žádosti dodavatele
• žádost o dodatečné informace nejpozději do 6, resp. 5 pracovních dní před uplynutím lhůty pro podání nabídek
Změny v části kvalifikace dodavatele:
• zrušení ZKP (seznam statut. orgánů, seznam akcionářů – 10%) x přeneseno jako požadavek na obsah nabídky ( §
68 ZVZ)
• zrušení ekon. a finan. kvalifikačních předpokladů → nahrazeno čestným prohlášením o ekon. a finan. způsobilosti
• zrušení možnosti požadovat certifikát ISO/EMAS u technických kvalifikačních předpokladů
• změna prokazování splnění TKP – pouze osvědčení nebo smlouva s objednatelem služby (vypuštění čestného
prohlášení)
• upřesnění požadavku na stáří dokladů k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů → 90 dní ke dni podání
nabídky
• stanovení okamžiku rozhodného pro prokázání splnění kvalifikace (§ 59 odst. 4 ve spojení s § 52 ZVZ)
6
3. Připravovaná novela ZVZ v roce 2011 – konkrétní legislativní změny (4/4)
Omezení počtu zájemců pro účast v užším řízení, JŘSU a soutěžním dialogu: zrušeno
• vládní návrh – úplné zrušení x pozměňovací návrh ponechání výjimky pro VZ v oblasti obrany nebo bezpečnosti
(povinnost vyzvat alespoň 5 zájemců) a v případě omezování zájemců ze strany sektorového zadavatele (povinnost
vyzvat alespoň 3 zájemce) - „legislativně nedotaženo“
• zakázáno omezování losováním
Uveřejňování smluv na plnění VZ:
• vládní návrh: uveřejňování všech smluv x pozměňovací návrh: neuveřejňování smluv, které obsahují informace
utajované podle zvl. předpisu („legislativně nedotaženo“ – neurčen relevantní právní předpis)
Zrušení zadávacího řízení:
• vládní návrh: v případě, že zadavatel obdrží méně než 3 nabídky x pozměňovací návrh: v případě, že zadavatel
obdrží 1 nabídku
Působnost ÚOHS:
• pozměňovací návrh: zamezit přezkumné činnosti ÚOHS ve vztahu k VZMR x jinak přezkum VZMR? (rozhodnutí
NSS z ledna 2011)
• nemožnost podat podnět ÚOHS, pokud námitky nepodány
7
Děkuji za pozornost
Zde můžete vložit obrázek
vaši PG, který najdete ve
složce na G: u musteru
Mgr. Adéla Havlová, LL.M., advokátka
[email protected]
+420 224 895 929, +420 605 181 123
8
© 2011 Autorská práva vyhrazena