Pokorná: Právní úprava v oblasti správního

Download Report

Transcript Pokorná: Právní úprava v oblasti správního

Právní úprava v oblasti správního
vyhoštění a zajištění
Mgr. Markéta Pokorná
OAMP MV ČR
Obsah prezentace
Právní úprava dle z.č. 326/1999 Sb., v
platném znění (tj. po rozsáhlé novele
účinné k 1.1.2011 transponující mj.
návratovou směrnici):
• Rozhodnutí o správním vyhoštění
• Rozhodnutí o zajištění
 Přehled změn
• Údaje za rok 2010
Správní vyhoštění
• Ukončení pobytu cizince na území vč.
stanovení doby k vycestování a doby, po
kterou nelze umožnit cizinci vstup na
území EU
• V případě občanů EU a jejich rodinných
příslušníků – stanovení doby, po kterou
nelze umožnit vstup na území ČR
(návratová směrnice nedopadá)
Správní vyhoštění
Zákaz vstupu na území EU až na
• 10 let – důvody dané směrnicí
• 5 let
• 3 roky
• Specifické důvody pro:
- občany EU, jejich rodinné příslušníky,
- cizince pobývající na území za účelem studia,
vědeckého výzkumu, společného soužití rodiny, aj.
Správní vyhoštění
Rozhodnutí nelze vydat:
• cizinec žádající o mezinárodní ochranu
přichází na území přímo ze státu, kde mu
hrozí vážná újma a přihlásí se bez prodlení
na policii nebo na MV
• důsledkem by byl nepřiměřený zásah do
soukromého nebo rodinného života cizince
Správní vyhoštění
Přiměřenost:
• Závažnost a druh protiprávního jednání
• Délka pobytu cizince na území
• Věk cizince
• Zdravotní stav
• Povaha a pevnost rodinných vztahů
• Ekonomické poměry
• Společenské a kulturní vazby
• Intenzita vazeb k domovskému státu
Správní vyhoštění
• Závazné stanovisko MV, zda je vycestování
cizince možné
• Správní vyhoštění zaniká v případě udělení
azylu
• Správní vyhoštění zaniká po určité době v
případě udělení doplňkové ochrany nebo
povolení k dlouhodobému pobytu za účelem
strpění
Správní vyhoštění
• Řízení dle správního řádu
• Odvolání proti rozhodnutí
• Žaloba proti rozhodnutí (se lhůtou pro
rozhodnutí)
• Odstranění tvrdosti správního vyhoštění
(rozšíření možností)
Rozhodnutí o zajištění
• Za účelem správního vyhoštění
- nepostačuje uložení zvláštního opatření
za účelem vycestování
- doba trvání zajištění s ohledem na
složitost přípravy výkonu rozhodnutí
- dobu zajištění lze opakovaně prodloužit
Rozhodnutí o zajištění
• Maximální doba zajištění 180 dnů
• Výjimečně doba zajištění 545 dnů:
- zmaření výkonu správního vyhoštění
- uvádění nepravdivých údajů nezbytných
pro zajištění náhradního CD
• Nezletilí a rodiny s nezletilými dětmi –
zajištění maximálně 90 dnů
Rozhodnutí o zajištění
• Zkoumání důvodů pro trvání zajištění
• Řízení dle správního řádu
• Odvolání proti rozhodnutí není přípustné
(přímý přístup k soudu)
• Žaloba proti rozhodnutí (dle SŘS – lhůta
pro rozhodnutí) a návrh na propuštění (dle
OSŘ)
Nová právní úprava…
• Aktuálně připravován věcný záměr
• OPU předběžně konzultováno
• Předpokládaná účinnost 2014/2015
Statistika k 31.12.2010
• Cizinci legálně pobývající na území:
425 301
• Osoby zjištěné při nelegální migraci:
2 988
- z toho 2 848 řešeno za nelegální pobyt
- oproti roku 2009 pokles o 1 469 osob
• Osoby umístěné v zařízení pro zajištění
cizinců: 745
Děkuji za pozornost