AgenturniZamestnavaniPraxe12.12.2011

Download Report

Transcript AgenturniZamestnavaniPraxe12.12.2011

Agenturní zaměstnávání v praxi
Ilona Kostadinovová
Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni
[email protected]
http://www.akilda.webnode.cz/
12. 12. 2011
Smysl a účel příspěvku
•
Agentura práce a novodobý vývoj
právní úpravy v České republice
•
Právní vztahy agenturního
zaměstnávání
•
Praktické problémy aplikace právní
úpravy v ČR ve srovnání s předpisy SR
a nadnárodní právní úpravou
Aktuální stav právní úpravy
Česká republika:
•
Zákoník práce, z. č. 262/2006 Sb., v platném znění/ZP, novela 365/2011 účinná od 01.
01. 2012
•
Zákon o zaměstnanosti, z. č. 435/2004 Sb., v platném znění/ZZ, novela 367/2011
účinná od 01. 01. 2012
Slovenská republika:
•
•
Zákonník práce, z. č. 311/2001 Z. z., v znení neskorších predpisov
Zákon o službách zamestnanosti, z. č. 5/2004 Z. Z., v znení neskorších predpisov
Nadnárodní právo:
•
Směrnici EU č. 91/383 z 25. 6. 1991 o pracovním prostředí (pracovní podmínky tzv.
dočasných zaměstnanců)
•
•
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/104/ES o dočasné agenturní práci
Úmluva Mezinárodní organizace práce (MOP) č. 181 o soukromých agenturách práce a
doporučení MOP č. 188 o soukromých agenturách práce
Právní vztahy agenturního zaměstnávání
•
Obchodněprávní závazkový vztah – Obchodní zákoník, z. č.
513/1991 Sb., v platném znění
•
Pracovněprávní závazkový vztah – Zákoník práce, z. č.
262/2006 Sb., v platném znění
•
Pojmenované či nepojmenované smlouvy?
o
Pracovní smlouva, § 34 ZP
o
Dohoda o pracovní činnosti, § 76 ZP
o
Dohoda o provedení práce, § 75 ZP
o
Dohoda agentury s uživatelem o dočasném přidělení
zaměstnance agentury, § 308 ZP
o
Písemný pokyn agentury přidělovanému zaměstnanci, § 309 odst.
2 ZP
Agentura práce – tři základní formy činnosti při
zprostředkování zaměstnání, § 14 odst. 1 písm. a, b, c ZZ
a) Vyhledání zaměstnání pro fyzickou osobu o práci se ucházející.
Vyhledání vhodných zaměstnanců pro zaměstnavatele, kteří
hledají nové pracovní síly.
b) Zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro
uživatele (jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží
na její provedení, § 2 odst. 5 ZP + § 308 a § 309 ZP).
Vyslání cizince jeho zahraničním zaměstnavatelem k výkonu práce
na území České republiky na základě smlouvy s českou právnickou
nebo fyzickou osobou, jejíž obsahem je pronájem pracovní síly.
c) Poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí.
Časová osa vývoje právní úpravy dočasného přidělování
zaměstnanců k jinému subjektu v ČR
Dočasné přidělení agenturou práce
Agentura
práce
Uživatel
Zaměstnanec
Písemný
pokyn
ZN
Pracovní
smlouva
Dohoda o PČ
Dohoda o
dočasném
přidělení
Obchodněprávní
spolupráce
Časová osa
Písemný
pokyn
Ústní pokyn
Agentura
práce –
Uživatel
(obchodní
jednání)
k organizaci a
řízení práce
Agentura práce
– zaměstnanec
Zprostředkování
práce
Pracovní
smlouva, DPČ
Plnění pracovních
úkolů
Odpovědnostní
vztahy
Agentura práce
•
Fyzická osoba (18 let, bezúhonnost) nebo právnická osoba, odborná praxe v oblasti
zprostředkování zaměstnání nebo v oboru, pro který má být zprostředkování zaměstnání povoleno,
v rozsahu alespoň 2 roků pro VŠ/ 5 roků pro SŠ podle § 60 odst. 5 ZZ
•
•
Činnost vykonává bezplatně i za úhradu
Povolení vydává generální ředitelství Úřadu práce České republiky, formou správního rozhodnutí, po
provedeném správním řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů .
•
Tiskopis žádosti o povolení zprostředkování zaměstnání platný ode dne 1.4.2011,
http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zpr_prace/zadostzpr
•
Vyplněný tiskopis žádosti o povolení ke zprostředkování zaměstnání podává (poštou, osobně nebo
prostřednictvím datové schránky) žadatel na podatelnu Úřadu práce České republiky, Karlovo náměstí
1/1359, Praha 2, 128 00 nebo prostřednictvím jednotných kontaktních míst (JKM), která jsou na 15
obecních živnostenských úřadech ve všech krajích ČR (vyhláška č. 248/2009 Sb., kterou se stanoví
seznam jednotných kontaktních míst).
•
Písemná žádost – obsah:
o
Forma činnosti
o
Rozsah - tuzemský
o
Do zahraničí
K písemné žádosti přikládá fyzická osoba tyto zákonné doklady:
•
1) Doklady o odborné způsobilosti žadatele (pověřené osoby) podle ust. § 61
odst. 4 písm. b) v souběhu s ust. § 60 odst. 5 a 6 ZZ
•
2) Výpis z Rejstříku trestů České republiky (ne starší 3 měsíců) a doklad,
potvrzující bezúhonnost zahraniční fyzické osoby ve státě, jehož je občanem,
podle ust. § 61 odst. 4 písm. a) v souběhu s ust. § 60 odst. 4 ZZ,
•
3) Adresy svých pracovišť, která budou zprostředkování zaměstnání
provádět (má-li takových pracovišť v ČR více), podle ust. § 61 odst. 4 písm. c)
ZZ
Všechny doklady žadatele-fyzické osoby, nejsou-li předloženy originální
listinou, musí být předloženy v ověřené kopii (opise), popř. nostrifikační
listinou.
U cizojazyčných dokladů se předkládá jejich ověřený překlad do českého
jazyka (ust. § 61 odst. 5 ZZ).
Opravdu je nutné k žádosti přikládat výpis z rejstříku trestů?
•
Podmínkou pro udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání právnické nebo fyzické osobě je
souhlasné závazné stanovisko Ministerstva vnitra vydané na základě žádosti generálního
ředitelství Úřadu práce ministerstva. V žádosti ministerstvo uvede identifikační údaje
právnické osoby a jejího odpovědného zástupce, popřípadě odpovědných zástupců, nebo fyzické
osoby žádající o povolení ke zprostředkování zaměstnání.
•
Ministerstvo vnitra při zpracování svého závazného stanoviska posoudí udělení povolení ke
zprostředkování zaměstnání z hlediska veřejného pořádku, bezpečnosti a dodržování práv třetích
osob.
•
Při zajišťování informací potřebných pro vydání závazného stanoviska je Ministerstvo vnitra
oprávněno vyžádat si opis z evidence Rejstříku trestů žádající fyzické osoby nebo osoby
oprávněné jednat jménem žádající právnické osoby anebo jejího odpovědného zástupce, popřípadě
odpovědných zástupců, a požádat o informace k uvedeným osobám Policii České
republiky, zpravodajské služby nebo jiné orgány veřejné správy.
•
Ministerstvo vnitra je povinno své závazné stanovisko k udělení povolení ke zprostředkování
zaměstnání doručit generálnímu ředitelství Úřadu práce ministerstvu do 15 pracovních
dnů ode dne obdržení žádosti o závazné stanovisko. Pokud tak neučiní do konce této lhůty, má se za
to, že s udělením povolení ke zprostředkování zaměstnání souhlasí.
Správní poplatky – kolky?
•
Za předpokladu vydání souhlasného závazného stanoviska Ministerstva vnitra (ve lhůtě do 15
pracovních dnů) vyzve písemně Úřad práce žádající fyzickou osobu k zaplacení správního poplatku
podle ust. § 61 odst. 8 zákona o zaměstnanosti.
•
Podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se za
vydání každého povolení ke zprostředkování zaměstnání hradí správní poplatek podle položky 9
písm. d) až f) části I sazebníku uvedeného v příloze zákona, a to úhradou na účet Úřadu
práce nebo úhradou formou kolkové známky (kolkových známek-pouze u správního
poplatku ve výši 5.000,- Kč).
d) vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání cizincům na území České republiky – 10.000 Kč,
e) vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání do zahraničí - 10.000 Kč,
f) vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání na území České republiky – 5.000 Kč.
•
Při placení správního poplatku ve výši 5.000 Kč (200,- EUR) formou kolkové
známky (kolkovými známkami), je nutné nalepit spodní díl kolkové známky bez oddělení horního
dílu na písemnou výzvu Úřadu práce k zaplacení správního poplatku a tuto výzvu zaslat zpět
Úřadu práce.
Agentura práce - zaplatit za povolení!
•
Zaplatit správní poplatek je žádající fyzická osoba povinna do 15 dnů
po doručení písemné výzvy Úřadu práce.
•
Po zaplacení správního poplatku doručuje Úřad práce žádající fyzické
osobě správní rozhodnutí o udělení povolení ke zprostředkování
zaměstnání na dobu neurčitou.
•
Vykonávat činnost zprostředkování zaměstnání lze až ode dne nabytí
právní moci rozhodnutí o udělení povolení ke zprostředkování
zaměstnání.
Agentura práce – zaplatit povinné pojištění proti úpadku
•
Pouze činnost v oblasti dočasného přidělování zaměstnanců k uživateli, tzn. dle formy zprostředkování
zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm.b) ZZ.
•
Pokud nebude pojištění uzavřeno, může agentuře práce povolení ke zprostředkování zaměstnání zaniknout
nebo může být odejmuto.
•
Současně by mohla agentura práce, která by takovou činnost vykonávala i nadále, být v rámci správního řízení
postihnuta pokutou.
•
•
Nový § 58a ZZ novela 367/2011 Sb.
Povinné pojištění proti úpadku – nově ve výši trojnásobku průměrného měsíčního hrubého výdělku
všech jejích dočasně přidělených zaměstnanců zjištěného ke dni uzavření pojistné smlouvy.
•
Doložit potvrzení o uzavření pojištění do 2 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení ke
zprostředkování zaměstnání.
•
•
Přechodná doba – problém v praxi: První pojišťovna nabídla pojištění až 15. 03. 2011.
Agentura práce, které bylo vydáno povolení ke zprostředkování zaměstnání do 31. 12. 2010, byla povinna do 3
měsíců, tzn. do 31. 03. 2011 doložit Ministerstvu práce a sociálních věcí České republiky (dále jen MPSV ČR)
doklad o sjednaném pojištění.
•
Komerční pojištění? – Slavia pojišťovna, Uniqua, Česká spořitelna…v současné době podniká na českém
trhu přibližně 1380 agentur práce, na něž se příslušná zákonná úprava vztahuje.
Diskriminační ustanovení ?
a)
b)
ve srovnání s ostatními zaměstnavateli - poj. odp. za prac. úraz a nemoc z povolání
ve srovnání s agenturami z dalších členských států Evropské unie či zahraničí
Zahraniční agentura práce
•
Zprostředkování zaměstnání dočasně a ojediněle na území České
republiky má právo agentura práce usazená v jiném členském státě Evropské
unie a vykonávající činnost zprostředkování zaměstnání podle práva tohoto
členského státu EU (ust. § 14 odst. 4 zákona o zaměstnanosti).
•
Je však povinna písemně oznámit Úřadu práce údaje uvedené v ust. § 61 odst. 3 ZZ
a také dobu výkonu této činnosti.
a) identifikační údaje fyzické osoby,
b) místo a předmět podnikání,
c) formu zprostředkování (§ 14 odst. 1), pro kterou je povolení žádáno,
d) druhy prací, pro které je povolení ke zprostředkování zaměstnání žádáno.
•
Pro účely zprostředkování zaměstnání dočasně a ojediněle na území České
republiky se slovy „dočasně a ojediněle“ rozumí: zprostředkování zaměstnání
jedenkrát a na dobu nepřesahující 12 kalendářních měsíců.
Praktický význam agenturního zaměstnávání
•
Předcházení šedé ekonomice…..viz studie Šubrt, B. a kol. Rozbor
problematiky agenturního zaměstnávání v ČR, 12/2007,
http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zpr_prace (12. 12. 2011)
•
•
•
Zákaz tzv. „švarcsystému“?
Předcházení „práci na černo“?
Sdílené zprostředkování zaměstnání Úřadem práce ČR a
agenturou práce, novinka 2012 – novela 376/2011 Sb.
•
Nebude možné zprostředkovávat zaměstnání osobám zdravotně
postiženým? A co povinný podíl zaměstnávání u zaměstnavatelů
s více než 25 zaměstnanci? Problém praxe?
„Personální leasing“ – „uživatel“ pracovní síly
•
§ 2 odst. 5 ZP – jiný zaměstnavatel využívající pracovní síly agenturního
zaměstnance
•
Umožňuje mít k dispozici optimální počet kvalifikovaných zaměstnanců na
výkon určité práce například při sezónních výkyvech, v období dovolených
nebo při časově ohraničených projektech.
•
Výhodou pro zaměstnavatele je ta skutečnost, že se nemusí starat o
personální záležitosti.
•
•
Jde o nájem služeb, tedy obchodněprávní kontrakt.
Jaká rizika by měla být řešena smluvně mezi agenturou a uživatelem?
o
Odpovědnost uživatele za škodu, kterou utrpí agenturní zaměstnanci
o
Odpovědnost agenturního zaměstnance za škodu, kterou způsobí uživateli
o
Další ujednání ve smlouvě o dočasném přidělení agenturních zaměstnanců k
uživateli, § 308 ZP
Zaměstnanci agentury práce
•
•
•
Fyzická osoba starší 15 let s ukončenou povinnou školní docházkou
Základní povinnosti jako každý jiný zaměstnanec
Agentura práce nemůže téhož zaměstnance dočasně přidělit k výkonu
práce u téhož uživatele na dobu delší než 12 kalendářních měsíců po
sobě jdoucích, § 309 odst. 6 ZP, což neplatí, když o to požádá zaměstnanec.
•
•
Omezení v kolektivních smlouvách?
Právo na stejné pracovní a mzdové podmínky jako kmenoví
zaměstnanci uživatele - § 309 odst. 5 ZP – zajistí na žádost ZN i bez ní
agentura práce? Kol. smlouva platí pro agenturní ZN?
•
Náhrada škody – uhradí agentura práce § 309 odst. 4 ZP, nárok na kompenzaci
vůči uživateli
•
Opatření k ochraně majetku uživatele, § 309 odst. 7 ZP, nesmí být méně výhodná
než je právní úprava odpovědnosti ZN za schodek v § 252 ZP a odpovědnost ZN za
ztrátu svěřených předmětů, 256 ZP (a co §255 ZP)
Vyhlídky do budoucna?
•
Jak bude naloženo se stížností, kterou odeslala do Bruselu
Asociace Pracovních Agentur (APA) je neziskovou nepolitickou
profesní organizací sdružující agentury práce, převážně poskytovatele
dočasné pracovní výpomoci (temporary help). Oficiální web
http://www.apa.cz/ (06. 12. 2011)
•
Problematika pojištění agentur byla MPSV ČR projednávána
s Asociací poskytovatelů personálních služeb, Českou asociací
pojišťoven a s konkrétními zástupci pojišťoven a agentur práce.
Asociace poskytovatelů personálních služeb je aktivní seskupení
agentur práce a dalších subjektů, které se snaží vytvářet podmínky pro
úspěšný rozvoj stabilního trhu pracovních sil v ČR. Oficiální web
http://www.apps.cz/ (06. 12. 2011)
•
Jaké jsou očekávané další změny? V rámci insolvenčního řízení by
měly být zaměstnanci agentury práce vyloučeni z nároků jako
zaměstnanci krytí povinným pojištěním proti úpadku agentury práce
a uživatele.
Jaká bude vazba na ochranu podle zákona 118/2000 Sb., o ochraně
zaměstnanců v případě platební neschopnosti zaměstnavatele,
v platném znění?
Slovenská právní úprava
•
•
•
§ 58 a
Zákonníka práce, zákon č. 311/2001 Z. z. § 58 a
Objektivné prevádzkové dóvody?
Agentura - § 30 zákona o službách zamestnanosti, z. č. 5/2004
Z. Z.
- musí zaměstnanci poskytnout právní ochranu podle
zákoníku práce
Děkuji za pozornost.
Těším se na případnou
odbornou diskusi.
Ilona Kostadinovová
[email protected]
http://akilda.webnode.cz/
Přílohová část tištěné verze příspěvku
•
Vzor tiskopisu žádosti o povolení činnosti agentury práce
•
Návrh dohody agentury práce s uživatelem o dočasném přidělení
zaměstnanců
•
Návrh písemného pokynu agentury práce přidělenému zaměstnanci
•
Pracovní smlouva agentury práce se zaměstnancem
•
Dohoda o pracovní činnosti agentury práce se zaměstnancem