Program rozvoje venkova

download report

Transcript Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova ČR na
období 2007 - 2013
aktuální stav implementace
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí
Souhrnné informace o PRV






Implementace programu probíhá již 5. rokem
Spuštěna téměř všechna opatření PRV
Osa I – projektová opatření na „Zlepšení
konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví“
Osa II – nároková a projektová opatření na
„Zlepšování životního prostředí a krajiny“
Osa III – projektová opatření na zlepšení „Kvality
života ve venkovských oblastech a diverzifikace
hospodářství venkova“
Osa IV – prostřednictvím metody Leader zlepšuje
kvalitu života ve venkovských oblastech a posiluje
řídící a administrativní schopnosti na venkově.
Souhrnné informace o PRV
2,000
1,500
1,000
500
mil. EUR
0
OSA I
rozpočet na období
OSA II
OSA III
schválené závazky
OSA IV
proplaceno
Čerpání rozpočtu
2,000
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
mil. EUR
0
OSA I
rozpočet na období
OSA II
OSA III
OSA IV
zbývá k závazkování
V rámci jednotlivých opatření jsou rozpočty u většiny z nich již vyčerpány
Opatření osy I
Opatření
Vyhlášení výzev do
konce roku 2011
I.1.1 Modernizace zemědělských podniků
-
I.1.2 Investice do lesů
Podzim 2011
I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a
potravinářským produktům
-
I.1.4 Pozemkové úpravy
Podzim 2011
I.2.1 Seskupení producentů
-
I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost
-
I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců
-
I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti
Kontinuální příjem
I.3.4 Využívání poradenských služeb
Podzim 2011
Opatření osy II
Opatření
Vyhlášení výzev do
konce roku 2011
II.1.1 Platby za přírodní znevýhodnění
poskytované v horských oblastech a platby
poskytované v jiných znevýhodněných oblastech
(LFA)
-
II.1.2.1 Platby v rámci Natury 2000 a Rámcové
směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES
-
II.1.3
Agroenvironmentální opatření
-
II.2.1
Zalesňování zemědělské půdy
do 30. listopadu 2011
II.2.2
Platby v rámci Natury 2000 v lesích
-
II.2.3
Lesnicko-environmentální platby
-
II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů
Opatření osy III
Opatření
Vyhlášení výzev do
konce roku 2011
III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské
povahy
-
III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich
rozvoje
Podzim 2011
III.1.3 Podpora cestovního ruchu
-
III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské
vybavení a služby
III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví
venkova
Podzim 2011
III.3.1 Vzdělávání a informace
-
Opatření osy IV
Opatření
Vyhlášení výzev do
konce roku 2011
-
IV.1.1
Místní akční skupina
IV.1.2
Realizace místní rozvojové strategie
Podzim 2011
IV.2.1
Realizace projektů spolupráce
-
Výzvy v roce 2012
Konkrétní harmonogram s výzvami za projektová
opatření pro rok 2012 bude vyhlášen až po
schválení Monitorovacím výborem PRV na podzim
roku 2011.
Osa I – aktuální stav k 31. 7. 2011
Projekty
Počet
Hodnota
v mld. Kč
Zaregistrované
20 506
31,5
Schválené
11 261
15,3
Proplacené
7 171
9,2
Celkový rozpočet pro osu I (2007 - 2013) :
cca 20,3 mld. Kč
Osa I – aktuální stav
Využívání poradenských služeb
Předčasné ukončení zemědělské
činnosti
Zahájení činnosti mladých zemědělců
Další odborné vzdělávání a informační
činnost
Seskupení producentů
Pozemkové úpravy
Přidávání hodnoty zemědělských a
potravinářských produktů
Investice do lesů
Modernizace zemědělských podniků
mil. EUR
rozpočet na období
0
50
100
150
schválené závazky
200
250
300
350
proplaceno
Osa II – aktuální stav k 31. 7. 2011
Projektová opatření
(pouze opatření II.2.4)
Počet
Hodnota
v mil. Kč
Zaregistrované projekty
581
813
Schválené projekty
320
404
Proplacené projekty
260
261
Celkový rozpočet pro osu (2007 – 2013): 45,9 mld. Kč
Celkový rozpočet na projektová opatření (II.2.4): 917,5 mil. Kč
Osa II – aktuální stav
Obnova lesního potenciálu po
kalamitách a podpora společenských
funkcí lesů
Lesnicko-environmentální platby
Platby v rámci Natury 2000 v lesnictví
Zalesňování zemědělské půdy
Agroenvironmentální opatření
Platby v rámci Natury 2000 a vodní
rámcové směrnice
Platby za přírodní znevýhodnění
poskytované v horských oblastech a
platby poskytované v jiných znev.…
mil. EUR 0
rozpočet na období
250
500
schválené závazky
750
1,000
proplaceno
Osa III – aktuální stav k 31. 7. 2011
Projekty
Počet
Hodnota
v mld. Kč
Zaregistrované
8 309
33,2
Schválené
3 304
11,0
Proplacené
2 086
7,0
Celkový rozpočet pro osu (2007 – 2013): cca 15,2 mld. Kč
Osa III – aktuální stav
Vzdělávání a informace
Ochrana a rozvoj dědictví venkova
Obnova a rozvoj vesnic, občanské
vybavení a služby
Podpora cestovního ruchu
Podpora zakládání podniků a jejich
rozvoje
Diverzifikace činností nezemědělské
mil. EUR
povahy
0
rozpočet na období
50
100
schválené závazky
150
200
proplaceno
250
Osa IV – aktuální stav k 31. 7. 2011
Projekty
(bez opatření IV.1.1)
Počet
Hodnota
v mld. Kč
Zaregistrované projekty
6 419
3,8
Schválené projekty
3 917
2,2
Proplacené projekty
2 244
1,2
Celkový rozpočet pro IV.1.2 a IV.2.1 (2007-2013): cca 3,9 mld. Kč
Osa IV – aktuální stav
Realizace projektů spolupráce
Realizace místní rozvojové
strategie
Místní akční skupina
mil. EUR
0
rozpočet na období
50
100
proplaceno
150
Venkov v Programu rozvoje
venkova ČR 2007-2013
osa III a IV
Venkov v Programu rozvoje
venkova ČR 2007-2013

Osa III - Kvalita života ve venkovských
oblastech a diverzifikace hospodářství
venkova
16,93 % alokace finančních prostředků na
PRV (80,82 mil. €/rok)

Osa IV Leader
5,5 % alokace finančních prostředků na PRV
(27,38 mil. €/rok)
Osa III
Opatření:






III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské
povahy
III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
III.1.3 Podpora cestovního ruchu
III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské
vybavení a služby
III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví
venkova
III.3.1 Vzdělávání a informace
Opatření III.1.1 Diverzifikace
činností nezemědělské povahy
- rozvoj nezemědělských aktivit, zajištění
stálého příjmu a vytvoření nových pracovních
míst.
 Cíl
 Podpora
je určena na výstavbu zařízení pro
zpracování a využití obnovitelných zdrojů
energie (kotelny, zařízení na výrobu tvarovaných
biopaliv, bioplynové stanice)
Opatření III.1.1 Diverzifikace činností
nezemědělské povahy – výzvy
Dosud proběhlo 5 kol příjmu žádostí:
• 1. kolo (9. - 27. 7. 2007) resp. 2.kolo (5. - 26.
11. 2007)
• 3. kolo (3. - 14. 3. 2008)
• 6. kolo (10. 2. - 9. 3. 2009)
• 9. kolo (16. 2. - 8. 3. 2010)
• 13. kolo (14.6. – 27. 6. 2011)
Opatření III.1.1 Diverzifikace
činností nezemědělské povahy –
aktuální stav
Počet
Hodnota
v mld. Kč
Zaregistrované projekty
652
5,3
Schválené projekty
300
2,7
Proplacené projekty
170
1,4
Stav k 31.7.2011
Celkový rozpočet pro III.1.1 (2007 - 2013): cca 3,5 mld. Kč
Zbývá k závazkování: cca 0,8 mld. Kč
Opatření III.1.1 Diverzifikace činností
nezemědělské povahy – úspěšný projekt
Instalace linky na výrobu peletek EKOVER
 Žadatel:
Družstvo Březovice
 Popis projektu: Pomocí dotace se podařilo
vybudovat linku na výrobu rostlinného paliva z
obnovitelných zdrojů, tzv. peletek (granulí o
průměrné velikosti 8 až 12 mm). Linka na
zpracování celých rostlin zahrnuje i
rozdružovací a dávkovací stůl a stacionární
řezačky. Součástí granulátoru je i zařízení na
odprášení.
 Proplaceno z dotace: 2 580 000 Kč
Opatření III.1.1 Diverzifikace činností
nezemědělské povahy – úspěšný projekt
Instalace linky na výrobu peletek EKOVER
Opatření III.1.2 Podpora zakládání
podniků a jejich rozvoje
- vytváření nových pracovních míst a
rozvoj hospodářské struktury nezemědělských
aktivit.
 Podpora je určena na zakládání nových a
rozvoj stávajících mikropodniků v oblasti
výroby a zpracování včetně řemeslné a tradiční
výroby a na výstavbu zařízení pro zpracování
a využití obnovitelných zdrojů energie.
 Cíl
Opatření III.1.2 Podpora zakládání
podniků a jejich rozvoje – výzvy
Dosud proběhla 4 kola příjmu žádostí:
• 2. kolo (5. - 26. 11. 2007)
• 3. kolo (3. - 14. 3. 2008)
• 6. kolo (10. 2. - 9. 3. 2009)
• 9. kolo (2. 3. - 22. 3. 2010)
Opatření III.1.2 Podpora zakládání
podniků a jejich rozvoje – aktuální
stav
Stav k 31.7.2011
Počet
Hodnota
v mil. Kč
Zaregistrované projekty
1 544
2,7
Schválené projekty
797
1,4
Proplacené projekty
494
0,7
Celkový rozpočet pro III.1.2 (2007 - 2013): cca 2,4 mld. Kč
Zbývá k závazkování: cca 1 mld. Kč
Opatření III.1.2 Podpora zakládání
podniků a jejich rozvoje –úspěšný
projekt
Modernizace provozu na výrobu ofrézované
kulatiny
 Popis
projektu: Pomocí dotace se podařilo
zakoupit dvě nové frézy na obrábění kulatiny.
První z nich umožnila vyrábět kulatinu přesného
válce, která je určena k dalšímu zpracování.
Druhým strojem byla okružovací fréza určená pro
opracování slabé kulatiny. Díky nové technice se
podařilo vyrábět ofrézovanou kulatinu ve větším
rozmezí průměrů od 40 do 300 mm, oproti
120 mm, které byly u původních strojů
maximem.
 Proplaceno z dotace: 1 431 705 Kč
Opatření III.1.2 Podpora zakládání
podniků a jejich rozvoje – úspěšný
projekt
Modernizace provozu na výrobu ofrézované
kulatiny
Opatření III.1.3 Podpora cestovního
ruchu
 Cíl
- diverzifikace venkovské ekonomiky
podporou rozvoje cestovního ruchu, zejména
ve spojení s využitím přírodního a kulturního
dědictví oblasti.
 Podpora je určena na vybudování turistických
tras a stezek, výstavbu malokapacitních
ubytovacích a stravovacích zařízení, půjčoven
sportovního vybavení a objektů a ploch pro
sportovně rekreační vyžití.
Opatření III.1.3 Podpora cestovního
ruchu – výzvy
Dosud
•
•
•
•
•
proběhlo 5 kol příjmu žádostí:
2. kolo (5. - 26. 11. 2007)
4. kolo (10. - 30. 6. 2008)
7. kolo (9. - 29. 6. 2009)
10. kolo (14. 6. – 30. 6. 2010)
13. kolo (14. 6. - 27. 6. 2011)
Opatření III.1.3 Podpora
cestovního ruchu – aktuální stav
Stav k 31.7.2011
Počet
Hodnota
v mil. Kč
Zaregistrované projekty
1 519
4,4
Schválené projekty
433
1,2
Proplacené projekty
197
0,4
Celkový rozpočet pro III.1.3 (2007 - 2013): cca 1,9 mld. Kč
Zbývá k závazkování: cca 0,7 mld. Kč
Opatření III.1.3 Podpora cestovního
ruchu – úspěšné projekty
Naučná stezka Gruň – Bílý Kříž
 Žadatel: JZD Staré Hamry
 Popis
projektu: výstavba desetikilometrové
naučné stezky Gruň – Bílý Kříž. Stezka byla
veřejnosti zpřístupněna 21. 6. 2008. Čtrnáct
zastávek
je
rozmístěno
na
nejkrásnějším
obydleném beskydském hřebeni – Gruni.
Důvodem, proč se JZD Staré Hamry pustilo do
realizace tak rozsáhlého a náročného projektu,
byla především snaha přinést území, na kterém
hospodaří něco navíc, aby i návštěvníci poznali a
ocenili půvab a zajímavost tohoto regionu.
 Proplaceno z dotace: 282 832 Kč
Opatření III.1.3 Podpora cestovního
ruchu – úspěšné projekty
Naučná stezka Gruň – Bílý Kříž
Opatření III.1.3 Podpora cestovního
ruchu – úspěšné projekty
Úprava a vybavení prostor části domu na
penzion U Ševčíků
 Žadatel: Mgr. Irena Ševčíková
 Popis projektu: vybudování ubytovací kapacity s
16 lůžky, kuchyně s jídelnou a dřevěného domku,
kde je půjčovna lyží a kol. V rámci úprav byl
nainstalován a zprovozněn solární systém pro
vytápění a ohřev vody, který slouží i pro vnitřní
bazén. Součástí projektu byla i rekonstrukce
vstupních prostor pokojů, nainstalováno nové
schodišťové zábradlí, osvětlení a položena nová
dlažba. Dále byl vybudován informační koutek
s internetem.
 Proplaceno z dotace: 908 450 Kč
Opatření III.1.3 Podpora cestovního
ruchu – úspěšné projekty
Opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic,
občanské vybavení a služby
- zvýšení kvality života obyvatelstva
venkova zlepšením místního občanského
vybavení a služeb v obcích.
 Podpora je určena na investice do základní
vodohospodářské infrastruktury obcí do 2000
obyvatel (vodovody, kanalizace, ČOV). Dále
je podporováno budování a obnova místních
komunikací, obnova či výstavba inženýrských
sítí, úprava veřejných prostranství a zajištění
chybějícího občanského vybavení a služeb
v obcích do 500 obyvatel .
 Cíl
Opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic,
občanské vybavení a služby – výzvy
 Vysoké
příjmu
proběhla 3 kola příjmu žádostí:
2. kolo (5. - 26. 11. 2007)
5. kolo (7. - 27. 10. 2008)
8. kolo (6. - 26. 10. 2009)
 Dosud
•
•
•
přezávazkování v minulých kolech
Opatření III.2.1 Obnova a rozvoj
vesnic, občanské vybavení a služby –
aktuální stav
Stav k 31.7.2011
Počet
Hodnota
v mil. Kč
Zaregistrované projekty
3 681
19,0
Schválené projekty
970
4,1
Proplacené projekty
912
3,6
Celkový rozpočet pro III.2.1 (2007 - 2013): cca 5,9 mld. Kč
Zbývá k závazkování: cca 1,8 mld. Kč
podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj
vesnic
Čistička odpadních vod Kytín
 Žadatel: Obec Kytín
 Popis projektu: zabudování nových technologií na
ekonomické přečerpávání odpadních vod, zařízení
na
mechanické
předčištění
a
systému
biologického aktivačního čištění s denitrifikací.
Současným požadavkům byla přizpůsobena i
dosazovací nádrž, technologie aerobní stabilizace
kalu a jímka dovážených odpadních vod. V rámci
stavebních úprav byly provedeny i nová
propojovací potrubí a rozvody vody.
 Proplaceno z dotace: 1 755 298 Kč
podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj
vesnic
Čistička odpadních vod Kytín
podopatření III.2.1.2 Občanské
vybavení a služby
Rekonstrukce obytné budovy na multifunkční
dům
 Žadatel: Obec Klešice
 Popis projektu: Občané zde naleznou několik
menších
kluboven
a
zasedací
místnost
s kuchyňkou a knihovnu včetně internetového
připojení. Vznikl zde i nový prostor pro kanceláře
obecního úřadu. Samozřejmostí jsou dnes i
bezbariérové
toalety
pro
hendikepované
spoluobčany.
 Proplaceno z dotace: 3 179 655 Kč
podopatření III.2.1.2 Občanské
vybavení a služby
Rekonstrukce obytné budovy na
multifunkční dům
Novinky pro 14. kolo
podopatření III.2.1.1 obnova a rozvoj vesnic
V rámci každého regionu NUTS 2 bude vyhlašován pouze jeden
z následujících záměrů:
Záměr a) Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí
Záměr b) Vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu
REGION NUTS 2
Záměr
Střední Čechy
b)
Jihozápad
b)
Severozápad
a)
Severovýchod
b)
Jihovýchod
a)
Střední Morava
a)
Moravskoslezsko
b)
Novinky pro 14. kolo
podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby

Dotace je zaměřena na zajištění občanského
vybavení a služeb v obcích do 500 obyvatel
v oblasti veřejné správy, školství, kultury,
péče o děti, tělovýchovy a sportu.

Maximální výše výdajů, ze kterých je stanovena
dotace, činí 3 000 000 Kč.
Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj
kulturního dědictví venkova
 Cíl
- architektonický a urbanistický rozvoj
českých a moravských vesnic při zachování a
posílení jejich charakteristického vzhledu a
hodnot.
 Podpora je určena na vypracování studií, na
investice do kulturních památek, kulturních
prvků vesnic a venkovské krajiny, historických
parků a zahrad. Dále je dotace poskytována na
budování výstavních expozic a muzeí, kulturní
a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu
v obcích do 500 obyvatel.
Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj
kulturního dědictví venkova – výzvy
Dosud proběhla 4 kola příjmu žádostí:
• 2. kolo (5. - 26. 11. 2007)
• 5. kolo (7. - 27. 10. 2008)
• 8. kolo (6. - 26. 10. 2009)
• 12. kolo (15. – 28. 2. 2011)
Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj
kulturního dědictví venkova –
aktuální stav
Počet
Hodnota
v mld. Kč
Zaregistrované projekty
732
1,7
Schválené projekty
431
1,0
Proplacené projekty
235
0,4
Stav k 31.7.2011
Celkový rozpočet pro III.2.2 (2007 - 2013): cca 1,4 mld. Kč
Zbývá k závazkování: cca 0,4 mld. Kč
Opatření III.3.1 Vzdělávání a
informace
– poskytnutí rychlejšího a dokonalejšího
přístupu k aktuálním informacím a doplnění
potřebného
vzdělání
a
kvalifikace
hospodářských subjektů.
 Podpora je určena na vzdělávání a informování
fyzických a právnických osob, které mají
vážný zájem zahájit nebo rozšířit podnikání,
případně jiné působení, na venkově v rámci
aktivit podporovaných v ose III.
 Cíl
Opatření III.3.1 Vzdělávání
a informace – aktuální stav
Počet
Hodnota
v mil. Kč
Zaregistrované projekty
181
0,1
Schválené projekty
103
0,067
Proplacené projekty
78
0,049
Stav k 31.7.2011
Celkový rozpočet pro III.1.1 (2007 - 2013): cca 0,3 mld. Kč
Zbývá k závazkování: cca 0,23 mld. Kč
Opatření III.3.1 Vzdělávání a
informace – výzvy
Dosud proběhla 3 kola příjmu žádostí:
• 2. kolo (5. - 26. 11. 2007)
• 5. kolo (7. - 27. 10. 2008)
• 8. kolo (6. - 26. 10. 2009)
 Do konce programovacího období bylo
opatření uzavřeno a další výzvy pro příjem
žádostí nebudou vyhlášeny.
 Zbylé prostředky (cca 240 mil. Kč) bude z
poloviny přesunuto do podopatření III.2.1.2 a
do IV. osy
Osa IV LEADER
 Opatření:
 IV.1.1
Místní akční skupina
 IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie
 IV.2.1 Realizace projektů spolupráce
 Průřezová osa
 Metoda Leader - přístup zdola nahoru, tzn. o
budoucnosti regionu rozhodují lidé žijící a
pracující v území, znající jeho tradice a
potřeby
IV.1.1. Místní akční skupina
Stav k 31.7.2011
Počet/částka
Zaregistrované žádosti
- realizace SPL
194
Schválené MAS
112
Proplacené ŽOP za režijní výdaje MAS *
*
342 mil. Kč
Každá MAS smí předkládat Žádost o proplacení 3x ročně
Celkový rozpočet pro IV.1.1 (2007 - 2013): cca 956,4 mil. Kč
IV.1.2 Realizace místní
rozvojové strategie
opatření IV.1.2 jsou podporovány projekty,
které jsou v souladu se schváleným
Strategickým plánem Leader místní akční
skupiny a příslušnými podmínkami nařízení
Rady (ES) č. 1698/2005.
Z
k realizaci vybírá na základě předem
stanovených
bodovacích
kritérií
MAS
prostřednictvím své výběrové komise.
 Projekty
IV.1.2 Realizace místní
rozvojové strategie
Stav k 31.7.2011
Počet
Hodnota
v mld. Kč
Zaregistrované projekty
6233
3,2
Schválené projekty
3851
1,9
Proplacené projekty
2223
1,1
Celkový rozpočet pro IV.1.2 (2007 - 2013): cca 3,5 mld. Kč
Zbývá k závazkování: cca 1,6 mld. Kč
Opatření IV.1.2 Realizace místní
rozvojové strategie
Obnova autobusové zastávky v Opatovicích
 Žadatel: obec Opatovice
 MAS: Rozvojové partnerství Regionu Hranicko

Popis projektu: Kompletní přestavba autobusové
zastávky včetně zámkové dlažby a vybavení
lavičkami.

Požadovaná dotace: 145 790 Kč
Opatření IV.1.2 Realizace místní
rozvojové strategie
Obnova autobusové zastávky v Opatovicích
IV.2.1 Realizace projektů
spolupráce
 Rozvoj
a propagace spolupráce a nejlepších
výsledků a projektů
 Národní
či mezinárodní spolupráce místních
akčních skupin.
Opatření IV.2.1 Realizace
projektů spolupráce
Dosud proběhlo 5 kol příjmu žádostí :
• 5. kolo (7. - 27. 10. 2008)
• 7. kolo (9. - 29. 6. 2009)
• 8. kolo (6. - 26. 10. 2009)
• 10. kolo (14. - 30. 6. 2010)
• 13. kolo (14.6. – 27. 6. 2011)
IV.2.1 Realizace projektů
spolupráce
Počet
Hodnota
v mil. Kč
186
581,1
Schválené projekty
66
218,8
Proplacené projekty
21
65,4
Stav k 31.7.2011
Zaregistrované projekty
Celkový rozpočet pro IV.2.1 (2007 - 2013): cca 422 mil. Kč
Zbývá k závazkování: cca 200 mil. Kč
IV.2.1 Realizace projektů
spolupráce
Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme
 Žadatel: Místní akční skupina Pošumaví, z.s.p.o.
Místní akční skupina Brána do Českého ráje

Popis
projektu:
zmapování
staveb
lidové
architektury - výstupem projektu je vytvoření
databáze objektů lidové architektury, internetová
aplikace s mapovými podklady, konání workshopů a
exkurzí a také tištěná publikace zmapovaných
objektů včetně cizojazyčných překladů.

Požadovaná dotace: 3 216 000 Kč
Leader – informace
V současné době existuje na území ČR cca 150
MAS.
 Přehled registrovaných MAS v ČR a důležité
informace o nich naleznete:
- www.eagri.cz – sekce Venkov – záložka místní akční
skupiny.
- www.szif.cz
- www.nsmascr.cz

Děkujeme Vám za pozornost !