Ing. Veronika Vlasáková, MZ ČR

download report

Transcript Ing. Veronika Vlasáková, MZ ČR

Program rozvoje
venkova
na období 2014-2020
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí
Strategický rámec pro období 2014-2020
Strategie Evropa 2020 (EU 2020)
Společná
zemědělská
politika
Společný strategický rámec (SSR)
Dohoda o partnerství
Přímé
platby
Program rozvoje
venkova (EZFRV)
Operační programy
(EFRR, ESF, KF a ENRF)
Možnost průřezového využití komunitně
místního rozvoje formou metody Leader
vedeného
Finanční rámec pro období 2014-2020





národní alokace jsou EK zatím stanoveny předběžně záleží na výsledku vyjednávání k VFR
navržený rozpočet pro ČR je 1,929 mld. EUR (ceny roku
2011) (stávající rozpočet je 2,8 mld. EUR)
povinné vyhrazení 7 % z rozpočtu EZFRV na tzv.
„výkonnostní rezervu“ - výplata podmíněna dosažením
stanovených cílů („milníků“) v polovině programového
období
reálný rozpočet pro programování je tak o více než 1 ml.
EUR nižší oproti 3,6 mld. ve stávajícím období
při sestavení finančního plánu PRV 2014-2020 je
nezbytné zohlednit i přecházející závazky stávajícího
PRV
Priority
Priorita 1 - Podpora přenosu znalostí a inovací
v zemědělství, lesním hospodářství a venkovských
oblastech
Priorita 2 - Zvýšení konkurenceschopnosti všech druhů
zemědělské činnosti a zlepšení životaschopnosti
zemědělských podniků
Priorita 3 - Podpora organizace potravinového řetězce a
řízení rizik v zemědělství
Priorita 4 - Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů
závislých na zemědělství a lesnictví
Priorita 5 - Podpora účinného využívání zdrojů a podpora
přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku
Priorita 6 - Podpora sociálního začlenění, snižování
chudoby a hospodářský rozvoj ve venkovských oblastech
P 1 - Podpora předávání
znalostí a inovací v
zemědělství, lesnictví
Priority EU dle významu pro PRV
P 4 - Obnova, ochrana a zlepšování
ekosystémů závislých na zemědělství
a lesnictví
P 2 - Zvýšení konkurenceschopnosti
P 3 - Podpora organizace
potravinového řetězce a řízení rizik
P 5 - Podpora účinného využívání
zdrojů
P 6 - Podpora sociálního začleňování,
snižování chudoby a hospodářského
rozvoje ve venkovských oblastech
Vymezení vůči ostatním programovým
dokumentům (hraniční oblasti)
OP PIK - oblast nezemědělského podnikání –
potravinářství, OZE, zpracování dřeva
OP VVV - inovace a výzkum
OP ŽP - vodohospodářská infrastruktura, krajinné
prvky, ochrana půdy a krajiny, pozemkové úpravy,
protierozní opatření, retenční nádrže, zlepšování
struktury lesa…
OP Zaměstnanost - další odborné vzdělávání
IROP - cestovní
infrastruktura
ruch,
občanské
vybavení,
Priorita 4 - Obnova, zachování a zlepšení
ekosystémů závislých na zemědělství a
lesnictví








Platby pro oblasti s přírodními či jinými
zvláštními omezeními (LFA)
Agroenvironmentální-klimatické operace
Ekologické zemědělství (EZ)
Platby v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové
směrnice o vodě
Neproduktivní investice
Předcházení poškozování lesů lesními požáry a
přírodními katastrofami a katastrofickými
událostmi a obnova poškozených lesů
Investice ke zvýšení odolnosti a ekologické
hodnoty lesních ekosystémů
Lesnicko-environmentální a klimatické služby a
ochrana lesů
Priorita 2 - Zvýšení konkurenceschopnosti
všech druhů zeměd. činnosti a zlepšení
životaschopnosti zemědělských podniků







Investice do hmotného majetku
Pozemkové úpravy
Lesnická infrastruktura
Investice do nových lesnických technologií
a zpracování lesnických výrobků a jejich
uvádění na trh
Spolupráce (Podpora vývoje nových
produktů, postupů a technologií)
Převod podniku malých zemědělců
Podpora zahájení podnikatelské činnosti pro
mladé zemědělce
Priorita 3 - Podpora organizace
potravinového řetězce a řízení rizik v
zemědělství




Režimy jakosti zemědělských produktů a
potravin
Spolupráce (Podpora horizontální a
vertikální spolupráce)
Platby za dobré životní podmínky zvířat
Preventivní opatření před poškozením
potenciálu zemědělské produkce
Priorita 5 - Podpora účinného využívání
zdrojů a podpora přechodu na
nízkouhlíkovou ekonomiku


Zalesňování zemědělské půdy
Zavádění zemědělsko-lesnických systémů
Priorita 6 - Podpora sociálního začlenění,
snižování chudoby a hospodářský rozvoj ve
venkovských oblastech
Investice do nezemědělských činností
 Podpora cestovního ruchu
 Podpora rozvoje malých
zemědělských podniků
 Investice do infrastruktury (otázka zařazení

tohoto opatření je momentálně diskutována)

LEADER
Investice do nezemědělských činností
Příjemce:
Zemědělský podnikatel
Popis opatření:
Investice k diverzifikaci činností zemědělských subjektů. Podpora bude
poskytována na zahájení a rozvoj nezemědělské činnosti.
Podpora:
Míra dotace bude stanovena v závislosti na typu veřejné podpory.
Otázky k dořešení:
Míra podpory, rozhraní s MPO
Podpora cestovního ruchu
Příjemce:
Zemědělský podnikatel
Popis opatření:
Investice k diverzifikaci činností zemědělských subjektů.
Podpora je určena na vybudování rekreační infrastruktury pro
malokapacitní ubytování, včetně stravování, rekreačních a
sportovních zařízení včetně možnosti revitalizace venkovských
brownfields
Podpora:
Míra dotace bude stanovena v závislosti na typu veřejné podpory.
Otázky k dořešení:
Míra podpory, výše dotace
Podpora rozvoje malých zemědělských
podniků
Příjemce:
Zemědělský podnikatel
Popis opatření:
Investice k podpoře malých zemědělských podniků.
Podpora:
Přímá nevratná dotace ve formě paušální platby ve dvou splátkách
podmíněná předložením podnikatelského plánu. Výše podpory je max.
15 tis. EUR.
Otázky k dořešení:
Určení max. velikosti malého zemědělského podniku (musí být výrazně
nižší než u mladých zemědělců), cílení podpory – na založení nebo na
rozvoj malého zemědělského podniku
Investice do infrastruktury
Příjemce:
Obce a svazky obcí (do 2000 obyvatel)
Popis opatření:
Investice do vodohospodářské infrastruktury (ČOV) – je nezbytné
dořešit rozhraní s MŽP k bližší specifikaci způsobilých výdajů.
Podpora:
Přímá nevratná dotace. Míra dotace bude stanovena v závislosti na
typu veřejné podpory.
Otázky k dořešení:
Rozhraní s MŽP, konkrétní zaměření podpory (i vzhledem k finanční
náročnosti projektů a nízkému rozpočtu programu)
LEADER
Příjemce:
Místní akční skupina (MAS), koneční žadatelé z území MAS
Popis:
V rámci podpory metody LEADER bude dotace poskytována na činnost
MAS a spolupráci mezi nimi. Podporovány budou rovněž projekty
konečných žadatelů z území MAS, které budou v souladu se strategií
rozvoje dané MAS.
Podpora:
Výše a míra podpory je závislá na typu realizovaného projektu.
Otázky k dořešení:
Zejména doplňkovost s ostatními programy, standardy MAS (největší
diskuse se točí zejména kolem právní formy MAS a otázky podnikání
MAS)
Řešení situace obcí
 PRV – pozemkové úpravy, lesnická opatření,
spolupráce,
vodohospodářská
infrastruktura,
LEADER
 IROP – cestovní ruch, kulturní dědictví, energetická
účinnost veřejných budov a veřejné infrastruktury,
sociální a zdravotnická infrastruktura, vzdělávací
infrastruktura
 OPŽP – vodohospodářská infrastruktura, energetická
účinnost veřejných budov a veřejné infrastruktury
Priorita 1 - Podpora přenosu znalostí a
inovací v zemědělství, lesním
hospodářství a venkovských oblastech
Jedná se o průřezovou prioritu napříč celým spektrem
opatření PRV.
Implementována bude prostřednictvím
opatření:
tří základních
Předávání znalostí a informační akce
Poradenství
Spolupráce(včetně podpora činnosti operačních
skupin EIP)
Další kroky při přípravě PRV
 diskuse navržených opatření s nevládními
organizacemi v rámci kulatých stolů i odborných
skupin grémia
 příprava finančního rozpočtu
 stanovení konkrétních cílů ve vazbě na finance
 další fáze zhodnocení návrhu programového
dokumentu ex-ante hodnotitelem
 koordinace s ostatními resorty (zejména MMR)
 příprava podkladů pro část Partnerské smlouvy
za MZe
 technické konzultace s EK
Děkuji za pozornost!