Zemědělství - součást zápisu 27.11.2014

Download Report

Transcript Zemědělství - součást zápisu 27.11.2014

Strategie CLLD MAS Šluknovsko

ČÁST ZEMĚDĚLSTVÍ

ÚVOD – INFORMACE KE SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITICE EU PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 - 2020 I. PILÍŘ – PŘÍMÉ PLATBY II. PILÍŘ - Program rozvoje venkova

PŘÍMÉ PLATBY SAPS – VÍCESLOŽKOVÉ ROČNÍ OBJEM OBÁLKY CCA 12,7 mld. Kč

PLATBA ZA PLOCHU

Minimální výměra 1 ha PLATBA NA GREENING - 30 % OBÁLKY (DIVERZIFIKACE PLODIN, OZELENĚNÍ, EFA) Povinnosti greeningu se netýkají zemědělců hospodařících v systému ekologického zemědělství CITLIVÉ KOMODITY tzv. DOBROVOLNÁ PODPORA VÁZANÁ NA PRODUKCI – 15 % OBÁLKY Brambory určené na výrobu škrobu, chmel, ovoce, zeleninu, konzumní brambory, cukrovou řepu, bílkovinné plodiny, masná telata, do mléčného sektoru, a na pasené ovce a kozy masná telata - narození v období od 1. dubna předcházejícího roku do 31. března roku podání žádosti + matkou kráva chovaná v systému bez tržní produkce mléka a otcem býk masného typu skotu evidovaný v ústředním registru plemeníků mléčný sektor - žadatel chovající krávy v systému s tržní produkcí mléka na hospodářství registrovaném v ústřední evidenci k 31. březnu příslušného kalendářního roku +minimální počtem 2 VDJ PODPORA MLADÝM ZEMĚDĚLCŮM – 0,2 % OBÁLKY Prémie 25 % na ha, max. 90 ha

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

1.1 Podpora odborného vzdělávání a získávání dovedností

1.1.1 Vzdělávací akce – vzdělávací subjekt akreditovaný MZe

1.2 Podpora demonstračních činností a informačních akcí

1.2.1 Informační akce - subjekt akreditovaný MZe

2.1 Poradenství

2.1.1 Poradenství – poradce akreditovaný MZe

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

4.1 Podpora investic v zemědělských podnicích

4.1.1 Investice do zemědělských podniků – ZP, školní statky a státní podniky

4.2 Podpora investic, které se týkají zpracování/uvádění na trh a/nebo vývoje zemědělských produktů

4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů – ZP, výrobce potravin nebo krmiv

4.3 Podpora investic do infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství a lesnictví

4.3.1 Pozemkové úpravy - SPÚ 4.3.2 Lesnická infrastruktura – vlastníci lesů (obce, SŠ, spolky, FO, PO)

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

6.1 Podpora zahájení podnikatelské činnosti pro mladé zemědělce

6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců - ZP do 40 let, kvalifikace

6.4 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

6.4.1 Investice do nezemědělských činností - ZP 6.4.2 Podpora agroturistiky - ZP 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů - ZP

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

8.1 Podpora zalesňování - 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů

– vlastníci a nájemci, obec hospodařící na státní půdě

8.3 Podpora předcházení poškozování lesů - 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích

– vlastníci a nájemci

8.4 Podpora obnovy poškozených lesů 8.4.1 Obnova porostů 8.4.2 Odstraňování škod

– vlastníci a nájemci

8.5 Podpora investic ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních ekosystémů

8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin - vlastníci a nájemci, ne státní podniky 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích – vlastníci a nájemci 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin - vlastníci a nájemci

8.6 Podpora investic do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů

8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství – FO, PO, obce a jejich svazky, SŠ 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven – FO a PO podnikající v lesnictví

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 10.1 Platby za agroenvironmentálně-klimatické závazky

Operace 10.1.4 - Ošetřování travních porostů

Titul Obecná péče o extenzivní louky a pastviny Mezofilní a vlhkomilné louky hnojené Mezofilní a vlhkomilné louky nehnojené Horské suchomilné louky hnojené Horské suchomilné louky nehnojené Trvale podmáčené a rašelinné louky* Ochrana modrásků Ochrana chřástala polního Suché stepní trávníky a vřesoviště Druhově bohaté pastviny sazba dotace (EUR/ha/rok) 96 122 181 163 170 692 173 198 353 213

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 11.2. Zachování postupů ekologického zemědělství

Název titulu sazba dotace (EUR/ha/rok)

Travní porosty Pěstování zeleniny a speciálních bylin Orná půda Intenzivní sady Ostatní sady Krajinotvorné sady Vinice, chmelnice 80 586 178 777 408 170 871

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

13.3 Kompenzační platby v oblastech, které čelí specifickým omezením (LFA-S)

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

14.1 Dobré životní podmínky zvířat –FO a PO (akt. zemědělec), která se dobrovolně zaváže

14.1.1 Zvýšení lehacího prostoru v chovu dojnic 14.1.2 Zlepšení stájového prostředí v chovu mléčného skotu 14.1.3 Výběhy/přístup k pastvě pro suchostojné krávy 14.1.4 Zajištění zlepšení péče v zimovišti s přístupem do výběhů pro masný skot 14.1.5 Zlepšení životních podmínek pro prasničky a prasnice 14.1.6 Zvětšení plochy pro selata 14.1.7 Zajištění nezaroštované plochy u selat

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

15.1 Platby za lesnicko - environmentální závazky

15.1.1 Zachování porostního typu hospodářského souboru – vlastníci a nájemci

15.2 Podpora ochrany a podpory lesních genetických zdrojů

15.2.1 Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin – vlastníci a nájemci

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

16.1 Podpora zřizování a fungování operačních skupin v rámci EIP v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti

16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP – operační skupiny EIP

16.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií – uskupení min. 2 subjektů

16.3. (Ostatní) spolupráce mezi malými hospodářskými subjekty při organizování společných pracovních procesů a sdílení zařízení a zdrojů a pro rozvoj služeb cestovního ruchu

16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů –mikropodnik: ZP, potravinář, subjekt hospodařící v lese, poskytovatelé služeb

16.4. Podpora horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky dodavatelského řetězce k vytvoření a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů a propagačních činností v místním kontextu, které souvisí s rozvojem krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů – ZP, potravinář, NNO, obce a jejich svazky, MAS

16.6. Podpora horizontální a vertikální spolupráce mezi subjekty v dodavatelském řetězci v rámci udržitelného zajišťování biomasy pro použití v procesech výroby potravin a energie a průmyslových procesech

16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech - ZP, potravinář, obce a jejich svazky

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

19.2 Podpora provádění operací v rámci místní rozvojové strategie – žadatelé z MAS 19.3 Příprava a provádění činností spolupráce místních akčních skupin - MAS

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

Podporuje se spolupráce, která vede k vytváření a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců a rozvoji místních trhů.

Podporovány budou náklady na vlastní spolupráci, tzn. náklady, které budou muset příjemci vynaložit na přípravu společného projektu a zajištění potřebných dokumentů (včetně právního poradenství). Účelem podpory je začlenit prvovýrobce do dodavatelských řetězců a posílit tak jejich konkurenceschopnost. Realizovány mohou být jak investiční výdaje, tak výdaje neinvestiční (marketing). Formou takové spolupráce může být společný prodej v místní prodejně, společný prodej ze dvora, společná organizace přímého prodeje spotřebiteli (tzv. bedýnkový prodej), společná organizace prodeje velkoodběratelům (nemocnice, jídelny apod.). Spolupráce může být realizována i se subjekty z jiných členských států EU. Způsobilé však nejsou výdaje realizované zahraničním příjemcem.

PŘÍJEMCE: Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, subjekty podnikající v oblasti služeb pro zemědělství a potravinářství, nevládní neziskové organizace zastupující zemědělce nebo zpracovatele potravin, obce nebo svazky obcí, místní akční skupiny.

Způsobilé výdaje: studie proveditelnosti a náklady na vypracování podnikatelského plánu, provozní náklady spolupráce, přímé náklady na konkrétní projekty spojené s prováděním podnikatelského plánu (včetně investic, pokud nebudou dotovány v rámci opatření Investice do hmotného majetku), náklady na propagační činnost v místním kontextu, které souvisí s rozvojem krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů Míra podpory: 100 % v případě provozních nákladů spolupráce.

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech

Podpora společných investičních akcí, které propojují udržitelnou výrobu biomasy a její další využití v průmyslových procesech, a také pro výrobu energie. Podporovány budou náklady na vlastní spolupráci, tzn. náklady, které budou muset příjemci vynaložit na přípravu společného projektu a zajištění potřebných dokumentů (včetně právního poradenství).

Operace je zaměřena na společné investiční akce při zpracování a dalším využití biologicky rozložitelného odpadu – kompostárny a také při zpracování a dalším využití biomasy za účelem výroby alternativních paliv (tvarovaná biopaliva).

Příjemci: Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, podnikatelský subjekt, obce, svazky obcí Míra podpory: 100 % v případě provozních nákladů spolupráce

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

19.2 Podpora provádění operací v rámci místní rozvojové strategie Budou podporovány aktivity a činnosti (operace, projekty) připravené a realizované konečnými příjemci, které naplňují cíle SCLLD, jsou vybrané danou MAS a jsou zároveň financovatelné z PRV: -Předávání znalostí a informační akce - Investice do hmotného majetku - Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti - Předcházení poškozování lesů lesními požáry, př. katastrofami …a obnova poškozených lesů - Investice ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních ekosystémů - Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh - Spolupráce

Zemědělství a Strategie CLLD MAS Šluknovsko Popis území a převládajících způsobů hospodaření

- region je z pohledu přírodních a klimatických podmínek zařazen do tzv. oblasti LFA typu S - převládajícím způsobem zemědělského hospodaření je extenzivní celoroční, či téměř celoroční, pastva skotu a údržba travních porostů a kulturní krajiny - masná plemena: Limousin, Hereford, Charolais, Aberdeen Angus, Blonde d’Aquitaine - na mléko především kombinované plemeno českého strakatého a holštýnského skotu - dále intenzivní chov drůbeže (Janská), extenzivní chov ovcí, zájmový chov koní, farmové chovy zvěře, produkce plemenného materiálu (Hereford) a hospodaření na orné půdě s produkcí pro vlastní živočišnou výrobu - rostlinná výroba omezena na produkci pícnin různé kvality a s různým zastoupením travin, jetelovin a ostaních rostlin s převahou produkce sena a senáže

Zemědělství a Strategie CLLD MAS Šluknovsko Problematika výkrmu skotu

Zemědělci získali zemědělskou půdu zatravněnou, byť v katastru je leckdy stále vedena jako orná. „Noví“ vlastníci nemohou půdu zpětně rozorat a využít k produkci krmiv podle aktuální potřeby, rozsahu a nastavení živočišné výroby.

V letech, kdy výrazně klesaly výkupní ceny a tuzemské mlékárny ztratily o mléko zájem (případně zanikly), přešla většina zemědělců od chovu dojnic k chovu skotu bez tržní produkce mléka. Tato zásadní restrukturalizace nebyla bohužel doprovázena odpovídající změnou v rostlinné výrobě, která by zajistila dostatečné množství vhodného zdroje pro výkrm masných plemen.

Téměř všichni zemědělci v daném území hospodaří v režimu ekologického zemědělství.

Proto by případný nákup krmiv musel pocházet také z produkce ekologického zemědělce. A to je cenově neúnosné. Navíc je v rozporu se samotnou filozofií ekologického zemědělství, kde se prosazuje uzavřený systém rostlinné a živočišné výroby v rámci farmy.

Zemědělství a Strategie CLLD MAS Šluknovsko Problematika výkrmu skotu - důsledky

Chybějící kvalitní krmivová základna neumožňuje efektivní výkrm

masných plemen a jejich následné zpeněžení na jatkách, případně další zpracování (bourání, balený prodej ze dvora, vlastní rozvoz, krátký dodavatelský řetězec, tepelné opracování, výroba uzenin), které by zvýšilo přidanou hodnotu finálním produktům zemědělce.

V praxi tak zemědělci úmyslně směřují hromadné telení krav do brzkého jara, což zajistí co nejdelší odchov telat na pastvinách. Na podzim většinu odchovaných telat zpeněžují jako zástavový skot (více jak tisíc kusů ročně na export), zbylá jsou přes zimu ustájena a krmena siláží a senáží sklizenou z různě kvalitních porostů v různém stupni zralosti.

Zemědělství a Strategie CLLD MAS Šluknovsko Problematika nedostatku orné půdy

Změny v orné půdě a TTP

40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 orná TTP ZPF celkem 0 1993 2003

rok

2013

Obr. 51 orná půda, TTP a celková výměra ZPF v okrese Děčín, zdroj dat: ČÚZK

Zemědělství a Strategie CLLD MAS Šluknovsko Nesoběstačnost v zemědělské výrobě

- hovězí dobytek po počátečním propadu pozvolně stoupá (cca 15 tisíc kusů v okrese Děčín) - původní kombinovaná plemena nahrazena masnými plemeny (téměř 14 tisíc kusů) - chov prasat a prasnic téměř vymizel, klesl z původních více jak 5 tisíc kusů na současných několik desítek - obdobný propad i u drůbeže, z téměř ¾ milionu v roce 1990 na necelých 100 tisíc v roce 2010 - u ovcí se po prvotním propadu stavy navrátily do původních hodnot - jediná kladná bilance je zdokumentována u koní, ty však nejsou chovány jako komodita

Strategie CLLD MAS Šluknovsko - příležitosti Strategický cíl 1 – Sebevědomý a soběstačný region

Specifický cíl 1.2. – Podporujeme místní podnikání

Zdůvodnění: Malé a střední firmy jsou klíčové pro ekonomiku regionu MAS i pro místní zaměstnanost. Firmy v regionu mají rozvojové investiční záměry, které jsou v případě úspěchu schopné generovat dodatečná pracovní místa.

Specifický cíl 1.3. – Zvyšujeme přidanou hodnotu v zemědělství a lesnictví

Zdůvodnění: Pro lokální ekonomiku je výhodnější vyvážet vlastní výrobky a služby s vyšší přidanou hodnotou než pouze zdrojové suroviny či polotovary. Firmy se zaměřují na zpracování místních produktů, zpracování vedlejších produktů, produkci a zpracování léčivek a bylin.

Strategie CLLD MAS Šluknovsko - příležitosti Strategický cíl 4 – Kvalitně a moderně vybavený region Strategický cíl 5 – K přírodě zodpovědný region

Specifický cíl 4.1. – Chceme se bavit a sportovat

Zdůvodnění: Sportovní a kulturní vyžití je důležité jak pro každodenní odpočinek, tak i pro dlouhodobou relaxaci, resp. pro celkovou regeneraci organismu člověka. Dostupná moderní sportovní a kulturní zařízení poskytují kvalitní služby za rozumnou cenu.

Specifický cíl 5.2. – Přispíváme k ekologické stabilitě krajiny

Zdůvodnění: Ekologická stabilita krajiny zajišťuje z dlouhodobého hlediska příznivé prostředí pro život rostlin, živočichů a dalších živých organismů, a v důsledku také pro člověka. Důležité je zachování celistvosti krajiny, zvyšování biodiverzity, výsadba alejí a oprava polních a lesních cest.

Strategie CLLD MAS Šluknovsko - příležitosti Strategický cíl 6 – Atraktivní a pestrý region

Specifický cíl 6.1. – Nabízíme pestrou paletu ubytování

Zdůvodnění: Ubytování a stravování patří mezi základní infrastrukturu v cestovním ruchu. Provozovatelé stravovacích a ubytovacích služeb poskytují různé druhy stravování a ubytování v požadované kvalitě pro návštěvníky regionu.

Specifický cíl 6.2. – Návštěvníci regionu mají z čeho vybírat

Zdůvodnění: Turistické atraktivity jsou právě tím, za čím návštěvníci do regionu přijíždějí. Turistické atraktivity jsou opravené, otevřené a v případě potřeby s průvodcovskou službou nabízené návštěvníkům regionu .

Strategie CLLD MAS Šluknovsko - příležitosti Strategický cíl 7 – Životem pulsující region

Specifický cíl 7.1. – U nás to žije

Zdůvodnění: Pro život v obci a rozvoj občanské společnosti je nezbytná bohatá spolková činnost. Místní spolky mají vytvořené zázemí a vybavení pro svojí činnost .

Specifický cíl 7.2. – Na akce k nám jezdí i přespolní

Zdůvodnění: Kulturní, společenské a sportovní akce jsou kořením místního společenského života v obcích a přispívají k vzájemné pospolitosti obyvatel obce. Akce jsou podporovány jak obcemi, tak i místními podnikateli.

Děkuji vám za pozornost.

Kontakt: Marek Hartych [email protected]

608 544 025