sortimentace - Lesní znalec

download report

Transcript sortimentace - Lesní znalec

Program ZNALEC
Modul SORTIMENTACE
(c) DaMaSk
2012
NOVINKA 2011 – ZNALEC 4.3 !!!
UŽIVATELSKÁ
SORTIMENTACE LESNÍCH
POROSTŮ
Sortimentační kalkulátor pro provedení operativní sortimentace a
výpočet tržeb z prodeje sortimentů surového dříví, resp. výpočet
čistého výnosu za lesní majetek nebo vybrané lesní porosty
za účelem
přiblížení se ceně obvyklé (tržní hodnotě)
Sortimentace surového dříví vypočtená s využitím programu ZNALEC 4.3 a
digitálních LHP/LHO je vhodným podkladovým materiálem pro vlastníky
lesů, správce, odborné lesní hospodáře, ekonomické poradce, znalce apod.
Tyto výpočty tak mohou svým charakterem představovat ekonomickou
nadstavbu nad LHP/LHO využitelnou pro:
•
•
•
•
•
•
ekonomické rozhodování vlastníků lesa před plánovanou těžbou lesního
porostu,
znalce při stanovení hodnoty mýtní výtěže lesního porostu (po doplnění
odpočtu těžebních nákladů u zjednodušené sortimentace) při zjišťování
ceny obvyklé (v našem případě ceny výnosové blížící se tržní hodnotě),
kterou nelze zjistit z cenového předpisu,
plánování výnosové části hospodaření na lesním majetku,
plánování těžebních nákladů
porovnání různých sortimentačních modelů,
(stanovení příspěvku na úhradu fixních nákladů - po doplnění o vynaložené
těžební náklady na výrobu sortimentů surového dříví)
Možnosti uživatelské sortimentace
A. Sortimentace surového dříví v detailu podle
střední výčetní tloušťky porostu (d1.3)
B. Sortimentace surového dříví podle věku
(věkových tříd) porostu = zjednodušený
způsob sortimentace
- objem porostní zásoby
- objem těžby obnovní
- objem těžby výchovné
- objem těžby celkové (etát TO + TV)
- objem dle růstových tabulek
Hrubý vs čistý výnos
• Program umožňuje vytváření vlastních
sortimentačních a cenových modelů a
výpočet hrubého výnosu (tržeb) z prodeje
surového dříví, tj. bez odpočtu těžebních
nákladů, které v detailní podobě zatím nejsou do
výpočtu integrovány
• Pro potřebu zjištění čistého výnosu (tj. včetně
odečtení těžebních nákladů) buď porostní
zásoby nebo těžebního fondu může sloužit do
programu zabudovaná zjednodušená
sortimentace
Možnost vytváření vlastních sortimentačních a
cenových modelů
Před každou sortimentací si uživatel může případě potřeby
aktualizovat ceny sortimentů surového dříví pro jednotlivé dřeviny
nebo sortimentační podíly nebo založit nové modely nebo si může
vybrat příslušný model z již existujících a porovnávat rozdíly ve
výsledcích jak
- v technických jednotkách (v podílech sortimentů v m3), tak i
- v hodnotových jednotkách (tržby v Kč) včetně výpočtu průměrného
zpeněžení v Kč/m3
Jak sortimentační tabulky, tak také ceníky a uživatelské názvy
sortimentů lze popsat vlastním komentářem, aby se neztratila
orientace při používání většího počtu sortimentačních a cenových
modelů.
SORTIMENTAČNÍ TABULKY
Pohled na sortimentaci (názor)
• sortimentační tabulky jsou překonané (?) a do
dnešní doby nepoužitelné, protože neexistuje
taxativní závaznost při zařazování do sortimentů
podle rozměrů a vad
• současnost a budoucnost patří interaktivním
počítačovým programům (vkládání hodnot z
průměrkování, výška nasazení koruny –
sukatost, aktuální limity rozměrů, aktuální
ceny,nákladovost technologií, propojení na popis
porostů – digitální LHP/LHO atd.)
Vlastní sortimentační tabulky
• Pokud má uživatel dostatek vlastního empirického materiálu, ze
kterého lze vytvořit pro lesní porost nebo pro lesní majetek vlastní
sortimentační tabulky, zvyšuje se výrazným způsobem i
předpoklad, že se modelové výsledky budou velmi přibližovat reálně
dosaženým podílům jednotlivých sortimentů, reálně dosaženým
tržbám i odpovídající zpeněžení
• Při sortimentaci má uživatel možnost využít implicitně nastavené
Pařezovy sortimentační porostní tabulky nebo si může definovat
svoje procentické podíly jednotlivých sortimentů v závislosti na
hlavní dřevině a výčetní tloušťce.
• Nezadá-li si uživatel vlastní sortimentační model, výpočet je
proveden s Pařezovými porostními sortimentačními tabulkami
a implicitně nastaveným cenovým modelem.
Kvalita
Charakteristika kvality těžební fondu nebo porostní zásoby
pro jednotlivé skupiny dřevin podle Pařezovým
porostních sortimentačních tabulek:
- Doplnění kvality při importu dat z ocenění
Označení sortimentačního modelu
Změna názvů sortimentů
CENÍK SUROVÉHO DŘÍVÍ
Ceny sortimentů surového dříví
s internetovým odkazem
VSTUPNÍ DATA
O POROSTECH
A
SORTIMENTAČNÍ VÝPOČTY
VSTUPNÍ DATA O POROSTECH
Sortimentace může být provedena pro celý lesní majetek nebo pro
vybrané jednotlivé porosty, kdy uživatel:
1) taxační údaje v prostředí programu sám ručně natypuje
2) využije převodu údajů z digitálního LHP/LHO (tzv.
„importovaná data“)
3) načte data z oceňování do sortimentace (tzv. „importovaná
data“), resp. si provede dle vlastních výběrových kritérií
vytvoření samostatných souborů s určitou definovanou
podmnožinou dat (viz SERVIS).
Ve volbě PŘEVODY DAT se převádí všechny věty (údaje popisující
porosty) nebo si lze zadat převod jen vybraných porostů a také lze
nastavit jen převod vět s údaji o porostní zásobě a těžbě obnovní za
celý lesní majetek (pozn.: těžba výchovná bude postupně také
zahrnuta do sortimentace).
Výběry záznamů (vět) pro převody
dat z digitálních LHP/LHO
Charakteristika lesního majetku se
zásobami a těžbami
(pozn.: zatím bez graf. zobrazení)
Výběry porostů
pro sortimentaci
(detailní i zjednodušenou)
dle uživatelského sestavení
výběrových kritérií
Zadání kritérií výběru
Registr již jednou vytvořených
výběrových kritérií
SORTIMENTAČNÍ VÝPOČTY
TYP A (dle d1.3)
(střední porostní výčetní tloušťky)
Sortimentační výpočty – var. 1
1) SORTIMENTACE DLE HMOTY (m3), tj.
provedení sortimentace s přímým zadáním hmoty (m3),
podle kódu dřeviny, s kvalitou dle Pařeza a s tloušťkovým
stupněm (výčetní tloušťkou d1.3) zjištěnou např. měřením
v porostu (svěrkováním).
Zobrazí se:
- sortimentace dřeviny, tj. hmota sortimentu v m3 b.k.
- jednotková cena sortimentu v Kč/m3
- kalkulace výsledné ceny v Kč za sortiment
- procentický podíl sortimentů
- grafické vyjádření podílu sortimentů a ceny sortimentu na
celku
Sortimentační výpočty – var. 2
2) SORTIMENTACE DLE HMOTY (m3) vypočtené z
růstových tabulek v závislosti na výměře (v m2), tj.
výpočet sortimentace z tloušťkového stupně a porostní
zásoby zjištěné podle růstových tabulek na základě
bonitního stupně a věku dřeviny.
Uživatel si ještě doplní
- zastoupení dřevin v porostu,
- zakmenění,
- výměru
- kód kvality dle Pařeza.
Analogicky jako v 1. variantě se zde zobrazí výsledek
sortimentace dřeviny, tj.
SORTIMENTAČNÍ VÝPOČTY
TYP B (dle věku)
tzv. zjednodušená sortimentace
Zjednodušená sortimentace
Uživatel si zadá ve speciální tabulce pro příslušné věkové
rozpětí (barevně odlišené):
•
•
•
•
sortimenty (max. 11, ale třeba jenom kulatinu a vlákninu)
procentické zastoupení sortimentů
cenu sortimentů surového dříví (na P či OM) v Kč/m3
těžební náklady (těžba + přibližování) v Kč/m3 pro v místě
obvykle používané technologie a průměrnou hmotnatost
porostů
Výpočet vychází z použitého druhu objemu, tj. z
- objemu porostní zásoby v m3 b.k.
- objemu těžebního etátu v m3 b.k. uvedeného v LHP/LHO v
členění na TV + TO
- objemu hmoty podle růstových tabulek v m3 s k.
Výsledkem výpočtu je čistý výnos (tržby za
surové dříví po odečtení těžebních
nákladů), což lze v terminologii oceňování
lesa označit jako výpočet hodnoty mýtní
výtěže v Kč podle jednotlivých porostních
skupin a celkem pro příslušný věk a (Aa),
přičemž zvláštním případem je hodnota
mýtní výtěže v obmýtí (Au).
Poznámka: vypočtená hodnota představuje příspěvek na
úhradu fixních nákladů I (Deckungsbeitrag I –
DB I)
Tabulka pro zadání vstupních dat
zjednodušené sortimentace
TISKOVÉ VÝSTUPY
SORTIMENTACE
Tisk výsledků sortimentace
podle výčetní tloušťky (d1.3)
Výsledkem sortimentace jsou 2 typy tiskových sestav:
1) detailní zobrazení výsledků sortimentace dle výčetní
tloušťky (d1.3) za jednotlivé porosty zařazené do
příslušného sortimentačního bloku a jejich součet
Sumarizační varianta tiskového výstupu se dále člení na volbu
• Výstup sestavy včetně detailu
• Výstup sestavy bez detailu (pozn.: tj. podle dřevin)
2) sumarizace sortimentace a tržeb podle dřevin
vyskytujících se na daném lesním majetku
Použité modely v daném
výpočtu
Tisk výsledků zjednodušené sortimentace
dle věku (věkové třídy) porostu
Výsledkem sortimentace je několik typů tiskových sestav:
1)
Dle druhu objemu:
- objem porostní zásoby
- objem těžby výchovné
- objem těžby obnovní
- objem těžby výchovné + obnovní
- objem z růstových tabulek
2) Dle typu výstupní sestavy
- tisk dle oddělení-porostu-skupiny-dřeviny
- tisk rekapitulace za sortimentaci a dřeviny
- tisk sumáře dle sortimentů
Porovnání sortimentačních přístupů v programu ZNALEC 4.3
Podle střední porostní výčetní
tloušťky (d1.3)
Parametr
Vstupní data o porostu
Výběry dat
Podle věku (zjednodušená
sortimentace
Vlastní pořízení
Vlastní pořízení
Import z XML
Import z XML
Import z oceňování
Import z oceňování
Data z polynomických RT
Data z polynomických RT
Porostní zásoba
Porostní zásoba
Těžba obnovní
Těžba obnovní
Těžba výchovná
Těžba výchovná
Poznámka
Možnost vytváření sortimentačních
bloků, výběru skupin či jednotlivých
porostů aj.
Ceny surového dříví
Založení ceníkových souborů pro
13 skupin dřevin i jednotlivé
dřeviny
Průměrná cena za každý
sortiment 1)
1) Pro různé dřeviny lze vytvořit různé
Sortimentační tabulky
Založení souborů s podíly
sortimentů z vlastních empiricky
zjištěných dat (měření). Je to
náročnější na použití (sběr dat)
nebo Pařezovy tabulky
Průměrné %-podíly sortimentů
(odhadem), z vlastní zkušenosti, z
časových řad = jednodušší na
použití
Ceny, podíly sortimentů a těžební
náklady se zadávají v jedné
tabulce
Průměrné těžební náklady v
Kč/m3 diferencované podle věku
(věkové třídy) porostu a
technologií
Podle místně obvyklých technologií
(těžba + soustř.).
Různý věk porostu reprezentuje
různou hmotnatost porostu
Těžební náklady
Nejsou zahrnuty
Výpočty
Sortimentace porostní zásoby (PZ
– z LHP, RT – z tabulek), těžby
(TO, TV)
Sortimentace porostní zásoby (PZ
– z LHP, RT – z tabulek), těžby
(TO, TV)
Tiskové výstupy
Detail dle porostních skupin a
dřevin
Sumarizace dle dřevin
Detail dle porostních skupin a
dřevin
Sumarizace dle dřevin
Tržby z prodeje dřeva
Čistý výnos
ANO
ANO
NE
ANO
modely (soubory)
Výpočet průměrného zpeněžení