Paragraf 14 památkového zákona

download report

Transcript Paragraf 14 památkového zákona

Paragraf 14 zákona č. 20/1987
Sb., o státní památkové péči
Památková inspekce MK ČR
2014
1
§ 14 odst. 1 - legitimace k řízení
1.
příslušnost orgánů ORP - KP, KÚ - NKP
2.
vlastník KP má povinnost předem si vyžádat závazné
stanovisko
• nemovitosti v katastru (RIUANu)
• věci movité a v katastru (RIUANu) neevidované § 44 a odst. 1 PZ - čestné prohlášení - vazba na
správní řád – náhrada listiny čestným
prohlášením, písemně i ústně do protokolu,
nepravdivé čestné prohlášení je přestupkem dle
§ 21 odst. 1 písm. g) přestupkového zákona
2
§ 14 odst. 1 - legitimace k řízení
• v katastru nemovitostí jsou evidovány pozemky, budovy
- nejsou zde evidovány podzemní stavby
• zásada občanského práva „Povrch ustupuje půdě“
neplatila 1950-2013
• Nový občanský zákoník - § 506
(1) Součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem,
stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení (dále jen „stavba“) s
výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v
pozemku nebo upevněno ve zdech.
(2) Není-li podzemní stavba nemovitou věcí, je součástí pozemku, i
když zasahuje pod jiný pozemek.
3
§ 14 odst. 1 - legitimace k řízení
• § 12 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
– čí je komunikace, toho je most
• zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z
majetku České republiky do vlastnictví obcí – pokud se
prokáže, že s majetkem hospodařil národní výbor, pak je
majetkem obce.
4
§ 14 odst. 1 - legitimace k řízení
Spoluvlastnictví
• společné jmění manželů - obnova většinou
nebude nakládání běžné – tj. bude zapotřebí
žádosti obou manželů (§ 44 odst. 2 správního řádu,
protokol z ústního jednání, poučit, že se musí
připojit i druhý, nenastává tím nečinnost správního
orgánu) Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. –
§ 708 a násl.
5
§ 14 odst. 1 - legitimace k řízení
Spoluvlastnictví
• podílové spoluvlastnictví – většina počítána
podle velikosti podílů, menšina je účastníkem
správního řízení, pokud s ním nesouhlasí, musí se
obrátit na soud se žalobou (pak předběžná otázka).
Nový občanský zákoník nezná nadpoloviční ale 2/3
většinu spoluvlastníků – § 1115 a násl.
6
§ 14 odst. 1 - legitimace k řízení
• Vlastnictví bytů
• Upravuje občanský zákoník v § 1158 a násl.
• Podle § 1206 odst. 2 nového občanského zákoníku je shromáždění
způsobilé usnášet se, pokud jsou přítomni vlastníci jednotek, kteří
mají většinu všech hlasů. K přijetí rozhodnutí nový občanský
zákoník vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků
jednotek. Stanovy sdružení vlastníků jednotek nebo zákon mohou
vyžadovat vyšší počet hlasů.
• Podle § 1214 nového občanského zákoníku v případě rozhodování
mimo zasedání je třeba, aby s úpravou souhlasila a k žádosti se
připojila většina všech vlastníků jednotek, přičemž stanovy mohou
vyžadovat vyšší počet hlasů. Mění-li se však všem vlastníkům
jednotek velikost podílů na společných částech, nebo mění-li se
poměr výše příspěvků na správu domu a pozemku jinak než v
důsledku změny podílů na společných částech, vyžaduje se souhlas
všech vlastníků jednotek.
• Při stavebních úpravách bytu žádá o závazné stanovisko vlastník.
I zde může existovat společné jmění manželů nebo podílové
spoluvlastnictví.
7
§ 14 odst. 1 - legitimace k řízení
Fyzická osoba
• nezletilý musí být zastupován zákonnými zástupci
(ideální podpis obou rodičů), popř. kolizní
opatrovník
Právnická osoba
• mnoho druhů, zapsány do rejstříků, které uvádí
statutární zástupce a způsob jednání, popř. další
zákony
• od 1.1.2014 již právní předpisy nevyžadují, aby za
vybrané právnické osoby (dříve např. družstvo)
podepisovaly písemnosti 2 osoby, které jsou
součástí statutárního orgánu, pokud si však
takové zpřísnění stanovila právnická osoba a toto
omezení je zapsáno v obchodním rejstříku je
třeba na 2 podpisech stanovených osob trvat
8
§ 14 odst. 1 - legitimace k řízení
• k názvu právnické osoby (firmě) se připojí
podpis(y) statutárních zástupců, neuvedení firmy
nezpůsobuje neplatnost.
Další druhy právnických osob
• církve a náboženské společnosti - speciální rejstřík
na www.mkcr.cz
• obce, kraje, organizační složky státu,
• občanská sdružení - v současnosti není veřejně
přístupný aktualizovaný rejstřík se statutárními
zástupci
9
§ 14 odst. 1 - legitimace k řízení
Jednání právnické osoby
• statutární orgán právnické osoby
• pověřený zaměstnanec – § 30 odst. 1 správního
řádu – odkaz na § 21 občanského soudního řádu
(zákon č. 99/1963 Sb.). Pověřený zaměstnanec
jedná jako by jednal statutární orgán právnické
osoby. Správní orgán musí písemnosti doručovat
právnické
osobě
a
nikoliv
pověřenému
zaměstnanci.
10
§ 14 odst. 1 - legitimace k řízení
Jednání právnické osoby
• zmocněnec na základě plné moci. Může jím být
fyzická i právnická osoba. Plná moc je upravena v
§ 33 správního řádu. Práva a povinnosti vznikají
zastupovanému nikoliv zástupci (zmocněnci). Lze
ustanovit jen jednoho zmocněnce pro jednu věc.
Plnou moc lze rozdělit na jednotlivé úkony.
K substituci je potřeba souhlas zmocnitele, pokud
zvláštní zákon nestanoví jinak (advokáti).
Písemnosti se doručují zmocněnci nikoliv
zastupovanému s výjimkou, že zastupovaný má
sám něco učinit.
11
Zkratka obnova
• obnovou není cokoliv
• údržba – definována ve stavebním zákoně, ale KP jsou i
pozemky a movitosti, kde stavební zákon nelze uplatnit
• rekonstrukce – vyhláška č. 66/1988 Sb. - § 9 odst. 1 –
odkaz na zrušenou vyhlášku č. 162/1982 Sb.
• jiná úprava kulturní památky - § 9 odst. 1 – vztahuje
se jen k budovám - přístavba, přestavba nebo
modernizace
• prostředí kulturní památky - neurčitý právní pojem,
součást a příslušenství věci dle občanského práva,
vlastník chce provádět činnost v nebo u kulturní
památky, rozdíl od § 11 odst. 2 PZ – tady může být
kdokoliv, a orgán památkové péče omezuje činnost
škodlivou, negativní činnosti
12
Zkratka obnova
• restaurování - upraveno v odst. 8 § 14, pouze díla
výtvarných umění nebo uměleckořemeslné práce
• údržba dřevin (součásti pozemku prohlášeného za
kulturní památku) podléhá závaznému stanovisku.
Obnovou je i prořez dřeviny nebo instalace pojistných
vazeb.
• vedlejší účastníci - § 27 odst. 2 správního řádu,
nebudou v řízení o vydání ZS dle § 149 správního řádu.
Následně bude ve správním řízení účastenství řešit
stavební úřad (viz § 44a odst. 3 PZ). V případě
rozhodnutí orgánu památkové péče je možné vedlejší
účastenství – např. vlastník sousedního pozemku nebo
vlastník pozemku, na kterém stojí cizí stavba – kulturní
památka. Nemá vliv na obsah žádosti, ale procesní
práva ano.
13
Řízení dle § 14 odst. 2
•
•
•
•
k řízení příslušné jen ORP
nemovitosti ležící v PR, PZ nebo v ochranném pásmu
povinnost předem si vyžádat závazné stanovisko
vlastník správce, uživatel – tedy i nájemce, oprávněný
z věcného břemene atp.
• v případě rozhodnutí na žádost správce a uživatele
je vlastník vždy účastníkem, postavení vedlejšího
účastníka má např. s ČEZem.
• závazné stanovisko dle § 149 správního řádu –
správní orgán se nezabývá účastenstvím – až v
řízení před stavebním řízením.
• k osobě žadatele viz výklad k § 14 odst. 1 PZ
• vztah k § 6a PZ – plány ochrany určí k čemu se závazné
stanovisko nevydává.
14
Řízení dle § 14 odst. 2
• vztah k § 17 odst. 1 a 3 PZ – v ochranném pásmu se
závazné stanovisko nevydává k prácím, které se
nepromítnou navenek stavby. Rozhodnutí o vymezení
ochranného pásma může určit další práce, ke kterým
nebude zapotřebí vyžádat si závazné stanovisko
• Pojmy z § 14 odst. 2
– stavba - veškerá stavební díla, definovaná ve
stavebním zákoně - § 2 odst. 3
– změna stavby - nástavba, přístavba, stavební úprava
(i zateplení stavby) a změna stavby před dokončením
- § 2 odst. 5 a 6 stavebního zákona
– terénní úpravy – zemní práce a změny terénu, jimiž
se podstatně mění vzhled prostředí nebo odtokové
poměry - § 3 stavebního zákona
– reklamní zařízení a stavby – definovány v § 3 odst.
2 stavebního zákona. Nejednotný výklad MK a MMR
15
Řízení dle § 14 odst. 2
– odstranění stavby, zařízení - § 128
stavebního zákona
– udržovací práce na nemovitosti – na stavbě
i pozemku, ale již se v PR, PZ nevztahují na
prořez dřevin
– úprava dřevin - § 6a odst. 1 PZ, výsadba a
kácení
dřevin
pouze
na
veřejných
prostranstvích
– veřejná prostranství - definována § 34
zákona č. 128/2000 Sb., o obecním zřízení
16
§ 14 odst. 6 - písemné vyjádření
• povinně vyžadovaný podklad řízení od NPÚ
• délka lhůty na vypracování - 20 plus 30 dní, dva výklady
- jazykový a historický. Lhůtu lze prodloužit napoprvé (u
zvlášť složitých věcí). Vždy a pouze tak činí správní
orgán aktivním krokem. Lhůta končí doručením nikoliv
vypracováním písemného vyjádření.
• není zde dána koncentrace řízení, a proto i pozdě
dodané vyjádření (ale pouze do doby vydání závazného
stanoviska) bude podkladem řízení, s kterým se musí
správní orgán vypořádat
• na požádání NPÚ s ním správní orgán projedná návrh
závazného stanoviska. O ústním jednání musí být
povinně obeslán účastník řízení (§ 51 odst. 1 správního
řádu). Povinně se pořizuje protokol, který bude
podepsán, popř. odmítnutí uvedeno do protokolu.
Vznikne další poklad řízení. Výsledkem není závazek
konkrétní podoby závazného stanoviska.
17
§ 14 odst. 6 - písemné vyjádření
• Písemné vyjádření má povahu důkazu, hodnocení. Není
pro správní orgán závazné.
• U závazného stanoviska dle § 14 PZ není potřeba
nařizovat ohledání uvnitř nemovitosti usnesením dle § 54
správního řádu.
• Ne vždy se bude ohledání týkat vlastníka – typicky
nájemce a ne vlastník jako účastník řízení.
• V případě provedení místního šetření z veřejných prostor
je třeba informovat účastníky řízení o provádění
dokazování (viz § 51 odst. 1).
• Zjistit věcný stav věci je jedna ze základních povinností
správního orgánu - § 3 a 50 odst. 3 správního řádu
• Nelze písemným vyjádřením rozšiřovat předmět řízení
nad rozsah daný žádostí
18
§ 14 odst. 6 - písemné vyjádření
• písemné vyjádření nesmí obsahovat:
– právní výrok – „přípustné“, „nepřípustné“
– povinnost ohlašovat práce na území s archeologickými nálezy
NPÚ (správně Archeologickému ústavu)
– povinnost odevzdat NPÚ projektovou dokumentaci – vyplývá z §
14 odst. 9 PZ, u restaurování z § 10 vyhlášky 66/1988 Sb. lze
stanovit povinnost vlastníka KP do určité lhůty odevzdat zprávu
NPU
• písemné vyjádření je věcným posouzením žádosti.
Pokud obsahuje varianty řešení je nutné vyhodnotit
samostatně každou variantu – § 4 odst. 3 stavebního
zákona.
• písemné vyjádření může být správnímu orgánu
doručeno elektronicky, ale s el. podpisem.
19
Předmět žádosti
• vymezuje jej svým podáním žadatel
• žádostí začíná běžet řízení a tím i lhůty
• žadatel může zúžit nebo vzít žádost zpět - § 45 odst. 4
správního řádu
• změna obsahu podání - § 41 odst. 8 správního řádu
• procesně jednoduší je podat další samostatnou
žádost a následně je správní orgán spojí dle § 140
správního řádu
• překážka věci rozhodnuté - § 48 odst. 2 správního řádu
20
Seznámení s podklady
• povinnost seznámit platí u rozhodnutí i závazných
stanovisek dle § 149 správního řádu - § 36 odst. 3
a § 154 správního řádu
• účastníci se mohou práva na seznámení vzdát
• i v případě stanovení jedné jediné podmínky se žádosti
nevyhovuje plně a je nutné seznámit s podklady řízení
• písemně a stačí i mailem se zaručeným elektronickým
podpisem,
telefonické
seznámení
je
zpětně
nedoložitelné
• účastník musí mít možnost (nikoliv povinnost) seznámit
se s podklady
21
Forma závazného stanoviska dle § 14
• odlišná forma rozhodnutí nebo závazné stanovisko dle
§ 149 správního řádu
• obě formy se člení na - výrok, odůvodnění, poučení
• varianty výroku:
• přípustný,
• nepřípustný,
• přípustný s podmínkami uloženými dle § 14 odst. 3
• závazné stanovisko k přípravě x k realizaci
• jednou připuštěné práce nelze následným
závazným stanoviskem zamítnout
22
Forma závazného stanoviska dle § 14
• podmínky omezují, ale stále umožňují realizaci záměru
(jinak by bylo nutné záměr označit za nepřípustný)
• okna vyměnit x okna řešit v rámci rekonstrukce x
okna lze repasovat,
• podmínkami nemůžeme dojít k negaci záměru
• právní nemožnost realizace záměru – neosvětlená
místnost při zákazu osadit okna.
• při stanovování podmínek nelze jít nad předmět žádosti
a ani rozšiřovat okruh schvalovaných prací
23
Forma závazného stanoviska dle § 14
• neopakovat zákonné povinnosti týkající se např.
archeologie nebo restaurování
• neurčité
podmínky
jsou
nevymahatelné
a
nesankciovatelné
• nelze vtělit úvahy do podmínek - co by se mělo udělat –
„je třeba zvážit, zda..“
• nelze přenést rozhodování o právech a povinnostech
účastníka řízení mimo správní řízení (na pracovníka
NPÚ a na místo obnovy)
• pokud jsou ze žádosti známé technické, vizuální
vlastnosti vzorku lze vzorkovat a až po odsouhlasení
vzorků pokračovat v provádění prací
24
Závazné stanovisko dle § 14
• je možné více výroků - část k přípravě (říci, co je cílem
provedení SHP) a část k realizaci
• vázanost správního orgánu předchozími rozhodnutími a
závaznými stanovisky – příprava x realizace, územní
řízení x stavební povolení
• předávání závěrečné restaurátorské zprávy pro NPÚ –
adresátem závazného stanoviska je žadatel a ten zajistí
do stanovené lhůty odevzdání zprávy NPÚ a nikoliv
rastaurátor
• oznamování začátku prací - u stavebních akcí by měl říci
orgánu památkové péče stavební úřad, kterému žadatel
má oznámit dle § 152 stavebního zákona a § 6 odst. 2 a
§ 8 odst. 2 správního řádu
25
Závazné stanovisko dle § 14
• výrok obsahuje určení orgánu, předmětu řízení –
(jednota skutku – překážka věci rozhodnuté) – slovní
popis projektové dokumentace, projektová dokumentace
je součást spisu a nevrací se (koordinováné ZS zůstává projektová dokumentace u koordinátora - NPÚ
si ji nesmí ponechat, musí ji orgánu vrátit, je to součást
spisu), a účastníků řízení (zmocněnec může být až
v odůvodnění)
• povinnost rozhodnout ve výroku o všech variantách
žádosti
• podmínkou
nemůže
být
dodržení
projektové
dokumentace
26
Odůvodnění
• možnost vydat závazné stanovisko bez odůvodnění –
§ 68 odst. 4 správního řádu - i zde je vhodné vypracovat
malé odůvodnění
• zhodnotit důkazy jednotlivě a ve vzájemné souvislosti,
žádný neopomenout (byl by to důvod pro provedení
přezkumného řízení)
• odůvodnit
uložené
podmínky
(přezkoumatelné
omezování práv)
• v závazném stanovisku vycházet ze „současného stavu
poznání kulturněhistorických hodnot“ tj. z písemného
vyjádření, ale i dalších zdrojů – SHP, ZAV, literatura,
historické mapy, snímky. Musí být součástí spisu vytisknout a založit do spisu.
27
Odůvodnění
• předmět
ochrany
a
předmět
řízení
popsat
v souvislostech (nepopisovat sklepy, když se rozhoduje
o střeše), hodnota KP, hodnoty PR, PZ,a posuzovat
podíl nemovitosti na hodnotách PZ, PR.
• platí základní zásada činnosti správních orgánů - § 2
odst. 4 správního řádu – ve shodných případech stejně,
v obdobných obdobně:
• plastové okno v panelovém domě v MPZ x
v secesním domě v MPZ není ta samá ani
podobná věc
• Ochranné pásmo – nejtěžší odůvodňování. Vycházíme z
podmínek ochrany, kdy však chráníme předmět ochrany
ne ochranné pásmo. Nejdůležitější budou pohledové
vazby.
28
Odůvodnění
• článek Radová, Milena: Koncepce památkového zásahu
do stavebního díla, její úloha a východiska, in: Památky
a příroda, XII, 1987, č. 1, str. 1 - 9, č. 2, str. 65 – 75.
• metodiky – národní (NPÚ), mezinárodní (ICOMOS) –
nejsou právními předpisy a nejsou závazné
• § 14 odst. 7 – konzultace s NPÚ předpokládá existenci
předchozího závazného stanoviska
• povinností správního orgánu je poslat závazné
stanovisko i NPÚ
29
Další právní předpisy
1. Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy č.
99/2000 Sb. m. s
2. Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy č.
73/2000 Sb. m. s.
• právní předpisy dle čl. 10 Ústavy ČR, obě úmluvy
mají přednostní aplikace před tuzemskými zákony
30
Architektonická úmluva
• definuje:
• architektonické dědictví – jen nemovité statky,
• chráněné statky – jsou jimi architektonické soubory
– MPZ, MPR, místa - KPZ, památky - KP
• čl. 4 – povinnost smluvních stran předejít demolici,
chátrání, znetvoření chráněných statků
• PZ nebo PR nemusí mít podmínky ochrany, i
přesto je musí stát chránit
• čl. 5 - nemovité památky – přemísťovat lze jen z důvodu
zajištění fyzického zachování - napojení na § 18 PZ
31
Architektonická úmluva
• čl. 11 a 12 – nové využívání, pokud je to možné.
Zpřístupňování a nové využívaní nesmí být na újmu
chráněných hodnot – nevyužívané sakrální stavby,
průmyslové dědictví
• zpřístupňování památek „pro hendikepované“ – stavba
musí fungovat jako celek, pak nemá cenu dělat
jednotlivosti (průchod pro vozíčkáře v šířce 1 m a atp.) –
zkoumat zda není možná méně invazivní metoda –
nájezdová rampa
32
Archeologická úmluva
• definice archeologického dědictví je velmi široká
• čl. 3 - povolovací režim u badatelských archeologických
výzkumů, přednost nedestruktivních metod výzkumů,
ochrana již vykopaných archeologických památek
• postup dle § 176 stavebního zákona je možný ale na
náklad veřejné správy
• zajištění ZAV
33
Webové stránky k památkové péči
1.
2.
3.
4.
Kontrolní zjištění Památkové inspekce
Metodická činnost v památkové péči
Správní postupy dle památkového zákona
Životní situace dle památkového zákona
34
Děkuji Vám za pozornost
35