1. Hodnotitelské komise

download report

Transcript 1. Hodnotitelské komise

Školení hodnotících komisí a průvodců
Hodnocení MAS – příklady dobré praxe
v rámci metody LEADER
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí
Obsah
Organizační rámec Hodnocení MAS
1. Hodnotitelské komise
2. Průvodci
1. Hodnotící kriteria
Hodnocení MAS
Postupy hodnocení byly připraveny
ve spolupráci s
1. Národní sítí MAS ČR
2. Státním zemědělským intervenčním
fondem
Hodnocení MAS
Cíle
1. Získat přehled o fungování MAS
2. Rozlišit MAS do kategorií dle kvality a
rozsahu prováděných aktivit
3. Vodítko pro finanční řízení - na základě
vyhodnocených kategorií příslušná částka
bonusu
4. Získat zpětnou vazbu pro případné
přehodnocení podmínek podpory MAS
1. Hodnotitelské komise

13 krajských hodnotitelských komisí

Každá komise má tři členy (zástupce MZe,
zástupce SZIF a zástupce NS MAS ČR)

Předsedou komise je člen jmenovaný za
NS MAS ČR

Členové komisí jsou jmenováni na návrh
zúčastněných organizací
1. Hodnotitelské komise
1. Hodnotitelské komise

Organizace
NS MAS ČR
Komise č. 1 – Jihočeský kraj
Jméno člena
komise
Tomáš Šulák
Průvodce
Bc. Jiřina Karasová
MZe – KAZV KHK Ing. Tomáš Diblík, CSc
SZIF
Ing. Ivana Dohnalová
Termín návštěv na MAS: 26.-29. 7. 2010
1. Hodnotitelské komise
Komise č. 2 – Jihomoravský kraj
Organizace
Jméno člena
komise
NS MAS ČR
Ing. Jiří Krist
MZe – KAZV MSK
Ing. Jan Novák
SZIF
Mgr. Olga Valentová
Průvodce
Ing. Jozef Jančo
Termín návštěv na MAS: 14.-16. 7. 2010
1. Hodnotitelské komise

Komise č. 3 – Karlovarský kraj
Organizace
NS MAS ČR
Jméno člena
komise
Bc. Jiřina Karasová
Průvodce
PhDr. Petr Sušanka
MZe – KAZV PLK Ing. Zdeňka Hauserová
SZIF
Ing. Kateřina
Adamcová
Termín návštěv na MAS: 2.-3. 8. 2010
1. Hodnotitelské komise
Komise č. 4 – Královéhradecký kraj
Organizace
Jméno člena
komise
NS MAS ČR
Bc. František Winter
MZe - KAZV LiK
Ing. Martin Mrázek
SZIF
Průvodce
Mgr. Petr Kulíšek
Mgr. Jana Dundálková
Termín návštěv na MAS: 19. – 23. 7. 2010
1. Hodnotitelské komise

Komise č. 5 – Liberecký kraj
Organizace
NS MAS ČR
MZe - KAZV PAK
SZIF
Jméno člena
komise
Vladimír Haš
Průvodce
PhDr. Jitka
Doubnerová
Jan Kaplan
Bc. Jana Bartošová
Termín návštěv na MAS: 5. – 6. 8. 2010
1. Hodnotitelské komise

Komise č. 6 – Moravskoslezský kraj
Organizace
Jméno člena
komise
NS MAS ČR
Mgr. Gustav Charouzek
MZe - KAZV ZLK
Ing. Libor Plachý
SZIF
Mgr. Jan Veselský
Průvodce
Ing. Jiří Krist
Termín návštěv na MAS: 12. – 14. 7. 2010
1. Hodnotitelské komise

Komise č. 7 – Olomoucký kraj
Organizace
NS MAS ČR
Jméno člena
komise
Jan Florian
MZe - KAZV JMK
Ing. Dagmar Adámková
SZIF
Ing. Kateřina Adamcová,
Mgr. Pavel Hrala
Průvodce
Bc. František
Winter
Termín návštěv na MAS: 12.7; 14.-16 7. 2010
1. Hodnotitelské komise
Komise č. 8 – Pardubický kraj
Organizace
NS MAS ČR
Jméno člena komise Průvodce
Mgr. Jan Martínek
MZe - KAZV JČK
Ing. Vladislav Hadáček
SZIF
Ing. Ivana Dohnalová
Mgr. Ladislav Effenberk
Termín návštěv na MAS: 4.- 6. 8. 2010
1. Hodnotitelské komise
Komise č. 9 – Plzeňský kraj
Organizace
NS MAS ČR
MZe - KAZV
Ph+SČK
SZIF
Jméno člena komise Průvodce
Bc. František Winter
Jan Florian
Paed.Dr. Věra Libichová
Mgr. Jana Dundálková
Termín návštěv na MAS: 26.- 28. 7. 2010
1. Hodnotitelské komise
Komise č. 10 – Středočeský kraj
Organizace
NS MAS ČR
MZe - KAZV
USK
SZIF
Jméno člena komise Průvodce
PhDr. Jitka Doubnerová
Ing. Ivana Mrázová
Bc. Jana Bartošová
Termín návštěv na MAS: 2.-5. 8. 2010
Vladimír Haš
1. Hodnotitelské komise
Komise č. 11 – Ústecký kraj
Organizace
NS MAS ČR
MZe - KAZV
KVK
SZIF
Jméno člena komise Průvodce
Bc. Jiřina Karasová
PhDr. Petr Sušanka
Ing. Vratislav Vaigelt
Ing. Kateřina Adamcová
Termín návštěv na MAS: 3.-4. 8. 2010
1. Hodnotitelské komise
Komise č. 12 – kraj Vysočina
Organizace
NS MAS ČR
MZe - KAZV
OLK
SZIF
Jméno člena komise Průvodce
Ing. Jozef Jančo
Mgr. Gustav Charouzek
Ing. Karel Stojan
Ing. Jan Broft
Termín návštěv na MAS: 19.-21. 7. 2010
1. Hodnotitelské komise
Komise č. 13 – Zlínský kraj
Organizace
NS MAS ČR
MZe – KAZV
KVY
SZIF
Jméno člena komise Průvodce
Mgr. Petr Kulíšek
Jana Bujáková
Ing. Jan Štefka
Mgr. Pavel Hrala
Termín návštěv na MAS: 26.-29. 7. 2010
1. Hodnotitelské komise
 Komise se řídí statutem a jednacím řádem
 Komise bude navštěvovat hodnocené MAS ve
spolupráci s průvodcem, který komisi připraví
itinerář (plán návštěv), zajistí dopravu
a ubytování, popř. i stravu
 Komise pořídí z každé návštěvy písemný záznam
dle vzoru záznamového listu, ke kterému připojí
tabulku hodnotících kriterií s vyplněným bodovým
ohodnocením každého kriteria

1. Hodnotitelské komise
 Komise odevzdá záznam o každé návštěvě
spolu s tabulkou hodnocení na sekretariát
hodnotitelských komisí (odboru Řídící orgán PRV,
MZe) a to nejdéle do tří pracovních dnů od
skončení hodnocení
 Komise obdrží od sekretariátu hodnotitelských
komisí (odboru Řídící orgán PRV MZe):
• tabulku hodnotících kritérií, do které bude
vyplňovat bodové hodnocení
• vzor záznamového listu
• vyplněný dotazník od každé z hodnocených
MAS, jako podklad pro hodnocení
1. Hodnotitelské komise
Povinnosti členů hodnotitelských komisí:
-jednat transparentně a nepodjatě
-zamezit zneužití informací nabytých v průběhu
hodnocení
-Pečlivě prostudovat obdržené podklady ještě před
započetím vlastních návštěv na MAS, zejména
dotazník, který MAS předem vyplnila
2. Průvodci
Průvodce není členem hodnotitelské
komise, tzn. žádnou MAS ze svého kraje, po
kterém komisi provází, nehodnotí
Průvodce zajišťuje pro komisi ve svém
kraji, po domluvě s každou z hodnocených
MAS, dopravu po jednotlivých návštěvách MAS,
ubytování, popřípadě i stravu
2. Průvodci
MZe uzavře s každou z „průvodcovských“ MAS
smlouvu, na základě které budou této MAS
uhrazeny odsouhlasené vynaložené výdaje.
Náklady na ubytování, stravu, a dopravu zástupců
MZe a SZIF do výchozího místa hodnocení, si
budou tito hradit sami, dle obvyklých postupů pro
služební cestu určených pro zaměstnance MZe
SZIF. Průvodce ubytování a stravu pro tyto členy
komise pouze zarezervuje a předem se všemi
členy komise dojedná místo, kde bude komise své
hodnocení začínat
3. Hodnotící kriteria
1.
Oblast 1 - Administrativní schopnosti MAS (výzvy,
výběr, fiche, organizační struktura MAS)
2.
Oblast 2 - Naplňování cílů SPL - monitoring a
evaluace
3.
Oblast 3 - Propagace a informování
4.
Oblast 4 - Další nové nástroje využívané k
naplňování SPL/LEADER (integrace a rozvoj aktivit
MAS)
Kontakty
Národní síť místních akčních skupin ČR zřídila pro
potřeby hodnocení MAS zvláštní e-mailovou
adresu, na kterou je možno zasílat veškeré dotazy
ohledně hodnocení MAS:
[email protected]
Pro členy hodnotitelských komisí je dále k dispozici
sekretariát hodnotitelských komisí, tzn. odbor
Řídící orgán PRV:
Ing. Jaroslava Bejčková, tel: 221 81 30 02
e-mail:[email protected]
Děkuji za pozornost !!!