odvod za porušení rozpočtové kázně

Download Report

Transcript odvod za porušení rozpočtové kázně

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
NESROVNALOSTI,
PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ
Konference pro příjemce finanční podpory
z globálních grantů OP VK
22.9.2014
Mamaison Business & Conference Hotel Imperial
Nesrovnalosti,
Porušení rozpočtové kázně
1.
2.
3.
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
4.
5.
6.
7.
PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ
NESROVNALOST (DEFINICE)
TYPY NESROVNALOSTI A NEJČASTĚJI SE VYSKYTUJÍCÍ
NESROVNALOSTI
NESROVNALOSTI, KTERÉ SE MOHOU OBJEVIT PŘI
UKONČOVÁNÍ PROJEKTU
ZPŮSOB ODHALENÍ NESROVNALOSTI
ŘEŠENÍ NESROVNALOSTI
ODVOD ZA PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ
PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ – „PRK"
Veřejná finanční podpora je poskytována
v případě krajů jako ZS pro GG na základě
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
a v souladu s rozpočtovými pravidly, dle
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.
Porušením rozpočtové kázně se rozumí:
„každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků
poskytnutých z rozpočtu územního samosprávného celku“.
(§22 odst. 1), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů)
Z ustanovení rozpočtových pravidel vyplývá, že porušení
rozpočtové kázně je vždy nesrovnalost ve smyslu práva
Evropských
Společenství,
protože
by
mohlo
dojít
k
neoprávněnému výdaji ze souhrnného rozpočtu Společenství.
Jakékoli podezření na nesrovnalost v rámci realizace
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
projektů je v
následném kontrolním řízení označováno
„Podezření porušení rozpočtové kázně".
NESROVNALOST
DEFINICE (Příručka pro nesrovnalosti, verze 9, platná od
13. 12. 2013, str. 25)
„Nesrovnalostí se rozumí porušení právních předpisů
ES/EU
nebo
předpisů
ČR
v
důsledku
jednání
nebo
opomenutí hospodářského subjektu, které vede nebo by
mohlo vést ke ztrátě v souhrnném rozpočtu EU nebo ve
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
veřejném rozpočtu ČR, a to započtením neoprávněného
výdaje do souhrnného rozpočtu EU nebo do veřejného
rozpočtu ČR.“
TYP NESROVNALOSTI
 FINANČNÍ (proplaceno z projektového/provozního účtu) –
přesně vyčíslená částka nesrovnalosti (dotčená platba/y +
alikvotní část NN)
 NEFINANČNÍ (indikátory, klíčové aktivity, kde nelze přesně
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
vyčíslit hodnotu finančních prostředků, které byly použity)
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
NEJČASTĚJI SE VYSKYTUJÍCÍ
NESROVNALOSTI
 MYLNÁ PLATBA
56/186 případů
 POCHYBENÍ VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
45/186 případů
 ÚHRADA NEZPŮSOBILÉHO VÝDAJE
50/186 případů
NESROVNALOSTI, KTERÉ SE MOHOU
VYSKYTNOUT PŘI UKONČOVÁNÍ PROJEKTU
 NENAPLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ
 NENAPLNĚNÍ KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU
 PŘEČERPÁNÍ/NEDOČERPÁNÍ NN
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
 PŘEKROČENÍ JEDNOTKOVÉ CENY U MZDOVÝCH
NÁKLADŮ (PRACOVNÍCH SMLUV)
 PŘEKROČENÍ
FINANCOVÁNÍ
LIMITU
ČERPÁNÍ
KŘÍŽOVÉHO
ZPŮSOB ZJIŠTĚNÍ NESROVNALOSTI
 ADMINISTRATIVNÍ KONTROLA MONITOROVACÍ ZPRÁVY
 FYZICKÁ KONTROLA V MÍSTĚ REALIZACE PROJEKTU
 ADMINISTRATIVNÍ/FYZICKÁ KONTROLA ZE STRANY
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
MŠMT/FÚ/EK/NEZÁVISLÁ AUDITNÍ SPOLEČNOST PŘÍP.
DALŠÍCH SUBJEKTŮ
 VLASTNÍ NEBO ANONYMNÍ UDÁNÍ
ŘEŠENÍ NESROVNALOSTI
 ADMINISTRACE
A
NAHLÁŠENÍ
ŘÍDÍCÍMU
ORGÁNU
(MŠMT)
 SOUČASNĚ NAHLÁŠENO NA ODBOR KONTROLY A
SDÍLENÝCH SLUŽEB KÚ MSK (DÁLE JEN „KON“) proces
kontroly se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
řád), ve znění pozdějších předpisů
 OZNÁMENÍ PŘÍJEMCI
 ŠETŘENÍ NESROVNALOSTI ZE STRANY KON A VYDÁNÍ
ZÁZNAMU O ÚKONECH PŘEDCHÁZEJÍCÍCH KONTROLE
 SEZNÁMENÍ PŘÍJEMCE S VÝSLEDKEM ŠETŘENÍ
 VYDÁNÍ
PLATEBNÍCH
VÝMĚRŮ
NA
ODVOD
ZA PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ A PENÁLE
 ÚHRADA ODVODU (v případě, že nebyla krácena příslušná
žádost o platbu)/PENÁLE NA ÚČET MSK
 PODÁNÍ PÍSEMNÉ ŽÁDOSTI O PROMINUTÍ Z ODVODU
ZA PRK A PENÁLE
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
 ADMINISTRACE ŽÁDOSTI A PŘEDÁNÍ K ROZHODNUTÍ
ORGÁNŮM KRAJE
 V PŘÍPADĚ SCHVÁLENÍ, DOPLATEK PROMINUTÉ ČÁSTI
PŘÍJEMCI NA ÚČET NEBO ZOHLEDNĚNÍ V RÁMCI
NÁSLEDUJÍCÍ ŽÁDOSTI O PLATBU.
ODVOD ZA PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ
Výše odvodu za nesrovnalost/PRK je dána Smlouvou o
financování.
1) U Smluv bez sankčního ujednání dle zákona 250/2000 Sb.
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
pozdějších předpisů - povinnost odvodu ve výši 100%
porušení s možností prominutí.
2) Smlouvy se sankčním ujednáním (2. kolo 2. GG).
Od 15.10.2014 bude v platnosti nová Příručka pro nesrovnalosti,
verze 10, která zmírňuje sankce u některých pochybení v rámci
zadávání a plnění veřejných zakázek např.:
 Zadání
zakázky
bez
řádného
zahájení
výběrového/
zadávacího řízení v souladu se zákonem o VZ a závaznými
postupy dle platné příručky,
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
 Pochybení v rámci stanovení lhůt pro podání nabídky,
 Prodloužení lhůty pro podání nabídek bez řádného zveřejnění,
 Nedostatečná specifikace předmětu zakázky.
Příjemce si na základě této příručky může zpětně požádat
o prominutí z odvodu, který mu byl na základě dřívější
dokumentace udělen přísněji než aktuálně platné pravidla.
Před podáním Žádosti o prominutí doporučujeme daný případ
konzultovat s projektovým manažerem.
Žádost o prominutí nebo částečné prominutí lze podat nejpozději
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
do 1 roku ode dne nabytí právní moci platebního výměru
(tj. po uplynutí lhůty pro podání odvolání), kterým byl odvod nebo
penále, o jehož prominutí je žádáno, vyměřen.