Péče soudu o nezletilé děti

download report

Transcript Péče soudu o nezletilé děti

JUDr. Daniela Kovářová
www.akkovarova.cz, e-mail: [email protected]
O čem bude řeč
 přehled opatrovnických sporů
 zvláštnosti a specifika opatrovnické
klientely
 úloha advokáta a zvláštní kompetence
 zákon o advokacii a stavovské předpisy
 jak účtovat opatrovnické věci
 zvláštnosti řízení
 výživné a rozhodování o výchově
Prameny dnešního tématu
 Úmluva o právech dítěte (OSN 1989)
 Listina základních práv a svobod (právo
na rodinný život)
 Ústava (rovnost mužů a žen)
 Občanský zákoník, část II.
 Zákon č. 292/2013 Sb. (z. ř. s.)
 Zákon o advokacii
 Pravidla profesionální etiky a soutěže
 Psychologie – mediace - meditace
Kdo z vás má zkušenosti?
Kdo se chce této agendě v
praxi věnovat?
Rodinné listy
 Jediný odborný časopis, jehož tématem
je široká rodina
 Předplatiteli jsou advokáti, soudci,
notáři, psychologové, pedagogové,
zdravotníci
 Vychází měsíčně
 Vydává Havlíček Brain Team
 Roční předplatné 2880 Kč včetně DPH
Co čeká rodinného advokáta?
 Žádný volný čas
 Slzy (klientky) a nadávky (klienta)
 Dech beroucí příběhy
 Noční a víkendové telefonáty
 Únava a syndrom vyhoření
 Mediální pozornost
 Finanční zajištění
 Sláva – obdiv – úcta – široká klientela
Typy právní pomoci
 Určení (popření) otcovství
 Osvojení, poručenství, opatrovnictví, ústavní
výchova
 Určení výchovy
 Výživné pro nezletilé dítě
 Styk rodiče (prarodiče) s nezletilými dětmi
 Schválení úkonu rodiče/úkony nezletilých
 Nahrazení souhlasu rodiče
 Domácí násilí
 Mezinárodní únosy
 Trestná činnost nezletilých (ZSM)
Související problematika
Advokát a rodinné právo (DK)
Opatrovnické řízení (Mgr. Janek)
Vystupování před soudy
(dr. Sokol)
Žaloby a petity (dr. Macek)
Vypořádání SJM (dr. Linhartová)
Byty a nebytové prostory
(dr. Vlk)
Mantinely zákona o advokacii
§ 16 ZA
1) Advokát je povinen chránit a prosazovat práva a
oprávněné zájmy klienta a řídit se jeho pokyny.
Pokyny klienta však není vázán, jsou-li v rozporu
s právním nebo stavovským předpisem; o tom je
advokát povinen klienta přiměřeně poučit.
2) Při výkonu advokacie je advokát povinen jednat
čestně a svědomitě; je povinen využívat důsledně
všechny zákonné prostředky a v jejich rámci uplatnit v
zájmu klienta vše, co podle svého přesvědčení pokládá
za prospěšné.
§ 17 Zákona o advokacii
Advokát postupuje při výkonu
advokacie tak, aby nesnižoval
důstojnost advokátního stavu; za
tím účelem je zejména povinen
dodržovat pravidla profesionální
etiky a pravidla soutěže.
Pravidla profesionální etiky
Čl. 6 odst. 3
Pravdivost nebo úplnost skutkových informací
poskytnutých klientem není advokát oprávněn bez
jeho souhlasu ověřovat.
Čl. 8 odst. 3
Ve věci, v níž nemá dostatek zkušeností nebo
speciálních znalostí, odmítne advokát poskytnutí
právní služby, ledaže žadatel po vysvětlení souhlasí,
aby právní služba byla poskytnuta; v takovém
případě advokát zpravidla postupuje ve spolupráci s
jiným advokátem nebo s jiným odborníkem. To se
nevztahuje na věci, v nichž byl advokát ustanoven
soudem nebo určen Komorou.
Čl. 14 Důstojnost a vážnost advokátního stavu
(1) Advokát je všeobecně povinen
poctivým, čestným a slušným
chováním přispívat k důstojnosti a
vážnosti advokátního stavu.
(3) Projevy advokáta v souvislosti s
výkonem advokacie jsou věcné,
střízlivé a nikoliv vědomě nepravdivé.
Účtování mimosmluvní odměny
Advokátní tarif
(vyhláška č. 177/1996 Sb., v platném
znění)
§ 9 odst. 2
Ve věcech péče o nezletilé, osvojení,
pěstounské péče….
se považuje za tarifní hodnotu
částka 5 000 Kč.
(tedy 1.000 Kč za jeden úkon)
Odměna v řízení o výživné
§ 8 odst. 2 AT
Je-li předmětem právní služby opětující se
plnění, stanoví se tarifní hodnota součtem
hodnot těchto plnění; jde-li však o plnění
na dobu delší než pět let nebo na dobu
neurčitou, stanoví se jen pětinásobkem
hodnoty ročního plnění.
Smluvní odměna
Smluvní odměna musí být přiměřená.
Nesmí být ve zřejmém nepoměru k
hodnotě a složitosti věci
(Článek 10 odst. 2/ Etických pravidel)
 Úkonová (např. 500 Kč)
 Časová (např. 2.000 Kč za hodinu)
 Paušální (vyřízení rozvodu za 5.000 Kč)
Smluvní odměna čl. 10 odst. 3
Při posuzování přiměřenosti smluvní odměny
se přihlédne zejména i k poměru vyjednávacích
schopností a možností advokáta a klienta, k
rozsahu informací klienta o poměrech na trhu
právních služeb, ke speciálním znalostem,
zkušenostem, pověsti a schopnostem advokáta,
k povaze a době trvání vztahů mezi advokátem
a klientem při poskytování právních služeb, k
časovým požadavkům klienta na vyřízení věci, k
obtížnosti a novosti skutkových i právních
problémů spojených s věcí a k
pravděpodobnosti, že v důsledku převzetí věci
klienta bude advokát muset odmítnout převzetí
jiných věcí.
Povinnosti při smluvní odměně
 Při sjednávání podrobné a pravdivé informace
 Vést záznamy o úkonech
 Podíl na hodnotě zpravidla maximálně 25 %
 Zákaz plnění pro klienta nevýhodného
 Klient nesmí získat bezdůvodný majetkový
prospěch (zejména rozdíl mezi odměnou
advokáta a odměnou za zastupování určenou
soudem v rámci rozhodování o náhradě
nákladů řízení).
 Povinnost advokáta volit finančně
nejefektivnější řešení
Čas
 Rozdílné vnímání času (pro dítě běží
jinak)
 Jen výjimečně lhůty (předběžné
opatření, domácí násilí, mezinárodní
únosy)
 Krajové právo a rychlost řízení
 Jak brzy lze žádat o změnu
opatrovnického rozhodnutí?
 Čas otupuje hrany!
 Kouzlo 3 let sporů a 12. roku dítěte
Spor o dítě
 Dnes jen při rozvodu nebo při sporech o
dítě
 Varianty: společná – střídavá – výlučná
péče
 Zájem dítěte z pohledu jeho osobnosti,
vloh a možností rozvoje, právo na styk s
oběma rodiči
 Úkol advokáta: zveličování nedostatků
druhého rodiče a hra o čas
Novinky v NOZ
 Švagrovství - vztah mezi manželem a příbuznými
druhého manžela; zanikne-li smrtí manželství,
švagrovství nezaniká § 774
 Příbuzenství - vztah založený na pokrevním poutu (může
vzniknout i osvojením nebo uměle medicínsky) § 771 an.
 Sňatečný obřad - přetrvává forma církevní i občanská
 Připojované příjmení - návrat do šesti měsíců po
rozvodu
 Rodina - manželé, jejich příbuzní až do třetího stupně
(děti, vnuci, pravnuci, sourozenci, rodiče, prarodiče,
praprarodiče), osoby s manžely sešvagřené až do
druhého stupně (příbuzní manžela a každého
příbuzného) § 700 odst. 1
§ 690 NOZ
Uspokojování potřeb rodiny
Každý z manželů přispívá na potřeby života
rodiny a potřeby rodinné domácnosti podle
svých osobních a majetkových poměrů,
schopností a možností tak, aby životní úroveň
všech členů rodiny byla zásadně srovnatelná.
Poskytování majetkových plnění má stejný
význam jako osobní péče o rodinu a její členy.
Rodičovské povinnosti
 Právo na styk dítěte s rodičem § 888
 Povinnost zdržet se všeho, co výchovu a
vztah k rodičům ztěžuje § 888
 Povinnost vzájemně si sdělit vše
podstatné, co se týká dítěte a jeho zájmů
§ 890
 Při rozhodování o vzdělání dítěte a jeho
pracovním uplatnění jsou rodiče povinni
vzít v úvahu jeho názor, schopnosti a
nadání § 880 odst. 2
Výživné mezi členy rodiny
 Zrušen korektiv dobrých mravů
 § 910 – předci a potomci mají vzájemnou
vyživovací povinnost
 § 911 - výživné lze přiznat, jestliže oprávněný
není schopen se sám živit
 § 915 odst. 1 - životní úroveň dítěte má být
zásadně shodná s životní úrovní rodičů
 § 915 odst. 2 - dítě je povinno zajistit svým
rodičů slušnou výživu
Výživné na nezletilé dítě
 schopnosti, možnosti a majetkové poměry
povinného/oprávněné potřeby nezletilého
(předkové - potomci)
 žádná spodní ani horní hranice (tabulky)
 výpočet z čistého celkového příjmu
 nespolupracující OSVČ – fikce 25 násobku
životního minima § 916
 zbavení rodiče rodičovské odpovědnosti
nemá vliv a jeho vyživovací povinnost § 874
 právo na výživné i při vlastnictví majetku
§ 912
Styk s dítětem
 Dohoda nevyžaduje písemnou formu ani
soudní rozhodnutí
 Soud upravuje styk jen na návrh
 Je bezdůvodné bránění ve styku změnou
poměrů?
 Souvislosti zákazu styku !!!
 Právo na styk s příbuznými a dalšími
blízkými osobami (prarodiče a
sourozenci (§ 927 z. ř. s.)
Osvojení
 Osvojit lze jakkoli staré dítě, a to i
opětovně (readopce)
 Osvojenec dědí v první třídě
 Vyloučení: neslučitelná choroba,
nesvéprávnost, registrované partnerství
 Nutný: bezpodmínečný souhlas manžela,
dítěte staršího 18 let, rodičů (matka
nejdříve 6 týdnů po porodu, otec až po
porodu) § 813 (zjevný nezájem 3 měsíce)
 Nově povinnost informovat dítě o
osvojení do zahájení školní docházky,
právo seznámit se se spisem § 836, 838
 Právo žádat utajení před původní
rodinou osvojovaného dítěte § 837
 Po třech letech nelze osvojení zrušit
§ 840 odst. 2
 Má-li osvojené dítě potomka, účinky
osvojení dopadají i na ně § 834
Nový civilní proces
 Zákon o zvláštních řízeních soudních
 Předběžná opatření, nezletilí, osvojení,
mezinárodní únosy, výkon rozhodnutí)
 Neplatí povinnost tvrzení ani břemeno
 Soud odpovídá za zjištění stavu věci
 Lze zahájit i bez návrhu
 Soud může překročit návrhy stran
 Úplná apelace
 Neplatí se náklady řízení (jen výjimky)
 Zásada vyhledávací a oficiality
Soudní řízení
 § 364 an. z. ř. s.
 Osvobození od soudních poplatků
 Místní příslušnost podle bydliště dítěte
(trvá i v dalším řízení)
 Dítě zastoupeno opatrovníkem (OSPOD)
 Předběžně vykonatelný rozsudek (§ 469)
výživné a odnětí z péče)
 Nové rozhodnutí při změně poměrů
(§ 472)
Dokazování
 Výpovědi účastníků
 Výpovědi svědků
 Zpráva OSPOD
 Postoj dítěte
 Znalecké posudky (psychologie,
psychiatrie, zdravotní stav, ekonomika)
 Detektivní činnost soudů a účastníků
(Facebook, Katastr nemovitostí, OR,
místní šetření, OSPOD, jiné řízení)
Mediace
 Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci
 Účinnost od 1. 9. 2012
 Výhody: čas, finance, vztahy,
dobrovolnost
 § 100 odst. 3 o. s. ř.: nařízené první
setkání s mediátorem (odměnu platí
stát) § 474 odst. 3 z. ř. s.
 Podobně při neplnění soudního
rozhodnutí § 503 odst. 1 písm. c) z. ř. s.
Odvolací řízení
 Precizně formulovat odvolací důvody
 Odvolací orgán není vázán odvoláním a
přezkoumává i důvody, které nebyly
uplatněny
 Odvolací soud běžně provádí dokazování
(výslechy dětí, znalecké posudky)
 Bez jednání ruší a vrací věc
 Dovolání není přípustné (jen u zbavení nebo
pozastavení výkonu rodičovské
zodpovědnosti)
 Proti schválené dohodě se nelze odvolat § 473
Výkon rozhodnutí
 Výživné – opětující se dávky
(= pětinásobek ročního plnění)
 Odlišnosti: výchova dítěte, styk,
navrácení dítěte (§ 494 an. z. ř. s.)
 Soud písemně vyzve, ev. požádá OSPOD
– snaha o dobrovolné plnění
 Pokuty do výše 50.000 Kč
 Setkání s mediátorem, plán režimu
 Odnětí dítěte
Děkuji za pozornost.
JUDr. Daniela Kovářová