Nerostné bohatství na Zemi

download report

Transcript Nerostné bohatství na Zemi

Nerostné bohatství na
Zemi
Předmět: Biologie
Obor: Technické lyceum
Vyučující: Mgr. Ludvík Kašpar
Třída: 2L
Školní rok:2013/2014
Jméno: Adam Svozilík
– těžba se provádí
pomocí odkrývání jednotlivých
vrstev zeminy z povrchu, tímto
způsobem se těží například v
severních Čechách hnědé uhlí
– těžba probíhá v
podzemním systému
svislých šachet a
vodorovných štol
-tímto způsobem se v České
republice těží například černé
uhlí
na Karvinsku (na Ostravsku
byla těžba uhlí ukončena v
roce 1994).
-existuje ale řada rudných dolů
pracujících na tomto principu,
např. rudné doly v okolí
Příbrami

Tato těžba je opakem těžby v hlubinných dolech. Tvoří ho rozlehlé
plochy, na kterých se odkryjí sedimenty (nahromaděné horniny),
aby se se horníci dostali k potřebné hornině nebo nerostu. Je velmi
náročná pro životní prostředí, protože těžba změní kompletně
krajinu.

Tento způsob těžby můžeme vidět i v České republice. Mostecká a
Sokolovská pánev – zde se těží hnědé uhlí
Lom Vršany je hnědouhelný povrchový lom nacházející se v severočeské hnědouhelné pánvi

Hornina se vytěží pod povrchem a vyváží se na povrch, kde se dále
zpracovává. Příroda není moc zatěžována,
protože se vše odehrává pod povrchem, ale
kapaliny z různých strojů mohou způsobit
znečištění podzemní vody. Dále tady hrozí
propadnutí stropů chodem, což může
zapříčinit propady půdy.

Tímto způsobem se těží např.: zlato,
černé uhlí, diamanty, …
Schéma těžby v hlubinných dolech



Tímto způsobem se těží ropa. Do horniny se udělá vrt, kterým se
poté ropa dostává na povrch. Ropu vytlačí vzhůru plyn, který se
těží zároveň.
Těží se na souší i v moři.
Tento způsob není zas až tak náročný na životní
prostředí, ale když se přeruší potrubí může nastat
katastrofa nevídaných rozměrů.
Schéma težby ropy

Doly jsou většinou povrchové. Kámen se buď řeže nebo odpaluje
výbušninami. Pak se odváží na další zpracování (drcení, přísady do
stavebních materiálů)
Uranové doly jsou doly určené pro těžbu uranové rudy. První
byly otevřeny už v průběhu 19. století (některé uranové rudy se
používaly k probarvování skla), ovšem houfně otevírány začaly
být až po druhé světové válce (v důsledku potřeby v souvislosti
s vynálezem atomové bomby).
 Při těžby uranu je potřeba někam uskladnit velké množství
kontaminované vody, která se vypouští do řek a jezer
 Výhoda uranu je, že se dá velmi dobře využít v jaderných
elektrárnách



Po celá desetiletí ruští ropní giganti tajně znečišťují části země, které byly kdysi plné
života. Ropa unikající na pevninu i do Severního ledového oceánu otravuje vodu a ničí
životy místních komunit a původních obyvatel. Z uniklé ropy postupně vzniká husté
těžké bahno, které dusí rostliny i zvířata a nutí lidi, aby oblast nakonec zcela opustili.
Ropa kontaminuje potravu i vodní zdroje a místní lidé žijí s vědomím toho, že jejich
kdysi čisté řeky, lesy a vzduch teď představují vážná zdravotní rizika.
Když při katastrofě ropné plošiny Deepwater Horizon společnosti British Petroleum
v roce 2010 do Mexického zálivu uniklo 4,9 milionů barelů ropy, celý svět si toho všiml.
Ale v Rusku dochází každoročně k úniku 30 milionů barelů ropy, tedy šestkrát více než
uniklo v Mexiku, a to vše pod rouškou utajení a korupce. Navíc každých 18 měsíců
uniknou více než 4 miliony barelů ropy přímo do Severního ledového oceánu, kde se to
stává problémem každého z nás.
Odkaz na video:
http://www.youtube.com/watch?v=NtGIECJafmE
Kolik máme ropy?
Existují tyto tři scénáře:
Pesimistický: Máme k dispozici asi
1000 miliard barelů ropy. To při
současné spotřebě znamená, že nám
ropa dojde asi za 30 let.
Realistický: Ropy je na Zemi ještě asi
2000 miliard barelů a vystačí tedy asi na
40 let. Toto je podle autorů fakty
nejpodloženější teorie.
Optimistický: Ropy je nejméně 2600
miliard barelů a další miliarda se ještě
najde v tzv. nekonvenčních zdrojích
(například ropné písky nebo tmavé
břidlice). To by mělo stačit nejméně na
dalších 60-70 let.
V posledních desetiletích
výrazně roste těžba a spotřeba
všech nerostných surovin.V
současné době si rozumní
národohospodáři spolu s
přírodovědci uvědomují, že
některých surovin bude v blízké
budoucnosti nedostatek, či že
se budou muset získávat z
méně výhodných zdrojů za stále
větších energetických investic.
Do budoucna lze tedy očekávat
růst významu geologie jakožto
vědy, která umí hledat a nalézat
nová ložiska tradičních i
alternativních zdrojů a
materiálů. Geologové se také
budou muset více zapojit do
řešení způsobu likvidace škod
na životním prostředí,
způsobených těžbou.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Důl#Druhy_dol.C5.AF
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bf/%C5%A0ev%C4%8D%C3%ADnsk%C3%BD_d%C5%AFl
_%28celkov%C3%BD_pohled%29.JPG/1280px%C5%A0ev%C4%8D%C3%ADnsk%C3%BD_d%C5%AFl_%28celkov%C3%BD_pohled%29.JPG
http://cs.wikipedia.org/wiki/Těžba
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lom_Vršany
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/df/Lom_Vr%C5%A1any%2C_panorama.jpg/1920pxLom_Vr%C5%A1any%2C_panorama.jpg
http://files.tezba-a-vyuziti-cerneho-uhli.webnode.cz/200000058821c383114/sch%C3%A9ma%20hlubinn%C3%A9ho%20dolu.gif
http://www.petroleum.cz/ropa/system/tezba_ropy_5.jpg
http://gidnes.cz/u/n4/pouzijte-tlacitko-sdilet.gif
http://www.greenpeace.org/czech/cz/Kampan/klima_a_energetika/zachranme_arktidu/arktida_v_nebezpeci/tezba_ropy
/gazprom/Cerny-led--ruska-ropna-katastrofa/
http://www.greenpeace.org/czech/Global/czech/P3/fotky/Arktida/Black%20Ice/pic04-water.jpg
http://www.greenpeace.org/czech/Global/czech/P3/fotky/Arktida/Black%20Ice/ropa_na_ledu_rusko.jpg
https://cs.wikipedia.org/wiki/Uranový_důl
http://fanda.nova.cz/clanek/zajimavosti/tohle-jsou-nejvetsi-diry-sveta-podivejte-se.html
http://www.geology.cz/rok-zeme/dokumenty/mrpz-vystava-poster-suroviny-budoucnosti.pdf
http://img.cz.prg.cmestatic.com/media/images/600xX/Dec2012/1424355.jpg?1467
http://img.cz.prg.cmestatic.com/media/images/600xX/Dec2012/1424359.jpg?d41d
http://img.cz.prg.cmestatic.com/media/images/600xX/Dec2012/1424361.jpg?d41d
http://img.cz.prg.cmestatic.com/media/images/600xX/Dec2012/1424362.jpg?d41d
http://img.cz.prg.cmestatic.com/media/images/600xX/Dec2012/1424363.jpg?d41d
http://www.national-geographic.cz/detail/kdy-dojde-ropa-v-optimisticke-verzi-za-60-let-a-v-pesimisticke3737/#.VEvuZiudh_R