Inovace a vytvoření odborných učebních textů

Download Report

Transcript Inovace a vytvoření odborných učebních textů

číslo globálního grantu
CZ.1.07/1.1.10
1
Název projektu
Inovace a vytvoření odborných učebních textů
pro rozvoj klíčových kompetencí v návaznosti
na rámcové vzdělávací programy
Innovation and production of technical texts for
development of key competencies in accordance
with school education programs
Registrační číslo projektu
CZ.1.07/1.1.10/01.0015
2
Klíčové aktivity
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Základy elektrotechniky – učební text
Rozvoj matematických, odborných a
komunikativních kompetencí
Ověřování výsledků ve vzdělávání
Odborný text – silnoproudá zapojení
Odborný text – silnoproudé rozvody
Odborný text – elektronika
Ověřování a hodnocení jednotlivých výstupů
3












Elektrotechnický základ – učební text
Elektrotechnický základ – pracovní sešit
Výrazy, rovnice a soustavy rovnic – učební text
Výrazy, rovnice a soustavy rovnic – pracovní sešit
Výrazy, rovnice a soustavy rovnic – pracovní listy
Výrazy, rovnice a soustavy rovnic – výukové testy
Výrazy, rovnice a soustavy rovnic – kontrolní testy
Energie a životní prostředí – učební text
Energie a životní prostředí – pracovní listy
Elektronika
Silnoproudá zapojení
Silnoproudé rozvody
4
Cíl projektu
vytvořit srozumitelné učební texty pro výuku
odborných předmětů, matematiky a
odborného výcviku v elektrotechnickém
vzdělávání
 Vytvoření pracovních sešitů pro žáky
 Vytvoření souboru testových úloh pro
ověřování získaných kompetencí žáků

5
Aktivita 1
6
7
Obsah
1.
2.
3.
4.
5.
Vodiče a nevodiče
Stejnosměrný proud
Elektrostatika
Elektrický proud v kapalinách, plynech,
vakuu a polovodičích
Magnetismus a elektromagnetismus
8
6.
7.
8.
9.
Střídavý proud
Trojfázová soustava
Elektromagnetické vlnění
Odborné elektrotechnické výrazy
česko-anglicky
česko-německy
česko-rusky
9
1. Vodiče a nevodiče
10
2. Stejnosměrný proud
11
3. Elektrostatika
12
4. Elektrický proud v kapalinách,
plynech, vakuu a polovodičích
13
6. Střídavý proud
14
7. Trojfázová soustava
15
5. Magnetismus a
elektromagnetismus
16
8. Elektromagnetismus
vlnění
M
SV
Z
RS
K
V
P
D
Obr. 8.09 Přenos informace
17
9. Odborné elektrotechnické
výrazy
18
19
Aktivita 2
20
Energie a životní prostředí
učební text
Obsah učebního textu

1 ENERGIE A JEJÍ DRUHY
1.1 Druhy energie
1.1.2 Druhy mechanické energie
1.1.3 Vnitřní energie tělesa
1.2 Energie a práce
Otázky a úkoly
21
2 NEOBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE
2.1 Fosilní paliva
2.1.1 Uhlí
2.1.2 Zemní plyn
2.1.3 Ropa
2.1.4 Rašelina
2.2 Jaderná energie
2.3 Vliv získávání energie z neobnovitelných
zdrojů na životní prostředí
2.4 Klíčové pojmy:
Otázky a úkoly

22
3 ZDROJE OBNOVITELNÉ VYČERPATELNÉ A
NEVYČERPATELNÉ
3.1 Druhy zdrojů
3.1.1 Sluneční energie
3.1.2 Vodní energie
3.1.3 Větrná energie
3.1.4 Energie z biomasy a bioplynu
3.1.5 Geotermální energie
Otázky a úkoly

23
Ukázka otázek a úkolů za
článkem v učebním textu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Vyjmenujte alespoň tři činnosti, při kterých se nekoná mechanická
práce?
Vyjmenujte alespoň tři činnosti, při kterých se koná mechanická práce?
Koná práci střela, která prorazí překážku?
Konáme práci, pokud se opíráme o zeď a tlačíme na ni svou vahou?
Jakým způsobem získá autíčko na klíček energii k pohybu a o jakou
energii se jedná?
Jakými způsoby roztáčí voda v přehradě rotor generátoru, jakou energii
při tom má a v jakou ji přeměňuje?
Energie jakého média se přeměňuje při práci sbíječky?
Jak těleso získává energii?
Která síla koná práci, padá-li těleso volným pádem?
Který anglický mechanik významně zdokonalil parní stroj a jednotka jaké
veličiny nese jeho jméno?
Kterou energii udělíš tělesu, pokud jej z klidu uvedeš do pohybu?
24
Aktivita 3
25
Ukázka z výukových testů
Varianta C
Alternativní zdroje energie
1. Při využití termoemise termoelektrického článku se jedná:
a) o přímou přeměnu, kdy do míst, kde sbíráme sluneční teplo,
umístíme termočlánky, které přemění teplo v elektrickou energii.
b) o nepřímou přeměnu, kdy do míst, kde sbíráme sluneční teplo,
umístíme termočlánky, které přemění teplo v elektrickou energii.
c) o nepřímou přeměnu, kdy do míst, kde sbíráme sluneční teplo,
umístíme termočlánky, které přemění světlo v elektrickou energii.
d) o přímou přeměnu, kdy do míst, kde sbíráme sluneční teplo,
umístíme termočlánky, které přemění světlo v elektrickou energii.
2. Mezi nevyčerpatelné zdroje nepatří:
a) sluneční záření
b) energie vody
c) geotermální energie
d) energie z fosilních paliv
3. Vítr vzniká tím, že:
a) zemský povrch je nerovnoměrně ohříván slunečním zářením
b) nejsou teplotní rozdíly mezi mořem a souší
c) nejsou teplotní rozdíly dnem a nocí
d) nejsou teplotní rozdíly mezi údolími a horami
26
Ukázka úkolů z pracovního listu

















16. Oxidy kterých prvků způsobují kyselé deště:
a) uhlíku
b) dusíku
c) síry
17. Znáš některé druhy vzácných dřev, kvůli kterým se kácí deštné pralesy?
18. Pro objem vytěžené ropy se užívá pojem:
a) barel
b) galon
c) žejdlík
19. Na počátku těžby ropy, byla bilance mezi cenou těžby a vytěženou ropou taková, že za
1 barel ropy se vytěžilo cca 100 barelů. Odhadni, jak je to dnes:
a) za 1 barel se vytěží 45 barelů
b) za 1 barel se vytěží 30 barelů
c) za 1 barel se vytěží 15 barelů
20. Jak vypadá tato bilance při výrobě biopaliv:
a) za 1 barel se vyrobí 5 barelů
b) za 1 barel se vyrobí 6 barelů
c) za 1 barel se vyrobí 1 barel biopaliv
27
Závěrečné shrnutí

Pracovní listy poslouží také jako ověřovací texty
při projektových dnech, které se konají
každoročně v rámci EVVO pro žáky 1. a 2.
ročníků. Žáci budou moci přímo do pracovních
listů zapisovat řešení úkolů, které při
projektovém dnu plní.

Při ověřování zpracovaných textů a pracovních
listů, žáci jevili o práci zájem větší než při
klasické vyučovací metodě, jakou je třeba
výklad.
28
Závěrečné shrnutí
Tyto materiály jsou vhodné pro žáky
maturitních oborů, kteří mají vyučovací
předmět přírodovědný základ a pro žáky
tříletých oborů, kteří mají vyučovací předmět
základy přírodních věd.
 Výukové testy budou použity jako kontrolní
mechanismus pro ověření znalostí a
dovedností, které žáci získali během práce s
učebními materiály.

29
Aktivita 2
30
Cíl aktivity 2

vytvoření učebního textu

vytvoření sbírky příkladů ve formě pracovního
sešitu

vytvoření pracovních listů
31
Výstup aktivity
 Výrazy, rovnice, soustavy rovnic – učební text
 Výrazy, rovnice, soustavy rovnic – pracovní sešit
 Výrazy, rovnice, soustavy rovnic – výukové testy
32
33
Obsah učebního textu
1 Výrazy
1.1 Početní operace s výrazy
1.2 Druhá mocnina dvojčlenu
1.3 Třetí mocnina dvojčlenu, rozdíl a součet
třetích mocnin
 1.4 Rozklad výrazů na součin
 1.5 Lomené výrazy
 1.6 Úlohy na procvičení



34
2 Vyjádření neznámé ze
vzorce


2.1 Metody řešení
2.2 Úlohy na procvičení
3 Převody jednotek


3.1 Fyzikální veličiny a jednotky
3.2 Úlohy na procvičení
35
4 Řešení rovnic






4.1 Lineární rovnice
4.2 Lineární rovnice s neznámou ve
jmenovateli
4.3 Lineární rovnice s absolutní hodnotou
4.4 Lineární rovnice s parametrem
4.5 Kvadratická rovnice
4.6 Úlohy na procvičení
36
5 Řešení soustav rovnic
5.1 Soustava dvou lineárních rovnic o dvou
neznámých
 5.2 Soustava tří lineárních rovnic o třech
neznámých
 5.3 Soustava lineární a kvadratické rovnice
 5.4 Úlohy na procvičení

37
38
Ukázka řešených úloh
v učebním textu
39
Ukázka řešených úloh
v učebním textu
40
Ukázka pracovního sešitu
41
Ukázka pracovního sešitu
42
Ukázka pracovních listů
43
Aktivita 3
44
Cíl aktivity 3

Vytvoření
 sady výukových testů
 sady kontrolních testů
45
Plán aktivity 3
Kapitoly:
 01 Základy elektrotechniky výukové testy
 02 Základy elektrotechniky kontrolní testy
 03 Matematické kompetence výukové testy
 04 Matematické kompetence kontrolní testy
46
Výstup aktivity 3





Elektrotechnický základ Pracovní sešit část 1
Elektrotechnický základ Pracovní sešit část 2
Elektrotechnický základ kontrolní testy
Výrazy, rovnice, soustavy rovnic výukové testy
Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy
kontrolní testy
47
Titulní listy
48
EZ pracovní sešity
Obsah
 Fyzikální jednotky veličiny
 Vodiče a nevodiče
 Stejnosměrný proud
 Elektrostatika
 Elektrický proud v kapalinách, plynech, vakuu a
polovodičích
 Magnetismus a elektromagnetismus
 Střídavý proud
 Trojfázová soustava
 Elektromagnetické vlnění
49
EZ pracovní sešity
50
EZ pracovní sešity
51
EZ kontrolní testy
52
MK výukové testy
Obsah:
 Výrazy
 Vyjádření neznámé ze vzorce
 Převody jednotek
 Řešení rovnic
 Řešení soustav rovnic
 Řešení výukových testů
53
MK výukové testy
54
MK kontrolní testy
55
MK kontrolní testy
56
Aktivita 4
57
Základní požadavky bezpečnosti
pro obsluhu a práci na
elektrických zařízeních
Měření elektrických veličin a
měřící přístroje
R1
R2
Rx
Lx
C2
DL
NI
C4
R3
DV
Bezpečná vzdálenost
Nezakrytá živá část
Ochranný prostor
~U
Zóna přiblížení
58
Světelné spotřebiče
Tepelné spotřebiče
L1
L2
L3
L1 L2 L3
N ze sazb. spínače
a
1
1
3
5
L
KM1
B
Lp
N
b
2
2
4
6
RP1-01
Zapalovač
N
Elektrické topení
Průtokový ohřívač
59
Transformátory
Elektroměry
Elektroměr
Přívod
I1
I2
U1
U2
R
N1
N2
FA1
L1
L2
L3
PEN
1
2
3
4
5
6
PEN
7
8
Vývod
9 N
L1
L2
L3
PEN
60
L1
L2
L3
PE
N
Úvod do elektrických točivých
strojů
Elektromagnetické stykače
1
3
5
2
4
6
FA2
KM1
FA4
1
3
5
2
4
6
FA3
1
3
2
4
6
1
3
5
4
6
2
KM2
5
FA5
1
3
2
4
6
1
3
5
4
6
2
5
L1
M
M
3
FA1
SB1
FA4
3
SB2
KM2
KM1
A1
1
A2
2,3,5,7,
96
95
2
KM1
SB3 SB4
FA5
KM1
KM1
3
A1
A2
1,4,6,8,
96
95
4
KM2
5
6
KM1
7
KM2
8
9
10
FA4
97
KM2
HL1
CHOD
HL2
CHOD
HL3
POD NAPĚTÍM
HL4
POD NAPĚTÍM
HL5
98
FA5
97
KM1
HL6
PORUCHA
PORUCHA
98
61
Řídící (inteligentní) relé
Ochrana proti nebezpečnému
dotyku
+
-
+ -
I1 I2 I3 I4
IP 68
Q1
Q2
62
Aktivita 5
63
Projektování vnitřních
elektrických rozvodů
Značky pro situační schémata
64
Silové kabely, vodiče, šňůry a
sdělovací vodiče
Přepínače, vypínače,
ovladače, zásuvky
L
PE
N
65
Detektory infračerveného
záření
Relé a stykače
66
Hlídače teploty
Kladení elektrických vedení do
stropů a podlah
Vedení uložené do dutiny ve stropní konstrukci
nášlapná vrstva
vyrovnávací vrstva
izolace
železobeton
omítka
kabel
67
Přepěťové ochrany
Elektrická instalace
v koupelnách a v prostorách s
vanou
svodič přepětí
30 mA
v
v
v
v
v
68
zásuvky
TUV
mrazák
PE
1
2
10A
les
ko
vé
k
ou
le
ur
če
ný
po
dle
tří
d
přepěťová ochrana
yo
Oddálený jímač
ch
ra
n
y
zvonek
Hromosvody a zemniče
Elektrické rozváděče
-b
R
B16A
B16A
B2A
B16A
I  n0,03 A
lom
ěr
L1,2,3
N
PE
Po
Izolační držák
B10A
6A
C 20A
CYKY J 5x6
e
ed
ív
Izolační držák
m
Jí
ní
Wh
ac
B25A
h
B2A
L1,2,3
PEN
CYKY J 4x10
Schéma elektroměrového a bytového rozváděče
69
Domovní telefony a
videotelefony
Revize elektrických zařízení
3x
M
3x
3x
U1
V1
M
V2
master
+ adapter
zvonkové tablo
LCD
W2
W1
M
U2
230 V
ústředna
230 V
zámek
70
Druhy prostředí pro elektrická
zařízení
Programovatelné logické
automaty-PLA
71
Aktivita 6
72
Odborný učební text
73

Učební text je určen žákům 2.-4. ročníku
oboru:
 Mechanik elektrotechnik
 Informační technologie
74
Elektronika

Základní elektronické součástky a obvody a
jejich

Praktické

Aplikace
75
Číslicová technika

Logické funkce a obvody

Klopné obvody

Čítače

Mikropočítač
76
Zabezpečovací technika






Elektronické zabezpečovací Systémy
Čidla
Detektory
Hlásiče
Signalizace
Konstrukční cvičení
77
Programování jednočipových
mikropočítačů





Programovací jazyk
Řešené úlohy
Zadání
Výukový účel
Teoretický rozbor
78
Otázky
V závěru každé
 Kapitoly jsou
 Opakovací otázky
včetně správných
odpovědí

Otázky k procvičování

Čím se liší analogový a číslicový signál?

Vysvětlete pojem logický obvod!

Jakým způsobem se realizuje v číslicovém obvodu logická 0 nebo logická 1?

Vyjmenujte tři základní logické funkce!

Nakreslete schematickou značku a napište pravdivostní tabulku hradla NAND!

Napište De Morganovy zákony!

Co znamená pojem minimalizace logické funkce?

Odvoďte výslednou funkci Y následujícího obvodu:

Jaký je rozdíl mezi kombinačními a sekvenčními logickými obvody?

Vyjmenujte základní kombinační logické obvody!

Na čem závisí stav sekvenčních logických obvodů?

Vyjmenujte základní sekvenční logické obvody!

K čemu dojde, přivedeme-li zároveň na oba vstupy RS klopného obvodu úroveň
H?

K čemu slouží čítač?

Porovnejte John von Neumannovu a harvardskou architekturu mikropočítače?
Jaké mají výhody a nevýhody?

Vysvětlete pojmy bit a Byte. Jak spolu uvedené pojmy souvisí?
79
Test
Na konci učebního textu je ke každé kapitole
 Test
 Pro ověření
 Znalostí

80
Aktivita 7
81
Cíl aktivity 7


realizace výuky cílové skupiny
ověření vytvořených vzdělávacích textů
v matematice, odborných předmětech,
přírodovědných předmětech, odborném
výcviku
82
Obtížnost
Text
jsem
Grafické
příkladů
používal
zpracování
vpravidelně
textu
textu
bylasrozumitelný
kodpovídající
mi
domácímů
vyhovuje
studiu
mým
Domnívám
se,text
že učební
test
je
pro
mé studium
Učební
je
pro mne
znalostem
přínosný
Hodnocení
učebních
textů
Grafy k tabulce
z přírodovědných předmětů
a matematiky
ne
spíše ne
ne nene ne
6%
ne18%
8% spíše 22%
8%
14%
12%
ano ano
ano
6% ano
14%ano
22%spíše ano
12% 18%
18%
spíše ne
spíše14%
ne
18%
ano
spíše
napůlne
Učební text je pro mne srozumitelný
22,45%
20%
27%
napůl
Text jsem používal
pravidelně k domácímů studiu
6,12%
33%textu mi vyhovuje
Grafické zpracování
14,29%
napůl 12,24%
Obtížnost příkladů v textu bylanapůl
odpovídající mým znalostem
27%
27%
Domnívám se, že učební test je pro mé studium přínosný 18,37%
spíše ano
23%
spíše ano napůl spíše ne
ne
spíše ano
32,65% 26,53% 12,24%
6,12%
33%
18,37%spíše
34,69%
20,41% 22,45%
spíše ano
ano
napůl 26,53% 18,37% 18,37%
22,49%
33% 33%
34%
32,65% 26,53% 14,29% 14,29%
32,65% 32,65% 8,16%
8,16%
83
Hodnocení průběhu projektu.
Střední odborná škola elektrotechnická,
Centrum odborné přípravy
Hluboká nad Vltavou
splnila vytčené cíle v rámci projektu
84
Děkuji Vám za pozornost
a přeji hezký den!
Mgr. Jiří Mrázek
85