MVPR-29/3/2012

download report

Transcript MVPR-29/3/2012

Vyhodnocení investice
Dynamické metody hodnocení investic
Platební kalendáře
Zdroje financování
MVPR – ZS 2013/2014
Zita Prostějovská
Metody hodnocení efektivnosti
•
Statické
– neuvažují časovou hodnotu peněz
– Možno využít pouze u krátkodobých investičních projektů
• Doba návratnosti
•
Dynamické
– Uvažují časovou hodnotu peněz
– Možnost zahrnutí očekávaného rizika
– Nutnost určit požadovaný výnos (zhodnocení) jak?
•
•
•
•
Diskontovaná doba návratnosti
Čistá současná hodnota
Vnitřní výnosové procento
Index ziskovosti
DPP
NPV
IRR
PI
PI=
𝑑𝐶𝐹 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑓á𝑧𝑒
𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖č𝑛í𝑐ℎ 𝑣ý𝑑𝑎𝑗ů
PI > 1 – projekt je přijatelný
PI < 1 – projekt je nepřijatelný
PI = 1 – NPV = 0
2
Výnosnost
• Bezriziková výnosnost
– Výnosnost takových investic, které nepřinášejí v podstatě žádné
nebo jen minimální riziko
• U finančních investic výnosnost státních obligací
• u hmotných investic výnosnost obnovovacích investic
• Požadovaná výnosnost
– Výnosnost požadovaná investorem jako minimální kompenzace za
odložení spotřeby a podstoupení rizika
– Diskontní sazba
• Pomocí bezrizikové výnosnosti a rizikové přirážky
• Pomocí WACC – vážený průměr nákladů kapitálu
• Očekávaná výnosnost
– Výnosnost, kterou investor předpokládá dosáhnout na základě
očekávaného CF z investice
– Vždy vyšší než požadovaná
3
Příklad
•
Podnik chce investovat do nákupu stroje v hodnotě 1.600.000,-Kč
s životností 5 let a s lineárními odpisy. Daň ze zisku po celou dobu
životnosti předpokládáme 19%. V důsledku investice se zvýšily tržby
a náklady takto:
1
2
3
4
5
Růst tržeb
1.250.000
1.600.000
1.600.000
1.600.000
1.300.000
Růst nákladů
650.000
650.000
650.000
700.000
700.000
•
•
Dopočtěte CF pro vyhodnocení investice
Vyhodnoťte pomocí NPV, IRR, PP a DPP a PI při požadovaném výnosu
15%
4
Řešení
0
Příjmy
Výdaje
Odpisy
Daň z
příjmů
CF pro
ef.
1
2
3
4
5
1 250 1 600 1 600 1 600 1 300
1 600
650
650
650
700
700
320
320
320
320
320
Daň z příjmů=(příjmy-výdaje-odpisy)* sazba daně
53,2
119,7 119,7
110,2 53,2
CF pro ef.= příjmy-výdaje-daň z příjmů
-1 600 546,8 830,3 830,3 789,3 546,8
5
• Diskontovaná doba návratnosti
– Discounted Payback Period (DPP)
• Čistá současná hodnota
DPP
0   I   DCt
t 1
n
– Net Present Value (NPV)
Ct
NPV   I  
t
t 1 1  i 
• Vnitřní výnosové procento
n
– Internal Rate of Return (IRR)
• Index ziskovosti
– Profitability Index (PI)
0  I  
Ct
t


1

IRR
t 1
n
Ct

t
t 1 1  i 
PI 
I
6
Výpočet PP, DPP, NPV, IRR a PI
0
0
1 600
0
0
-1 600,0
-1 600,0
-1 600,0
-1 600,0
Příjmy
Výdaje
Odpisy
Daň z příjmů
CF pro ef.
kum CF
DCF
kum DCF
PI=1,48
1
1 250
650
320
53,2
546,8
-1 053,2
475,5
-1 124,5
2
1 600
650
320
119,7
830,3
-222,9
627,8
-496,7
3
1 600
650
320
119,7
830,3
607,4
545,9
49,2
PP – 1. polovina
třetího roku
PP a DPP
2 500,0
Profil NPV
2 500,00 Kč
DPP – konec
třetího roku
2 000,0
1 500,0
1 000,0
2 000,00 Kč
-1 000,0
IRR=33,57%
-1 500,0
-2 000,0
1
2
3
PP
DPP
4
5
PI=1,48
NPV
NPV=772,7tis Kč
0,0
-500,0
IRR=33,57%
1 500,00 Kč
500,0
0
4
5
1 600
1 300
700
700
320
320
110,2
53,2
789,8
546,8
1 397,2
1 944,0
451,6
271,9
NPV= 772,7
500,8
1 000,00 Kč
500,00 Kč
0,00 Kč
0%
10%
20%
30%
40%
-500,00 Kč
%
7
50%
Příklad - docházka
•
Podnik chce investovat do nákupu stroje v hodnotě 2.500.000,-Kč
s životností 5 let a s lineárními odpisy. Daň ze zisku po celou dobu
životnosti předpokládáme 20%. V důsledku investice se zvýšily tržby
a náklady takto:
(tis. Kč)
1
2
3
4
5
Růst tržeb
1 200
1 300
1 300
1 000
900
700
800
800
800
700
Růst nákladů
•
Dopočtěte CF pro vyhodnocení investice
8
Druhy investičního rozhodování
•
Vzájemně se vylučující investiční projekty (mutually exclusive project)
– realizace jednoho projektu vylučuje realizaci projektu druhého (tzn. dva projekty je
možno financovat pouze z jednoho zdroje a musí být vybrána jedna možnost; na
jednom pozemku je možné realizovat pouze jeden záměr);
•
Přidělení kapitálu (capital rationing)
– podnikatel má k dispozici několik možných zdrojů financování a několik atraktivních
projektů a snaží se vybrat takovou kombinaci projektů, aby maximalizoval zisk;
•
Výměna technologického zařízení (machine replacement problem)
– vybrat optimální dobu k nahrazení stroje stejným typem stroje;
•
Projekty s různou dobou životnosti (project with diferent lives)
– dva stroje produkují stejný výrobek, ale s jiným postupem, jeden je dražší a druhý se
rychleji opotřebuje a je levnější, mají různé provozní náklady;
9
Posouzení projektů s různou dobou životnosti
• Máme dva investiční projekty A a B. Oba mají kapitálový
výdaj 100.000 Kč. Projekt A má životnost 1 rok s příjmem
120.000 Kč. Projekt B má životnost 4 roky. V prvních třech
letech není žádný příjem a ve čtvrtém je 174.000 Kč.
Požadovaná míra výnosnosti je 10%.
• Pokud nebudeme brát v úvahu rozdílnou životnost pak:
– NPV (A)=9.000 Kč
– NPV (B)=18.800 Kč
10
• Převedeme projekty na
stejnou dobu
životnosti:
•
4 roky
rok
Projekt A
0
-100.000
1
120.000
-100.000
2
120.000
-100.000
3
+20
120.000
-100.000
4
+20
+20
120.000
11
• NPV (A)= 31.680 Kč
NPV(A)= -100 000 + 20 000*(1,1-1+1,1-2+1,1-3)+120 000*1,1-4
• NPV (B)=18.800 Kč
• Po porovnání variant převedených na stejnou
dobu životnosti vychází varianta A výhodněji
než varianta B
• Pomocí IRR (Vnitřní výnosové procento)
– IRR (A)= 20%
– IRR (B)= 14,85%
12
Vzájemně se vylučující projekty
• Podnik se rozhoduje, že pořídí nový stroj. Má na výběr ze dvou
možností
Stroj A
Pořizovací výdaj
10.000 Kč
životnost
5 let
Zůstat.hodnota
2.000 Kč
Roční příjmy
5.000 Kč
Roční výdaje
2.200 Kč
Požadovaná míra návratnosti
Stroj B
15.000 Kč
10 let
0 Kč
7.000 Kč
4.000 Kč
8%
13

Nutno počítat na 10 let


0
1-4
5
6-9
10
oba stroje mají různou životnost
Nejmenší společná životnost je 10 let
Stroj A
-10.000
2.800
2.800
2.000
-10.000
2.800
2.800
2.000
Stroj B
0
-15.000
1-4
3.000
5
3.000
6-9
10
3.000
3.000
0
14
5
NPVA  10.000 (1  1,08
10

1  0,08  1
5
10
)

2
.
800

2
.
000

(
1
,
08

1
,
08
)
10
0,08 1  0,08
NPVA  4.270Kč
10

1  0,08  1
NPVB  15.000
 3.000  5.130Kč
10
0,08 1  0,08
15
Opakující se platby
Úvěry
Platební (umořovací) kalendáře
PLATEBNÍ KALENDÁŘE
16
Opakující se platby
• F=A*
• P=A*
17
Příklad
• Šestkrát za sebou vždy na konci roku jste si uložili
1.000,- Kč na účet úročený 5% p.a. Pokud si
naspořenou částku vyzvednete čtvrtý rok od poslední
úložky (tzn. 10. rok), jak velký bude Váš výběr?
0 1
F  P * 1  i 
n
2
3
4
5
6
7 8
9 10=?
?
• [8.268,-Kč]
18
Platební kalendáře
• Slouží k výpočtu rozložení úmorů a úroků ve
splátce úvěru
• Používají se tzv. platební kalendáře (umořovací
plány)
• Možno použít pro úvěry s anuitním
(rovnoměrným) i nerovnoměrným splácením
19
Platební kalendář
• Způsoby splácení úvěru
2500
– Konstantní úmory
2000
1500
1000
– Konstantní splátky
500
0
1
– Individuální splátkový
kalendář
1
2
3
2
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
12
(úmor je v grafech modrou barvou)
20
Výše výpočtu anuitní splátky úvěru
(1  i)  i
A  P
n
(1  i)  1
n
Anuitní – stále stejná výše splátky obsahující úrok a úmor
- anuitou jsou spláceny např. hypotéky
21
Příklad – odložené splácení
• Kupujete si spotřebič v hodnotě 10 000 Kč. Budete ho
splácet 30 stejnými splátkami vždy na konci měsíce
s úrokovou mírou 1% p.m.
• Jak velká bude splátka v případě, že
– a) začnete splácet na konci prvního měsíce od okamžiku
koupě;
– b) začnete splácet na konci šestého měsíce od okamžiku
koupě.
22
a) Anuitní splátky, dlužná částka 10 000 Kč, počet splátek 30,
úroková sazba 1% p.m.
(1  i ) n * i (1  0,01) 30 * 0,01
a

 0,03875
n
30
(1  i )  1
(1  0,01)  1
A  P * a  387,5 Kč
b) Anuitní splátky, dlužná částka 10 000 navýšena o úroky za 5
měsíců, splátek 30, úroková sazba 1% p.m.
A  P * a  (10 000 *1,015 ) * 0,03875  407.25 Kč
23
Příklad - platební kalendář
• Máte úvěr 10.000,- Kč na úrok 10% p.a., který
budete splácet deseti ročními splátkami. Po čtvrté
splátce se rozhodnete úvěr vyplatit. Kolik zaplatíte?
Řešení
• Výpočet výše splátky pro polhůtní splácení
• Sestavení umořovacího plánu (splátkového kalendáře) pro
první 4 roky
25
Výpočet výše splátky
(1  i) n  i
(1  0,1)10 * 0,1
A  P
 10.000*

n
10
(1  i)  1
(1  0,1)  1
=1.627,45
Kč
26
Platební kalendář
výše úvěru P=
ročních splátek n=
roční úrok i=
10 000 Kč
10
10%
výpočet výše splátky:
A=
UMOŘOVACÍ PLÁN
Postup sestavení
období
výše splátky
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
627,45
627,45
627,45
627,45
627,45
627,45
627,45
627,45
627,45
627,45
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
1 627,45 Kč
výše úroku v první splátce se určí
jako výše úroku z vypůjčené
částky
tzn. 10% z 10.000,-Kč=1.000,-Kč
úrok
1 000
937
868
792
709
617
516
405
282
148
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
úmor
zůstatek
- Kč
627,45 Kč
690,20 Kč
759,22 Kč
835,14 Kč
918,66 Kč
1 010,52 Kč
1 111,57 Kč
1 222,73 Kč
1 345,00 Kč
1 479,50 Kč
10 000
372,55
682,35
923,13
087,99
169,33
158,81
047,24
824,51
479,50
0,00
9
8
7
7
6
5
4
2
1
výše úmoru se určí jako rozdíl
výše splátky a úroku v daném
období:
1.627,45-1.000=627,45Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
výše zůstatku po první
splátce se určí jako rozdíl
výše zůstatku v předchozím
období a výší úmoru:
10.000 - 627,45=9.372,55Kč
stejný postup se opakuje
v dalších obdobích
výsledek po poslení
splátce by měl být vždy
nula
27
Rozložení úroku a úmoru
Podíl úrokou a úm oru v anuitní splátce
1 600 Kč
1 400 Kč
1 200 Kč
1 000 Kč
800 Kč
600 Kč
400 Kč
200 Kč
-
Kč
1
2
3
4
Výše úroku
5
6
7
8
9
10
Výše úmoru
28
ZDROJE FINANCOVÁNÍ
INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ
29
Druhy financování podniku
• Podle pravidelnosti
– Běžné
– Mimořádné
běžný provoz podniku
zakládání podniku, likvidace…
• Podle původu finančních prostředků
– Vlastním kapitálem
emise akcií..
– Cizím kapitálem úvěry, obligace
• Podle doby
– Dlouhodobé
– Krátkodobé
do jednoho roku
30
Finanční struktura podniku
• Stanovení struktury jedním z finančních
rozhodnutí
• „Struktura zdrojů (pasiv), užívaná k
financování majetku (aktiv)“
• Volba finanční (kapitálové) struktury má vliv
na budoucí finanční prosperitu
31
Finanční (kapitálová) struktura
• Posuzováno z hlediska relace
– vlastních a cizích zdrojů financování vyjádřených
poměrovými ukazateli
– Dlouhodobého kapitálu ke kapitálu krátkodobému
• Volba kapitálové struktury má vliv na
– Rentabilitu (zhodnocování podniku)
– Likviditu (schopnost dostát závazkům)
32
Informace o finanční struktuře
• Účetní výkazy v podniku
– Rozvaha
– Výkaz zisku a ztráty (výsledovka)
– Výkaz o Cash flow
33
Rozvaha k …..
AKTIVA CELKEM
Pohledávky za upsaný základní kapitál
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
Oběžná aktiva
Zásoby
Dlouhodobé pohledávky
Krátkodobé pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Časové rozlišení
PASIVA CELKEM
Vlastní kapitál
Základní kapitál
Kapitálové fondy
Rezervní fondy, nedělitelný fond a
ostatní fondy ze zisku
Výsledek hospodaření minulých let
Výsledek hospodaření běžného
účetního období (+/-)
Cizí zdroje
Rezervy
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Bankovní úvěry a výpomoci
Časové rozlišení
34
Výkaz zisku a ztrát za ….
Výnosy (+)
Tržby za vlastní výkony a za zboží (vlastní výroba, prodej služeb, prodané zboží)
Změny stavu vnitroorganizačních zásob (změna stavu nedokončené výroby,
polotovarů, výrobků a zvířat)
Aktivace (materiálu a zboží, dlouhodobého majteku nehmotného a hmotného)
Ostatní výnosy (smluvní pokuty a úroky z prodelní, pokuty a penále, platby za
odepsané pohledávky, úroky…)
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem
Přijaté příspěvky
Provozní dotace
Náklady (-)
Spotřebované nákupy (materiál, energie, prodané zboží)
Služby (opravy a údržba, cestovné)
Osobní náklady (mzdové n., soc. pojištění)
Daně a poplatky (silniční, z nemovitostí, ostatní)
Ostatní náklady (pokuty a úroky z prodelní, penále, nedobytné pohledávky, dary,
úroky, škody, ...)
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek
Poskytnuté příspěvky
Výsledek hospodaření před zdaněním
Daň z příjmů celkem
Výsledek hospodaření po zdanění
35
Cash–Flow
přehled o peněžních tocích
P. POČÁTEČNÍ STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ
A. Čistý peněžní tok z běžné a mimořádné činnosti
Hospodářský výsledek běž. roku po zdanění (zisk +, ztráta - )
(+,-) úprava hospod. výsledku o nepeněžní operace
(+,-) úprava hospod. výsledku o změny stavu oběžných aktiv a krátkodobých závazků
B. Investiční činnost
Nabytí dlouhodobého majetku (-)
Výnosy prodeje dlouhodobého majetku (+)
Úhrada pohledávek a závazků z komplexního pronájmu (+,-)
C. Financování
Změna stavu dlouhodobých závazků (+,-)
Zvýšení a snížení vlastního kapitálu z vybraných operací (+,-)
R. KONEČNÝ STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ
36
Zdroje financování Investic
•
Interní zdroje
•
•
•
•
odpisy;
nerozdělený zisk;
fondy ze zisku;
Externí zdroje
•
•
•
•
kmenové akcie;
prioritní akcie;
dlouhodobé úvěry;
ostatní externí zdroje.
37
Odpisy
• Slouží k zajištění prosté reprodukce investičního majetku
firmy
• Výše odpisů závisí na výši a struktuře investičního
majetku, na ceně tohoto majetku a na metodě
odpisování
Nerozdělený zisk
• část zisku po odvodu daní, která se nerozděluje mezi
majitele, ale slouží k dalšímu podnikání
38
Fondy ze zisku
• Povinné rezervní fondy
– Na základě zákonných norem
• Dobrovolné rezervní fondy
– vznikají na základě vlastního rozhodnutí
společnosti. Zpravidla mají přesně vymezený účet.
Velmi často jsou účelově vytvářeny pro
financování větších investic.
39
Kmenové akcie X Prioritní akcie
• trvalá forma externího financování
• nejsou splatné
• majitel má právo na výplatu dividend, ale nemá
zaručenou jejich výši a někdy nemusí dostat dividendy
vůbec
X
• mají prioritu při výplatě dividend a při eventuelním
podílu na likvidačním výnosu podniku
• cenné papíry s fixním výnosem
40
Dlouhodobé úvěry
• Splatnost delší než 5 let
• Účelové
– Hypoteční – zajištěn nemovitostí
– Emisní – na základě odkupu emise cenných papírů
– např. obligací
41
Další možnosti
• Faktoring
– odkup krátkodobých pohledávek před dobou jejich splatnosti
• Forfaiting
– odkup střednědobých a dlouhodobých pohledávek pře dobou
jejich splatnosti
• Finanční leasing
– Založen an dlouhodobém pronájmu s předkupním právem po
řádném ukončení smlouvy
• Venture kapitál – rizikový kapitál
• Dary…..
42