Dědické právo - SOŠ a SOU Milevsko

download report

Transcript Dědické právo - SOŠ a SOU Milevsko

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz

Dědické právo

Název projektu

Číslo projektu Číslo a název klíčové aktivity Označení DUM Název školy Autor Předmět Tematický okruh Téma Ročník Datum tvorby Anotace

CHCEME BÝT LEPŠÍ

CZ.1.07/1.5.00/34.0557

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_02_C_14_ZSV Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko Mgr. Iveta Kašparová Právo Občanské právo Dědické právo 4. ročník (denní studium), 2. ročník (dálkové studium) 25. 9. 2012 Prezentace je určena pro výuku předmětu Právo ve 4. ročníku denního studia, popř. ve 2. ročníku dálkového studia. Téma je zpracováno podle nového občanského zákoníku. Předmět Právo je součástí bloku RVP – společenskovědní vzdělávání.

Inovativnost materiálu spočívá v netradiční formě výuky s důrazem na praktickou aplikaci nových poznatků. Interaktivita se projevuje ve využití ICT.

Metodické pokyny:

• • • 5. – 11. snímek: výkladová část Dědické právo – zpracováno podle nového občanského zákoníku, který nabyde účinnosti 1. 1 . 2014 (Občanské právo v rámci systému práva) 7. snímek: hypertextový odkaz na vzor závěti (po kliknutí myší na obrazec) - možnost použití funkce pera v Office 2010 12. – 14. snímek: test pro ověření znalostí – obsahuje otevřené úlohy k vyložené látce (8 otázek) – pro kontrolu se po kliknutí myší objeví správná odpověď

Dědické právo

 souhrn právních norem, které upravují přechod majetku zemřelého (zůstavitele) na jeho právní nástupce (dědice)   dědit mohou fyzické i právnické osoby nabytí majetku potvrzuje soud  vlastnické právo přechází dnem úmrtí  není-li dědic, pozůstalost (odúmrť) připadá státu

Způsoby dědění

    závěť dědická smlouva ze zákona kombinace

Závěť

   vyjadřuje přání občana přednost před děděním ze zákona lze pořídit  notářským zápisem  vlastní rukou (vlastnoruční podpis, datum)  jiným zákonným způsobem Závěť (vzor)

Dědická smlouva

 forma veřejné listiny  zůstavitel x dědic nebo odkazovník  odkazovníku se odkazem zřizuje pohledávka na vydání určité věci z pozůstalosti  odkazovník není dědic (neodpovídá za zůstavitelovy dluhy)

Ze zákona

 podle 6 dědických tříd: 

1. třída

– manžel, děti - stejným dílem 

2. třída

– manžel, rodiče, spolužijící osoby ve společné domácnosti (min. 1 rok) – manžel min. polovinu, ostatní stejným dílem 

3. třída

– sourozenci a spolužijící osoby – stejným dílem

4. třída

– prarodiče zůstavitele – stejným dílem 

5. třída

– prarodiče rodičů zůstavitele 

6. třída

– potomci dětí sourozenců zůstavitele a potomci prarodičů zůstavitele (popř. jejich děti)

n eopomenutelní dědicové

– potomci, právo na povinný podíl z pozůstalosti 

v ydědění

– lze z důvodů uvedených v zákoně (

např. dědic trvale vede nezřízený život…)

odmítnutí dědictví

– lze

(např. když byl zůstavitel zadlužen)

, ale ne jen z části

TEST

1) Kdo je zůstavitel?

Osoba, jejíž majetek se po její smrti dědí.

2) Co je to pozůstalost?

Majetek po zemřelém (i dluhy).

3) Co znamená slovo odúmrť?

Pozůstalost připadající státu, nedědí-li žádný dědic.

4) Jakými způsoby se dědí?

Ze závěti nebo dědické smlouvy, ze zákona, popř. kombinací.

5) Kdo je to odkazovník?

Druhá smluvní strana při dědění z dědické smlouvy. Není to dědic, neodpovídá za dluhy.

6) Podle kolika dědických tříd se dědí ze zákona?

Podle 6 tříd.

7) Kdo jsou neopomenutelní dědicové?

Potomci zůstavitele - právo na povinný podíl z pozůstalosti.

8) Lze dědictví odmítnout?

Ano, např. když byl zůstavitel zadlužen. Ale ne jen z části.

Zdroje:

 RYSKA, Radovan; PUŠKINOVÁ, Monika.

Právo pro střední školy

. Praha: Eduko, 2012, ISBN 978-80-8720-457-3.