Studentské výjezdy 2014/2015

Download Report

Transcript Studentské výjezdy 2014/2015

Studentské mobility
2014/2015

každý ústav realizuje spolupráci na základě
konkrétní smlouvy s partnerskou institucí,
tzv. bilaterální smlouvy:
http://www.slu.cz/fpf/cz/zahranicnistyky/erasmus/mobility


STUDIJNÍ POBYTY
PRACOVNÍ STÁŽE
Zatímco do tohoto akademického roku bylo
možné zúčastnit se obou druhů pobytů
pouze jednou, od akademického roku 2014/15
je to možné opakovaně!





možné vyjet na 3-12 měsíců (pobyt zahrnuje
studijní pobyt, případně komplementárně
pracovní stáž
a to vždy v rámci jednoho studijního cyklu:
1) bakalářského
2) magisterského
3) doktorského




uchazeč musí být studentem (DENNÍHO I
DÁLKOVÉHO) akreditovaného studijního
oboru na SU
délka pobytu: 3 – 12 měsíců
po celou dobu pobytu zůstává studentem SU
(nesmí přerušit)
pobyt se uskutečňuje na základě bilaterální
smlouvy mezi SU a partnerskou institucí



prostudovat webové stránky www.fpf.slu.cz
(odkaz zahraniční styky, odkaz Erasmus)
přihlásit se k výběrovému řízení příslušného
ústavu (vybraná univerzita, CV, motivace k
pobytu, studijní plán - informace na
sekretariátech )
po úspěšném absolvování výb.řízení na
ústavu se dostavit na Oddělení vědy a
zahraničních styků FPF SU









webové stránky www.fpf.slu.cz (zahraniční styky,
partnerské instituce v rámci programu LLP Erasmus)
seznam smluv dle ústavů:
http://www.slu.cz/fpf/cz/zahranicnistyky/erasmus/mobility
on-line přihláška příslušné zahraniční univerzity
(informace podá K.Scheeová)
studijní smlouva/Learning Agreement
changes to original proposed study programme
uznání kreditů po příjezdu (od akademického roku
2009/2010 platí pro všechny vyjíždějící studenty
povinnost splnit v zahraničí alespoň 18 kreditů)
další dokumenty dle požadavků hostitelské instituce
univerzity nezajišťují ubytování automaticky
(přihlášky,atd.)


veškeré přihlášky k pobytům nutno odevzdat
na OVZS FPF SU, které je odesílá na
partnerské univerzity
finanční dohody zajišťuje OVZS SU, rektorát –
Mgr. Rostislav Němec, Ph.D.





Od ak. roku 2013/14 se evidují zahraniční předměty
vybrané pro pobyt na partnerské univerzitě ve Stagu,v
položce ECTS výjezdy
Studenti vyplňují sami na základě instrukcí OVZS FPF SU a
na základě nabídky předmětů zahraniční univerzity
před odjezdem by si studenti měli po dohodě s příslušným
pedagogem nechat schválit ústavním koordinátorem
případné nahrazení zahraničního předmětu za předmět
domácí (ve Stagu provádí ústavní koordinátor)
Bez registrace zahraničních předmětů ve Stagu pak není
možné předměty uznat.
Uznávání se realizuje na základě potvrzení dovezených ze
zahraniční univerzity a dokumentů vygenerovaných ze
Stagu.



tabulku, na jejímž základě bude vystavena
finanční dohoda (dostupná na webu nebo
zašle fakultní koordinátorka), student vyplní a
nejméně měsíc před odjezdem zasílá
univerzitnímu koordinátorovi dr. R. Němcovi:
[email protected]
po uzavření finanční dohody bude poslána
daná částka na účet ve dvou splátkách
přehled grantů bude zveřejněn na
web.stránkách zahr.styků




Transcript of Records (partnerská univerzita)
Confirmation of Study Period (partnerská
univerzita)
Proposal of Recognition/Návrh na uznání
(Stag)
Závěrečná zpráva – dotazník na E-mail –
POVINNOST POUŽÍVAT ŠKOLNÍ E-MAIL!!!!!






zapsán ke studiu (DENNÍHO I DÁLKOVÉHO)
akreditovaného studijního oboru na SU
délka pobytu: 3 – 12 měsíců
po celou dobu pobytu zůstává studentem SU
(nesmí přerušit)
jakýkoliv ročník studia
v podniku, školícím, výzkumném středisku nebo i
v jiné organizaci, nesmí se uskutečnit v
institucích EU, a národních diplomatických misích
(ambasády, konzuláty) domovské země studenta
v zahraničí
práce na plný pracovní úvazek podle předem
dohodnutého pracovního plánu (40 hod týdně)






Výjezdy možno uskutečnit v průběhu celého
kalendářního roku
přednostně pro navazující Mgr. a doktorandy
Nominace ústavem
Obvykle vyšší stipendium než Erasmus
Vázáno na meziuniverzitní a mezifakultní
smlouvy mimo Erasmus
Nejčastěji navštěvované univerzity: JuliusMaximilians-Universität Würzburg (historici,
archeologové, lingvisti)




Uniwersytet Wrocławski (historici,
archeologové)
Universita La Sapienza (italisté)
SISSA Trieste (fyzikové)
University of Oxford (fyzikové)


http://www.slu.cz/su/fpf/cz/zahranicnistyky/
(odkaz – Výjezdy přes Rozvojový projekt –
zde také seznam partnerských univerzit,na
které možno přes projekt vyjíždět).
Dům zahraniční spolupráce MŠMT
www.dzs.cz







Mezivládní organizace pro vzdělávací výměny s
USA
Fulbrightovo stipendium pro doktorské studium
vědy a techniky - na tři roky
Fulbrightovo stipendium pro (post)graduální
studium a výzkum - na rok; minimálně
bakalářský titul
Fulbright-Masarykovo stipendium (Juniorská
kategorie) – pro doktorandy všech oborů
Fulbright-Schumanův program: Granty pro
postgraduální studium a výzkum – studenti
zabývající se EU nebo vztahem mezi EU a USA
Česko-americká cena pro talentované studenty –
pro studenty, kteří napsali nebo píší práci
tématicky související s USA
www.fulbright.cz
German academic exchange service
Letní kurzy na VŠ v Německu
Přediplomní stipendia pro studenty germanistiky
Stipendia pro umělce
Výzkumná stipendia pro doktorandy a mladé
vědce
 aj.
Nutno doložit jazykové znalosti němčiny (i když
je studium v angličtině) – seznam akceptovaných
jazykových zkoušek na webu.
Pokud je studium v angličtině, doložit
i doklad o jazykové zkoušce z angličtiny.
http://www.daad.cz/




Stipendia
semestrální až roční stipendia, krátkodobá vědecká
výzkumná stipendia – především pro přípravu
diplomové nebo doktorské práce; výzkumný
pobyt (student nejméně ve 3. ročníku), žádosti
dostatečně odborně odůvodněny, dobrá znalost
němčiny (popřípadě angličtiny), kontakt na
pracoviště rakouské VŠ + příslib přijetí
rakouského pedagoga, doporučení dvou českých
pedagogů, potvrzení studijních výsledků;
elektronická přihláška
 Letní školy – 3týdenní jazykové kurzy pořádané v
ČR
http://www.dzs.cz/





nadace
jazykové školy v zahraničí
letní školy v zahraničí
Individuální studium v zahraničí


OVZS FPF zveřejňuje nabídky zahraničních
pobytů na web.stránkách
http://www.slu.cz/su/fpf/cz/zahranicni-styky/
Děkujeme za pozornost.