Evidence p*íjm* a výdaj* FO

Download Report

Transcript Evidence p*íjm* a výdaj* FO

Evidence příjmů a výdajů FO
A odpisy, osobní vklad a výběr
podnikatele do a z majetku firmy
Podnikatel fyzická osoba vede tzv.
daňovou evidenci příjmů a výdajů –
dříve jednoduché účetnictví
• Je právně upraveno Zákonem o dani z příjmu
(není tedy účetnictvím)
• používají ji fyzické osoby podnikatelé
• používá pojmy výdaje a příjmy
• daňový základ je vyčíslen ze skutečně
obdržených příjmů a zaplacených výdajů
• evidenci lze vést i ručně, popř. použitím např.
Excelu
Daňová evidence
Od r. 2004 – jedná se o prostou evidenci příjmů
a výdajů podnikatelů zjednodušenou na soupis
položek ovlivňujících základ daně.
Daňová evidence je určená pro drobné
podnikatele, kteří nejsou zapsaní v obchodním
rejstříku a jejich roční obrat nepřesáhl 25 mil. Kč.
Kromě vedení příjmů a výdajů vede evidenci
majetku a závazků.
Daňová evidence podnikatelů
obsahuje
• Deník příjmů a výdajů
• Knihu pohledávek/faktur vydaných a závazků/faktur
došlých
• Karty dlouhodobého majetku
• Kartu zásob
• Mzdovou evidenci
• Pokladní knihu (může být součásti deníku příjmů a
výdajů)
• Knihu jízd/pokud nepoužiju paušál 5000 Kč/měs.
(Datum, Odkud – Kam, Počet km, Důvod cesty)
• Evidenci stálých plateb (např. záloh na soc. a zdrav.
pojištění)
Příklad deníku vč. Pokladní knihy
Zůstatek
Pokladna
Dat. Dokl
b
Běžný účet
Text
c
Příjmy
1
2
příjem
výdej
3
4
5
Příjmy
Výdaje
Nezdaň
Neuznatelné
7
8
Výdaje
Zdaněné Uznatelné
příjem výdej
a
Zůstatek BÚ
6
Označování dokladů
• Není předepsán způsob označování dokladů,
pouze to, že musí tvořit uzavřenou číselnou řadu,
např.:
• PP1 – pokladna příjem (založím desky s PP 2012)
• PVx – pokladna výdaj (založím desky s PV 2012)
• BVx – bankovní výpis (založím desky s BV 2012)
• FVx – faktura vydaná (ke knize FV 2012 založím
desky s FD)
• FDx – faktura došlá (ke knize FD 2012 založím
desky s FD)
Zapište do deníku příjmů a výdajů:
Zapište tyto podnikatelské případy do deníku:
Osobní vklad podnikatele do pokladny (PP1 – vystavím vlastní doklad)
170 000,-Osobní vklad podnikatele na BÚ (BV1)
120 000,-Poplatek bance za založení účtu (BV1)
200,-Zaplacena FD1 firmě Dřevopro - nákup materiálu/dřeva (BV1)
100000,-Přijatá záloha od zákazníka za návrh vybavení stylovým nábytkem (příjmový PP2) 80 000,-V hotovosti nákup účetního programu ÚČTO 2009 (na účtenku napíšu PV1)
4 000,-Nákup osobního auta hotově (na účtenku napíšu PV2)
200 000,-Hotově zaplatil školení „Jak chytře na daně" (na účtenku napíšu PV3)
1 600,-Na BÚ došla úhrada faktury FV1 (fa OREL) za vyrobený konferenční stůl (BV2) 15 000,-Výběr peněz z pokladny pro osobní spotřebu (vystavím vlastní doklad PV4)
10 000,-Přijatý úvěr (BV3)
600 000,-Úhrada FD2 – fa KASA - nákup hoblovací stolice (BV3)
500 000,-Splátka úvěru: anuita 15000,- (úmor 11000 a úrok 4000,-) (BV4)
15000,-Na BÚ došla úhrada FV2 (fa Delta) za vybavení kancelářských prostor (BV5) 300 000,-Jaké jsou příjmy (ř. 101) a jaké jsou výdaje (ř. 102) podnikatele, které se uvedou v daňovém
přiznání v Příloze č. 1? -----------------------------------------------------------------------------------------Na konci roku uplatní odpisy z automobilu
22 000 ,-A odpis hoblovací stolice
55 000,-(ř. 106 v součtu za automobil a stolici 77 000,--)
Ukázka knihy faktur vydaných FV
Datum
vystavení
31. 7.
5.8.
Číslo
faktury
FV
2012001
FV
2012002
Odběratel
Částka
Datum
splatn.
Úhrada Číslo
dne
dokladu
Orel – konferenční stůl
15 000
30.8.
12.9.
BV/2
Delta – vybavení kanceláře
300 000
5.9.
4.9.
BV/5
Pozn.
Ukázka knihy faktur došlých FD
Datum
obdržení
1.3.
30. 9.
Číslo
faktury
FD
2012001
FD
2012002
Odběratel
Dřevopro – materiál
Kasa – hoblovací stolice
Částka
Datum
splatn.
100 000
23.3.
500 000
30.10.
Úhrada Číslo
dne
dokladu
Pozn.
30.3.
BV/1
12.11.
Asi bude
BV/3 penále?
Kolik?
Anuita, úrok, úmor
• Přijatá půjčka od banky není příjem ke zdanění.
• Anuita je konstantní platba po smluvené období. Obvykle
se jedná o pravidelnou splátku úvěru.
• Jedná se o platbu, která je složena ze splátky jistiny a úroku.
Výše anuity je neměnná, plynule se v jednotlivých splátkách
mění pouze poměr mezi splátkou (úmorem) a úrokem, kdy
zpočátku je vyšší poměr mezi úrokem a splátkou jistiny. Na
konci doby splatnosti se poměr snižuje.
• Úmor je vracení půjčených peněz (není z hlediska daní
uznatelný výdaj: je to snížení kapitálů o vratku cizího
kapitálu) tj. analogicky k tomu, že přijatá půjčka nebyl
příjem ke zdanění (je to navýšení kapitálu pomocí cizího
kapitálu).
• Úrok je uznatelný daňový výdaj – je to poplatek za
„zápůjčku kapitálu“!
Splátka (anuita) = úrok + úmor
Co je dlouhodobý majetek DM (aktivum) – definuje Zákon o
dani z příjmu
• doba použitelnosti delší než rok
• cena majetku (aktiva) větší než 40.000 Kč DHM – pro
dlouhodobý hmotný majetek, (60.000 Kč pro nehmotný DNM
– např. SW, licence)
Jak se stanovuje cena tohoto majetku?
1) Vstupní cena = cena pořízení + náklady související s
pořízením
2) Cena reprodukční (cena majetku není známa, proto stanovena
jako znalecký odhad, nebo cena obvyklá používá se u majetku
nabytého darováním nebo vloženého do podnikání)
3) Vlastními náklady – pořízení ve vlastní režii
Odpisy a Cash flow
• Odpis je náklad a není peněžní výdaj. K úbytku
peněz došlo na počátku při nákupu stroje a
pak už žádné peněžní výdaje nejsou.
• Náklady totiž nemusí vždy znamenat výdaje –
např. odpisy.
• Počáteční výdaj je rozpočten do nákladů na
léta použitelnosti = odpisy, odpisy jsou tedy
nákladem a snižují zisk, aniž bychom museli
něco platit/aniž by byly výdajem.
P-V
Suma odpisů
Daňové odpisy – stejné pro všechny podniky i
FO podnikatele (jsou pouze roční)
Dobu odpisu upravuje zákon o Dani z příjmu (ZoDP). Doba odepisování
závisí na tom, do které odpisové skupiny majetek patří. Tabulka č. 1 –
Doba odpisu podle zákona o dani z příjmů
Rovnoměrné odpisy - Odlišná odpisová sazba je v prvním roce odpisování a v dalších letech.
Důvod – uplatňujeme roční odpis bez ohledu na datum pořízení. Sazba pro zvýšenou
vstupní cenu se používá v případě, že u majetku v průběhu jeho užívání bylo provedeno
technické zhodnocení. Vychází vždy ze Vstupní ceny.
Výpočet: Vynásobíme odpisovou sazbu se vstupní cenou majetku.
Laboratorní zařízení zařadíme do 2. odpisové skupiny, bude mít odpisovou sazbu v 1.
roce odpisování 11 %, v dalších letech odpisování 22,25 %.
Výše odpisu v 1. roce je 11 % x 120 000 Kč tj. 13 200 Kč.
Odpis ve 2. – 5. roce je stejný (rovnoměrný) 22,25 % x 120 000 Kč, tj. 26 700 Kč.
Zrychlené odpisy - Koeficienty jsou určeny pro první rok odpisu, pro další roky
odpisování a v případě technického zhodnocení se použije koeficient pro zvýšenou cenu.
Koeficient pro 1 rok odpisu odpovídá době odepisování.
Odpis pro 1. rok = vstupní cena / k1 pro danou skupinu .
V dalších letech se odpis vypočítá jako dvojnásobek zůstatkové ceny/ koeficient pro
další roky mínus počet let, kdy byl majetek už odepsán:
Odpisy v dalších letech = 2 x zůstatková cena / kn-n
kn je koeficient v dalších letech odpisování
n je počet let, během nichž byl již majetek odepisován
Příklad: zrychlené odpisování
Laboratorní zařízení, které jsme zařadili do 2. odpisové skupiny bude mít odpisovou
sazbu v 1. roce odpisování 5, v dalších letech odpisování 6.
1. rok = 120 000 Kč / 5 = 24 000 Kč
Zůstatková cena = 120 000 Kč – 24 000 Kč = 96 000 Kč
2. rok = 2 x 96 000 Kč / (6 – 1) = 38 400 Kč
Zůstatková cena = 96 000 Kč – 38 400 Kč = 57 600 Kč
3. rok = 2 x 57 600 Kč /(6 – 2) = 28 800 Kč
Zůstatková cena = 57 600 Kč – 28 800 Kč = 28 800 Kč
4. rok = 2 x 28 800 Kč/ (6-3) = 19 200 Kč
Zůstatková cena = 28 800 Kč - 19 200 Kč = 9 600 Kč
5. rok = 2 x 9 600 Kč/ (6-4) = 9 600 Kč
Zůstatková cen = 0 Kč