TEORIE VÝROBNÍCH FAKTOR* A ROZD*LOVÁNÍ

Download Report

Transcript TEORIE VÝROBNÍCH FAKTOR* A ROZD*LOVÁNÍ

TEORIE VÝROBNÍCH FAKTORŮ A ROZDĚLOVÁNÍ

Podstata výrobních faktorů

• • • • Výrobní faktory jako vzácné vstupy Rozdělení výrobních faktorů (prvotní, druhotné dělení) Kapitál (definice, co je myšleno „lidským kapitálem“?, „sociální kapitál“?) Teorie rozdělování (co je to?, jaké otázky řeší?)

Poptávka po výrobních faktorech

• • Zvláštnosti poptávky a nabídky výrobních faktorů (Co plyne ze vzácnosti VF? Co byste mohli říci o nabídce VF v krátkém období z pohledu elasticity a neelasticity?) Kdo poptává a kdo nabízí VF? (obecně řečeno)

CLARKŮV GRAF

• • • • • • O čem nám vypovídá Clarkův graf?

Jaké jsou předpoklady Clarkova grafu?

Jaký zákon působí klesající mezní výnosy z 2 . Výrobního faktoru?

Jaká maximální cena bude zaplacena vlastníkům 2. VF?

Jaký bude příjem vlastníků VF?

Proč různě produktivní VF dostávají stejnou mzdu?

• Základní schématu rozdělování

POPTÁVKA PO VÝROBNÍCH FAKTORECH • • • • • K čemu vede rostoucí specializace výroby z pohledu VF?

Příjem z mezního produktu dodatečné jednotky výrobního faktoru MRP

VF

(co říká?) Čemu se rovná MRP konkurence?

VF

v podmínkách dokonalé Jak dlouho bude firma zvyšovat svůj výstup (neboli jaká je podmínka optimalizace výstupu z hlediska používání VF?) Čemu se rovnají MC výrobního faktoru?

POPTÁVKA PO VÝROBNÍCH FAKTORECH • • Jak se liší optimalizace výstupu z hlediska VF na nedokonalém trhu oproti dokonalému trhu VF? (proč je příjem z mezního produktu VF v nedokonalé konkurenci klesající?) Proč je poptávka po VF klesající?

Posuny tržní poptávkové křivky po výrobním faktoru • • • • Určete tvar (sklon) poptávky VF a vysvětlete.

Co udává individuální poptávková křivka po VF?

Tržní poptávková křivka po VF Pohyb, posun poptávkové křivky

NABÍDKA VF

• Co bude ovlivňovat nabídku VF? (dále rozveďte tyto vlivy) • Reprodukční náklady na trhu výrobních faktorů

NÁKLADY OBĚTOVANÉ PŘÍLEŽITOSTI • • • Transferový výdělek Ekonomická renta Proč je cena za použití dané jednotky VF výrazně vyšší než reprodukční náklady?

INDIVIDUÁLNÍ NABÍDKOVÁ KŘIVKA

• • • Jaké faktory stojí za tím, že nabídková individuální křivka VF je rostoucí?

Kde bude ležet počátek nabídkové křivky?

Tržní nabídková křivka

Posuny tržní křivky nabídky výrobního faktoru • Uveďte faktory způsobující posuny nabídkové křivky výrobního faktoru.

Rovnováha a nerovnováha na trhu výrobních faktorů

Trh práce

• • • • Individuální nabídková křivka (kde bude ležet počátek této křivky?) Tržní nabídková křivka Jak dlouho se vyplatí firmě najímat nové pracovníky?

Vysvětlete substituční a důchodový efekt zakřivené individuální nabídkové křivky práce.

Tržní nabídková a poptávková křivka na trhu práce

POSUN KŘIVKY POPTÁVKY PO PRÁCI • Jaké příčiny vedou k posunu křivky poptávky po práci?

Posuny tržní křivky nabídky práce

• Vysvětlete, z jakých příčin dochází k posunu křivek nabídky práce.

REGULACE NA TRHU PRÁCE

• Vysvětlete, jaké jsou důsledky regulace v podobě stanovení minimální mzdy.

• Důsledky minimální mzdy vyšší jak tržní mzdy

Nejrůznější navrhované, případně uplatňované regulace na trhu práce a jejich důsledky • • • •

Stejná mzda pro muže a ženy Zákoník práce posilující pozici zaměstnanců, znemožňující propouštění apod.: Stejné postavení studentů jako ostatních osob Stejná mzda za stejnou práci