trh kapitálu

Download Report

Transcript trh kapitálu

TRH VÝROBNÍCH FAKTORŮ

TRH PRÁCE, TRH KAPITÁLU, TRH PŮDY

TRH PRÁCE

  práce cena práce, mzda  Nabídka a poptávka na trhu práce  trh práce : dokonale konkurenční nedokonale konkurenční

Dokonale konkurenční trh práce

    Velký počet prodávajících i kupujících Práce je homogenní Pracovníci jsou mobilní Dokonalá informovanost

Nabídka na trhu práce

Nabídkou práce rozumíme nabídku práce firmám ze strany pracovníků

INDIVIDUÁLNÍ NABÍDKA PRÁCE ČAS JE VZÁCNÝ!!!

Jak člověk rozděluje svůj čas mezi práci a volný čas?

náklady obětované příležitosti

Linie možné alokace času

24 Práce (hod)

Mezní užitek z práce

vs.

Mezní náklady práce

24 Volný čas (hod)

Rovnovážná alokace času

Rovnovážné alokace času je z hlediska jednotlivého pracovníka dosaženo v situaci, kdy se mezní užitek tohoto pracovníka z jeho práce rovná mezním nákladům, které mu tato práce působí.

mzda mezní náklady práce 90 mezní užitek z práce - mzdová sazba 0 2 4 6 8 10 počet hodin práce

Rovnovážná alokace času při měnící se mzdě

Růst mezd: 1.Substituční efekt 2.Důchodový efekt Zpětně zahnutá křivka individuální nabídky práce mzdová sazba S množství nabízené práce

Motivace k práci

Motivační faktory: 1.mzda

2.nepeněžní aspekty práce (pracovní prostředí, možnost zvyšování kvalifikace, možnost rekreace, pracovního postupu,...) 3.naturální složka mzdy (nižší telefonní poplatky, jízdenky, stravenky,...) 4.neekonomické faktory (vlastní seberealizace, společenské postavení, ....) mzdová sazba S1 S2 množství nabízené práce

TRŽNÍ NABÍDKA PRÁCE

= součet individuálních nabídek práce při jednotlivých mzdových úrovních mzdová sazba S množství nabízené práce

Poptávka na trhu práce

Poptávku po práci vytváření firmy jakožto zaměstnavatelé !!!

ODVOZENÁ POPTÁVKA

Rozhodování firmy o počtu najaté práce – utváření poptávky jednotlivé firmy

cíl firmy MPP L ......... mezní fyzický produkt práce MRP L ......... příjem z mezního produktu práce MRP L = MPP L * P X

Mezní fyzický produkt a příjem z mezního produktu

0 1 2 3 4 5

Počet pracovníků Celkový fyzický produkt (TPP)

0 5 12 18 21 23 5 7 6 3 2

Mezní fyzický produkt (MPP) Cena jednotky produktu (P) Příjem z mezního produktu (MRP)

20 20 20 20 20 100 140 120 60 40

60 40 20 140 120 100 80

Mezní fyzický produkt a příjem z mezního produktu

MRP mezní přínosy firmy z práce (MRP L ) mezní náklady firmy na práci (W) MRP L = w 1 2 3 4 5 počet pracovníků

Tržní poptávka po práci

tržní poptávka po práci se rovná součtu poptávek po práci ze strany jednotlivých firem při jednotlivých mzdových sazbách mzdová sazba

Rovnováha na trhu práce

S mzdová sazba W 1 W E S D množství práce L 1 L E L 2 D množství práce

Nedokonale konkurenční trh práce

intervence vlády odbory nepružnost nabídky práce • geografická strnulost nabídky práce • nedostatek bytů • časová náročnost rekvalifikace apod.

segmentace trhu práce

Zaručená minimální mzda

w w S S E E D D L L

Odbory na trhu práce

odbory funkce odborů strategie odborů: 1. fixace mezd nad jejich rovnovážnou úrovní mzda W 1 W E L W

Odbory na trhu práce

2. omezování nabídky práce w S L 2 S L 1 E 2 w 2 w 1 E 1 D L 2 L 1 L

Odbory na trhu práce

3. podpora poptávky po vlastní produkci w SL E2 w2 w1 E1 DL2 DL1 L1 L2 L

Kolektivní vyjednávání

odbory vs. zaměstnavatelé proces vyjednávání: stávky výluky kolektivní smlouva

Transferový výdělek, ekonomická renta

transferový výdělek ekonomická renta w S L D L množství práce

Bilaterální monopol

  monopol na trhu práce monopson na trhu práce

  

TRH KAPITÁLU

cena kapitálu kapitál ......... akumulované úspory přeměněné v investice kapitál:   reálný kapitál finanční kapitál   investice stavová vs. toková veličina  amortizace  hrubé investice  čisté investice

Poptávka po kapitálu, teorie investic

   rozhodování o koupi kapitálu MPP L , MRP L P = MRP L  míra výnosu z kapitálu

Porovnání ceny kapitálu v čase

 současná hodnota investice  NPV = PV - P  vnitřní míra výnosnosti  P = ∑ R t / (1 + IRR) t

   

KAPITÁLOVÉ TRHY

kapitálový trh subjekty kapitálového trhu    domácnosti firmy finanční zprostředkovatelé kapitálový trh vs. peněžní trh trh akcií a obligací

Determinace rovnovážné úrokové sazby

  křivka poptávky po kapitálu křivka nabídky kapitálu tržní úrok. sazba Nabídka úspor (kapitálu) Poptávka po investicích (kapitálu) úspory a investice

Determinace rovnovážné úrokové sazby

   ROVNOVÁHA: S = D ............... ÚSPORY = INVESTICE Změny poptávky po kapitálu   hodnocení investičních příležitostí ze strany firem Ochota zadlužit se Změny nabídky kapitálu - vliv důchodu domácností - míra inflace - demografické vlivy (počet obyvatel a věkové složení) - úroveň bankovního systému a instrumentů finančního trhu

 

Určení tržní úrokové míry na konkurenčních trzích

N x P  př. Nedostatek fondů ....... Ochota lidí půjčovat jen za vyšší cenu ve svůj prospěch ..... růst úrokových sazeb tržní síly, které uvádějí trh kapitálu do rovnováhy ........ banky, pojišťovny,....

Výnosy a ceny finančních aktiv

   tržní úroková sazba (míra výnosu)  i = čistý roční příjem/cena finančního aktiva = R/P vnitřní míra výnosu  P = Σ R t /(1 + IRR) t rovnovážná úroková sazba    riziko nesplacení půjčky doba trvání půjčky zdanění úroku z půjčky

Mezinárodní trh kapitálu

 mezinárodní pohyb kapitálu   pohyb dlouhodobého kapitálu   mezinárodní investice a úspory - přímé zahraniční investice - portfoliové investice mezinárodní úvěry pohyb krátkodobého kapitálu

Alokační funkce úrokové míry a přerozdělování zápůjčních fondů

  převis poptávky po kapitálu „přidělování úvěrů“

VOLBA PORTFOLIA

      volba portfolia rozpočtové omezení VP ........ bohatství investiční riziko riziko postoje k riziku  averze k riziku   kompenzace rizika výnosem vyhledávání rizika neutrální postoj výnosy – riziko .................. teorie volby portfolia

VOLBA PORTFOLIA

DIVERZIFIKACE!!!

 nákup finančních aktiv   nákup reálných aktiv volba:    cíle tvorby úspor očekávaných výnosech z jednotlivých aktiv ochotě nést riziko

TRH PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ

 primární výrobní faktor (práce, kapitál)  přírodní zdroje:  obnovitelné  neobnovitelné

  

TRH NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ

nákup neobnovitelných zdrojů  očekávaný výnos dán mírou změny ceny zdroje prodej neobnovitelných zdrojů  očekávaný vývoj ceny zdroje „škrtící cena“ a vývoj poptávky

Trh půdy

   celková nabídka výnos půdy cena půdy

D a S po půdě

 Poptávka po půdě   odvozená očekávaný příjem z mezního produktu půdy MRP L = MPP L * P X  Nabídka fixní