Teorie_firmy__analyza_nakladu_a_vynosu_

Download Report

Transcript Teorie_firmy__analyza_nakladu_a_vynosu_

Teorie firmy (analýza nákladů a
výnosů, rovnováha firmy)
Povaha a podstata firmy
• Co je to firma?
• zisk
Produkční funkce
• Definice produkční
funkce
• Celkový produkt,
průměrný produkt,
mezní produkt
• Vztah mezního a
průměrného produktu
(s.58)
• Krátké a dlouhé období
a výnosy z rozsahu
Izokvanty
• Izokvanta
• Mezní míra technické
substituce
• Mapa izokvant
IZOKOSTY
• Izokosta – co je to?
• Změna rozpočtu firmy a
izokosta
• Změna ceny jednoho
vstupu
Optimální kombinace výrobních
faktorů firmy
• MRTS = ΔQ1/ ΔQ2 = P1/
P2,
Explicitní a implicitní náklady firmy
• Explicitní náklady
• Implicitní náklady
• Účetní zisk
– ACP=TR – ACC
• Ekonomický zisk
– EP = TR – ACC – OPC
• Rozlišení mezi účetním a ekonomickým ziskem
Náklady obětované příležitosti,
absolutní a komparativní výhoda
• Absolutní výhoda
• Komparativní výhoda
Náklady v krátkém a dlouhém období
•
•
•
•
•
Krátké období
Dlouhé období
Fixní náklady
Variabilní náklady
Celkové náklady
Průměrné a mezní náklady
• Průměrné náklady
AC = TC/Q´
• Průměrné variabilní náklady
AVC = VC/Q´
• Průměrné fixní náklady
AFC = FC/Q´
• Mezní náklady
Standardní tvary křivek průměrných
a mezních nákladů
• Standardní tvary křivek
průměrných,
průměrných
variabilních,
průměrných fixních a
mezních náklady
– Vysvětlete a nakreslete
křivky (s.74-75)
• Křivka MC (vysvětlete
její tvar)
Průměrné náklady v krátkém a
dlouhém období
• Proč se v dlouhém období nesetkáváme s
křivkou FC?
• Proč v dlouhém období máme jen křivku AC?
• Liší se nějakým způsobem křivka AC v krátkém
a dlouhém období? (viz příkl. Str. 78)
• Co způsobuje, že krátkodobé nákladové křivky
SRAC jsou v různých intervalech výroby
položeny různě?
Průměrné náklady v krátkém a
dlouhém období
• Křivka LRAC
– Co vyjadřuje (co ji
charakterizuje?)
– Jaký bude mít tvar
(charakter)?
– Proč má tato křivka tvar
písmene U?
Rovnováha firmy z hlediska množství
produkce
• Proč se zabývat problematikou rovnováhy firmy z
hlediska množství produkce?
• Celkové příjmy (definice, výpočet)
• Průměrné příjmy (definice, výpočet)
• Mezní příjmy
• Jak vypadá standardní tvar příjmových křivek
(celkových, průměrných, mezních)?
• Co určuje tvar příjmových křivek?
• Co to znamená, když je firma příjemcem nebo
tvůrcem ceny?
Průměrné náklady v krátkém a
dlouhém období
• Zlaté pravidlo
maximalizace zisku – jak
zní?
• Rovnováha firmy - graf
Poptávková křivka po produkci jedné firmy za
situace, kdy firma není schopna ovlivnit cenu
Odvození individuální nabídkové
křivky
• Jak vypadá nabídková
křivka jedné firmy s?
• Co vyjadřuje
individuální nabídková
křivka?
EKONOMICKÝ ZISK
• Ekonomický zisk na
jednotku produkce
• Krátkodobý ekonomický
zisk (co to je?, výpočet)
• Proč firma v krátkém
období počítá pouze s
variabilními náklady?
Ekonomický zisk
• Proč firma nesmí brát v
krátkém období fixní
náklady do úvahy?
• Čím je daný krátkodobý
ekonomický zisk?
• Čím je daný krátkodobý
ekonomický zisk firmy
na jednotku?
• Kdy se vyplatí firmě
produkovat a proč?
BOD UZAVŘENÍ FIRMY
• Kdy se firmě vyplatí
zastavit produkci?
BOD ZVRATU A UZAVŘENÍ FIRMY
• Bod zvratu (definujte)
– Jak velký je ekonomický
zisk v tomto bodě?
• Bod uzavření firmy
• Čemu se rovná
krátkodobý ekonomický
zisk?
PŘÍKLADY
• 1. Za kalendářní rok celkové příjmy firmy Beta činí
500 mil. PJ, účetní náklady činí 300 mil. PJ,
náklady obětované příležitosti 150 mil. PJ.
Spočítejte účetní a ekonomický zisk firmy Beta.
Vyplatí se firmě Beta podnikat?
• 2. Mějme údaje příkladu číslo 1. Co by se stalo,
pokud by a) náklady obětované příležitosti firmy
Beta vzrostly na 250 mil. PJ, b) účetní náklady
firmy Beta vzrostly na 400 mil. PJ, c) celkové
příjmy firmy Beta poklesly na 350 mil PJ?
PŘÍKLADY
• 3. Pokud je ekonomický zisk firmy nulový, co
můžeme říci o jejím účetním zisku? Pokud je
účetní zisk firmy záporný, co můžeme říci o jejím
ekonomickém zisku? Pokud je ekonomický zisk
firmy kladný, co můžeme říci o jejím účetním
zisku?
• 4. Které faktory vedou k tomu, že určitý člověk
má v nějaké činnosti komparativní výhodu?
Zkuste těchto faktorů najít co nejvíce, a
zdůvodnit, proč způsobují komparativní výhodu.
PŘÍKLADY
• 5. Jak dlouho bude trvat krátké období: a) ve
službách, b) v průmyslu, c) v zemědělství?
• 6. Dva či více lidí dohromady často udělají více
práce, než je součet práce dvou či více lidí, kteří
pracují zvlášť. Teorie řízení zde hovoří o tzv.
synergickém efektu. Vysvětlete jeho podstatu
z pohledu mikroekonomie. Bude k synergickému
efektu docházet pro libovolný počet osob – proč
ano, proč ne?
• 7. Uveďte praktické příklady fixních nákladů.
PŘÍKLADY
8. Mějme následující tabulku, která říká, kolik času v hodinách musí jednotlivé osoby strávit danými činnostmi.
Které činnosti by se měla věnovat Helena (tj. v které činnosti má Helena komparativní výhodu)?
A které činnosti by se měla věnovat Karolína?
Rytí záhonu
Hrabání listí
David
Jiří
2
1
6
4
PŘÍKLADY
• 11. Firma si pořídila auto. Používá ho k jízdám po městě, ve kterém je
hustý provoz, takže by pro firmu bylo levnější, kdyby její zaměstnanci
jezdili městskou hromadnou dopravou. Ředitel firmy však tvrdí, že pokud
firma auto koupila, musí jej využívat. Je tento názor správný? Proč ano,
proč ne?
• 12. Předpokládejme, že 100 jídel denně může určitá restaurace uvařit
kteroukoliv z následujících kombinací kuchařů a sporáků – první číslo
v závorce udává počet kuchařů, druhé číslo počet sporáků:
(2, 15), (3, 12), (5, 9), (6, 6), (7, 3), (8, 1). Schematicky nakreslete izokvatnu
příslušné restaurace. Spočítejte mezní míry technické substituce za
předpokladu, že budeme zvyšovat počet kuchařů a snižovat počet sporáků.
• 13. Předpokládejme, že rozpočtové omezení firmy činí 200 000 PJ měsíčně.
Mzda dělníka včetně odvodů na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení,
které platí firma, činí 25 000 PJ měsíčně, měsíční pronájem kapitálových
statků činí 40 000 PJ měsíčně. Nakreslete příslušnou izokostu dané firmy.
PŘÍKLADY
• 14. Mějme zadání příkladu číslo 13. Co se stane, pokud: a)
se rozpočtové omezení firmy zvýší na 300 000 PJ měsíčně,
b) se rozpočtové omezení firmy sníží na 100 000 PJ měsíčně,
c) mzda dělníka vzroste na 30 000 PJ měsíčně, d) náklady za
pronájem kapitálových statků klesnou na 20 000 PJ
měsíčně. Nakreslete příslušné izokosty při těchto změnách.
• 15. Mezní míra technické substituce mezi bagrem a dělníky
je 1 ku 10 (tj. jeden bagr udělá tolik práce, kolik 10 dělníků).
Kupní cena bagru je 5 mil. PJ, životnost bagru je 10 let.
Průměrná měsíční mzda jednoho dělníka je 15 000 PJ
(předpokládáme, že se tato mzda časem nezvyšuje). K čemu
bude za této situace docházet?
PŘÍKLADY
• 16. Mějme následující tabulku (hodnoty VC a FC jsou
v PJ). Spočítejte celkové náklady (TC), průměrné
náklady (AC), průměrné variabilní náklady (AVC),
průměrné fixní náklady (AFC) a mezní náklady (MC)
pro každou jednotku produkce.
Q´
1
2
3
4
5
FC
70
70
70
70
70
VC
30
60
120
190
300
PŘÍKLADY
• 17. Mějme následující tabulku (hodnoty FC, VC jsou v PJ).
Spočítejte celkové náklady (TC), průměrné náklady (AC),
průměrné variabilní náklady (AVC) a mezní náklady (MC) pro
každou jednotku produkce. Dále schematicky nakreslete
křivky AC, AVC, AFC a MC.
Q´
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
FC
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
VC
10
16
19
21
22
26
35
50
70
100
Q´
FC
VC
TC
AC
AVC
1
20
10
30
30
10
MC
6
2
20
16
36
18
9
3
20
19
39
13
6,33
3
4
20
21
41
10,25
5,25
2
5
20
22
42
8,4
4,4
1
6
20
26
46
7,66
4,33
4
7
20
35
55
7,8
5
9
8
20
50
70
8,75
6,25
15
9
20
70
90
10
7,777
20
10
20
100
120
12
10
30