MAKROEKONÓMIA 3

Download Report

Transcript MAKROEKONÓMIA 3

MIKROEKONÓMIA 3

Ponuka, náklady a output prof. Ing. M. Uramová, PhD.

OSNOVA

 Výroba a produkčná funkcia  Technická substitúcia  Optimálna výrobná technika  Krátkodobé a dlhodobé náklady

Literatúra na štúdium

 Holman, R.: Mikroekonomie. Středně pokročilý kurs  Soukupová, J. et al.: Mikroekonomie  Samuelson, P.A. – Nordhaus, W.D.: Ekonómia  Varian, H.R.: Mikroekonomie. Moderní přístup

Výroba a produkčná funkcia

 Výroba – poskytovanie služieb, ktoré prinášajú súčasný alebo budúci úžitok  Výroba je spravidla sústredená do podnikov, ktoré pretvárajú vstupy na výstupy – pridaná hodnota bez medzistatkov  Produkčná funkcia: množstvo výstupov v závislosti od množstva vstupov

Produkčná funkcia

Krátkodobá PF

Q = F(L), len niektoré vstupy sú variabilné, zákon klesajúcich výnosov z variabilného faktora  Najprv rastie PP variabilného vstupu (napr. práce), neskôr na jednotku fixného vstupu pripadá stále väčšie množstvo variabilného vstupu – vybavenosť práce kapitálom klesá, klesá výnosovosť (produktivita) práce

Produkčná funkcia

Práca (hod.)

Produkčná funkcia

Dlhodobá PF

Q = F(K, L) žiaden VF nie je fixný, všetky sú variabilné, možná ich substitúcia  Spočiatku rastúce výnosy z rozsahu produkcie, neskôr klesajúce a opäť rastúce (pomocou hustoty izokvánt, ktoré sú vyjadrením súradníc tzv. produkčného kopca)

Technická substitúcia

 Output možno dosiahnuť rôznou kombináciou VF, rôznymi technikami  Vo veľkých podnikoch a v dlhom období je transformácia VF väčšia  Na grafické znázornenie procesu technickej substitúcie VF slúžia izokvanty  MRTS je marginálna miera technickej substitúcie, vyjadruje pomer nahradenia jedného VF iným VF bez toho, aby sa zmenil celkový output

Izokvanta a MRTS

 Postupné zvyšovanie MRTS dáva izokvante konvexný tvar  Ak stále viac substituujeme 1 vstup iným vstupom, MRTS sa zvyšuje  MRTS je v každom bode daná sklonom dotyčnice k izokvante v tomto bode  Možnosti technickej substitúcie sú rôzne – závisia od charakteru produktu

∆K

Izokvanta a MRTS

K MRTS A A

MRTS

 

K

L

MRTS B ∆L B Q L

Izokvanta a MRTS

 Možnosti technickej substitúcie sú tým lepšie, čím je časové obdobie dlhšie  Tvar izokvánt je odlišný pre „dobré a zlé“ substitúty – VF

MRTS

 

K

L

Optimálna výrobná technika

 Optimálna = najmenej nákladná výrobná technika – otázka cien VF  Priamka rovnakých nákladov – izokosta  Izokosta – všetky možné kombinácie vstupov, ktoré predstavujú rovnaké náklady  Sklon izokosty závisí od relatívnych cien vstupov

IZOKOSTA

33 30 20 10 A 10 B 40 C 70 100 Pracovníci

Optimálna výrobná technika

 Rovnica: TC = w.L + i.K ; pre VF práca a kapitál  Problém nájdenia optimálnej výrobnej techniky môžeme definovať ako:  minimalizáciu nákladov alebo  maximalizáciu produkcie

Optimálna výrobná technika

K Q=20 km K A K E E TC 1 L E TC 2 TC 3 TC 4 TC 5 L K F TC=10 mil.

F L F Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5 L

Optimálna výrobná technika

 Optimálna technika spĺňa podmienku, kedy sa marginálna miera technickej substitúcie vstupov rovná pomeru cien týchto vstupov

MRTS

w i

 Pre podnik je hľadanie optimálnej techniky hľadaním rovnováhy, rovnovážneho bodu, kde sa izokvanta dotýka jednej z izokost

 Otázka zmien cien vstupov  Ak sa zníži cena niektorého zo vstupov, zvýši sa jeho používanie  Existujú dva dôvody:   substitučný efekt produkčný efekt  Princíp približne rovnaký ako pri spotrebiteľovi: TE = SE + PE, namiesto dôchodkového efektu - efekt produkčný

Otáčanie izokosty okolo osi X a Y

833 K TC 2 1250 K TC 2 TC 1 833 TC 1

B A

1250 Q 4 Q 6 1666 L H G 1250 Q 4 Q 6 L

Krátkodobé a dlhodobé náklady

 Náklady v krátkom období a klesajúce výnosy – krivky nákladov odvodené od tvaru „U“  Od celkových nákladov odvodzujeme priemerné celkové, priemerné fixné a priemerné variabilné náklady, ako aj marginálne náklady  Dlhé obdobie: všetky vstupy možno meniť

 Krivka dlhodobých nákladov ako obalová krivka krátkodobých nákladov na úrovni ich minima  Krátkodobá maximalizácia zisku sa môže líšiť od dlhodobej maximalizácie, pretože maximalizácia zisku vyžaduje prispôsobenie fixných VF  V prípade dokonale konkurenčného trhu, podnik maximalizuje zisk v bode minimálnych dlhodobých priemerných nákladov