5.lekcija Ražošana. Izmaksu analīze.

Download Report

Transcript 5.lekcija Ražošana. Izmaksu analīze.

5.lekcija
Ražošana. Izmaksu analīze.
Ražošana
jebkura,
cilvēka
mērķtiecīga,
darbība, kas virzīta uz labumu
radīšanu, izmantojot ierobežotos
ražošanas resursus
Ekonomiskuma princips:
• Gūt noteiktu galarezultātu ar iespējami
mazāku rīcībā esošo līdzekļu daudzumu;
• Ar rīcībā esošajiem līdzekļiem sasniegt
iespējami lielāko galarezultātu.
Uzņēmuma darbības
efektivitātes rādītāji:
• Produktivitāte – t.i. saražotās produkcijas
daudzums uz ražošanā izlietotā ražošanas
faktora vienību;
• Rentabilitāte – t.i. gada tīrais ienākums
pret izlietotā kapitāla apjomu. (%)
Atkarībā no tā, cik ātri iespējams
ražošanas faktorus aizstāt, ražošanu
iedala:
• Acumirklīga – tāda ražošana, kad visi
resursi ir stabili un nemainīgi;
• Īslaicīga – ir tāda ražošana, kad kaut
vienu no esošajiem ražošanas faktoriem
nav iespējams nomainīt pret citu;
• Ilglaicīga – t.i. pietiekami ilgs laika
periods, kurā uzņēmums var aizvietot
visus ražošanas faktorus.
Ražošanas funkcija:
ir
sakarība
starp
ražošanā
izmantotajiem
ražošanas
faktoriem un kopējo saražotās
produkcijas daudzumu
Ražošanas funkcija:
Q = f ( F1;F2; ... Fn)
Kur:
Q – saražotās produkcijas daudzums;
F1;2;n – visi ražošanā izmantotie ražošanas
faktori
Ražošanas funkciju iedalījums:
• Ražošanas funkcija ar vienu mainīgo
ražošanas faktoru – t.i. sakarība, kas parāda,
par cik izmainās saražotās produkcijas
daudzums, ja dotais ražošanas faktors palielinās
par 1 vienību, pārējiem faktoriem paliekot
nemainīgiem.
• Ražošanas funkcija ar diviem mainīgajiem
ražošanas faktoriem.
Ražošanas faktoru savstarpējās
sakarības:
• Substitūcijas iespējas – t.i. ražošanas procesā
ražošanas faktorus iespējams aizstāt citu ar citu,
neizmainot saražotās produkcijas apjomu;
• Savstarpēji papildinoši ražošanas faktori –
ražošanas procesā iespējams izmantot
atšķirīgas divu ražošanas faktoru kombinācijas,
kuras nodrošina vienādu ražošanas apjomu
Ražošanas rezultāti ar vienu
mainīgo faktoru (darbs):
• Kopējais saražotās produkcijas daudzums –
(TP)
– Produkcijas apjoms, kas tiek ražots, pastāvot
noteiktam mainīgā faktora daudzumam un citu
ražošanas faktoru nemainīgam daudzumam
TP = APL x L
Kur:
TP – kopējais produkts;
APL – vidējais produkts uz vienu strādājošo;
L – strādājošo skaits
Ražošanas rezultāti ar vienu
mainīgo faktoru (darbs):
• Mainīgā faktora ietekme uz ražošanu - AP
– Vidējais produkts – parāda, kādu produkcijas
daudzumu ir ražojusi mainīgā faktora vienība
APL = TP / L
Kur:
APL – vidējais produkts uz vienu strādājošo (darba
ražīgums);
TP – kopējais produkts;
L – strādājošo skaits
Ražošanas rezultāti ar vienu
mainīgo faktoru (darbs):
• Mainīgā faktora pieauguma ietekme uz
ražošanas pieaugumu - MP
– Robežprodukts – parāda, kopējā produkta
izmaiņas, kas iegūtas, lietojot mainīgā faktora
papildus vienību, citiem nosacījumiem paliekot
nemainīgiem
MPL = TP / L
Kur:
MPL – robežprodukts;
TP – kopējais produkta pieaugums;
L – strādājošo skaita pieaugums
Krītošā ražīguma likums -
ja ražošanā tiek patērēts papildus
mainīgais ražošanas faktors, kopā ar vienu
vai vairākiem nemainīgiem ražošanas
faktoriem,
ražošanas
pieaugums
pakāpeniski samazinās
MP = 0, ja TPmax
Vienādo apjomu līkne
(izokvanta)
ir ģeometriska vieta visām divu
ražošanas faktoru kombinācijām, ar
kurām iespējams saražot noteiktu
produkcijas daudzumu
Vienādo apjomu līkņu karte
ir vienādo apjomu līkņu kopums, kas
parāda maksimāli iespējamo produkcijas
izlaidi pie jebkuras doto ražošanas faktoru
kombinācijas.
Vienādo apjomu līkņu karte
68
48
Kapitāls
28
8
2
3
9
Darbs
Vienādo apjomu līknes
īpašības:
• Līknes nevar krustoties;
• Jo tālāk no koordinātu sistēmas sākumpunkta
atrodas līkne, jo lielāks saražotās produkcijas
produkcijas daudzums un ražošanā izmantoto
ražošanas faktoru skaits;
• Tās ir izliektas pret koordinātu sistēmas
sākumpunktu;
• Vienādo apjomu līknes kāpums rāda par cik
jāsamazina viena ražošanas faktora daudzums,
ja
otrs ražošanas faktors palielinās par 1
vienību.
Vienādo izmaksu taisne
(izokosta)
Visi taisnes punkti parāda alternatīvās
ražošanas faktoru kombinācijas, pie
dotajām ražošanas faktoru cenām, kas
atbilst kopējo izmaksu summai.
Vienādo izmaksu taisnes
īpašības:
• Katru vienādo izmaksu taisnes punktu raksturo
vienas un tās pašas kopējās izmaksas;
• Vienādo izmaksu taisnes slīpumu nosaka
ražošanas faktoru relatīvās cenas
- PK / PL
Kur:
PK – kapitāla cena;
PL – darbaspēka cena
Vienādo izmaksu taisnes
vienādojums
TC = PK x K + P L x L
Kur:
TC – kopējās izmaksas;
PK – kapitāla cena;
PL – darbaspēka cena;
K – ražošanā izmantotā kapitāla vienību skaits;
L – ražošanā izmantotā darbaspēka vienību skaits
Ražotāja līdzsvars
stāvoklis,
kad
sasniegts
maksimālais ražošanas apjoms,
pilnīgi izlietojot dotos naudas
līdzekļus
Ražotāja līdzsvara nosacījums
Ja katrs pēdējais ražošanas faktoru
iegādei iztērētais lats dod vienādu
saražotās produkcijas apjoma pieaugumu,
tad šis produkcijas daudzums tiek ražots
ar minimālām izmaksām
Ražotāja līdzsvara nosacījums
MP1/ P1 = MP2/ P2 =MPn/ Pn
Kur:
P 1;2;n – ražošanas faktoru cenas;
MP1;2;n – robežprodukts, ko saražo ar šiem
ražošanas faktoriem
Ražotāja līdzsvara nosacījums
Kapitāls
Izokvanta
TC/Pk
5
Izokosta
3
TC/PL
Darbs
Ražošanas izmaksas
izdevumi
ražošanas
faktoru
iegādei, kuri nepieciešami kāda
produkcijas daudzuma ražošanai
Ražošanas izmaksu iedalījums:
• Ārējās, jeb grāmatvedības izmaksas –
izdevumi, to resursu iegādei, kas nepieder
firmai (no preču ražošanas līdz
realizācijai);
• Iekšējās, jeb alternatīvās izmaksas –
firmai piederošo resursu izmantošanas
izmaksas;
• Ekonomiskās izmaksas – iekšējās un
ārējās izmaksas kopā.
Izmaksu un laika faktora
sakarība
•
Acumirklīgā laika periodā:
– Visas izmaksas ir pastāvīgas ( TC = TFC);
•
Īslaicīgā periodā izmaksas iedala:
– Kopējās pastāvīgās izmaksas (TFC);
– Kopējās mainīgās izmaksas (TVC);
•
Ilglaicīgā periodā:
– Visas izmaksas ir mainīgas (TC = TVC)
Izmaksas īslaicīgā periodā:
TC = TFC + TVC
Kur:
TC – kopējās izmaksas;
TFC – kopējās pastāvīgās (fiksētās) izmaksas;
TVC – kopējās mainīgās izmaksas
Pastāvīgās (fiksētās) izmaksas:
• t.i. izmaksas, kas nav atkarīgas no
saražotās produkcijas daudzuma;
• konstants lielums noteiktā laika periodā;
• pastāv pat tad, kad ražošana nenotiek:
Mainīgās izmaksas:
• ir tādas izmaksas, kuru lielums tieši
atkarīgs no saražotās produkcijas
daudzuma
Firmai ir sekojošas izmaksas
mēnesī /Ls/:
Telpu uzturēšana
200
Alga administrācijai
1200
Alga strādniekiem
1800
Izejvielas preču
ražošanai
5300
Izmaksu aprēķins
Vidējās izmaksas:
• t.i. izmaksas uz vienu produkcijas vienību
ATC = TC / Q = TFC/Q + TVC/Q
ATC = AFC + AVC
Kur:
Q – saražotās produkcijas daudzums;
ATC – vidējās kopējās izmaksas;
AFC – vidējās pastāvīgās izmaksas;
AVC – vidējās mainīgās izmaksas.
Robežizmaksas
rāda par cik pieaugs kopējās
izmaksas, palielinot produkcijas
izlaides apjomu par 1 vienību
Robežizmaksas:
MC = TC / Q
Kur:
MC – robežizmaksas;
TC – kopējo izmaksu pieaugums;
Q – produkcijas apjoma pieaugums
Firmas ieņēmumi:
• Kopējie ieņēmumi – t.i. firmas ieņēmumi
no produkcijas realizācijas
TR = P x Q
Kur:
TR – kopējie ieņēmumi;
P – produkcijas vienības cena;
Q – produkcijas ražošanas apjoms
Firmas ieņēmumi:
• Vidējie ieņēmumi – ieņēmumi no vienas
produkcijas vienības realizācijas
AR = TR / Q
Kur:
AR – vidējie ieņēmumi;
TR – kopējie ieņēmumi;
Q – saražotās produkcijas daudzums
Firmas ieņēmumi:
• Robežieņēmumi – t.i. ieņēmumi no
papildus produkcijas vienības realizācijas
MR = TR / Q
Kur:
MR – robežieņēmumi;
TR – firmas kopējie ieņēmumu pieaugums;
Q – produkcijas ražošanas apjoma
pieaugums
Firmas darbības rezultāts:
• Peļņa t.i. firmas kopējie ieņēmumi mīnus
kopējās izmaksas
Peļņa =TR – TC;
Ražošanas izmaksu aprēķins
Ražošanas
apjoms (gab.)
0
Kopējie
ieņēmumi
(nnv)
-
Kopējās
izmaksas (nnv)
1
130
130
2
220
150
3
300
190
4
380
240
5
450
320
100
Aprēķināt:
• Kopējās pastāvīgās izmaksas, ja ražo 2
produkcijas vienības;
• Kopējās pastāvīgās izmaksas, ja ražo 5
produkcijas vienības;
• Kopējās mainīgās izmaksas pie 3
produkcijas vienībām;
• Vidējās kopējās izmaksas, ja ražo 4
produkcijas vienības;
Aprēķināt:
• Vidējās pastāvīgās izmaksas, ja ražo 2
produkcijas vienības;
• Vidējās mainīgās izmaksas ražojot 3
produkcijas vienības;
• Robežizmaksas 3. un 5 .produkcijas
vienībai;
• Vidējos ieņēmumus, ja ražo 3 produkcijas
vienības;
• Peļņu no 5 produkcijas vienību ražošanas.
Paldies par izturību!