Novela Zákona o zaměstnanosti (zoz_novela)

Download Report

Transcript Novela Zákona o zaměstnanosti (zoz_novela)

Zákon o zaměstnanosti
Novela účinná dnem 01.01.2012
Právní úprava
 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZoZ“),
 zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění
pozdějších předpisů,
 zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně
souvisejících zákonů,
 zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním
postižením a o změně souvisejících předpisů,
Cíl právní úpravy a státní politika zaměstnanosti
 soulad s právem Evropské unie,
 úprava zabezpečování státní politiky zaměstnanosti,
 dosažení plné zaměstnanosti a ochrana proti nezaměstnanosti,
 zejména zabezpečování práva na zaměstnání, uplatňování APZ,
poskytování PvN a PpR, sledování a vyhodnocování situace na trhu
práce, opatření pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením a
dalších skupin se ztíženým postavením na trhu práce, hospodaření s
prostředky na politiku zaměstnanosti, poskytování informačních,
poradenských a zprostředkovatelských služeb na trhu práce apod.,
Rovné zacházení a zákaz diskriminace
 Česká republika (tj. MPSV a Úřad práce), zaměstnavatelé a právnické
a fyzické osoby a další subjekty podle zvláštních právních předpisů
jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi fyzickými osobami
uplatňujícími právo na zaměstnání,
 při uplatňování práva na zaměstnání je zakázána jakákoliv
diskriminace,
 odkaz na zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních
prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů
(antidiskriminační zákon).
Vymezení některých pojmů
V § 5 ZoZ je uvedeno, co se pro účely tohoto zákona rozumí:
a) identifikačními údaji,
b) bydlištěm,
c) vážnými důvody,
d) soustavnou přípravou na budoucí povolání,
e) nelegální prací,
f)
povoláním.
Zprostředkování zaměstnání
 za podmínek stanovených ZoZ Úřad práce (resp. jednotlivé krajské
pobočky Úřadu práce) a agentury práce – vzájemná spolupráce, i na
základě dohody (viz dále - sdílené zprostředkování),
a) vyhledání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází, a
vyhledání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové
pracovní síly – Úřad práce a agentury práce,
b) zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro
uživatele (jiná právnická nebo fyzická osoba), který práci přiděluje
a dohlíží na její provedení – pouze agentury práce,
c) poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí –
Úřad práce a agentury práce.
Agentura práce
 právnická nebo fyzická osoba, má-li povolení k příslušné formě
zprostředkování zaměstnání (vydává GŘ Úřadu práce) a sjednané
pojištění pro případ svého úpadku (pouze dle § 14 odst. 1 písm. b) ZoZ),
 zprostředkovává zaměstnání bezplatně nebo za úhradu, včetně
úhrady, při které je dosahován zisk – úhrada nesmí být požadována
od fyzické osoby, které je zaměstnání zprostředkováno,
 vede evidence stanovené ZoZ, musí mít platné povolení – na žádost,
dané přílohy, správní poplatek, činnost podléhá kontrole,
 nemůže dočasně přidělit k výkonu práce u uživatele zaměstnance,
kterému byla udělena zelená karta, modrá karta, povolení k
zaměstnání anebo je osobou se zdravotním postižením.
Vhodné zaměstnání
Nestanoví-li ZoZ jinak, je to zaměstnání:
 které zakládá povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a
příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,
 jehož délka pracovní doby činí nejméně 80% stanovené týdenní
pracovní doby,
 které je sjednáno na dobu neurčitou nebo na dobu určitou delší než
3 měsíce a
 které odpovídá zdravotní způsobilosti fyzické osoby a pokud možno
její kvalifikaci, schopnostem, dosavadní délce doby zaměstnání,
možnosti ubytování a dopravní dosažitelnosti zaměstnání,
Vhodné zaměstnání
 uchazeč o zaměstnání, který je veden déle než 1 rok v evidenci –
platí výše uvedené + délka pracovní doby musí činit nejméně 50%
stanovené týdenní pracovní doby,
 pro uchazeče o zaměstnání, který má být umístěn na výkon veřejně
prospěšných prací – i takové zaměstnání, jehož délka pracovní doby
činí nejvýše 50% stanovené týdenní pracovní doby a které odpovídá
zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání.
Uchazeč o zaměstnání
 fyzická osoba, která osobně požádá o zprostředkování vhodného
zaměstnání krajskou pobočku Úřadu práce, v jejímž územním
obvodu má bydliště,
 zákonem stanovené podmínky,
 zařazena krajskou pobočkou Úřadu práce do evidence uchazečů,
 zařazení a vedení v evidenci nebrání – soustavná příprava na
budoucí povolání, nekolidující zaměstnání, výkon nutno oznámit při
podání žádosti o zprostředkování, nejpozději v den nástupu k
výkonu + pravidelně dokládat výši výdělku; nesmí být překážkou pro
poskytování součinnosti úřadu práce,
Uchazeč o zaměstnání
 překážkou pro zařazení a vedení v evidenci je, pokud:
a) fyzická osoba bez vážného důvodu ukončí sama nebo na základě
dohody se zaměstnavatelem vhodné zaměstnání zprostředkované
krajskou pobočkou Úřadu práce, nebo
b) zaměstnavatel s fyzickou osobou ukončí vhodné zaměstnání
zprostředkované krajskou pobočkou Úřadu práce z důvodu
porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících
se k jí vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem,
 může být zařazen na základě nové písemné žádosti do evidence po
uplynutí 6 měsíců ode dne sjednaného jako den nástupu do
zaměstnání, zprostředkovaného krajskou pobočkou Úřadu práce.
Uchazeč o zaměstnání
 na žádost uchazeče lze požádat krajskou pobočku o zprostředkování
zaměstnání krajskou pobočkou, v jejímž správním obvodu se z
vážných důvodů zdržuje (dohoda ve lhůtě do 10 dnů, jinak GŘ Úřadu
práce určí, která z krajských poboček bude tou aktivní),
 ukončení vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání – např. dnem,
kdy nastala některá ze skutečností bránících zařazení nebo vedení v
evidenci, a to na základě osobního nebo písemného oznámení
uchazeče, doručením žádosti o ukončení evidence, nástupem VTOS,
následujícím dnem po úmrtí uchazeče,
 vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání – formou rozhodnutí,
sankční charakter, nelze zařadit do evidence 3 až 6 měsíců podle
významu porušené povinnosti, nelze vydat po uplynutí 3 let ode
dne, kdy nastala skutečnost bránící vedení v evidenci nebo kdy
uchazeč nesplnil svou povinnost,
Uchazeč o zaměstnání
 odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání,
 odmítne nastoupit dohodnutou rekvalifikaci, neplní své povinnosti v
rámci rekvalifikace,
 neposkytne součinnost při vypracování individuálního akčního
plánu, jeho aktualizaci nebo vyhodnocování,
 odmítne nabídku vykonávat veřejnou službu v rozsahu nejvýše 20
hodin týdně, je-li veden v evidenci nepřetržitě déle než 2 měsíce,
 odmítne se podrobit vyšetření svého zdravotního stavu nebo
psychologickému vyšetření,
 maří součinnost s krajskou pobočkou Úřadu práce.
Podpora při nezaměstnanosti
 na podporu má nárok uchazeč, který v rozhodném období získal
zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového
pojištění v délce alespoň 12 měsíců, je veden v evidenci uchazečů o
zaměstnání, požádal krajskou pobočku Úřadu práce o její poskytnutí
a ke dni, kdy si požádal, není poživatelem starobního důchodu,
 ZoZ zároveň stanoví, kdo na ni nárok nemá – např. uchazeč, se
kterým byl v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence
zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah z důvodu porušení
jiné povinnosti zaměstnance podle § 301a ZP (porušení léčebného
režimu), ve znění pozdějších předpisů zvlášť hrubým způsobem,
 o podpoře rozhodne krajská pobočka Úřadu práce,
 náleží při splnění podmínek ode dne podání žádosti (tiskopis),
Podpora při nezaměstnanosti
 odstupné, odbytné nebo odchodné z posledního zaměstnání – až
po uplynutí příslušné doby zákonného nároku,
 kompenzace, nebylo-li vyplaceno v nejbližším výplatním termínu po
skončení pracovního nebo služebního poměru,




zánik nároku:
uplynutím podpůrčí doby,
ukončením vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebo
vyřazením z evidence uchazečů o zaměstnání ,
 do podpůrčí doby se nezapočítává – doba, po kterou uchazeč
pobíral dávky nemocenského pojištění, výkonu nekolidujícího
zaměstnání, doba poskytování podpory při rekvalifikaci a vazby.
Obecně k podporám
 rozhodným obdobím pro posuzování nároku - poslední 2 roky před
zařazením uchazeče do evidence, příp. náhradní doby,
 náleží ode dne podání písemné žádosti o podporu (PvN, PpR),
 požádá-li nejpozději do 3 pracovních dnů po skončení zaměstnání či
jiných uznatelných činností, přizná se PvN ode dne následujícího po
skončení zaměstnání nebo jiných uznatelných činností,
 výše se stanoví % sazbou z průměrného měsíčního čistého výdělku,
zjištěného u uchazeče a používaného pro pracovně právní účely, u
OSVČ – z vyměřovacího základu v rozhodném období/měsíc,
Obecně k podporám
 zaokrouhluje se na celé koruny nahoru, vyplácí se převodem na účet, v
hotovosti anebo využitím platební funkce karty sociálních systémů –
způsob výplaty určuje příjemce dávky,
 stanovena max. výše – násobek průměrné mzdy v národním hospodářství
za 1. až 3. čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku,




výše podpory v nezaměstnanosti činí:
65% - první dva měsíce,
50% - další dva měsíce a
45% - po zbývající část podpůrčí doby,
 45% po celou podpůrčí dobu - uchazeč bez vážného důvodu ukončil
poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem (nepoužije se
u výpočtu výše podpory OSVČ),
Zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání
 věnována uchazečům o zaměstnání, kteří ji pro svůj zdravotní stav,
věk, péči o dítě nebo z jiných vážných důvodu potřebují - zrušeny
všechny dosavadní kategorie,
 nástroj – individuální akční plán (IAP) - dokument vypracovávaný
krajskou pobočkou Úřadu práce za součinnosti uchazeče,
 obsah – zejména stanovení postupu časového harmonogramu
plnění jednotlivých opatření ke zvýšení možnosti uplatnění
uchazeče na volném trhu práce; vychází se z dosažené kvalifikace,
zdravotního stavu, možností a schopností uchazeče,
Individuální akční plán
 vypracován vždy, pokud je uchazeč v evidenci nepřetržitě déle než 5
měsíců,
 součinnost – tvorba, aktualizace a vyhodnocování IAP, v termínech
stanovených Úřadem práce a plnění podmínek v plánu krajskou
pobočkou Úřadu práce stanovených,
 uchazeč o zaměstnání může požádat Úřad práce o vypracování
individuálního akčního plánu kdykoliv v průběhu vedení v evidenci
uchazečů o zaměstnání.
Volná pracovní místa
 nově vytvořená nebo uvolněná pracovní místa, na která zamýšlí
zaměstnavatel získat zaměstnance nebo je hodlá obsadit dočasně
přidělenými zaměstnanci agentury práce,
 zaměstnavatel může oznámit příslušné krajské pobočce Úřadu práce
volná pracovní místa a jejich charakteristiku – vypadly lhůty a
povinnost hlásit obsazení těchto míst,
 evidence vedená Úřadem obsahuje identifikaci zaměstnavatele,
základní charakteristiku pracovního místa (druh práce, místo výkonu
práce), předpoklady a požadavky, základní informace o pracovních a
mzdových podmínkách, dobu trvání, zda místo je vyhrazené nebo
hodné pro osobu se zdravotním postižením; centrální evidenci vede
MPSV.
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
 fyzickým osobám se zdravotním postižením (dále jen „OZP“) se
poskytuje zvýšená ochrana na trhu práce,
 OZP je osoba, která je uznána orgánem sociálního zabezpečení
invalidní:
 v 3. stupni („s těžším zdravotním postižením“) – dokládá se
posudkem nebo potvrzením,
 v 1. nebo 2. stupni – dokládá se posudkem nebo potvrzením +
takové osoby, které byly posouzeny, že již nejsou invalidní, a to po
dobu 12 měsíců ode dne tohoto posouzení,
 krajská pobočka Úřadu práce vede evidenci osob, kterým poskytuje
služby podle ZoZ – údaje slouží výhradně pro účely začlenění těchto
osob a jejich setrvání na trhu práce a pro statistické účely.
Chráněné pracovní místo
 pracovní místo zřízené zaměstnavatelem pro OZP na základě
písemné dohody s Úřadem práce, může jím být i pracovní místo,
které je obsazeno OZP, pokud je vymezeno v písemné dohodě mezi
zaměstnavatelem a Úřadem práce,
 na zřízení tohoto místa poskytuje Úřad práce zaměstnavateli
příspěvek,
 musí být obsazeno po dobu 3 let,
 dohoda se uzavírá na dobu 3 let,
 ZoZ stanoví, s jakými zaměstnavateli dohodu nelze uzavřít – viz § 75
odst. 2 a 3 zákona,
Chráněné pracovní místo
 příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro OZP může
činit max. 8 násobek a pro osobu s těžším zdravotním postižením
max. 12 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až
3. čtvrtletí předchozího kalendářního roku,
 jedna dohoda se zaměstnavatelem – 10 a více zřízených míst –
příspěvek činí max. 10 násobek, resp. 14 násobek/1 takové místo,
 bezdlužnost, výjimka – povolené splátky či posečkání daně a není v
prodlení s plněním,
 neposkytne se – 3 roky ode dne právní moci rozhodnutí o uložení
pokuty za umožnění výkonu nelegální práce,
Chráněné pracovní místo
 obsah žádosti o zřízení, resp. o vymezení chráněného pracovního
místa stanoví ZoZ, rovněž tak přílohy žádosti,
 obsah dohody o zřízení chráněného pracovního místa stanoví ZoZ –
zejména způsob prokazování, jak jsou sjednané podmínky plněny,
 dohodu lze uzavřít i s OZP, která se rozhodne vykonávat SVČ,
přičemž vrácení příspěvku nelze požadovat, pokud OZP přestane
vykonávat SVČ ze zdravotních důvodů nebo v případě jejího úmrtí,
 může být poskytnut i příspěvek na částečnou úhradu provozních
nákladů chráněného pracovního místa – nejdříve po 12 měsících od
obsazení či vymezení tohoto místa – max. 48.000,- Kč/rok,
podmínka – musí být zřízeno na pracovišti zaměstnavatele,
Chráněné pracovní místo
 žádost o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů
chráněného pracovního místa, přílohy žádosti (např. bezdlužnost),
obsah dohody - stanoví ZoZ,
 charakteristika chráněného pracovního místa, druhy provozních
nákladů, na které lze příspěvek poskytnout, způsob poskytnutí
příspěvku a skutečnosti rozhodné pro uzavření dohody o zřízení
nebo vymezení chráněného pracovního místa – stanoví MPSV
vyhláškou.
Příspěvek na podporu zaměstnávání OZP na
chráněném pracovním místě
 poskytuje se zaměstnavateli, který zaměstnává na chráněném
pracovním místě více než 50% OZP z celkového počtu svých
zaměstnanců,
 formou částečné úhrady vynaložených prostředků na mzdy, resp.
platy a dalších nákladů,
 krajská pobočka Úřadu práce, v jejímž obvodu má zaměstnavatel
sídlo (právnická osoba) nebo bydliště (fyzická osoba),
 výše – 75% skutečných výdajů na mzdu/plat včetně odvodů, které
zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu zaměstnance
OZP, max. však 8.000,-Kč – ZoZ stanoví, kdy se výše snižuje a o co,
Příspěvek na podporu zaměstnávání OZP na
chráněném pracovním místě
 po 12 měsících od obsazení zřízeného chráněného pracovního místa
nebo vymezení lze na žádost zvýšit max. o 2.000,- Kč/1 OZP –
podmínka zřízeno v rámci zaměstnavatele (ne mimo),
 příspěvek – čtvrtletně zpětně, písemná žádost, do konce měsíce
následujícího po uplynutí čtvrtletí, podmínka – k poslednímu dni
čtvrtletí bezdlužnost, součásti žádosti a podmínky poskytnutí
příspěvku podrobně stanoví ZoZ, způsob výpočtu průměrného
přepočteného počtu zaměstnanců a zaměstnanců OZP za kalendářní
čtvrtletí a druhy dalších nákladů, o které se příspěvek zvyšuje –
stanoví MPSV vyhláškou,
 vydává se rozhodnutí, příspěvek je splatný – nejpozději do 14
kalendářních dnů ode dne právní moci rozhodnutí o jeho
poskytnutí, vymáhání odvodu do státního rozpočtu – celní úřad.
Opatření APZ
 poradenství – provádí nebo zabezpečuje krajská pobočka Úřadu práce za
účelem zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů fyzických
osob pro volbu povolání, pro zprostředkování vhodného zaměstnání, pro
volbu přípravy k práci OZP a při výběru vhodných nástrojů APZ,
 podpora zaměstnávání OZP mimo příspěvku podle § 78 ZoZ,
 sdílené zprostředkování zaměstnání,
 cílené programy k řešení zaměstnanosti,
 poradenství – odborná zařízení a bilančně diagnostická pracoviště,
úhrada, písemná dohoda, náležitosti stanovené ZoZ; charakteristiku
jednotlivých poradenských činností a forem poradenství, včetně druhu
nákladů hrazených Úřadem práce, stanoví prováděcí vyhláška.
Rekvalifikace
 uchazeč nebo zájemce si může rekvalifikaci zabezpečit sám, povinen
doložit cenu; přispěje-li k uplatnění na trhu a je-li vhodná (zdravotní
stav) – Úřad práce ji po úspěšném absolvování může uhradit
rekvalifikačnímu zařízení – podrobnosti stanoví ZoZ.
Veřejně prospěšné práce
 časově omezené pracovní příležitosti, které spočívají zejména v
údržbě veřejných prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov a
komunikací nebo v jiných obdobných činnostech ve prospěch obcí
nebo jiných státních či jiných obecně prospěšných institucí, které
vytváří zaměstnavatel nejdéle na 12 po sobě jdoucích kalendářních
měsíců, a to i opakovaně, k pracovnímu umístění uchazečů o
zaměstnání,
 pracovní příležitosti jsou vytvářeny na základě dohody s Úřadem
práce, který na ně může zaměstnavateli poskytnout příspěvek,
 až do výše skutečně vynaložených prostředků na mzdy nebo platy
na zaměstnance umístěného na veřejně prospěšné práce, včetně
odvodů, které za sebe zaměstnavatel odvedl z vyměřovacího
základu tohoto zaměstnance.
Příspěvky obecně
 žádost fyzické osoby nebo zaměstnavatele, stanoven obsah žádosti
a její přílohy, bezdlužnost – žadatel může dát souhlas, aby si zjistil
Úřad práce sám + zprostí finanční nebo celní úřad vůči Úřadu práce
mlčenlivosti,
 uzavírá se na ně dohoda s Úřadem práce,
 nedodržení podmínek poskytnutí příspěvku = porušení rozpočtové
kázně – vzniká povinnost vracet, nevrácení v termínu = porušení RK,
 neposkytnou se po dobu 3 let ode dne nabytí právní moci
rozhodnutí o uložení pokuty za umožnění výkonu nelegální práce,
 předmětem průběžné a následné veřejnosprávní kontroly.
Sdílené zprostředkování
 krajská pobočka Úřadu práce může uchazečům zprostředkovávat
zaměstnání prostřednictvím agentury práce,
 na základě IAP a s předchozím souhlasem uchazeče,
 písemná dohoda mezi KrP ÚP a agenturou – obsah stanoví ZoZ,




Úřad práce může poskytnout agentuře příspěvek:
5.000,- Kč na 1 uchazeče o zaměstnání,
1.250,- Kč za umístnění do pracovního poměru na dobu neurčitou,
500,- Kč za setrvání umístěného uchazeče v PP min. 6 měsíců,
 nesmí ho přijmout sama agentura; podrobnosti - vyhláška MPSV.
Kontrolní činnost
 na úseku zaměstnanosti;
 vykonávají – SÚIP, oblastní inspektoráty práce, omezeně – celní
úřady (cizinci), GŘ Úřadu práce (plnění dohod - investiční pobídky, cílené
programy celostátního charakteru) a krajské pobočky Úřadu práce (výše
průměrného měsíčního čistého výdělku – PvN a PpR),
 předmětem – ZoZ, prováděcí předpisy k němu, zákon o ochraně
zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele (zákon o
insolvenci),
 řídí se – zákonem o státní kontrole a správním řádem,
Kontrolní činnost
 provádí se u zaměstnavatelů a osob vykonávajících činnosti podle
ZoZ a u osob, kterým jsou poskytovány služby podle ZoZ,
 právnická nebo fyzická osoba je povinna mít v místě pracoviště
kopie dokladů prokazujících existenci pracovně právního vztahu a
oprávněnost pobytu cizince na území ČR (ještě 3 roky po skončení
jeho zaměstnávání),
 porušení zákona právnickou osobou – správní delikt,
 porušení povinnosti fyzickou osobou – přestupek,
 za porušení je možno ve správním řízení uložit pokutu,
 podrobnosti stanoví ZoZ – obecně zpřísněno, zvýšeny částky pokut.
Nelegální práce
 závislá práce fyzické osoby mimo pracovněprávní vztah – pracovní
poměr, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti,
 pokud cizinec ze zemí mimo Evropské unie vykonává práci bez
povolení k zaměstnání nebo bez zelené nebo modré karty nebo v
rozporu s těmito povoleními,
 pokud cizinec vykonává pro právnickou osobu nebo fyzickou osobu
práci bez platného povolení k pobytu na území ČR, je-li vyžadováno
podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o
změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
Zaměstnávání cizinců
Zaměstnávání cizinců:
 povolení lze vydat nejdéle na dobu 2 let, lze je i rozhodnutím
odejmout,
 o vydání žádá sám cizinec nebo prostřednictvím zaměstnavatele,
 podání žádosti podléhá správnímu poplatku ,
 povolení musí mít i společník, člen statutárního nebo jiného orgánu
obchodní společnosti nebo družstva nebo člen družstva,
 povolení nepotřebují – např. azylant, trvalý pobyt, sloučení rodiny,
diplomat, záchranář, akreditovaný novinář, student, pedagog, NATO,
 zaměstnavatel - povinnost uchovávat kopie dokladů prokazujících
oprávněnost pobytu cizince na území ČR (ještě 3 roky po skončení).
Přechodná ustanovení
 do dne vydání karty sociálních systémů – výplata podpor na účet, poštovní
poukázkou či v hotovosti – způsob výplaty určuje příjemce,
 OZZ – řízení se dokončí a podmínky posoudí podle znění ZoZ v době podání
žádosti o uznání OZZ, rozhodnutí platí nejdéle do 1.1.2015, OZZ se v té
době považují za OZP podle ZoZ ve znění od 1.1.2012,
 dohody – chráněné pracovní dílny – práva a povinnosti se posuzují dle ZoZ
ve znění do 31.12.2011, pracovní místa se považují za chráněné pracovní
místo podle ZoZ ve znění od 1.1.2012,
 plnění povinného podílu za 2011 – dle ZoZ ve znění do 31.12.2011,
 kontroly dokončí oblastní inspektorát práce podle dosavadních právních
předpisů + prodloužení lhůt v řízení o 30 dnů.