Staroveka_hudba_

Download Report

Transcript Staroveka_hudba_

Starověká hudba
Název školy: SPgŠ Litoměřice
Autor: Mgr. Stanislava Gallová
Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vzdělávací obor: Hudební výchova
Tematický okruh: Dějiny hudby
Téma: Starověká hudba (4. tisíciletí př. n. l. – 5. stol. n. l. )
Obecně
• Pod pojmem starověká hudba si představujeme
hudbu orientálních civilizací, řeckou, židovskou a
římskou. Rozhodující pro vývoj evropské hudby byla
hudba řecká. Ta ovšem dlouho vstřebávala vlivy
starověkých východních národů,
především Egypťanů, Babylóňanů a Asyřanů, a je
tedy kombinací těchto vlivů a své vlastní tradice. Na
územích těchto národů byla hudba nedílnou součástí
kulturního života. Patřila především k
bohoslužebným úkonům a ti, kdo ji skládali a
provozovali, byli velmi váženými členy společnosti.
Hudba orientálních civilizací
• Hudba byla velmi rozšířená již v Egyptě, Mezopotámii,
Indii a Číně. Často sloužila k náboženským účelům (jako
prostředník mezi bohy a lidmi), ve válečnictví i jako zdroj
zábavy. Někde se vyvinuly neobvyklé nástroje, např.
čínský guženg (podobný citeře) nebo indický sitár
(podobný kytaře).
Řecká hudba
• Ve starověkém Řecku měla
hudba mezi ostatními uměními
významné postavení. Pěstoval
se jednohlasý sólový i sborový
zpěv. Hudební vzdělání bylo
součástí výchovy, hudba se stala
i soutěžní disciplínou na
olympijských hrách. Rozvíjelo se
i divadlo a poezie, které byly
často hudbou doprovázeny.
Dochovala se např. Seikilova
píseň, notový záznam na
náhrobku.
Orfeus s lyrou
Nástroje
• V hudbě starověkých národů mají svůj původ některé
hudební nástroje, především flétna, aulos
(předchůdce hoboje),nejrůznější bicí nástroje, harfa,
lyra, kytara a syrinx (Panova flétna).
Hráč na aulos
Syrinx
Římská hudba
• Římská hudba i hudební nástroje vycházely z řeckých
poznatků. Hudba u Římanů se však v mnoha ohledech
lišila,například jejich poezie nebyla doprovázena
nástroji, hudba i divadlo obecně sloužily hlavně pro
pobavení .Umělci byli najímáni a na rozdíl od řeckých
nebyli váženi, naopak se jimi opovrhovalo. Většina
hudebníků byli otroci.
Otázky a úkoly
• K čemu byla využívána hudba orientálními
civilizacemi?
• Jaké znáš starověké nástroje?
• Které národy ovlivnily hudební tvorbu
starověkého Řecka?
• Co všechno doprovázela ve starověkém Řecku
hudba?
• Jmenuj jednu z nejstarších starověkých písní.
Odpovědi
• 1.
k náboženským účelům (jako
prostředník mezi bohy a lidmi), ve válečnictví i
jako zdroj zábavy.
• 2.
Aulos, syrinx, lyra, zvířecí roh, sitár,
guženg a mnoho dalších
• 3.
Egypťané, Židé, Babyloňané, Asyřané
• 4.
Divadlo, poezie, olympijské hry
• 5.
Seikilova píseň
Zdroje
• Texty z vlastních zdrojů
• http://mychina.blog.cz/en/1104/cinskehuebni-nastroje-ku-cheng
• http://www.orpheusandlyra.com/
• http://www.mlahanas.de/Greeks/LX/Aulode.h
tml
• http://www.mrrsoftware.com/MRRSoftware/S
yrinx.html