Jak po*ádat o grant GA UK na rok 2013

Download Report

Transcript Jak po*ádat o grant GA UK na rok 2013

Jak požádat o grant GA UK na rok 2015

Jana Bryksíová, Petr Hájek Grantové oddělení FF UK 9. října 2014

Program setkání

• • • • • Důležité termíny Elektronická přihláška Pravidla GA UK na rok 2015 Individuální konzultace Ptejte se hned u každého tématu

Důležité termíny 1

Fakultní uzávěrka 6. listopadu 2014 v 23:59 - následně čas na úpravu dle našich poznámek - buďte na emailu, abyste mohli upravit žádost - bez kontroly Grantového oddělení nelze grant podat - definitivní termín 19.11.2014 nelze prominout - nenechat na poslední chvíli: případný kolaps systému, neschopnost školitele potvrdit souhlas s podáním žádosti apod. není omluvou.

Výsledky … duben 2015

Důležité termíny 2

• • • • • • Školení o administraci…. Duben/květen 2015 Podpis smlouvy… duben/květen 2015 Čerpání prostředků… květen-listopad 2015

Průběžná zpráva s žádostí o peníze na další roky

polovina prosince 2015 Závěrečná zpráva jednoletých projektů… polovina března 2016 Termíny budou postupně upřesňovány

Elektronická přihláška

• • • Aplikace GA UK: https://is.cuni.cz/webapps/?lang=cs Username: osmimístné číslo studenta (projekt můžete podat, jen když jste momentálně studenti) • Password: heslo k čipové kartě, případně možno získat na https://ldap1.cuni.cz/info.php

(IPP) - aplikaci provozuje ÚVT (Ústav výp. techniky) rektorátu, při potížích se obracejte přímo na helpdesk ÚVT nebo na kancelář v Celetné 13 (viz http://www.cuni.cz/UK-3056.html

- obstarání hesla nenechte na poslední chvíli ujistěte se, že i školitel zná přihlašovací údaje Návody: Příručky jsou přímo ve webové aplikaci

Co udělat nejdříve

• • • • • • • Ujasnit si obsahově záměr Seznámit se s pravidly GA UK 2015 Připravit projekt, oslovit tým Sepsat žádost Konzultovat se školitelem a s kolegy Konzultovat s grantovým oddělením – s žádostí o radu se neobracejte na GA UK ani na jiná oddělení děkanátu FF UK (můžete dostat zavádějící rady) Při konzultacích se svými zkušenějšími kolegy mějte na paměti, že pravidla se každý rok trochu mění.

Délka projektu

• • • • • • • • 1 - 3 roky Přerušení studia (pokud možno se vyvarujte, ale lze řešit) Studium v zahraničí (není vyloučeno, ale je komplikace. Nelze kombinovat s jinými programy MŠMT – Fond Mobility, ani s Erasmem) Přechod mezi Mgr. a PhD. Studiem (ok i v průběhu projektu, poslat info na GAUK) Ukončení studia (standardní konec studia v posledním roce projektu je ok; jinak se řeší přes GAUK, nutné vrátit nevyčerpané prostředky) Úskalí jednoletých projektů (nedá se stihnout, pokud máte naplánovány nepřiměřeně složité nebo četné výstupy, protože fakticky projekt začne nejdříve v květnu 2015 a do prosince tak času málo) GA UK povoluje prodloužení projektů pouze v případě mimořádné excelence, jiné důvody (nemoc, těhotenství atd.) NE Nemá smysl podávat na konci studia, pokud určitě nepokračujete na PhD.

Pravidla GA UK 2015

• Pravidla: http://www.cuni.cz/UK-5964.html

(aktuální Zásady činnosti GA UK, Grantový řád) • Vyhlášení: http://www.cuni.cz/UK-6157.html

(Opatření rektora 23/2014) • Vstup do aplikace: https://is.cuni.cz/webapps/?lang=cs

Osnova projektu (jen jeden!)

• • • • • • • • • • • • • Základní informace o projektu: vyplnit správně email Řešitelský kolektiv + Charakteristika: viz dále Finanční požadavky + Struktura: viz dále Anotace +Anotace v anglickém jazyce: shodné texty Současný stav poznání Přínos fakultě/VŠ Materiální zajištění Cíle řešení projektu Způsob řešení projektu Prezentace výsledků Vyjádření děkana (zařizuje GO) Přílohy: ideálně žádné Pozor na potvrzení formuláře čestného prohlášení před podáním

Způsob hodnocení

• • • Přihláška bude posuzována nejméně 2 oponenty (jména oponentů nejsou zveřejňována, ani GO je nezná) Bude přihlíženo k: vědecké závažnosti a aktuálnosti projektu, zpracování návrhu, koncepce a metodice řešení, přiměřenost finančních nákladů Žadatel bude o výsledku informován emailem, který udá v žádosti

Řešitelský tým 1

• • • • • • • Řešitel: Mgr. či PhD. student FF UK (i kombinované studium) Školitel u PhD. studentů, u studentů Mgr. studia jiný akademik, ideálně vedoucí zadané diplomky (pokud není zaměstnancem FF, je nutné jej zaevidovat v systému jako externího spolupracovníka – umí GO, ale jen v dostatečném předstihu před uzávěrkou!!!) školitelem může být i student doktorského programu, pokud je zaměstnán na fakultě jako akademický pracovník, ale pouze u mgr.

žadatele. ne u doktoranda; Další Mgr. a PhD. studenti mimo UK - eviduje se jako externí spolupracovník – nepočítá se jako student!!

Další akademici - eviduje se jako externí spolupracovník

Mgr. + PhD. studenti UK ≥ ostatní členové Jeden student max. ve třech běžících projektech/žádostech

Řešitelský tým 2

• • • U projektů PhD. studentů podepisuje smlouvu doktorand U projektů Mgr. studentů podepisuje smlouvu vedoucí diplomky nebo jiný akademik, student spolupodepisuje Členy možno během řešení měnit při zachování poměru: Mgr. + PhD. Studenti ≥ ostatní

Charakteristika členů týmů

• Klasické CV velmi stručné, u studentů hlavně zmínit: - Účast na VŠ vědeckých soutěžích - Vystoupení na konferencích - Dosavadní publikační činnost - Zapojení do jiných projektů - U vedoucího: - CV, ale hlavně max. 10 nejdůležitějších publikací za posledních 5 let

Rozpočet

• • • • Max. 300 tis. Kč na rok Nelze převádět ušetřené prostředky do dalšího roku Uvést výhledy na další roky (celkové částky jsou v podstatě závazné, meziroční doporučený rozdíl cca 10%) Možné (a pravděpodobné) krácení rozpočtu ze strany GA UK

Stipendia

• • • • • •

Jen pro studenty UK

Během přerušení studia nelze vyplácet Celkem na projekt: max. 160 tis. Kč Hlavní řešitel: max. 80 tis. Kč Spoluřešitel: není stanoveno, za všechny projekty GA UK max. 100 tis. Kč (platí pro každého studenta) Podíl prostředků na stipendia na součtu prostředků za mzdy a stipendia musí činit alespoň 60% (hlídá aplikace)

Mzdy a OON

• • • • Celkem na projekt max. 40 tis. Kč Z toho maximálně 20 tis.Kč pro školitele, může být 0 Pro zaměstnance FF jen mzdy Pro externí spolupracovníky jen DPP,DPČ (i studenti mimo UK)

Pojištění

• • Jde o tzv. zákonné odvody z mezd, aplikace je sama spočítá POČÍTAT S TÍM, že budou daným osobám automaticky strženy při výplatě (36% z mezd, 34% z DPČ,0% z DPP)

Cestovné

• Pro členy řešitelského týmu (studenty, externisty) Pro akademiky jen výjimečně. U konference je podmínkou aktivní účast: - Jízdné - Ubytování - Stravné - Nutné vedlejší výdaje v zahraničí (kopírování jen v zahraničí, konferenční poplatky na místě ) - Z GAUK se nehradí dlouhodobé stáže - Z GA UK se nehradí cesty vozem

Ostatní neinvestiční náklady

• • • Materiál do ceny 40 tis. Kč : kancelářské potřeby, knihy, PC, notebook, foťák, flashdisc, externí HDD, diktafon, tiskárna…(doporučená cena 1 položky max. 20 tis.) Služby: software (max.do 60 tis. Kč), vydání knihy, překladatelské služby, konferenční poplatky v předstihu fakturou Vše zůstává majetkem FF UK a podléhá inventarizaci (od 3 tis. Kč)

Režie pro FF – Doplňkové náklady

• • Tyto prostředky vám nebudou k dispozici Přesně 15% z přímých nákladů, ne méně - v aplikaci se dopočítají doplňkové náklady (režie) samy, ponechte vypočítanou částku!

Výsledky grantu a jejich prezentace

• • • • • • Typický výsledek: odborný článek, kniha, prezentace na konferenci (aktivní) Splnění podmíněno otištěním článku v odborném periodiku, vydáním knihy (potvrzení o přijetí do tisku) Autorem musí být student z týmu (pokud je autorem

jen vedoucí projektu, nelze výstup považovat za výsledek projektu) Nutná dedikace GA UKu Nutná afiliace

Nesplnění uvedených podmínek - grant nesplněn

Děkujeme za pozornost DOTAZY buď HNED nebo později

KONTAKT: Jana Bryksíová [email protected]

trl: 221619436