Evropský správní prostor

download report

Transcript Evropský správní prostor

Evropský správní prostor
Veřejná správa v EU
1
Diference systémů VS
Systémy státní služby (kariérní systém, systém merit,
smíšený systém)
Míra centralizace a decentralizace, postavení regionálních
celků
Země s tradicí správního práva (Fra, N, Rak)
Země s tradicí správní kultury (IR, UK)
Skandinávské země, středoevropský model …
Napoleonský systém, anglosaské země…
Federální státy x unitární státy
Postavení prezidenta








2
Úvod
EU právní subjektivita, ekonomická a politická unie
Právní i správní společenství


Proto snaha o koordinaci správních systémů
Zavádění společných prvků s cílem podpory demokratizace
systému správy – demokratizace evropské společnosti
Nadčasové zákony a pravidla, záruka lidských práv
Zásada oddělení výkonné, zákonné a správní moci
Garance svobody občana, ochrana práv (bezpečnost, majetek),
zákonnost správy, právní jistota, volby
Snaha o modernizaci VS, efektivita VS (hospodářský růst)






3
Konvergence národních a evropských
správních politik
sbližování základních zásad VS, obecné standardy pro
činnost VS, principy – europeizace národních práv při
respektu národních odlišností
Evropské principy VS:
Právní stát
Technické a manažerské kompetence
Organizační kapacita
Účast občanů na rozhodování
Standardy pro chování správních úředníků
Právo na soudní přezkum spr. Rozhodnutí
Spravedlivý přístup ke správním rozhodnutím


-
-
4
4 hodnotové pilíře ESP

Spolehlivost a předvídatelnost správního práva (právní stát,
právní jistoty, správa prostřednictvím práva, přiměřenost výkonu
správní agendy – zatížení občana, profesionalita státních úředníků)



Otevřenost a transparentnost (vnější kontrola výkonu VS)
Odpovědnost za výkon VS za přijatá rozhodnutí
Účinnost a efektivnost (kvalita řízení VS, náklady x prospěch
veřejné akce, úspěšnost v dosahování cílů definovaných ve VEP)

Doporučující pilíře EU k moderní evropské veřejné správě
5
Vymezení pojmu participace
Podílet se na něčem veřejném a být za to odpovědný
(realizace rozvojového plánu, vytváření veřejného mínění,
podíl na rozhodovací moci aj.).
 Jedná se o jakékoli jednání, které není motivováno čistě
egoisticky a je vedeno s ohledem na celek
 Přímá účast občanů na správě věcí veřejných
 Vnitřní participace
- podíl činnosti občana na VS (účast v úřadu, komisích)
 Vnější participace
- ovlivňování činnosti úřadu vně VS institucí
- volba x referendum (obligatorní, fakultativní, rozhodovací,
konzultativní)

Princip participace: podpora participace ve vytváření VEP
Veřejná autorita
politici, úředníci,
státní úřady
Experti
Nezávislé subjekty
(prostředník)
Občané
Jednotlivci, NNO
7
Investoři
podnikatelé
Výhody participace z hlediska řízení VS
 Good Governance
otevřenější a průhlednější rozhodování
občan jako součást rozhodovacího procesu
spoluzodpovědnost za rozhodnutí
 Community building
nové vazby mezi aktéry
polidštění rozhodovacích procesů
 Kvalitnější rozhodovací proces
generují se nové nápady
odhalení skrytých problémů
učení se od druhých
 Veřejné rozhodování je efektivnější
hledání kompromisních řešení
veřejná podpora pro dané rozhodnutí
vyšší kontrola
8
 Růst důvěry v demokratický systém
participace posiluje reprezentativní demokracii
Nevýhody participace
 Nahrazení reprezentativní demokracie
občané vykonávají veřejnou kontrolu
politici plní svůj mandát a zastupují občany
občané mají možnost nedat politikům svůj hlas
 Veřejná autorita rozhoduje promyšleně
občané jsou laici
rozhodují ad hoc (bez promyšlené koncepce)
 Zneužití nátlakovými skupinami
kdo jsou „aktivisté“, NNO; za koho vystupují
ohrožení procesu věčnými stěžovateli a oponenty
 Rozhodovací proces je delší a nákladnější
 Někde není participace možná vůbec
např. řešení krizových situací, obrana a bezpečnost.....
9
Základní rysy správních reforem v EU






-
Naplňování základních principů ESP
Demokratizace (subsidiarita)
Decentralizace
Dekoncentrace
Transformace VS + Reforma VS + Modernizace VS
Cíle:
Zlepšení poskytování služeb
Informační technologie
Posilování transparentnosti,finanční efektivity
Etika ve VS
Personální politika (vzdělávání, posilování počtu žen ve VS,
integrace zájmů zdravotně postižených, etnických menšin apod.)
10
Princip governance






Od government k governance
Bílá kniha o evropském vládnutí, SMART Administration
Rozhodování a řízení ve veřejné správě nebude založeno pouze na
tradičních byrokratických a málo flexibilních hierarchických pravidlech
a normách
neumožňují vždy dostatečně rychle reagovat na nové potřeby a zájmy
ve společnosti (např. růst nezaměstnanosti)
Rozvíjet více metod vládnutí: otevření identifikace, řízení i produkce
veřejných služeb a statků spolupracujícím subjektům a partnerům ze
soukromého i občanského sektoru
Systémová změna řízení ve veřejném sektoru založená na odklonu od
dominantně hierarchického a byrokratického způsobu řízení ve
veřejném sektoru ke kooperativnímu modelu založenému na
systematickém vytváření a rozvíjení vzájemných vztahů mezi veřejným,
soukromým i občanským sektorem
11
12
13
Místní správa v zemích EU





Růst možností a potenciálu rozsáhlé škály místních aktérů:
politické strany, NO, jednotlivci, odbory, MSP, média …
Oblasti výkonu správy: veřejné zdraví, odpadové hospodářství,
školy, volná prostranství,VČ infra, veřejná doprava – sbližování
oblasti správy
Posilování finanční autonomie, příjmy, dotace
Garance práv – Evropská charta místní samosprávy
Podpora partnerství (Evropský twinning)
14
Místní správa v zemích EU







Posilování role samosprávy jako jednoho z pilířů ESP
Přibližování VS občanům
Podpora partnerství a participace
Debyrokratizace – opět přiblížení správy – posilování role
územní správy
Možnost blízkých kontaktů s občany a jejich problémy
Filozofie decentralizace: podpora efektivity místní ekonomiky
– plánování, podpora MSP, zajištění infra a služeb
Diference mezi postavením a velikostí měst v zemích EU:
podobné rysy
15
Modely místní samosprávy






Model dominantního starosty (Španělsko, Francie, It, Port.,
Kypr, Maď.)
Princip politického vedení nad profesionálním
Starosta řídí agendu a personál
Rozdělení pravomocí mezi zastup. A starostou
Přímá volba starosty
Posílení mocenských pozic starosty
16
Modely místní samosprávy






Model kolektivního vedení
Bel, Niz., Luc., ČR
Rozhoduje kolektivní orgán – většina výkonných
pravomocí (starosta, rada)
B, Niz., Luc – starostu jmenuje vláda neb korunovaná
hlava státu
Role starosty relativně malá, symbolická – důraz kladen na
kolektivní ovahu vedení
Provozní management – realizuje rozhodnutí sam
17
Model výborového vedení





Dánsko, Švédsko, Lotyšsko
Významné pravomoci, vliv na národní politiku, vyjednávání
Kolegiální výkonný orgán: strategické řízení a koordinace
– předseda výboru – politický leader obce
+ zastupitelstvo a jeho výkonné orgány (dílčí oblasti)
Vzájemné vazby mezi zastupitelstvem, silné politické
vedení, profesionální podpora vedení ze strany manažerů)
18
Zastupitelsko manažerský model





Fin, Norsko, IR, Austrálie, USA
Profesionální manažer vykonává všechny výkonné funkce
– manažer místní samosprávy
Zastupitelstvo vykonává mí VEP
Administrativa je v rukou manažera, zastupitelé k ní
nemají přístup
Starosta – reprezentativní role
19