Jakub Čejka

download report

Transcript Jakub Čejka

žalobce
obhájce
 Právník je obecné označení člověka, který získal
vysokoškolské právnické vzdělání. Nejčastěji je to
absolvent právnické fakulty, magisterského
studijního programu Právo a právní věda, oboru
Právo. Existují i bakalářské studijní programy a
obory věnující se studiu práva, které ovšem
nepředstavují plnohodnotné právnické vzdělání,
jelikož jejich absolvování nezakládá kvalifikaci k
výkonu klasických právnických
 Právník, který už získal akademický titul magistr (Mgr.), může
poté získat akademický titul doktora práv (JUDr.). K tomu musí
absolvovat rigorózní řízení, v němž je povinen pouze vypracovat
písemnou rigorózní práci a podrobit se ústní zkoušce ze
zvoleného právního oboru. Je nutné uvést, že titul doktora práv
není výsledkem doktorského studia, jedná se stále o
magisterskou úroveň vysokoškolského vzdělání a proto je
právník s titulem Mgr. s právníkem s titulem JUDr. vzděláním
rovnocenný.
 V období komunistického režimu byl titul doktora práv (JUDr.)
znehodnocen tím, že byl udílen rovněž absolventům Vysoké
školy SNB, ač neabsolvovali řádné univerzitní právnické
studium. Takto udělené tituly nebyly po roce 1989 jejich
nositelům odebrány a tito je tedy mohou i v současnosti dále
užívat, ačkoli např. Česká advokátní komora je za právnické
vzdělání, potřebné pro výkon povolání advokáta, neuznává.
 Takový přístup, kdy je nutno pro možnost výkonu profese
advokáta absolvovat skutečnou právnickou fakultu, pak jako
správný potvrdil i Ústavní soud. Stejné stanovisko ve vztahu vůči
absolventům Policejní akademie zastává ve své judikatuře také
Nejvyšší soud.
 Magisterské vzdělání ve studijním programu Právo a právní věda, oboru Právo, je







základním předpokladem pro výkon klasických právnických profesí, v České
republice jimi jsou:
soudce
advokát
státní zástupce
notář
soudní exekutor
Uplatnění jako právník je však možné najít i u policie, v různých správních,
krajských nebo obecních úřadech nebo u zejména větších podnikatelů (v tomto
případě jde o tzv. podnikového právníka).
Právníky jsou ale také osoby, které se na výkon klasického právnického povolání
teprve připravují, jako je tomu u advokátního, notářského nebo exekutorského
koncipienta či justičního nebo právního čekatele, případně jsou zde odbornými
asistenty, jako je např. asistent soudce.
33 889 Kč
 Pracovní doba je různá, podle dohodnutí se
zaměstnavatelem nebo soudem.
 Obvykle s dojížděním nejsou problémy pokud nemá
kancelář ve vedlejším městě.
 Pokud je bydlí cca 3 km od místa pracoviště tak by ho
to stálo 21 Kč (7 Kč za 1 km).
Počet právníků v ČR
9800.00
9600.00
9400.00
9200.00
9000.00
8800.00
8600.00
8400.00
8200.00
 Samozřejmě je jasné že se právník nemůže sesypat jen
kvůli tomu že si myslí že to nezvládne, ale musí být
neústupný a stát si za svým názorem.
 Nikdy nesmí říct:”Já to vzdávám’’ ¨!!!!!
 Proto jsou psychické zkoušky tak náročné
 Hodně peněz, atd…
Problémy
 Někdy se může zdržet soud a právník přijít domů
pozdě večer, velký nátlak, adt..
Vytvořil: J.Š.Čejka
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vn%C3%ADk a domácí zdroje