Ing. Kraják

Download Report

Transcript Ing. Kraják

Připojovací podmínky
seminář ČENES 22. 11. 2013
Ing. Pavel Kraják
ČEZ Distribuce, a.s.
Systém (energetické) legislativy
_____________________________________________________
Zákony
(vazba na předpisy EU)
vyhlášky ústředních orgánů (MPO, ERÚ)
(PPPS + PPDS)
technické normy
Přehled změn energetického zákona
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Změna: 262/2002 Sb.
Změna: 151/2002 Sb.
Změna: 278/2003 Sb.
Změna: 356/2003 Sb.
Změna: 670/2004 Sb.
Změna: 342/2006 Sb.
Změna: 186/2006 Sb.
Změna: 296/2007 Sb.
Změna: 124/2008 Sb.
Změna: 158/2009 Sb.
Změna: 223/2009 Sb.
Změna: 227/2009 Sb.
Změna: 281/2009 Sb.
Změna: 155/2010 Sb.
Změna: 211/2011 Sb.
Změna 165/2012 Sb.
Změna 350/2012 Sb.
Energetický zákon (v platném znění)
•
•
•
Dodržování právních předpisů a technických norem - §11 odstavec 1 písmeno
c) (držitelé licencí), § 28 odstavec 2 písmeno d) (zákazníci), § 28 odstavec 5
písmeno b) (vlastník nemovitosti)
§ 25 odstavec 10 písmeno a) – provozovatel distribuční soustavy je dále povinen –
„každému, kdo požádá o připojení k DS, stanovit podmínky a termín připojení a
umožnit distribuci elektřiny každému, kdo o to požádá, je připojen a splňuje
podmínky připojení a obchodní podmínky stanovené PPDS, s výjimkou případu
prokazatelného nedostatku kapacity zařízení pro distribuci nebo při ohrožení
spolehlivého a bezpečného provozu DS nebo PS“
§ 49 měření – zajišťuje PDS, možnost TDD, povinnost upravit svá odběrná
zařízení pro instalaci měřicího zařízení, hlášení závad na měřicím zařízením
umožnění přístupu k měřicímu zařízení, pochybnost o správnosti měření – uhrazení
nákladů na přezkoušení měřicího zařízení
Prováděcí vyhlášky k energetickému zákonu
•
Vyhláška č. 540/2005 Sb. o kvalitě elektřiny a souvisejících služeb ve znění
vyhlášky č. 41/2010 Sb.
•
Vyhláška ERÚ č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační
soustavě ve znění vyhlášky č. 81/2010 Sb.
•
Vyhláška č. 82/2011 Sb. o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady
škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném
přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny ve znění vyhlášky č.
476/2012 Sb.
•
Vyhláška č. 79/2010 Sb. o dispečerském řízení ES ČR a o předávání údajů
pro dispečerské řízení ve znění vyhlášky č. 388/2012 Sb.
Význam PPDS
• Vypracování a zveřejnění pravidel, která stanoví minimální technické,
plánovací, provozní a informační požadavky pro připojení uživatelů k
DS a pro její užívání
• PPDS vychází z energetického zákona a navazujících prováděcích
vyhlášek MPO a ERÚ
• Navazují na PPPS
• Komplexní materiál poskytující všechny potřebné informace bez
nutnosti pracovat s množstvím právních předpisů a technických norem
• „Můstek“ mezi právními předpisy a technickými normami
Obsah PPDS pro rok 2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Úvod
Názvosloví
Všeobecné podmínky pro užívání distribuční soustavy
Plánovací a připojovací předpisy pro distribuční soustavu
Provozní předpisy pro distribuční soustavu
Postupy pro předcházení a řízení stavů nouze
Pravidla výměny dokumentů, dat a informací, předpisy pro
registraci údajů o DS
Seznam souvisejících předpisů
Seznam příloh
Obsah příloh PPDS pro rok 2014
• Příloha č. 1 – Dotazníky pro registrované údaje
• Příloha č. 2 – Metodika určování nepřetržitosti distribuce
elektřiny a spolehlivosti prvků distribučních sítí
• Příloha č. 3 – Kvalita elektřiny v distribuční soustavě, způsoby
jejího zjišťování a hodnocení
• Příloha č. 4 – Pravidla pro paralelní provoz zdrojů se sítí
provozovatele distribuční soustavy
• Příloha č. 5 – Fakturační měření
• Příloha č. 6 – Standardy připojení zařízení k distribuční soustavě
• Příloha č. 7 – Pravidla pro podpůrné služby (PpS) zdrojů
připojených k sítím provozovatele distribuční soustavy
Pravidla provozování distribučních soustav
• Základní část – zejména kapitoly 2 a 3
• Příloha č. 5 – Fakturační měření
• Příloha č. 6 – Standardy připojení zařízení k
distribuční soustavě
Pravidla provozování distribučních soustav –
základní část
2. Všeobecné podmínky pro užívání distribuční soustavy
• Hromadné dálkové ovládání
• Fakturace poplatků a platební podmínky za služby DS
• Fakturační měření
3. Plánovací a připojovací předpisy pro distribuční soustavu
• Zásady návrhu a rozvoje DS (charakteristiky napětí, ukazatele nepřetržitosti, zmírnění
ovlivňování kvality napětí v neprospěch ostatních uživatelů, posouzení oprávněnosti
stížnosti na kvalitu napětí, zásady navrhování DS, chránění)
• Všeobecné požadavky na připojení (charakteristiky požadovaného odběru, způsob
připojení, odběrné místo, hranice vlastnictví, komunikace)
• Technické požadavky na připojení (zařízení na hranici vlastnictví, požadavky na chránění,
uzemnění, zkratová odolnost, účinek kapacitancí a induktancí, fakturační měření, HDO)
• Požadavky na výrobce elektřiny (zatím nejsou v připojovacích podmínkách nn zohledněné
„vnořené“ zdroje)
Příloha č. 5 – Fakturační měření
1. Všeobecné požadavky
• Měřicí místo, měřicí bod, měřicí zařízení
• Vymezení povinností PDS, výrobců a zákazníků
• Jednofázové výrobny připojené do distribuční sítě třífázovou přípojkou
2. Technické požadavky
•
•
•
•
•
•
•
Druhy měření
Druhy měřicích zařízení (A, B, S, C)
Vybavení měřicích míst
Měřicí a tarifní funkce
Ovládání tarifů
Využití informací z fakturačního měření PDS zákazníkem
Úhrada nákladů za měřicí zařízení a poskytování (přenos) dat
Příloha č. 6 – Standardy připojení zařízení k
distribuční soustavě
1.
2.
3.
Provedení připojení – standardní provedení koncového bodu
Elektrické přípojky
- Podle napětí a provedení (nn, vn, vvn)
- 3.5.4 Přívodní vedení nn (HDS, HDV, odbočky k elektroměrům, vedení
od elektroměrů k podružným rozvaděčům nebo rozvodnicím, rozvod za
podružnými rozvaděči)
- Zkratová odolnost přívodního vedení včetně elektroměrových rozvaděčů
(včetně jističů) – 10 kA (nad 30 m od DTR 630 kVA s uk 6% a 400 kVA
s uk 4%, nad 60 m od DTR 630 kVA s uk 4%)
Meze pro potřebu posuzování zpětných vlivů elektrických zařízení na
síť nn
Členění technických norem
Mezinárodní
ISO normy pro strojírenství, stavebnictví a ostatní obory,
kromě elektrotechniky
IEC normy pro elektrotechniku
Regionální - evropské (EN, HD)
CEN normy pro strojírenství, stavebnictví a ostatní obory,
kromě elektrotechniky
CENELEC pro elektrotechniku
Národní:
ČSN, DIN, BS, NF, GOST
Organizací (podnikové):
PN, PNE, TNŽ apod.
Významné související ČSN
• Řada ČSN 33 2000 – elektrické instalace nízkého apětí
• ČSN 33 2130 – Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické
rozvody
• ČSN 33 3320 – Elektrotechnické předpisy. Elektrické přípojky
• ČSN EN 60 898 - Elektrická příslušenství - Jističe pro nadproudové
jištění domovních a podobných instalací (části 1-2)
• ČSN EN 60947-2 - Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 2:
Jističe
• ČSN EN 62208 ed. 2 - Prázdné skříně pro rozvaděče nízkého napětí –
Obecné požadavky
• ČSN 35 7020 - Elektroměrové a přístrojové desky
• ČSN EN 61439 - Rozvaděče nn (části 1+3)
• ČSN EN 50438, TS EN 50549-1 a TS EN 50549-2 – připojování zdrojů
• Řada ČSN EN 33 2000 – elektrické instalace nízkého napětí
• ČSN EN 62305 – ochrana před bleskem a přepětím
Související podnikové normy energetiky
• PNE 33 0000-1 – Ochrana před úrazem elektrickým proudem v
distribučních soustavách a přenosové soutavě
• PNE 33 0000-5 - Zařízení ochrany před přepětím SPD Typu 1 (tř.
požadavků B) v el. instalacích odběrných zařízení
• Řada PNE 33 3430 – napěťové charakteristiky (návaznost na ČSN EN
50160)
• PNE na elektroměrové rozvaděče - neprošla
www.csres.cz
Jiné přístupy: ČENES, Mojeenergie
Co je nutné v PPnn řešit
• Nezůstat na stávajících pravidlech – hledět do budoucna i
co do rozsahu (například zkratová odolnost, zařízení pro
vypnutí stavby, zdroje vložené do instalace odběrného
zařízení)
• Hledat přijatelná řešení pro všechny zúčastněné
• Komunikovat s veřejností
• Vysvětlovat
Děkuji za pozornost