blog dodfile 1 upravni spor uvod.upravni spor uvod

Download Report

Transcript blog dodfile 1 upravni spor uvod.upravni spor uvod

UPRAVNI SPOR
Uvodno izlaganje
1
Razvoj upravnog spora



Oblik sudske kontrole akata uprave
Konstrukcija pravne teorije i prakse (19.
stoljeće) – građanski liberalizam - dioba
vlasti
Nastao kao odgovor na potrebu zaštite
kako objektivne zakonitosti tako i
subjektivnih prava pojedinaca
2
Vrste sustava sudske kontrole
uprave



Angloamerički (redovni sudovi)
Francuski sustav (posebni upravni
sudovi)
Treći mogući arbitar – ustavni sudovi
3
Pojam upravnog spora

U formalnom smislu

U materijalnom smislu
• Formalno-organizacijsko stajalište
• Procesno stajalište
• Polazi se od subjekata spora
• Polazi se od pravnih normi
4
Pojam upravnog spora u RH



Sudski spor u kojem se odlučuje o
zakonitosti :
odluka JPT-a o pravima , obvezama i
pravnim interesima fizičkih i pravnih
osoba
postupanja JPT-a iz područja upravnog
prava
5
Vrste upravnih sporova

Prema predmetu spora:

Prema vrsti akata odnosno cilju spora:

Prema momentu pokretanja:
• Spor o zakonitosti
• Spor pune jurisdikcije
• Subjektivni
• Objektivni
• Prvotni i naknadni
6
Razvoj upr. spora u RH




Period do 1918.
Period od 1918 do kraja II.svj. rata
Nakon II. svj. rata do osamostaljenja RH
Nakon osamostaljenja RH
7
Razvoj upr. spora do 1918.

U austrijskom dijelu monarhije (“Kraljevine i
zemlje zastupane u Carevinskom vijeću”
• Temeljnim zakonom sudačkoj vlasti
(1867.) otvoren put upravnosudskog
nadzora u redovnom parničnom postupku
• Zaknom osnivanju Upravnog suda (1875.)
osnovan je Upravni sud sa sjedištem u
Beču - Istra i Dalmacija pod njegovom
jurisdikcijom
8
Razvoj upr. spora do 1918.

U ugarskom dijelu monarhije (“Zemlje krune
svetoga Stjepana”)
• Upravnosudsku kontolu djelovanja uprave
ustanovio je prvi put Hrvatsko-ugarski
sabor (1883.) Zakonskim člankom XLIII o
financijalnom upravnom sudištu
• Nadležan za cijelu Ugarsku uključujući tu i
područje kr. Hrvatske i Slavonije
9
Razvoj upr. spora od 1919-1939.

Poslije ukidanja Vidovdanskog ustava i
uvođenja kraljeve diktature (6. siječnja 1929.)
• Noveliran Zakon o Državnom savjetu i
upravnim sudovima – bez promjena
ustrojstva i nadležnosti
• Osnovano 6 upravnih sudova (u
Beogradu, Zagrebu, Celju, Sarajevu,
Skopju i Dubrovniku)
10
Upravno sudstvo u Banovini Hrvatskoj

Ustanovljen zaseban sustav upravnog
sudstva već aktom o njezinom pravnom
utemeljenju – Uredbom o banovini Hrvatskoj
(26.08. 1939.)
•
“Administrativne sporove u stvarima iz nadležnosti
banovine Hrvatske rješava Upravni sud u Zagrebu
konačno” i da na taj sud prelaze “u pogledu istih
stvari sve one nadležnosti Državnog savjeta koje su
mu određene posebnim propisima”
11
Upravno sudstvo u NDH


Nakon proglašenja NDH (10.04.1941.)
nastavio je s radom Upravni sud u Zagrebu
(temeljem Uredbe o Upravnom sudu u
Zagrebu iz 1939.)
U Sarajevu je nastavio s radom Upravni sud
u Sarajevu (prema odredbama Zakona o
Državnom savjetu i upravnim sudovima iz
1929.)
12
Upravno sudstvo u NDH

U ožujku 1942. poglavnik NDH donio je
Zakonsku odredbu o Upravnom sudišću
• Ustanovljen je jedan upravni sud- Upravno
sudišće u Zagrebu i ukinut Upravni sud u
Sarajevu
13
Upravno sudstvo od 1945.–1991.

Neposredno nakon završetka rata i
uspostave nove jugoslavenske države
•

nestaju upravni sudovi i upravnosudski nadzor nad
upravom
Do 1952.
•
samo u pojedinim upravnim stvarima bilo je
dopušteno osporavanje zakonitosti pojedinačnih
akata pred sudovima
14
Upravno sudstvo od 1945.–1991.

Zakon o upravnim sporovima (‘52., ‘65. i 1977.)
•
•


Nadležni su vrhovni sudovi u republikama, Vrhovni vojni
sud i Savezni sud
U Hrvatskoj: Vrhovni sud (NRH, SRH)
Ustav SFRJ (1974.)
•
nova razdioba zakonodavne nadležnosti između
federacije i republika – sustav sudova u nadležnost
republike
U SRH Zakonom o redovnim sudovima (1977.)
• Uspostavljen je Upravni sud Hrvatske
15
Upravno sudstvo i upravni spor
od 1990.

Zakon o preuzimanju Zakon o upravnim
sporovima (NN 53/91.)
•
•


Pruzima se ZUS (“Sl. list SFRJ”, 4/77.) kao republički
zakon
Izmjen 1992. godine
Zakon o sudovima (NN 28/13.)
•
Uspostavljeni su upravni sudovi i Visoki upravni sud RH
Zakon o područjima i sjedištima sudova (NN
144/10. i 84/11.)
• osnovani upravni sudovi u Zagrebu, Splitu,
Rijeci i Osijeku
16