blog dodfile 10 upravni spor izvrsenje

download report

Transcript blog dodfile 10 upravni spor izvrsenje

UPRAVNI SPOR
Izvršenje
1
Izvršnost sudskih odluka


Presuda postaje izvršna nakon dostave
stranci, ako presudom nije određen drugi rok
za izvršenje
Rješenje postaje izvršno nakon objave,
odnosno dostave stranci, ako ZUS-om nije
drukčije propisano
2
Izvršenje presuda


Izvršenje presude kojom je sud riješio stvar
dužan je osigurati tuženik
Kad je presudom poništena pojedinačna
odluka tuženika, a stvar nije riješena,
•
•
tuženik je obvezan postupiti sukladno izreci
presude, najkasnije u roku od 30 dana od dostave
presude
Tuženik je vezan pravnim shvaćanjem i
primjedbama suda
3
Izvršenje presuda




Što može učiniti tužitelj ako tuženik ne
osigura izvršenje presude u određenom
roku?
Može zahtjevom za izvršenje od suda
zahtijevati izvršenje presude.
Po kojim se pravlima provodi izvršenje?
Prema pravilima kojima je uređeno izvršenje
u općem upravnom postupku
4
Izvršenje rješenja


Rješenje izvršava sud koji je rješenje donio
Izvršenje novčanih obveza određenih rješenjem
provodi se u skladu s propisima kojima je
uređeno sudsko izvršenje.
5
POSEBAN NAČIN
RJEŠAVANJA
UPRAVNIH SPOROVA
6
Sudska nagodba

Stranke mogu tijekom spora pred sudom
sklopiti nagodbu o predmetu spora
• Ali se nagodba ne može sklopiti o
zahtjevima kojima stranke ne mogu
raspolagati
7
Sudska nagodba – obveze suda




Sud će tijekom spora upozoriti stranke na
mogućnost sklapanja nagodbe i pomoći im
pri sklapanju nagodbe
Sudska nagodba unosi se u zapisnik koji
potpisuju i stranke
Ako se nagodba odnosi na cjelokupni tužbeni
zahtjev - sud će rješenjem obustaviti spor
Ako se odnosi na dio tužbenog zahtjeva sadržaj nagodbe sud će uključiti u izreku
presude
8
TROŠKOVI UPRAVNOG
SPORA
9

U upravnim sporovima svaka stranka
podmiruje svoje troškove
10