Gjennomføring av samhandlingsreformen Mål og virkemidler

download report

Transcript Gjennomføring av samhandlingsreformen Mål og virkemidler

-

Samhandlingsreformen – Veien videre…..

bærekraftig utvikling for framtidas behov

Gjennomføring av samhandlingsreformen Mål og virkemidler

• • • Mål: Økt livskvalitet og redusert press på helsevesenet gjennom satsing på helsefremming og forebygging Dempet vekst i bruk av sykehustjenester Mer helhetlige og koordinerte tjenester • • • • • • Virkemidler: Lover og forskrifter Avtaler Eierstyring av spesialisthelsetjenesten Faglige styringsverktøy Planarbeid Ny finansieringsmodell

Forutsetninger

Verken kommunene eller helseforetakene vil makte å møte morgendagens helseutfordringer hvis vi forsetter i samme spor som i dag.

Kommunene styrkes gjennom sine tilbud og de samhandlingsopplegg som etableres, og derved reduseres presset på innleggelser og reinnleggelser. Større deler av behandlingen utføres der folk bor.

Rask utskriving fra sykehuset, bruk av spesialisthelsetjenesten til det de er best på.

Informasjon og kommunikasjon

”Gjennomføring av samhandlingsreformen og utformingen av en helse- og omsorgstjeneste som møter morgendagens utfordringer, vil kreve omfattende omstillinger.

Et viktig virkemiddel for å lykkes med omstillingsprosesser, er god informasjon og kommunikasjon. I denne forbindelse handler det om kommunikasjon mellom politikere og myndigheter, ledere i helsetjenesten, helsepersonell, pasienter og den allmenne befolkning. Forståelse for endringsbehov skapes gjennom åpenhet og kunnskapsdeling. Det blir særlig viktig å finne og bruke ”gode eksempler”, dvs. tiltak og organisasjoner som har lykkes, og som har erfaringer som andre kan dra nytte av i arbeidet med å utforme framtidens helse- og omsorgstjenestetjeneste.”

Sakset fra høringsnotatet.

Ny helse- og omsorgslov - hovedtrekk

• • • • • • • • • • • Erstatter kommunehelseloven og sosialtjenesteloven.

Kommunenes overordnede ”sørge-for-ansvar” tydeliggjøres.

Skillet mellom helse- og omsorgstjenestene oppheves Felles helse- og omsorgstjenester med felles regelverk og klage- og tilsynsinstans.

Pasient- og brukerrettigheter samles i pasientrettighetsloven.

Tydeliggjør kommunenes ansvar for folkehelse.

Lovpålagt at helsetjenestene skal legge til rette for samhandling Lovfestet avtalesystem mellom tjenestenivåene.

Bedre styring av fastlegene kan gjøres via forskrift.

Evt. lovfestet plikt for kommunene til å opprette døgntilbud for observasjon, undersøkelse og behandling (ber om høringsinnspill).

Meldeordning etter spes.h.tj. Lovens §3-3 endres til et læringssystem og flyttes fra helsetilsynet til kunnskapssenteret.

Nasjonal helse- og omsorgsplan temaer i høringen

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Fremtidens helse- og omsorgstjeneste

Utviklingen Utfordringer Gjennomføring av samhandlingsreformen

Temaer Folkehelse

Nasjonale folkehelsetiltak Lokalt folkehelsearbeid Sosial ulikhet og helse Arbeid og helse Beredskap og smittevern Internasjonalt helsesamarbeid

Helhet og sammenheng

Sykehusstruktur Tilgjengelighet Akuttmedisin Desentraliserte spesialisthelsetjenester Finansiering av helsetjenesten Psykisk helse og rus • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Helsepersonell

Utdanning og rekruttering Ledelse og arbeidsmiljø i helsetjenesten

Kvalitet og faglighet

Kvalitet og læringskultur Forskning og innovasjon Kunnskap i helsetjenesten Pasientsikkerhet IKT, e-helse og personvern Helseregistre og biobanker Legemidler og legemiddelbruk

Fremtidens kommunehelsetjeneste

Forebyggende helsetjenester Legetjenester i kommunene Pleie- og omsorgstjenester Rehabilitering og habilitering Tannhelsetjenesten

Ny pasientrolle

Pasientforløp og brukermedvirkning Frivillig arbeid og ideelle organisasjoner

Hovedtrekk i planen - organisering

Spesialisthelsetjenesten: - Se tjenesten under ett, inkl. avtalespesialister - Desentraliserte tilbud til de store sykdomsgruppene - Videreutvikling i takt med endringene i kommunene - Ytterligere spesialisering, samtidig utvikling av desentralisering Lovpålagt samhandling (avtaler/fora, lokale samarbeidsprosjekter, felles planprosesser)

• • • • • • • • • • • •

Krav til foretakene

Lokalsykehus og distriktsmedisinske sentra – hovedarena for de store sykdomsgruppene Krav om å inngå i lokale samarbeidsprosjekter der det er kostnadseffektivt og gir like gode, eller bedre tjenester.

Tjenestene skal understøtte kommunenes nye rolle Utvikle tjenestetilbud i fellesskap med kommunene Dagens desentraliserte sykehusstruktur legges til grunn for videre arbeid Lokalsykehusene skal bestå og videreutvikles sammen med kommunene Samme kvalitetskrav til store og små sykehus Ved omstillinger skal brukere, ansatte og kommuner tas med.

Behov for breddekompetanse ved små sykehus skal legges til grunn ved funksjonsfordeling Samarbeid om samlokalisering av lokalsykehus og DMS Spesialisthelsetjenesten skal bidra med kompetanseutveksling og – oppbygging i kommunene.

Samhandlings- og koordineringsfunksjonen skal ha en tydelig ledelsesmessig og organisatorisk forankring

Kommunehelsetjenesten

• • • • • • • • • • Tydelig overordnet ”Sørge-for-ansvar” Kommunal oppgave å tilby øyeblikkelig hjelp tjenester der det er hensiktsmessig Finansieringsansvar for deler av spes.h.tjenesten, samt utskrivingsklare Etablering av LMS/DMS Bedre styring med fastlegene Krav om elektronisk dokumentasjon Felles planlegging med spes.h.tjenesten

Lovpålagte avtaler som regulerer ansvarsfordeling med sykehusene Krav til planlegging, gjennomføring, evaluering og korrigering av tjenestene. Utvikling av kvalitetsindikatorer og styringsdata

Tilgjengelighet Mål

• Lik tilgang til likeverdige tjenester • En brukervennlig, tilgjengelig og samarbeidsorientert tjeneste • Tydelig og oversiktelig informasjon til brukerne • Ventetiden i spes.helsetjenesten skal reduseres • Det skal ikke være fristbrudd • God og lik tilgjengelighet i allmenntjenesten • Lik prioriteringspraksis • Tjenestene skal tilpasses brukernes behov, informasjonen forståelig og tilbudet fysisk tilgjengelig • Tjenestene skal ta i bruk moderne kommunikasjonsformer for pasienter og personell

Kompetanse og rekruttering

Avgjørende for å lykkes med reformen

Mål: - Bedre fordeling av helsepersonell mellom kommuner og sykehus Betydelig kompetanseheving i kommunehelsetjenesten Virkemidler: Utdanne tilstrekkelig personell med riktig kompetanse Arbeide systematisk med kompetanseheving – spes. I kommunene Stimulere til systematisk kompetanseoverføring på tvers og mellom nivåene

Spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt og etablering av samarbeidsavtaler og –fora er sentralt.

Finansiering

Mål: Økonomiske insentiver skal understøtte koordinering, forebygging og unødvendig bruk av sykehusinnleggelse Kommunene skal ta et større ansvar for pasientforløpet for enkelte grupper Virkemidler: kommunal medfinansiering – 2 modeller mulig (etter alder, diagnoser, samt finansiering av psykisk helsevern og rusbehandling utredes) Økonomisk ansvar for utskrivingsklare pasienter overføres til kommunene ved at RHFene får trekk i sine rammer.

Modell med krav om at RHFene sammen med kommunene kartlegger muligheter for kostnadseffektive samarbeidsprosjekter lokalt som erstatter dagens behandling i sykehus.

Pasientforløp og brukermedvirkning

Mål: involvering og innflytelse Kvalitetssikrede nett- og telefontjenester Utvikle LMS – spes. I kommunene Styrke koordineringsfunksjonen Utvikle faglige retningslinjer sammen med brukerne Bedre brukermedvirkning på systemnivå i kommunene Virkemidler: Felles helseportal for helseinformasjon Tydeliggjøre personlig koordinator Plikt for personell til å delta i IP Ansvar for IP i kommunene Avtaler om samhandling, oppgavefordeling og helhetlige forløp Bestemmelser om brukermedvirkning i ny komm. Lov Epikrise i hånden ved utreise Regionale planer for store pasientgrupper

Desentrale spesialisthelsetjenester – hva er det?

• Desentralisert spesialistpoliklinikk, avtalespesialist eller ambulante spesialister • Ambulante team • Personell fra spes.h.tjenesten veileder personell i kommunene, ambulant eller via telemedisin • Tilbud om sykehusbehandling i eget hjem • Spesialisthelsetjenester ved DPS, DMS eller LMS (her lokalmedisinske sentra)

IKT – Mål og virkemidler

• • • • • Mål: All skriftlig informasjonsutveksling skal skje elektronisk Nødvendige pasientopplysninger skal være tilgjengelig v. behov Kvalitetssikrede og brukervennlige tjenester på nettet Tilgang til god og oppdatert informasjon til personellet Ta i bruk ny teknologi for å fremme samarbeid og tilgjengelighet • • • • • • Virkemidler: Helsenett Kjernejournal og nasjonal helseportal Nye telemedisinske løsninger Styringsmodell som støtter prioritert og koordinert utvikling Lov og regelverk – gjenspeile minstekrav Krav om å bruke standardiserte løsninger

Status i Helse Sør-Øst

• • • • • Styresak 108/08 Inndeling i sykehusområder (80% av behandlingen) Samling av spesialiserte funksjoner og desentralisering av alminnelige tilbud Planlegging av tilbud skal skje sammen med kommuner og brukere Avtaler og fora skal videreutvikles med fordeling av ansvar, gjensidig kompetanse- og informasjonsutveksling, deltakelse i planprosesser og plikt til å vurdere konsekvenser for hele behandlingskjeden ved endringer i tilbudet.

Sykehusområdene skal utvikle lokalbaserte tjenester i samarbeid med kommunene.

Gjennomføring av samhandlingsreformen Status hos oss

• • • • • • • • • Omstillingsprogrammet, styresak 108/08 Samarbeidsavtaler og –fora i alle sykehusområder Regional samarbeidsavtale og kontaktmøte med KS og Oslo kommune Midler til samhandlingstiltak over flere år Helsedialog Systematisk arbeid med pasientforløp Prinsipper for brukermedvirkning Fagråd med deltakelse fra kommuner og brukere Deltakelse i organisering og planlegging av DMS

Hva gjør vi videre i Helse Sør-Øst

• Mange gode samhandlingstiltak i regionen • Metodestøtte til samhandlingstiltak eks. dialogkonferanser • Systematisering og erfaringsutveksling via www.helsedialog.no

• Fokusområder for samhandling som sak i kontaktmøtet med KS • Prosjektkatalog Oslo • Arbeidsgruppe for høringen, plan for inkludering av brukere, tillitsvalgte og helseforetak.

Nasjonal Helse- og omsorgsplan høring

Høringen skal omfatte: - Presentasjon av utviklingstrekk og utfordringer Gjennomføring av reformen Alle temaer presentert på nettsiden Ny kommunal helse- og omsorgslov, samt ny lov om folkehelse finnes også på siden.

Si din mening om framtidens helsetjenester

Gjennomføring av samhandlingsreformen høring innen 18.01.11

• Kommunal helse- og omsorgslov • Lov om folkehelse • Nasjonal helse- og omsorgsplan Det legges opp til en bred høring Som også inkluderer brukerutvalget