Rachunek Zysków i Strat

Download Report

Transcript Rachunek Zysków i Strat

Rachunek Zysków i Strat
jako obraz rentowności działalności
podmiotu
Definicja
Rachunek Zysków i Strat to sprawozdanie
finansowe obrazujące wielkość, strukturę i
zyskowność działalności prowadzonej przez
jednostkę gospodarczą
Na co zwrócić uwagę w definicji
•
•
-
że jest to sprawozdanie finansowe
obrazujące jednocześnie dwa zagadnienia:
wielkość i strukturę prowadzonej działalności
jej zyskowność
Budowa sprawozdania
• Kilka poziomów analizy źródeł powstawania zysku:
- Zysk/strata ze sprzedaży (podstawowa działalność)
- Zysk/strata na pozostałej działalności operacyjnej
(uboczna działalność)
- Zysk/strata na działalności finansowej (działalność
związana z obrotem pieniądzem – uzyskiwane dochody i
ponoszone koszty np. z: lokat, kredytów itp.)
- Zysk/strata na zdarzeniach nadzwyczajnych
Budowa sprawozdania cd.
•
-
Kilka poziomów analizy podziału zysku:
wielkość płaconego podatku dochodowego
pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
zmniejszenia zysku fakultatywne
(sprawozdawczość amerykańska)
Budowa sprawozdania cd.
• Kilka poziomów analizy rentowności:
- rentowność sprzedaży
- rentowność z działalności operacyjnej (tzw. EBIT)
- rentowność na działalności gospodarczej (po
uwzględnieniu zysku z działalności finansowej)
- rentowność brutto (po uwzględnieniu zdarzeń
nadzwyczajnych)
- rentowność netto (po uwzględnieniu podatków i
innych odpisów z zysku)
Strona formalna „Rachunku zysków i
strat”
przyjmuje formę sprawozdania, które :
- sporządzane jest na zestandaryzowanym
formularzu,
- jest obowiązkowe na koniec każdego roku
gospodarczego (z wyjątkami)
- jest podpisywane przez osobę sporządzającą
i tzw. kierownika jednostki (zwykle Prezesa)
Cel sporządzania sprawozdania
„Rachunek Zysków i Strat”
• obowiązkowy – nakazany przez ustawodawcę
• sprawozdawczy – informuje o rozmiarze i
zyskowności prowadzonej działalności
• kontrolny zysku – względem ustaleń zapisów
bilansowych (zob. prezentacja „Bilans”),
względem okresów przeszłych.
Struktura sprawozdania
- zestandaryzowana
- objęta dyrektywami Unii Europejskiej
- zapewnia to porównywalność polskiej
sprawozdawczości względem
sprawozdawczości światowej
Analiza poszczególnych pozycji
„Rachunku Zysków i Strat”
(na wykładzie - w oparciu o otrzymane
przykładowe sprawozdanie)
Sposoby analizy
Rachunku Zysków i Strat
• w czasie (np. rok do roku)
• w przestrzeni (pomiędzy różnymi podmiotami)
• wewnętrzna (poszczególnych pozycji
sprawozdania względem siebie)
Tytuł kolejnego wykładu
Sprawozdanie
z przepływu środków pieniężnych