เจ้าหน้าที่ธุรการ - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

download report

Transcript เจ้าหน้าที่ธุรการ - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้ อม
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING
FACULTY OF ENGINEERING, KASETSART UNIVERSITY
ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์ของภาควิชา
ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบณ
ั ฑิต ทางสาขา
วิศวกรรมสิ่ งแวดล้อมให้สอดคล้องกับความต้องการ
บุคลากรของประเทศ
 วิจยั และให้บริ การทางวิชาการ กับภาครัฐและเอกชน เพือ
่
พัฒนาเทคโนโลยีดา้ นสิ่ งแวดล้อม
 ส่ งเสริ มความร่ วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนและงานวิจยั

นโยบายภาควิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม






เน้นการเรี ยนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
สนับสนุนหน่วยงานของมหาวิทยาลัยในการจัดอบรมและสัมมนา
ในระดับประเทศและนานาชาติ
พัฒนาประสิ ทธิภาพการเรี ยนการสอนและงานวิจยั
พัฒนาบุคลากรของภาควิชาเพื่อเพิ่มความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
พัฒนาปรับปรุ งห้องเรี ยนให้ทนั สมัยเพื่อก่อให้เกิดการเรี ยนการสอน
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
เน้นการพึ่งพาตนเองด้านงบประมาณ
บุคลากรของภาควิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม
คณาจารย์ ปฏิบัติราชการ รวมทั้งสิ้ น
วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาเอก
ปริ ญญาโท
ตาแหน่ งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
ครูปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์
เจ้ าหน้ าทีธ่ ุรการ
รวมทั้งสิ้ น
18
13
5
6
8
4
3
7
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
โครงสร้างการบริ หารงานของภาควิชา
หัวหน้ าภาควิชา
รองหัวหน้ าภาค 1
งานธุรการ
กรรมการฝ่ ายวิชาการ
กรรมการฝ่ ายวิจยั
กรรมการฝ่ ายบัณฑิตศึกษา
กรรมการฝ่ ายพัฒนา
สิ่ งประดิษฐ์และนวัตกรรม
รองหัวหน้ าภาค 2
งานบริการวิชาการ
ประธานโครงการ ป.โท
ภาคพิเศษ/นานาชาติ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
หัวหน้าห้องปฏิบตั ิการ
กรรมการฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
วิเทศสัมพันธ์
กรรมการฝ่ ายกิจการนิสิต
กรรมการฝ่ ายวิเทศสัมพันธ์
กรรมการฝ่ ายบริ การวิชาการ
กรรมการฝ่ ายวางแผนและ
ประกันคุณภาพ
จานวนหลักสูตร
หลักสู ตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติ)
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
(ภาคพิเศษ)
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ)
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หัวหน้ าภาควิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้ อม

รศ.ดร. ชาติ เจียมไชยศรี (E1408)
• วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• M.Eng. (Environmental Engineering),
Asian Institute of Technology
• D.Eng. (Environmental Engineering),
University of Tokyo, Japan
[email protected]
รองหัวหน้าภาควิชา
กรรมการฝ่ ายวิจยั ฯ/เลขานุการโครงการปริ ญญาโทภาคพิเศษ

ผศ.ดร. สั ญญา สิ ริวทิ ยาปกรณ์ (E1409)
• วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• M.Sc. (Environmental Science and
Engineering), University of Texas,
Arlington, USA
• Ph.D. (Environmental Science and
Management), University of California, USA
[email protected]
รองหัวหน้าภาควิชา
กรรมการฝ่ ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

ผศ.ดร. นฤมล วงศ์ ธนาสุ นทร (E1415)
• วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• M.Eng (Environmental Engineering),
Saga University, Japan
• D.Eng (Environmental Engineering),
Saga University, Japan
[email protected]
ประธานโครงการปริ ญญาโทภาคพิเศษ
หัวหน้าห้องปฏิบตั ิการ อาคาร 8 / กรรมการฝ่ ายบัณฑิตศึกษา

รศ.ดร. วิไล เจียมไชยศรี (E1411)
• วท.บ. (เทคนิคการแพทย์),
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
• M.Sc. (Water and Wastewater Engineering),
Asian Institute of Technology, Thailand
• D.Tech.Sc. (Environmental Technology and
Management), Asian Institute of Technology
[email protected]
ประธานโครงการปริ ญญาโทนานาชาติ
กรรมการฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ/หัวหน้าห้องปฏิบตั ิการจุลชีววิทยา

รศ. ภัชราภรณ์ สุ วรรณวิทยา (E1407)
• วท.บ. (ชีววิทยา),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• M.App.Sc. (Food Technology),
University of New South Wales,
Australia
[email protected]
กรรมการฝ่ ายกิจการนิสิต/เลขานุการโครงการปริ ญญาโทนานาชาติ
รองหัวหน้าศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่ งแวดล้อม

อ.ดร. สุ ชาติ เหลืองประเสริฐ (E1401)
• วท.บ. (สาธารณสุ ขศาสตร์ ) เกียรตินิยม
อันดับ 2, มหาวิทยาลัยมหิ ดล
• วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• Ph.D. (Biological Engineering),
University of Guelph, Canada
[email protected]
กรรมการฝ่ ายพัฒนาสิ่ งประดิษฐ์ และนวัตกรรม
กรรมการโครงการภาคพิเศษ

ผศ. อัจฉรา ดวงเดือน (E1410)
• วท.บ. (พยาบาล),
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• วท.ม. (วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
[email protected]
กรรมการฝ่ ายกายภาพ

รศ. สุ เทพ สิ ริวทิ ยาปกรณ์ (E1403)
• วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• M.Eng. (Environmental Engineering),
Asian Institute of Technology, Thailand
[email protected]
กรรมการฝ่ ายวิชาการ/กรรมการฝ่ ายพัฒนา
สิ่ งประดิษฐ์และนวัตกรรม

อ. ดร. พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ (E1418)
• วท.บ. (วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม),
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• D.Tech.Sc. , Asian Institute of
Technology , Thailand
peerakarn.scien[email protected]
กรรมการฝ่ ายฝึ กงาน
และพัฒนาโครงการสหกิจศึกษา

ผศ. ดร. พงศ์ ศักดิ์ หนูพนั ธ์ (E1419)
• วท.บ. (สาธารณสุ ขศาสตร์ ),
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
• วท.ม. (วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• Ph.D. Environmental Engineering
Colorodo School of Mines, USA
[email protected]
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร. มณฑล ฐานุตตมวงศ์ (E1414)
• วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• M.Eng. (Environmental Engineering),
University of Tokyo
• Ph.D. (Environmental Engineering),
University of Tokyo, Japan
[email protected]
ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

อ.ดร. พัชราพร อิทธิสุขนันท์ (E1417)
• วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• D.Eng. Environmental Engineering
Saga University, JAPAN
[email protected]
กรรมการฝ่ ายวิชาการ /
หัวหน้าห้องปฏิบตั ิการ อาคาร 14

ผศ.ดร. จีมา ชมสุ รินทร์ (E1404)
• วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• M.Eng. (Environmental Engineering),
Asian Institute of Technology
• Ph.D. (Environmental Engineering),
University of Illinois at UrbanaChampaign
[email protected]
คณะกรรมการพิจารณาให้ทุนการศึกษาของบุคลากร

ผศ.ดร. มงคล ดารงค์ ศรี (E1405)
• วศ.บ. (วิศวกรรมสุ ขาภิบาล),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• วศ.ม. (วิศวกรรมสุ ขาภิบาล),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Dr.Ing. (Env. Engineering),
Institute National des Sciences
Appliquees de Toulouse
[email protected]
อาจารย์ประจาภาควิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม

รศ.ดร. ฉัตรดนัย จิระเดชะ (E1416)
• วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• M.Eng. (Environmental Engineering),
University of New Haven, USA
• Ph.D. (Environmental Engineering),
Illinois Institute of Technology, USA
[email protected]
กรรมการฝ่ ายบริ การวิชาการและกิจการพิเศษ

ผศ. กชกร สุ รเนาวรัตน์ (E1413)
• วท.บ. (วิศวกรรมเคมี),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• M.Sc. (Environmental Engineering),
University of California, USA
[email protected]
อาจารย์ประจาภาควิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม

อ. สุ ชีลา พลเรือง
• Diplom (Mechanical
Engineering/Chemical), RWTH
Aachen, Germany
[email protected]
ผูเ้ ชี่ยวชาญพิเศษประจาภาควิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม

รศ.ดร. วินัย เลียงเจริญสิ ทธิ์ (E1402)
• วศ.บ. เกียรตินิยม (ไฟฟ้ าสื่ อสาร),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• M.Eng. (Environmental Engineering),
Asian Institute of Technology, Thailand
• D.Eng. (Environmental Engineering),
Asian Institute of Technology, Thailand
• Dip. S.E. (Delft)
[email protected]
ครู ปฏิบตั ิการ นักวิทยาศาสตร์

คุณกาญจนา ทุยเวียง
• วท.บ. (วิทยาศาสตร์เคมี),
สถาบันราชภัฏเลย
ครู ปฏิบตั ิการ นักวิทยาศาสตร์

คุณปิ ยะกาญจ์ บุญสุ วรรณ
• วท.บ.
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ อาคาร 11


อัจฉราภรณ์ จารนัย
นักวิทยาศาสตร์
เจ้าหน้าที่วจิ ยั

คุณปรัชญา จันทร์ ศักดิ์
• ปวส. สาขาช่างยนต์ รร.ช่างฝี มือ
ปัญจวิทยา กทม.
• ปริ ญญาตรี วศ. เครื่ องกล
เจ้าหน้าที่ธุรการ อาคาร 11


จิตติมา เจริญสุ ข
เจ้ าหน้ าที่บริหารงานทั่วไป 6
เจ้าหน้าที่ธุรการ อาคาร 11


ดาวดี สุ ภาจรู ญ
เจ้ าหน้ าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ธุรการ อาคาร 11


ศิวพร ชัยสิ ทธิ์
เจ้ าหน้ าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ธุรการ อาคาร 11


เพ็ญศรี การโมกข์
พนักงานรับโทรศัพท์
เจ้าหน้าที่ธุรการ อาคาร 14


สุ ภาว์ วิหคไพบูลย์
เจ้ าหน้ าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ธุรการ อาคาร 14


วิริยา ปักษาสุ ข
เจ้ าหน้ าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ธุรการ อาคาร 14


ทองมี แสนคาพล
นักการ
พื้นที่ใช้สอยของภาควิชา







ห้องบรรยาย
ห้องปฏิบตั ิการ
ห้องคอมพิวเตอร์
ห้องวิจยั เฉพาะทาง
ห้องสอบวิทยานิพนธ์
ห้องพักอาจารย์
ห้องธุรการ / ประชุม
5
4
2
3
1
16
4
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ความร่ วมมือทางวิชาการ





ภาควิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อมมีความสัมพันธ์อนั ดีและ
ประสานความร่ วมมือทางวิชาการกับหลายมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ ดังต่อไปนี้
Monash University ( Australia )
University of Guelph ( Canada )
Saga University ( Japan )
University of North Carolina at Chapel Hill ( U.S.A. )
ENSIL ( France )
บรรยากาศการเรียนการสอน
ห้ องปฏิบัตกิ าร ชั้น 10
อาคารวิศวกรรม 60 ปี (อาคาร 14)
ห้ องปฏิบัติการสาหรับงานวิจยั
ชั้น 3 อาคารปฏิบัตกิ ารและวิจยั (อาคาร 8)
ชั้น 1 อาคาร 11
ทัศนศึกษาเยีย่ มชมระบบบาบัดนา้ เสี ย
บริษทั เบียร์ ไทย (1991) จากัด
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พิธีลงนามความร่ วมมือทางวิชาการ
สถาบัน ENSIL ประเทศฝรั่งเศส
การแข่ งขันฟุตบอล ระหว่ าง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และ สถาบัน KNCT ประเทศญีป่ ุ่ น
เยีย่ มสั กการะวัดมงคลบพิตร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Cleaning Day คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรยุคใหม่
นิคมอุตสาหกรรมบางปู
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน จตุจกั ร กทม. 10900
โทร. (02) 942-8555 ต่อ 1033
โทรสาร (02) 942-8555 ต่อ 1032