การจัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

download report

Transcript การจัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วาระที่ 4.2
การประชุมเพือ่ มอบนโยบาย
และชี้แจงแนวทาง
การจัดทาคาของบประมาณแผ่ นดิน
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2555
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2553 เวลา 14.30 น.
ณ ห้ องประชุ มสารนิเทศ อาคารบริหาร
1
ปฏิทนิ และขั้นตอนการจัดทาแผนปฏิบัติการและคาของบประมาณแผ่ นดิน
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 ของ มทส.
ประชุมเพือ่ รับทราบแนวทางการจัดทางบประมาณแผ่นดินประจาปี พ.ศ. 2555
อังคาร 2 พ.ย. 53
การจัดอบรมให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ของหน่ วยงานที่เกีย่ วข้ องให้ รับทราบวิธีการ
วิเคราะห์ ความเสี่ยงโดยละเอียด
พ.ย. 53
หน่ วยงานทบทวนแผนปฏิบัตกิ าร จัดทาคาของบประมาณแผ่นดิน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2555 และวิเคราะห์ ความเสี่ยงแนบคาของบประมาณ
พุธ 3 พ.ย. 53
ถึง
พุธ 15 ธ.ค. 53
รายการที่เกีย่ วข้ องกับหน่ วยงานหลัก
A
2
ปฏิทินและขั้นตอนการจัดทาแผนปฏิบัติการและคาของบประมาณ
แผ่ นดิน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 ของ มทส. (ต่ อ)
A
ศุกร์ 24 ธ.ค. 53
รายการทีเ่ กีย่ วข้ องกับหน่ วยงานหลัก
หน่ วยงานหลักพิจารณา
หน่ วยงานเสนอแผนปฏิบัติการและจัดทาคาขอ
กลัน่ กรองเสนอผ่าน
งบประมาณแผ่นดินประจาปี 2555 ผ่าน
พุธ 15 ธ.ค. 53
คณะกรรมการประจา
คณะกรรมการหน่ วยงานและรองอธิการบดี
หน่ วยงานและรอง
ทีอ่ ยู่ในกากับ
อธิการบดีในกากับ
รายการทีไ่ ม่ เกีย่ วข้ องกับหน่ วยงานหลัก
ฝ่ ายวางแผนและส่ วนแผนงานวิเคราะห์
สั งเคราะห์ และสรุ ปเป็ นภาพรวมพร้ อมจัดทา
รายละเอียดคาของบประมาณแผ่นดิน
จันทร์ 27 ธ.ค. 53
ถึง
ศุกร์ 30 ธ.ค. 53
จัดส่ งเอกสารคาของบประมาณประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ให้ แก่สานักงบประมาณ
และ สกอ.
จันทร์ 10 ม.ค. 54
3
การจัดทาคาของบประมาณแผ่ นดิน
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2555
4
ประเด็นการจัดทาคาของบประมาณแผ่ นดิน
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2555
1.งบลงทุน
ครุ ภัณฑ์
1) ครุ ภัณฑ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 80 ล้านบาท
2) ครุ ภัณฑ์ ทางการแพทย์ 50 ล้านบาท
5
สิ่ งก่ อสร้ างผูกพันเดิม 3 รายการ
1) อาคารวิชาการรวม รวมทั้งสิ้น 138.8 ล้ านบาท
ปี 2552 วงเงิน 34.17 ล้านบาท
ปี 2554 วงเงิน 23.15 ล้านบาท
ปี 2553 วงเงิน 28.38 ล้านบาท
ปี 2555 วงเงิน 53.10 ล้านบาท
2) อาคารปฏิบัติการรวม รวมทั้งสิ้น 243 ล้ านบาท
ปี 2554 วงเงิน 36.45 ล้านบาท ปี 2555 วงเงิน 103.28 ล้านบาท
ปี 2556 วงเงิน 103.27 ล้านบาท
3) อาคารศูนย์ ปฏิบัตกิ ารและวิจัยทางด้ านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
รวมทั้งสิ้น 326 ล้ านบาท
ปี 2554 วงเงิน 48.90 ล้านบาท ปี 2555 วงเงิน 138.55 ล้านบาท
ปี 2556 วงเงิน 138.55 ล้านบาท
6
สิ่ งก่ อสร้ างผูกพันใหม่ 2 รายการ
1) อาคารสั ตว์ทดลอง รวมทั้งสิ้น 180 ล้านบาท
ปี 2555 วงเงิน 36 ล้านบาท
ปี 2556 วงเงิน 108 ล้านบาท
ปี 2557 วงเงิน 36 ล้านบาท
2) อาคารปฏิบัติการหลังการเก็บเกีย่ ว รวมทั้งสิ้น 120 ล้านบาท
ปี 2555 วงเงิน 24 ล้านบาท
ปี 2556 วงเงิน 72 ล้านบาท
ปี 2557 วงเงิน 24 ล้านบาท
7
งานปรับปรุงสิ่ งก่ อสร้ าง 1 รายการ
1) ปรับปรุ งเพือ่ ใช้ ประโยชน์ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ หลังที่ 10
วงเงิน 80 ล้านบาท
8
2. งบอุดหนุน
2.1 งบวิจยั
ตั้งเป้ าหมายได้ รับการจัดสรรงบประมาณเพือ่ อุดหนุนการวิจัยเป็ นวงเงิน
ไม่ น้อยกว่ า 80 ล้านบาท (เดิมได้ รับจัดสรร 70.99 ล้านบาท)
2.2 ผลิตแพทย์ เพิม่
งบดาเนินงาน
1) ค่ าใช้ จ่ายต่ อหัวนักศึกษา (300,000 บาท @ หัว)
- ระยะที่ 2 จานวน 192 คน 52.8 ล้านบาท
- ระยะที่ 3 จานวน 168 คน 38.4 ล้านบาท (ตั้งทีก่ ระทรวงสาธารณสุ ข)
งบลงทุน
1) อาคารศูนย์ วจิ ัยและบริการทางการแพทย์ รวมทั้งสิ้น 250 ล้านบาท
ปี 2555 วงเงิน 50 ล้านบาท
ปี 2557 วงเงิน 75 ล้านบาท
ปี 2556 วงเงิน 75 ล้านบาท
ปี 2558 วงเงิน 50 ล้านบาท
2) ระบบบาบัดนา้ เสี ยฯ ระยะที่ 2 วงเงิน 50 ล้านบาท
9
2. งบอุดหนุน (ต่ อ)
2.3 ผลิตพยาบาลเพิม่
เข้ าร่ วมโครงการผลิตพยาบาลเพิม่ ของกระทรวงสาธารณสุ ข
งบบุคลากร
- งบบุคลากร จานวน 3 อัตรา (อัตราส่ วนอาจารย์ : นักศึกษา 1: 8)
งบดาเนินงาน
- ค่ าใช้ จ่ายต่ อหัวนักศึกษา (36,000 บาท @ หัว)
นศ. พยาบาลทีผ่ ลิตเพิม่ จานวน 16 คน
2.4 เงินอุดหนุนการศึกษาสาหรับคนพิการ
ในปี การศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยมีแผนการรับนักศึกษาพิการ จานวน 16 คน เข้ าศึกษาใน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีการจัดการ สาขา
วิศวกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาอนามัยสิ่ งแวดล้ อม
10
2. งบอุดหนุน (ต่ อ)
2.5 โครงการอนุรักษ์ พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ รั บ พระราชานุ ญ าตให้ เ ข้ า ร่ วมสนองพระราชด าริ โ ครงการอนุ รั ก ษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และได้ รับมอบหมายให้ ดาเนินการสารวจทรั พยากรกายภาพและชี วภาพ ในพืน้ ที่มหาวิ ทยาลัย
และการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย เขื่อนน้าพุง จ.สกลนคร
2.6 ทุนเรียนดีด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
เป็ นเงินอุดหนุนทุนเรียนดีสาหรับอาจารย์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี จานวน 8 ทุน
แบ่ งเป็ น ระดับ ป.โท – ป.เอก จานวน 5 ทุน ระดับ ป.เอก จานวน 3 คน
11
การจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารปี 2555 ผ่ านระบบเครือข่ าย SUTnet
แผนปฏิบัติการ (งานประจา)
12
การจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารปี 2555 ผ่ านระบบเครือข่ าย SUTnet (ต่ อ)
ความเชื่อมโยง
จากเป้ าประสงค์
ในระดับภารกิจ
สู่ เป้ าประสงค์
ระดับหน่วยงาน
และผลผลิต
หน่วยงาน
13
การจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารปี 2555 ผ่ านระบบเครือข่ าย SUTnet (ต่ อ)
การกาหนด
ตัวชี้วดั
ระดับผลผลิต
14
การจัดทาแผนปฏิบัติการ
ในส่ วนโครงการ
(แบบฟอร์ มปรากฏในเอกสารคู่มอื หน้ า 13-17)
15
- จัดทารายละเอียดให้
สอดคล้ องตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์
และแผนงาน
- ระบุชื่อโครงการ
สถานภาพและ
ประเภทของ
โครงการ
- ระบุชื่อหน่ วยงาน/
หลักการและเหตุผล
16
- กาหนดวัตถุประสงค์
- จัดทาความ
เชื่อมโยงฯ กับ
เป้ าหมาย ระดับ
มหาวิทยาลัย และ
ตอบสนองต่ อ
มาตรการและ
แนวทางใด
- ระบุระยะเวลาของ
โครงการ
เป้าประสงค์ ระดับภารกิจ ปรากฏในเอกสารคู่มือฯ หน้ าที่ 13
17
- กาหนดตัวชี้วดั ตาม
เป้ าประสงค์ /ผลผลิต
พร้ อมทั้งกาหนด
เป้ าหมายตัวชี้วดั
- กรอกผลการ
ดาเนินงานในปี ที่
ผ่านมา (กรณี
โครงการเดิม)
กาหนด/กิจกรรมตาม
ผลผลิต ประจาปี 2554 ที่
จะสามารถทาให้ บรรลุได้
ตามเป้ าประสงค์โครงการ
พร้ อมทั้งกาหนด
เป้ าหมาย
18
2555
ประมาณการวงเงิน
งปม. ตามแหล่ งทีม่ า
และสอดคล้ องกับ
รายละเอียดคาขอ งปม.
ระบุชื่อแหล่ งทุน
ภายนอกพร้ อม
รายละเอียด
หลักเกณฑ์ ฯ
19
ระบุผลการดาเนินการ
ของโครงการ
ในปี ทีผ่ ่านมา
ระบุค่าใช้ จ่ายในการ
ดาเนินการของ
โครงการในปี ที่ผ่านมา
20
การจัดทาคาของบประมาณแผ่ นดิน
(แบบฟอร์ มปรากฏในเอกสารคู่มอื หน้ า 18-26)
21
คาของบประมาณแผ่ นดิน

การประมาณการความต้ องการงบประมาณ
- รายจ่ ายประจาขั้นต่า
- รายจ่ ายเพือ่ พัฒนาและปรับปรุงงาน
- รายจ่ ายตามยุทธศาสตร์
22
ขั้นตอนการเสนอขอโครงการและคาขอสาหรับงานประจา (Function)
หน่ วยงาน
คาของบประมาณ
คณะกรรมการประจาหน่ วยงานเห็นชอบ
ผ่ านรองอธิการบดีที่กากับดูแล
รายการที่ต้องส่ งให้ หน่ วยงาน
หลักพิจารณา
รายการที่ไม่ ต้องส่ งให้ หน่ วยงาน
หลักพิจารณา
หน่ วยงานหลัก
คณะกรรมการประจาหน่ วยงาน
ฝ่ ายวางแผน/ส่ วนแผนงาน นาไป
ดาเนินการตามขั้นตอนต่ อไป
23
การจัดทารายจ่ ายประจาขั้นต่า ปี 2555 (ง.001-1)
ง. 001-1
2555
รายการ
มาตรฐาน
24
การจัดทารายจ่ ายเพือ่ พัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน ปี 2555 (ง.001-2)
2555
นอกเหนือ
จากรายการ
มาตรฐาน
25
รายละเอียดของการใช้ จ่ายในหมวดค่ าตอบแทน ใช้ สอย
และวัสดุและหมวดค่ าสาธารณูปโภค (ง.002)
2555
26
รายละเอียดของการใช้ จ่ายในหมวดค่ าครุ ภัณฑ์
ที่ดนิ และสิ่ งก่อสร้ าง (ง.145)
2555
27
รายละเอียดคาชี้แจงครุ ภัณฑ์ การศึกษา กรณีที่มีราคาต่ อหน่ วย
1 ล้านบาทขึน้ ไปหรือจัดซื้อจานวนมาก (ง.146)
2555
ง. 146
กรุณาระบุดว้ ย )
28
รายละเอียดคาชี้แจงครุ ภัณฑ์ การศึกษา กรณีที่มีราคาต่ อหน่ วย
1 ล้านบาทขึน้ ไปหรือจัดซื้อจานวนมาก (ง.146) (ต่ อ)
ง. 146
29
ระเบียบจากสานักงบประมาณว่ าด้ วยการบริหารงบประมาณเพือ่ ขอ
งบประมาณแผ่ นดิน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 เกีย่ วกับรายการ
สิ่ งก่ อสร้ างและครุ ภณ
ั ฑ์ ดังนี้
• สิ่ งก่ อสร้ าง จะต้องมีเอกสารต่างๆ เหล่านี้
- มีแบบแปลนพร้อมก่อสร้าง
- ใบงวดงาน
- ร่ างขอบเขต (TOR)
- ประมาณราคาการก่อสร้าง
• ครุภณ
ั ฑ์ จะต้องมีความพร้อมในเรื่ องใบเสนอราคาทุกรายการ
30
สิ่ งก่อสร้ าง
ใบงวดงาน
31
สิ่ งก่อสร้ าง (ต่ อ)
แบบแปลน
สิ่ งก่ อสร้ าง
32
สิ่ งก่อสร้ าง (ต่ อ)
ขอบเขต
TOR
33
สิ่ งก่อสร้ าง (ต่ อ)
ประมาณ
ราคาการ
ก่ อสร้ าง
34
สิ่ งก่อสร้ าง (ต่ อ)
ใบเสนอ
ราคาครุภณ
ั ฑ์
35
ท่ านสามารถดาวน์ โหลดคู่มอื ได้ ที่
http://www.sut.ac.th/dpn/
หากท่ านต้ องการข้ อมูลเพิม่ เติม สามารถติดต่ อได้ ที่
งานงบประมาณ
ส่ วนแผนงาน โทร. 4057 และ 4069
36