ไฟล์ที่แนบมาด้วย

download report

Transcript ไฟล์ที่แนบมาด้วย

ยาใหม่ปีงบประมาณ
๒๕๕๗
โรงพยาบาลกุดชุม
งานผลิตยาสมุนไพร
ฝ่ ายเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
•
•
•
•
ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
ผลิตโดย โรงพยาบาลกุดชุม
ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๗
มีจานวน ๑๑ รายการ
ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ๑๑ รายการ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ยาประสะไพลแคปซูล
ยาห้ ารากแคปซูล
ยาทิงเจอร์ พลู
ยาทิงเจอร์ ทองพันชัง่
ยากลีเซอรี นพญายอ
ยาชงตรี ผลา
ยาผสมเพชรสังฆาตแคปซูล
ยาเบญจกูลแคปซูล
ยาชงขิง
ยาชงหญ้ าดอกขาว
ยาบัวบก
๑. ยาประสะไพลแคปซูล
๑.๑.ยาประสะไพลแคปซู
ยาประสะไพลแคปซูลล
สูตรตารั บ
ในผงยา ๑๖๒ กรัม ประกอบด้ วย
๑. เหง้ าไพล หนัก ๘๑ กรัม
๒. ผิวมะกรูด เหง้ าว่านน ้า หัวกระเทียม หัวหอม พริ กไทยล่อน ดอกดีปลี เหง้ า
ขิง เหง้ าขมิ ้นอ้ อย เทียนดา เกลือสินเธาว์ หนักสิ่งละ ๘ กรัม
๓. การบูร หนัก ๑ กรัม
ข้ อบ่ งใช้
๑. ระดูมาไม่สม่าเสมอหรื อมาน้ อยกว่าปกติ
๒. บรรเทาอาการปวดประจาเดือน
๓. ขับน ้าคาวปลาในหญิงหลังคลอดบุตร
๑.๑.ยาประสะไพลแคปซู
ยาประสะไพลแคปซูลล
ขนาดและวิธีใช้
• กรณีระดูมาไม่ สม่าเสมอหรื อมาน้ อยกว่ าปกติ
รับประทานครัง้ ละ ๑ กรัม วันละ ๓ ครัง้ ก่อนอาหาร
เป็ นเวลา ๓ - ๕ วัน เมื่อระดูมาให้ หยุดรับประทาน
• กรณีปวดประจาเดือน
***ในกรณีที่มีอาการปวดประจาเดือนเป็ นประจา ให้ รับประทานยา ก่อนมีประจาเดือน
๒ - ๓ วันไปจนถึงวันแรกและวันที่สองที่มีประจาเดือน***
• รับประทานครัง้ ละ ๑ กรัมวันละ ๓ ครัง้ ก่อนอาหาร
• กรณีขับนา้ คาวปลาในหญิงหลังคลอดบุตร
รับประทานครัง้ ละ ๑ กรัม วันละ ๓ ครัง้ ก่อนอาหาร
ให้ รับประทาน จนกว่าน ้าคาวปลาจะหมด แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน
๑.๑.ยาประสะไพลแคปซู
ยาประสะไพลแคปซูลล
ข้ อห้ ามใช้
• ห้ ามใช้ ในหญิงตกเลือดหลังคลอด หญิงตังครรภ์
้
และผู้ที่มีไข้
• ห้ ามรับประทานในหญิงที่มีระดูมากกว่าปกติ เพราะจะทาให้ มีการขับระดูออกมา
มากขึ ้น
ข้ อควรระวัง
• ควรระวังการใช้ ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของ
ตับ ไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้
• กรณีระดูมาไม่สม่าเสมอหรื อมาน้ อยกว่าปกติ ไม่ควรใช้ ติดต่อกันนานเกิน ๑ เดือน
• กรณีขบั น ้าคาวปลาในหญิงหลังคลอดบุตร ไม่ควรใช้ ติดต่อกันนานเกิน ๑๕ วัน
อาการไม่ พงึ ประสงค์
-
๒. ยาห้ ารากแคปซูล
๒. ยาห้ ารากแคปซูล
สูตรตารับ
ในผงยา ๑๐๐ กรัม ประกอบด้ วย
• รากย่านาง รากคนทา รากมะเดื่อชุมพร รากชิงชี่ รากไม้ เท้ ายายม่อม
หนักสิง่ ละ ๒๐ กรัม
ข้ อบ่ งใช้
• บรรเทาอาการไข้
๒. ยาห้ ารากแคปซูล
ขนาดและวิธีใช้
• ผู้ใหญ่
รับประทานครัง้ ละ ๑ – ๑.๕ กรัม วันละ ๓ ครัง้
ก่อนอาหาร เมื่อมีอาการ
• เด็ก อายุ ๖ - ๑๒ ปี
รับประทานครัง้ ละ ๕๐๐ มิลลิกรัม – ๑ กรัม วันละ ๓ ครัง้
ก่อนอาหาร เมื่อมีอาการ
๒. ยาห้ ารากแคปซูล
ข้ อห้ ามใช้
ข้ อควรระวัง
• ไม่แนะนาให้ ใช้ ในผู้ที่สงสัยว่าเป็ นไข้ เลือดออกเนื่องจากอาจบดบัง
อาการของไข้ เลือดออก
• หากใช้ ยาเป็ นเวลานานเกิน ๓ วัน แล้ วอาการไม่ดีขึ ้นควรปรึกษาแพทย์
• ไม่แนะนาให้ ใช้ ในหญิงที่มีไข้ ทบั ระดูหรื อไข้ ระหว่างมีประจาเดือน
อาการไม่ พงึ ประสงค์ -
๓. ยาทิงเจอร์ พลู
๓. ยาทิงเจอร์ พลู
ตัวยาสาคัญ
สารสกัดเอทิลแอลกอฮอล์จากใบพลูสด (Piper betle L.) ร้ อยละ ๕๐
โดยน ้าหนักต่อปริมาตร (w/v)
ข้ อบ่ งใช้
บรรเทาอาการผิวหนังอักเสบ อาการอักเสบจากแมลง กัด ต่อย
ขนาดและวิธีใช้
ทาบริเวณที่มีอาการ วันละ ๒ ครัง้ เช้ า – เย็น
๓. ยาทิงเจอร์ พลู
ข้ อห้ ามใช้
• ห้ ามทาบริเวณขอบตาและเนื ้อเยื่ออ่อน
• ห้ ามทาบริเวณผิวหนังที่มีบาดแผลหรื อมีแผลเปิ ด
ข้ อควรระวัง อาการไม่ พงึ ประสงค์
เมื่อทาติดต่อกันเป็ นเวลานาน อาจทาให้ ผิวหนังเป็ นสีดา แต่เมื่อหยุดยา
แล้ วอาการจะหายไป
๔. ยาทิงเจอร์ ทองพันชัง่
๔. ยาทิงเจอร์ ทองพันชัง่
ตัวยาสาคัญ
สารสกัดเอทิลแอลกอฮอล์จากใบทองพันชัง่ สด (Rhinacanthus nasuthus
(L.) Kurz) ร้ อยละ ๑๐ โดยน ้าหนักต่อปริ มาตร (w/v)
ข้ อบ่ งใช้
ทาแก้ กลากเกลื ้อน โรคผิวหนังที่เกิดจากเชื ้อรา น ้ากัดเท้ า
ขนาดและวิธีใช้
• ทาบริ เวณที่มีอาการ วันละ ๒ ครัง้ เช้ า – เย็น
• ทาจนกว่าจะหาย และใช้ ตอ่ เนื่องอีกอย่างน้ อย ๒ สัปดาห์
ข้ อห้ ามใช้
• ห้ ามทาบริ เวณขอบตาและเนื ้อเยื่ออ่อน
• ห้ ามทาบริ เวณผิวหนังที่มีบาดแผลหรื อมีแผลเปิ ด
๕. ยากลีเซอรี นพญายอ
๕. ยากลีเซอรี นพญายอ
ตัวยาสาคัญ
สารสกัดเอทิลแอลกอฮอล์ของใบพญายอแห้ ง [Clinacanthus nutans
(Burm. f.) Lindau.]
ข้ อบ่ งใช้
• สารละลาย (สาหรับป้ายปาก) รักษาแผลในปาก (aphthous ulcer)
• แผลจากการฉายรังสีและเคมีบาบัด
ขนาดและวิธีใช้
• ทาบริ เวณที่มีอาการ วันละ ๕ ครัง้
๖. ยาชงตรี ผลา
๖. ยาชงตรี ผลา
สูตรตารั บ
ในผงยา ๙๐ กรัม ประกอบด้ วย
• เนื ้อลูกสมอพิเภก เนื ้อลูกสมอไทย เนื ้อลูกมะขามป้อม หนักสิง่ ละ ๓๐ กรัม
ข้ อบ่ งใช้
• บรรเทาอาการไอ ช่วยขับเสมหะ
ขนาดและวิธีใช้
• รับประทานครัง้ ละ ๑ - ๒ กรัม ชงน ้าร้ อนประมาณ ๑๒๐ – ๒๐๐ มิลลิลติ ร
ทิ ้งไว้ ๓ - ๕ นาที ดื่มในขณะยังอุน่ เมื่อมีอาการ ทุก ๔ ชัว่ โมง
อาการไม่ พงึ ประสงค์
ท้ องเสีย
๗. ยาผสมเพชรสังฆาต
สูตรตารั บ
ในผงยา ๑๐๐ กรัม ประกอบด้ วย
• เถาเพชรสังฆาต หนัก ๗๐ กรัม รากอัคคีทวาร หนัก ๒๐ กรัม โกฐน ้าเต้ าหนัก ๑๐ กรัม
ข้ อบ่ งใช้
บรรเทาอาการริ ดสีดวงทวารหนัก
ขนาดและวิธีใช้
รับประทานครัง้ ละ ๑.๒ กรัม วันละ ๓ ครัง้ หลังอาหารทันที
ข้ อควรระวัง
ควรระวังการใช้ ยาในหญิงตั ้งครรภ์และให้ นมบุตร
อาการไม่ พงึ ประสงค์
ท้ องเสีย
๘. ยาเบญจกูลแคปซูล
สูตรตารับ
ในผงยา ๑๐๐ กรัม ประกอบด้ วย
• ดอกดีปลี รากช้ าพลู เถาสะค้ าน รากเจตมูลเพลิงแดง เหง้ าขิงแห้ ง หนักสิ่งละ ๒๐ กรัม
ข้ อบ่ งใช้
บรรเทาอาการท้ องอืด ท้ องเฟ้อ
ขนาดและวิธีใช้
• รับประทานครัง้ ละ ๘๐๐ มิลลิกรัม – ๑ กรัม วันละ ๓ ครัง้ หลังอาหาร
ข้ อห้ ามใช้
ห้ ามใช้ ในหญิงตังครรภ์
้
ผู้ที่มีไข้ และเด็กเล็ก
ข้ อควรระวัง
• ไม่ควรใช้ ยานี ้ในฤดูร้อน เนื่องจากอาจทาให้ ไฟธาตุกาเริ บ
• ไม่ควรรับประทานติดต่อกันนานเกิน ๗ วัน
๘. ยาเบญจกูลแคปซูล
ข้ อบ่ งใช้
• บารุงธาตุ แก้ ธาตุให้ ปกติ
ขนาดและวิธีใช้
• รับประทานครัง้ ละ ๘๐๐ มิลลิกรัม – ๑ กรัม วันละ ๓ ครัง้ หลังอาหาร
๙. ยาชงขิง
ตัวยาสาคัญ
ผงของเหง้ าขิง (Zingiber officinale Roscoe) ที่มีน ้ามันหอม
ระเหย ไม่น้อยกว่าร้ อยละ ๒ โดยปริมาตรต่อน ้าหนัก (v/w)
ข้ อบ่ งใช้
๑. บรรเทาอาการท้ องอืด แน่นจุกเสียด
๒. ป้องกันและบรรเทาอาการคลื่นไส้ อาเจียน จากการเมารถ เมาเรื อ
๓. ป้องกันอาการคลื่นไส้ อาเจียน หลังการผ่าตัด
๙. ยาชงขิง
ขนาดและวิธีใช้
๑. บรรเทาอาการท้ องอืด ขับลม แน่นจุกเสียด
• รับประทานวันละ ๒ – ๔ กรัม
๒. ป้องกันและบรรเทาอาการคลื่นไส้ อาเจียนจากการเมารถ เมาเรื อ
• รับประทานวันละ ๑ – ๒ กรัม ก่อนเดินทาง ๓๐ นาที – ๑ ชัว่ โมงหรื อ
เมื่อมีอาการ
๓. ป้องกันอาการคลื่นไส้ อาเจียน หลังการผ่าตัด
• รับประทานครัง้ ละ ๑ กรัม ก่อนการผ่าตัด ๑ ชัว่ โมง
๙. ยาชงขิง
ข้ อควรระวัง
• ควรระวังการใช้ ร่วมกับสารกันเลือดเป็ นลิ่ม (anticoagulants) และยา
ต้ านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)
• ควรระวังการใช้ ในผู้ป่วยโรคนิ่วในถุงน ้าดี ยกเว้ นภายใต้ การดูแลของแพทย์
• ไม่แนะนาให้ รับประทานในเด็กอายุต่ากว่า ๖ ขวบ
อาการไม่ พงึ ประสงค์
• อาการแสบร้ อนบริ เวณทางเดินอาหาร อาการระคายเคืองบริ เวณปากและคอ
๑๐. ยาชงหญ้ าดอกขาว
ตัวยาสาคัญ
ผงของหญ้ าดอกขาว [Vernonia cinerea (L.) Less.]
ข้ อบ่ งใช้
ลดความอยากบุหรี่
ขนาดและวิธีใช้
รับประทานครัง้ ละ ๒ กรัม ชงน ้าร้ อนประมาณ ๑๒๐ - ๒๐๐ มิลลิลติ ร
หลังอาหาร วันละ ๓ - ๔ ครัง้
ข้ อควรระวัง
ควรระวังการใช้ ในผู้ป่วยโรคหัวใจ และโรคไต เนื่องจากยาหญ้ าดอกขาวมีโพแทสเซียมสูง
อาการไม่ พงึ ประสงค์
ปากแห้ ง คอแห้ ง
๑๑. ยาบัวบก
• ยังไม่ระบุรูปแบบ